×

36. Költségvetési Levelek / 2004. november 2.
TARTALOM

     
875. kérdés  
Kérem szíveskedjenek összefoglalni, hogy mely támogatásokat kell arányosítani és melyeket nem!
876. kérdés  
Intézményünk áfaköteles tevékenységei (szakfeladatai) egyértelműen elkülöníthető kiadások és saját bevételek alapján különböző mértékben részesednek az önkormányzati támogatásból. Helyesen járunk-e el akkor, ha a támogatás valós felhasználása szerint az egyes tevékenységekre külön-külön határozzuk meg az áfa-visszaigénylési arányszámot, és az intézmény áfabevallását a tevékenységenként számított részeredmények összesítésével készítjük el?
877. kérdés  
Adóköteles tevékenységünkhöz kapcsolódó beszerzésein túlnyomó többségét tételesen el tudjuk különíteni. A szakirodalomban olvastam, hogy a tételesen elkülönített beszerzések áfáját vissza lehet igényelni, függetlenül attól, hogy működési támogatásból finanszírozzuk.
878. kérdés  
Hogyan kell az arányosításnál figyelembe venni a következő tevékenységekhez (feladatokhoz) kapcsolódó beszerzések áfáját? 1. Intézményfinanszírozás és saját adóköteles tevékenység finanszírozása 2. Ellenértéknek minősülő támogatás és intézményfinanszírozás fedezése 3. Ellenértéknek minősülő támogatás és feladat-finanszírozás fedezése 4. Kizárólag ellenértéknek minősülő támogatás fedezése 5. Adóalapot nem képező támogatás finanszírozása 6. Csak saját adóköteles bevétel fordítódik rá
879. kérdés  
Felügyeleti szervünk kifogásolta eljárásunk helyességét, ezért elbizonytalanodtunk. Közhatalmi tevékenységet végzünk. 2004-re megtartottuk áfaalanyiságunkat, mivel a tavalyi bevételünk meghaladta a 4 millió forintot. 2004-re azonban 4 millió forint alatti bevételt vártunk, amely várakozásunkat az eddigi bevételi adatok is igazolják. Valóban helytelenül döntöttünk?
Kapcsolódó címke:
880. kérdés  
Hogyan kell alkalmazni a Számlakerettükör 3613-3616. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számláit, valamint a 66. számlacsoport számláit?
Kapcsolódó címkék:  
881. kérdés  
Mit jelent az Áfa-tv. által emlegetett államháztartási támogatás, amire levonási tilalom vonatkozik? Idetartozik-e az önkormányzati támogatás? Mely időszakban érvényesül a levonási tilalom?
882. kérdés  
Van-e annak jelentősége az arányosításnál, hogy a támogatást külön folyósítják vagy egy összegben, és a támogatott intézmény maga osztja le feladat szerint?
Kapcsolódó címke:
883. kérdés  
Milyen bizonylat alapján számolható el a kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok normatív hozzájárulása? A költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 24. d) pontjában részletezett kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra előírt normatív hozzájárulásról milyen bizonylatot kell kiállítani? Például, ha a rászorult gyerekek iskolai kirándulására fordítja az intézmény, elég-e a tanuló vagy a szülő aláírásával igazolni a kiránduláshoz adott támogatás átvételét? Elszámolása történhet-e az ellátottak pénzbeli juttatása terhére?
Kapcsolódó címkék:  
884. kérdés  
Hogyan kell könyvelni a beruházási forrás terhére elszámolt első beszerzésű készletek értékét raktárral rendelkező költségvetési szerv esetében?
Kapcsolódó címkék:  
885. kérdés  
Egy kft. az önkormányzattól kapott támogatásból 2002-ben beruházást (nem közműberuházás) valósított meg. Ez azt jelenti az Áfa-tv. átmeneti rendelkezése [211. § (7) bekezdése] szerint, hogy a tavalyi szabályokat kell erre alkalmazni? Most a támogatásban részesülés miatt 10 évig visszafizetési (arányosítási) kötelezettség van a beruházással kapcsolatosan az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései szerint?
886. kérdés  
Önkormányzatunk beruházást kezdett 2003. év második felében, amihez az idén folyósítanak államháztartási támogatást, amelynek az odaítélése is idei. Levonható-e a beruházás áfája teljes összegben? Alkalmazható-e a tavalyi kedvezőbb szabály, annak ellenére, hogy a támogatást nem kaptuk meg tavaly, és nem is ítélték oda?
Kapcsolódó címkék:  
887. kérdés  
Közműberuházást valósítunk meg. 2003-ban döntöttek a bruttó finanszírozásról. A közművet majd ellenérték fejében bérbeadjuk. Jól értelmezzük-e, hogy az Áfa-tv. átmeneti rendelkezésére és a nem koncesszióban történő hasznosításra tekintettel a beruházáshoz folyamatosan felmerülő beszerzések áfáját visszaigényelhetjük?
Kapcsolódó címkék:  
888. kérdés  
Intézményünk pénzmaradványból gépvásárlást eszközölt 2004-ben. Az áfa bevallásánál az arányosításba bevonva vettük figyelembe, mivel a pénzmaradvány saját bevételi megtakarításunkból képződött. Intézményünk bevételének 70%-a saját bevétel, 30%-a önkormányzati támogatás. Helyesen állapítottuk-e meg az eszközvásárlás áfáját? Milyen bizonylatok szükségesek a tárgyi eszköz állományba vételéhez, üzembehelyezéséhez?
889. kérdés  
Önkormányzat költségvetési szerveként kábeltelevíziós hálózatot üzemeltetünk. A műsorszolgáltatók a Közösség területén vannak. A teljesítés helyének mit kell tekinteni? Mint vevőnek, van-e áfabefizetési kötelezettségünk?
Kapcsolódó címkék:  
890. kérdés  
2003-ban folyósított, adóalapot nem képező önkormányzati támogatásból szabadidőközpontot hoztunk létre, amelyet adóköteles tevékenységhez használunk. Jól értelmezzük-e, hogy a szabadidőközpont működtetésével kapcsolatos, folyamatos beszerzések áfatartalmát a beruházás korábbi támogatásból való finanszírozottsága miatt nem tudjuk visszaigényelni?
Kapcsolódó címke:
891. kérdés  
Intézményünk magánorvosi tevékenység végzésére szakrendelő-helyiségeket ad bérbe. A bérleti szerződésben külön van meghatározva a bérleti díj és külön az üzemeltetési költség. Külön számla készül a bérleti díjról, és külön számlázzuk mint közvetített szolgáltatásokat a fűtést, világítást, víz- és csatornadíjat, mivel ezen szolgáltatásokat intézményünk is vásárolja. A fizetendő összeg kalkuláció alapján lett meghatározva, mivel önálló mérőórával nem rendelkeznek a helyiségek. A külön számlán szereplő közüzemi díjak felveszik-e az áfamentesen számlázott helyiségbérlet áfakulcsát?
Kapcsolódó címkék:  
892. kérdés  
Iskolánknál működő közhasznú alapítványhoz évente kb. 1-1,5 millió Ft támogatás érkezik. Semmilyen vállalkozást nem folytat az alapítvány, dolgozója nincs, személyi jellegű kifizetései sincsenek. Az alapító okirat szerint az iskola személyi és tárgyi feltételeinek javítására hozták létre. Ha pénzügyi nehézsége akad az iskolának, konkrét célra jegyzőkönyv szerint átutal az iskola részére. Ez így lehetséges? Kötelező-e áttérni a kettős könyvvitelre, ha csak a fenti pénzforgalmi műveleteket könyvelik?
Kapcsolódó címkék:  
893. kérdés  
Intézményünk tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 400 E Ft, amelyet elvont a felettes önkormányzat. A PM jóváhagyásával egyidejűleg elvont még 1000 E Ft-ot, amely a 2003. évre meg nem illető és ezért visszafizetendő normatíva összegét takarja. Hogyan történik ezek könyvelése, az előirányzat-változás nyilvántartásba vétele? A normatíva miatti visszafizetéssel a támogatásunkat kell-e csökkenteni, vagy mint PM-elvonást könyvelni?
Kapcsolódó címke:
894. kérdés  
Intézetünk központi költségvetési szerv, rendelkezik raktárral. Hogyan értelmezzük azt, hogy a költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévő) kis értékű eszközöket a mérlegben beruházásként kell kimutatni (pl. textil)? A vásárláskor ezek értékét a dologi kiadások között elszámoltuk, hogyan vezessük át a mérlegbe (38-as, 5-ös űrlap összefüggése)?
Kapcsolódó címkék:  
895. kérdés  
Közalkalmazotti állományban lévő dolgozó, akinek saját bt.-je is van, számlázhat-e szolgáltatást az őt alkalmazó intézménynek (számítógépek karbantartását végzi havonta)?
Kapcsolódó címke:
896. kérdés  
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló, 2003. 12. 30-ig hatályban lévő 7/1993. MüM rendelet alapján (jelenleg a 2004. jan. 1-jétől hatályos 37/2003. OM rendelet) az 54-es számmal kezdődő képzések emelt szintűek. A 138/1992. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott az OKJ-ben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. Ez alapján a Kjt. 61. § (1) bek. e) pontja szerint "E" fizetési osztályba sorolandó. Így tehát az 54-es számmal kezdődő OKJ-s képzés középfokú vagy felsőfokú?
897. kérdés  
Étkezési hozzájárulás elszámolása számvitelileg hogyan történik, amennyiben a dolgozó nem az étkezési utalványt veszi igénybe (3500 Ft), hanem a saját konyhán a melegétel-fogyasztást (6000 Ft). Az előirányzat az étkezési hozzájárulásra van megtervezve, de mik a felhasználáshoz kapcsolódó tételek?
Kapcsolódó címke: