×

155. Költségvetési Levelek / 2011. november 2.
TARTALOM

logo
     
3019. kérdés  
Az önkormányzat által földvédelmi járulék címén beszedett összeget a tulajdonos kérelme alapján visszafizette, mert nem valósult meg a tervezett átminősítés, belterületbe vonás. Kérdésem az lenne, hogy a visszafizetett összeget szintén a 9-es számlaosztályban (a közhatalmi tevékenységek között) kell-e kimutatni, vagy valamely költségszámlán, illetve pénzeszközátadáson?
3020. kérdés  
A Gyvt. alapján a jegyző családi pótlék természetbeni folyósításáról döntött. A családi pótlékot nem a jogosultnak utalják, hanem az önkormányzat Magyar Államkincstárnál nyitott számlájára (a MÁK-tól kapunk bankszámlakivonatot). A beérkezett összeget az eseti gondnok készpénzben felveszi, majd abból például élelmiszert, gyógyszert vásárol a gyermek részére. Az idegen pénzeszközök közt megtaláltuk a szerintünk alkalmazandó főkönyvi számlát, 35117. Családtámogatások lebonyolítási számla. Hogyan könyveljük a számlára érkezett családi pótlékot, annak felvételét a számláról, és ha szükséges könyvelni, akkor az azzal való elszámolást? Az eseti gondnok egy táblázat kitöltésével és a számlák csatolásával számol el a jegyző felé. Tekintettel arra, hogy az 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén kötelezően alkalmazandó gyámhatósági eljárásról van szó, ezért kérdésem közérdeku lehet.
3021. kérdés  
Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága részére 10 millió forint pénzbeli juttatást ad, melyből 3 millió forintot jegyzett tőke emelésére kell fordítani. A 7 millió forint a gazdasági társaság tőketartalékába kerül. Az önkormányzatnál a pénzmozgást és állományváltozást melyik főkönyvi számlákon kell könyvelni és milyen összegben?
Kapcsolódó címke:
3022. kérdés  
Önkormányzatunk melyik szakfeladaton kezeli helyesen a 933212. Nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalékok és hozamok bevételét (áramszolgáltató nyrt. részvényeink után, osztalék jogcímén kapott bevétel)?
Kapcsolódó címke:
3023. kérdés  
Intézményünk a szociális gondozóként foglalkoztatott alkalmazottai részére helyi utazási bérletet biztosít, mert az a napi munkavégzésükhöz szükséges.
Kapcsolódó címkék:  
3024. kérdés  
Önkormányzatunk szeretne segítséget kérni. A hivatalunknál alkalmazásban álló dolgozónk (közalkalmazott) az alábbi kimutatáson feltüntetett jogviszonyok alapján mikor jogosult és mennyi idő után a jubileumi jutalomra?
3025. kérdés  
Az alábbi példában szereplő számok alapján hogyan kell a pénzmaradványt nyilvántartásba venni a polgármesteri hivatalnál, valamint az intézményeknél? Mely tételekre kell előirányzatot képezni a polgármesteri hivatalnál és szintén az intézményeknél? Mind a polgármesteri hivatalnál, mind pedig az intézményeknél a szabad, illetve feladattal terhelt pénzmaradványt tartalékba kívánjuk helyezni, és a felhasználás után képezünk elő­irányzatot dologi vagy beruházási kiadásokra a felhasználásnak megfelelően a tartalékból.
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (pénzkészlet ą aktív, passzív elszámolások - rövid lejáratú likvidhitel): hivatalnál: 5000
- Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (pénzkészlet ą aktív, passzív elszámolások): intézményeknél: 3000
- Intézmények előző évi alulfinanszírozása: 200
- Intézményi pénzmaradvány-elvonás: 300
- Kiutalatlan költségvetési támogatás: 600
- Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt: 100
Kapcsolódó címke:
3026. kérdés  
Önkormányzatnál a pénzmaradvány nyilvántartásba vételére, a tartalékelszámolás helyes rendjére kérem szíves válaszukat az alábbi esetben.
A beszámoló 29. űrlap 21. sora helyesbített pénzmaradvány: -200, azaz negatív.
A beszámoló szerint a 33. űrlap miatt visszafizetendő, 29. űrlap 23. sora: -60
Költségvetési kiutalás kiutalatlan normatív támogatás miatt, 29. űrlap 25. sor: 1500
Költségvetési pénzmaradvány, 29. űrlap 28. sor
4211 Költségvetési tartalék elszámolása, 2011. évi nyitó egyenlege tartozik 200
Negatív pénzmaradvány esetén mi a helyes (kontírozás) könyvelés az egyes tételekre, milyen egyenlege lesz a könyvelés végrehajtása után a 4211, 4214, 494, 9812 főkönyvi számláknak?
Kapcsolódó címke:
3027. kérdés  
Polgármesteri hivatalban dolgozom 1993. 05. 04-től, azon belül 1994. 01. 01-jétől köztisztviselőként. Az előző munkaviszonyaimat elismerték közszolgálati jogviszonynak. 1976. 07. 01-jén kezdtem dolgozni, a munkaviszonyom folyamatos, kieső időm nem volt, így 2011. 07. 01-jén 35 éves munkaviszonnyal rendelkeztem. 1976. 07. 01.-1993. 05. 02-ig dolgoztam az ÁFÉSZ-nál, községi tanácsnál és termelőszövetkezetnél. 1993. 05. 04-től dolgozom a polgármesteri hivatalban (jelenleg is). A munkáltatóm a Ktv. 49/E. § (3) bekezdésére hivatkozva tájékoztatott, hogy részemre a 35 éves jubileumi jutalom nem jár (25 és 30-at megkaptam). Jár-e nekem a 35 éves jubileumi jutalom?
3028. kérdés  
Szakközépiskolában, illetve szakiskolában óraadói vállalkozási szerződés köthető-e oktatási tevékenységet végző bt.-vel, kft.-vel abból a célból, hogy a bt. vagy kft. tagja, alkalmazottja végezze el az iskolában az óraadói tevékenységet, vagy csak a magánszeméllyel köthető ilyen szerződés? Ha csak magánszeméllyel, akkor egyéni vállalkozóként is lehet, vagy csak adószámos magánszemélyként?
3029. kérdés  
Általános iskola vagyunk. A tantárgyfelosztás szerint ellátatlan órák megtartására óraadó pedagógusokat szoktunk alkalmazni megbízási szerződéssel. Az ellátatlan órák heti 1-4-7,5. Kérdésem, velük továbbiakban is megbízási szerződés köthető-e a feladat ellátására, vagy munkaszerződést kell kötnünk?
3030. kérdés  
Ha egy dolgozó a Kjt. hatálya alá tartozó közoktatási intézményben, de az Mt. hatálya alá tartozó munkaviszony keretében dolgozik, jogviszonya beszámít-e közalkalmazotti jogviszonyként a jubileumi jutalomhoz?
3031. kérdés  
Iskolánk dolgozója 1983-tól 1993-ig az IM Büntetésvégrehajtás Országos Parancsnoksága felügyelete alá tartozó cipőgyárban dolgozott, a Mt. hatálya alatt munkaviszonyban. A jogviszony-igazoláson munkáltatóként a cipőgyár szerepel. Jogviszonya közös megegyezéssel szűnt meg, ezután egy kórházban dolgozott közalkalmazottként, majd egy bt.-nél munkaviszonyban, onnan közös megegyezéssel távozott, és jött iskolánkba. Elismerhető-e a börtönbeli cipőgyárban eltöltött idő a jubileumi jutalomhoz?
3032. kérdés  
Óvodavezetőnk nyugdíjazás miatt felmentési átlagbért kap (jelenleg utolsó négy hónapját tölti), a munkavégzés alól mentesítve van. Erre az időszakra az egyik óvodapedagógus látja el az óvodavezetési feladatokat. Helyes lenne-e, ha részére megbízási szerződés alapján megbízási díjat fizetnénk az új vezető kinevezéséig?
3033. kérdés  
Költségvetési intézmény vagyunk, egyik általános tagiskolánkban egy SNI-s gyermek részére szakértői vélemény szerint heti 2 óra rehabilitációs foglalkozást kell biztosítanunk. Pszichológus, pszichopedagógus végezheti ezt a feladatot. Az intézményünkben ilyen végzettségű pedagógus nincs, ezért külső személlyel végeztetnénk el. Ezen végzettséggel rendelkező pedagógus vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, az elvégzett munkájáért számlát nyújtana be. Főállású munkahelye a Nevelési Tanácsadó. Elfogadhatjuk-e a számlát, amit mint vállalkozó pedagógus állít ki, vagy csak megbízási szerződést köthetnénk vele? Esetükben oktatásnak minősül-e ez a tevékenység? Lehet-e oktatási tevékenységet vállalkozásban végezni? Hogyan oldjuk meg a végzett munkáért a díjazást törvényesen?
Kapcsolódó címke:
3034. kérdés  
40 éves közalkalmazotti szolgálati idővel, felmentéssel szeretnék nyugdíjba menni. Munkáltatóm (költségvetési háttérintézmény) a Kjt. 30. § (1) bekezdésének f) pontjára hivatkozik, és nem járul hozzá. A törvény az előrehozott öregségi nyugdíjas esetét vizsgálja, és nem tér ki a 40 éves szolgálati idővel nyugdíjba vonulókra, így nem értem a munkáltatómat.
Kapcsolódó címkék: