Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

235. Költségvetési Levelek / 2016. november 8.

TARTALOM

4318. kérdés Szállítási költség
Költségvetési intézményünk többször rendel interneten keresztül karbantartási anyagokat, amit rendelés után postán kapunk meg. A számlán az adott termék mellett külön fel van tüntetve a szállítási költség is. Ezt a költséget külön rovatra kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4319. kérdés Nemzetiségi önkormányzat által tanulók részére juttatott füzetcsomag adózása
Nemzetiségi önkormányzat a tanév megkezdése előtt füzetcsomagot osztott a szeptembertől iskolába menő nemzetiségi tanulók részére egy felzárkóztatási program keretében. Ebben az esetben van-e adóvonzata a füzetcsomag juttatásának, vagy adómentesnek tekinthető?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4320. kérdés Illetménynövekedésre való jogosultság szociális ágazatban
Idősek nappali intézményében, melyhez nemrég bölcsődei egység is kapcsolódott, az intézményvezető - besorolás alapjául szolgáló - egyetemi szintű iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett a következő további - felső képzettségi szinthez tartozó - szakképesítésekkel rendelkezik: művelődésszervező, kulturális menedzser, valamint csecsemő- és gyermekgondozói OKJ-s szakképesítés. Az intézményvezetőt hány további szakképesítés után illeti meg az illetménykiegészítés?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4321. kérdés Civil szervezetek önkormányzati támogatásának államháztartási és adózási vonatkozásai
Az önkormányzat milyen módon támogathatja a nem jogi személyiségű "szervezeteket"? Például olyan kertbarátkör, mely az önkormányzattal a rendezvények terén együttműködik, de nincs bejegyezve, nincs adószáma stb. Támogatásnak minősül-e vagy a dologi kiadások között kell elszámolni, mert a kertbarátkör nevére nem is kérhető számla, támogatási szerződést nem lehet vele kötni, mert nem szervezet? Ha lehet támogatni, hogyan számoltatható el? Mi a kötelezettségvállalás dokumentuma ilyen esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4322. kérdés Funkciókód, szakfeladat
Önkormányzati költségvetési szervként ellátjuk két - gazdasági szervezettel nem rendelkező - intézmény pénzügyi-gazdálkodási feladatait. Hozzánk tartozik a gyermekétkeztetés az iskolákban, óvodákban, a megrendelés, számlázás, térítésidíj-beszedés, hátralékok kezelése, felszólítás, illetve a közoktatási intézmények üzemeltetési feladatai, néhány önkormányzati, most nem közoktatási intézményként működő épület (magániskola működik benne, illetve jelenleg üres, felújítások során oda szoktak kiköltözni a felújítandó iskolából) üzemeltetése. A könyvelés során a központban dolgozók bérét, illetve a felmerülő kiadásokat a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény (óvoda, bölcsőde, egészségügyi intézmény) által használt cofogra, illetve az üzemeltetett közoktatási intézményekhez (általános iskola, gimnázium, kollégium) kapcsolódó működtetési cofogra könyveljük. Az intézményi étkezéshez kapcsolódó cofogra csak a vásárolt élelmezést, a melegítőkonyhán dolgozók bérét, illetve az étkezési térítési díjak bevételét könyveljük a MÁK elvárásnak megfelelően. 2017. január 1-jétől a közoktatási intézmények üzemeltetési, működtetési feladatai átkerülnek az államhoz. Intézményünknél marad az étkezés, illetve a két gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény pénzügyi-gazdasági feladatai, valamint néhány önkormányzati épület üzemeltetése. 2017-től a központban dolgozók bérét és egyéb kiadásait milyen kormányzati funkcióra és szakfeladatra kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4323. kérdés Társadalmi megbízatású polgármesteri jogviszony figyelembevétele a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításánál
Idősek gondozóházába ápolói közalkalmazotti jogviszonyba került felvételre a volt társadalmi megbízatású polgármester. A polgármesteri jogviszonya mellett (2002-től 2014-ig) más foglalkoztatási jogviszonya nem volt. A Kjt. 87/A. §-ának (1) bekezdése figyelembevételével a jogviszonyban töltött időt a közalkalmazott besorolásánál (fizetési fokozat megállapításánál) figyelembe lehet-e venni, azaz munkaviszonynak minősül-e a társadalmi megbízatású polgármesteri jogviszony? A jubileumi jutalomra jogosító időbe beleszámít?
4324. kérdés Folyószámlahitel
A Költségvetési Levelek 231. számában megjelent 4270. számú kérdésre adott válaszban olvastam: "A likvid hitel a folyamatos működéshez felvett hitel, amit a gazdasági éven belül vissza kell fizetni. A likvid hitel lehet: folyószámla, munkabér és rulírozó hitel. Ezzel tudják a költségvetésben megtervezett működési hiányt finanszírozni, amelyet viszont év végéig vissza is kell fizetni. Amennyiben nem kerül év végéig visszafizetésre, akkor hosszú lejáratú hitellé kell átminősíteni." Az említett átminősítést miként kell értelmeznünk, illetve hogyan és milyen bizonylat alapján kell könyvelnünk év végén, tekintve hogy hosszú lejáratú hitelfelvételre kormányengedéllyel nem rendelkezik az önkormányzat, illetve a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés is folyószámlahitelre vonatkozik, nem pedig hosszú lejáratú hitelre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4325. kérdés Evás adóalany halála miatti korrekciós kötelezettség
Városunk egyik lakója az alábbi kérdéssel fordult önkormányzatunkhoz. Az adózó az édesapjával vásárolt 1999-ben egy ingatlant a hozzá kapcsolódó telekkel 1/3-2/3 arányban úgy, hogy a rájuk áthárított forgalmi adót mindketten levonásba helyezték. 2005-ben az adózó és édesapja a tulajdoni hányaduk arányában beruházást hajtottak végre, melynek eredményeként emeletráépítés történt az ingatlanon. A ráépítés során felmerült áfa 1/3-át az adózó levonásba helyezte, míg édesapja levonási jogot nem gyakorolt, tekintettel arra, hogy időközben bejelentkezett az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá. 2011-ben az édesapa elhunyt, és a tulajdonát képező ingatlan 2/3 részét megörökölte az adózó úgy, hogy nyilatkozott az édesapja vállalkozásának folytatásáról. Az ingatlan 1999 óta bérbeadás keretében került hasznosításra. Az ingatlan adómentes értékesítése esetén az Áfa-tv. rendelkezései és az Eva-tv. szabályai alapján, hogyan alakul az adózó esetleges áfakorrekciója az ingatlan 2/3-os tulajdoni hányada tekintetében az adómentes értékesítés okán?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4326. kérdés Közös önkormányzati hivatal adóügyi ügyintézőjére vonatkozó képesítési követelmény
Közös önkormányzati hivatal adóügyi előadójának mi a képesítési követelménye? A 29/2012. Korm. rendelet mely feladatköre vonatkozik rá? Ha nem rendelkezik az előírt képesítéssel, kinevezhető köztisztviselőnek? Az adott feladatkörre előírt felsőfokú szakmai végzettség megléte esetén a köztisztviselőt az I. besorolási osztályba kell sorolni, ha a munkáltató úgy gondolja, hogy az adott munkakör középfokú végzettséggel is ellátható?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4327. kérdés Nők negyvenéves öregségi nyugdíjának igénybevétele közalkalmazottak esetében, a nyugdíj igénybevétele melletti munkavégzés lehetőségei
Hogyan szüntethető meg a közalkalmazotti jogviszony, ha a nő jogosulttá vált a negyvenéves öregségi nyugdíjra? Milyen juttatások illetik meg ekkor? Visszafoglalkoztatható-e az érintett közalkalmazottként, és ha igen, az illetményből milyen járulékokat kell vonni? Mikortól, hogyan fogják szüneteltetni az érintett nyugdíját, ha közalkalmazottként helyezkedik el a nők öregségi nyugdíjának igénybevétele mellett, illetve milyen szabályok vonatkoznak rá akkor, ha magánszférában helyezkedik el a nyugdíj mellett?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4328. kérdés Likvid hitel
A Költségvetési Levelek 231. számában olvastam a likvid hitel kontírozási tételeiről, ami érthető és világos. Számomra az a kérdés, hogy a napi bankszámlakivonat mely tételeit kell könyvelni? Ha naponta a negatív záró egyenleget könyvelem bevételként és kiadásként, az előirányzatban és a teljesítésben nagyon nagy halmozódás keletkezik. Egy kis példán keresztül szíveskedjenek levezetni, hogy mely összegek kerüljenek könyvelésre:
Például:
1. kivonat nyitó +1 000 000 Ft
záró -500 000 Ft
2. kivonat nyitó -500 000 Ft
záró -2 500 000 Ft
3. kivonat nyitó -2 500 000 Ft
záró +600 000 Ft
Kapcsolódó tárgyszavak:
4329. kérdés Változás az adólevonási jog gyakorlásában 2016. január 1-jétől
Önkormányzatunk több adóköteles tevékenységet is végez, havi bevallók vagyunk, és a beszerzéseket terhelő általános forgalmi adót rendszerint a beszerzés hónapját követő hónap áfabevallásában levonásba szoktuk helyezni, amennyiben a beszerzett termékek, igénybe vett szolgáltatások részben vagy egészében adóköteles tevékenységet szolgálnak. Úgy értesültünk, hogy 2016. január 1-jétől bizonyos mértékű változás következett be az adólevonási jogra vonatkozó áfaszabályokban. Valóban így van? Ha igen, akkor a változás mennyiben érinti az eddigi gyakorlatunkat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4330. kérdés Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása
A Költségvetési Levelek 232. számában a 4287. számú "Közüzemi szolgáltatások továbbszámlázása" c. cikküket sajnos nem teljesen sikerült értelmeznem. Iskolában az egyik helyiséget bérbeadjuk büfé bérléséhez. Szerződést kötünk X Ft havi bérleti díjra, villanyóra méri az áramfogyasztást, valamint Y m3 vizet számlázunk havonta a közüzemi számlák alapján. Ilyenkor közvetített szolgáltatásról beszélünk? Áfamentes a terembérleti díj, a közüzemi számlákat is áfamentesen állítom ki?
4331. kérdés Nyugta a gyermekétkeztetési díjról
Gyermekétkeztetésnél helyes-e az az eljárás, hogy a szülőnek nem számla kerül kiadásra a befizetésről, hanem nyugta, amin csak a gyermek neve, az adagszám, a fizetendő összeg és a dátum szerepel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4332. kérdés Víz- és csatornahálózat bérbeadása
Az önkormányzat nem tartozik áfakörbe (alanyi mentes). A víziközmű-szolgáltatás alaptevékenysége az önkormányzatnak. A víz- és csatornahálózat bérbeadásáról szóló számlát áfa felszámítása nélkül állította ki! Helyesen járt el ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére