Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

36. Költségvetési Levelek / 2004. november 2.

TARTALOM

875. kérdés Összefoglaló a támogatásokról
Kérem szíveskedjenek összefoglalni, hogy mely támogatásokat kell arányosítani és melyeket nem!
876. kérdés Támogatással kapcsolatos arányosítás
Intézményünk áfaköteles tevékenységei (szakfeladatai) egyértelműen elkülöníthető kiadások és saját bevételek alapján különböző mértékben részesednek az önkormányzati támogatásból. Helyesen járunk-e el akkor, ha a támogatás valós felhasználása szerint az egyes tevékenységekre külön-külön határozzuk meg az áfa-visszaigénylési arányszámot, és az intézmény áfabevallását a tevékenységenként számított részeredmények összesítésével készítjük el?
877. kérdés Áfa megosztása
Adóköteles tevékenységünkhöz kapcsolódó beszerzésein túlnyomó többségét tételesen el tudjuk különíteni. A szakirodalomban olvastam, hogy a tételesen elkülönített beszerzések áfáját vissza lehet igényelni, függetlenül attól, hogy működési támogatásból finanszírozzuk.
878. kérdés Általános forgalmi adó megosztásának esetei
Hogyan kell az arányosításnál figyelembe venni a következő tevékenységekhez (feladatokhoz) kapcsolódó beszerzések áfáját? 1. Intézményfinanszírozás és saját adóköteles tevékenység finanszírozása 2. Ellenértéknek minősülő támogatás és intézményfinanszírozás fedezése 3. Ellenértéknek minősülő támogatás és feladat-finanszírozás fedezése 4. Kizárólag ellenértéknek minősülő támogatás fedezése 5. Adóalapot nem képező támogatás finanszírozása 6. Csak saját adóköteles bevétel fordítódik rá
879. kérdés Általános forgalmi adó adóalanyiságának kérdése
Felügyeleti szervünk kifogásolta eljárásunk helyességét, ezért elbizonytalanodtunk. Közhatalmi tevékenységet végzünk. 2004-re megtartottuk áfaalanyiságunkat, mivel a tavalyi bevételünk meghaladta a 4 millió forintot. 2004-re azonban 4 millió forint alatti bevételt vártunk, amely várakozásunkat az eddigi bevételi adatok is igazolják. Valóban helytelenül döntöttünk?
Kapcsolódó tárgyszavak:
880. kérdés Nemzetközi támogatás elszámolása
Hogyan kell alkalmazni a Számlakerettükör 3613-3616. Nemzetközi támogatási programok lebonyolítási számláit, valamint a 66. számlacsoport számláit?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
881. kérdés Államháztartási támogatások levonási tilalma
Mit jelent az Áfa-tv. által emlegetett államháztartási támogatás, amire levonási tilalom vonatkozik? Idetartozik-e az önkormányzati támogatás? Mely időszakban érvényesül a levonási tilalom?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
882. kérdés Államháztartási támogatások leosztása
Van-e annak jelentősége az arányosításnál, hogy a támogatást külön folyósítják vagy egy összegben, és a támogatott intézmény maga osztja le feladat szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak:
883. kérdés Normatív hozzájárulás elszámolásának bizonylata
Milyen bizonylat alapján számolható el a kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatok normatív hozzájárulása? A költségvetési törvény 3. sz. mellékletének 24. d) pontjában részletezett kulturális, egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladatokra előírt normatív hozzájárulásról milyen bizonylatot kell kiállítani? Például, ha a rászorult gyerekek iskolai kirándulására fordítja az intézmény, elég-e a tanuló vagy a szülő aláírásával igazolni a kiránduláshoz adott támogatás átvételét? Elszámolása történhet-e az ellátottak pénzbeli juttatása terhére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
884. kérdés Első beszerzésű készletek elszámolása
Hogyan kell könyvelni a beruházási forrás terhére elszámolt első beszerzésű készletek értékét raktárral rendelkező költségvetési szerv esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
885. kérdés Önkormányzati támogatásból megvalósított beruházás
Egy kft. az önkormányzattól kapott támogatásból 2002-ben beruházást (nem közműberuházás) valósított meg. Ez azt jelenti az Áfa-tv. átmeneti rendelkezése [211. § (7) bekezdése] szerint, hogy a tavalyi szabályokat kell erre alkalmazni? Most a támogatásban részesülés miatt 10 évig visszafizetési (arányosítási) kötelezettség van a beruházással kapcsolatosan az Áfa-tv. átmeneti rendelkezései szerint?
886. kérdés Beruházás áfája
Önkormányzatunk beruházást kezdett 2003. év második felében, amihez az idén folyósítanak államháztartási támogatást, amelynek az odaítélése is idei. Levonható-e a beruházás áfája teljes összegben? Alkalmazható-e a tavalyi kedvezőbb szabály, annak ellenére, hogy a támogatást nem kaptuk meg tavaly, és nem is ítélték oda?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
887. kérdés Közműberuházás áfája
Közműberuházást valósítunk meg. 2003-ban döntöttek a bruttó finanszírozásról. A közművet majd ellenérték fejében bérbeadjuk. Jól értelmezzük-e, hogy az Áfa-tv. átmeneti rendelkezésére és a nem koncesszióban történő hasznosításra tekintettel a beruházáshoz folyamatosan felmerülő beszerzések áfáját visszaigényelhetjük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
888. kérdés Gépvásárlás elszámolása, bizonylata
Intézményünk pénzmaradványból gépvásárlást eszközölt 2004-ben. Az áfa bevallásánál az arányosításba bevonva vettük figyelembe, mivel a pénzmaradvány saját bevételi megtakarításunkból képződött. Intézményünk bevételének 70%-a saját bevétel, 30%-a önkormányzati támogatás. Helyesen állapítottuk-e meg az eszközvásárlás áfáját? Milyen bizonylatok szükségesek a tárgyi eszköz állományba vételéhez, üzembehelyezéséhez?
889. kérdés Külföldi szolgáltatás teljesítési helyének megállapítása
Önkormányzat költségvetési szerveként kábeltelevíziós hálózatot üzemeltetünk. A műsorszolgáltatók a Közösség területén vannak. A teljesítés helyének mit kell tekinteni? Mint vevőnek, van-e áfabefizetési kötelezettségünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
890. kérdés Szabadidőközpont működési költségeinek elszámolása
2003-ban folyósított, adóalapot nem képező önkormányzati támogatásból szabadidőközpontot hoztunk létre, amelyet adóköteles tevékenységhez használunk. Jól értelmezzük-e, hogy a szabadidőközpont működtetésével kapcsolatos, folyamatos beszerzések áfatartalmát a beruházás korábbi támogatásból való finanszírozottsága miatt nem tudjuk visszaigényelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
891. kérdés Ingatlan-bérbeadás bevételeinek adóvonzata
Intézményünk magánorvosi tevékenység végzésére szakrendelő-helyiségeket ad bérbe. A bérleti szerződésben külön van meghatározva a bérleti díj és külön az üzemeltetési költség. Külön számla készül a bérleti díjról, és külön számlázzuk mint közvetített szolgáltatásokat a fűtést, világítást, víz- és csatornadíjat, mivel ezen szolgáltatásokat intézményünk is vásárolja. A fizetendő összeg kalkuláció alapján lett meghatározva, mivel önálló mérőórával nem rendelkeznek a helyiségek. A külön számlán szereplő közüzemi díjak felveszik-e az áfamentesen számlázott helyiségbérlet áfakulcsát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
892. kérdés Iskolánál működő közhasznú alapítvány könyvvezetési kötelezettsége
Iskolánknál működő közhasznú alapítványhoz évente kb. 1-1,5 millió Ft támogatás érkezik. Semmilyen vállalkozást nem folytat az alapítvány, dolgozója nincs, személyi jellegű kifizetései sincsenek. Az alapító okirat szerint az iskola személyi és tárgyi feltételeinek javítására hozták létre. Ha pénzügyi nehézsége akad az iskolának, konkrét célra jegyzőkönyv szerint átutal az iskola részére. Ez így lehetséges? Kötelező-e áttérni a kettős könyvvitelre, ha csak a fenti pénzforgalmi műveleteket könyvelik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
893. kérdés Pénzmaradvány elszámolása
Intézményünk tárgyévi helyesbített pénzmaradványa 400 E Ft, amelyet elvont a felettes önkormányzat. A PM jóváhagyásával egyidejűleg elvont még 1000 E Ft-ot, amely a 2003. évre meg nem illető és ezért visszafizetendő normatíva összegét takarja. Hogyan történik ezek könyvelése, az előirányzat-változás nyilvántartásba vétele? A normatíva miatti visszafizetéssel a támogatásunkat kell-e csökkenteni, vagy mint PM-elvonást könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
894. kérdés Kis értékű tárgyi eszközök mérlegben történő kimutatása
Intézetünk központi költségvetési szerv, rendelkezik raktárral. Hogyan értelmezzük azt, hogy a költségvetési év végéig használatba nem vett (raktáron lévő) kis értékű eszközöket a mérlegben beruházásként kell kimutatni (pl. textil)? A vásárláskor ezek értékét a dologi kiadások között elszámoltuk, hogyan vezessük át a mérlegbe (38-as, 5-ös űrlap összefüggése)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
895. kérdés Közalkalmazott saját bt.-je által végzett tevékenység
Közalkalmazotti állományban lévő dolgozó, akinek saját bt.-je is van, számlázhat-e szolgáltatást az őt alkalmazó intézménynek (számítógépek karbantartását végzi havonta)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
896. kérdés Közalkalmazott besorolása
Az Országos Képzési Jegyzékről szóló, 2003. 12. 30-ig hatályban lévő 7/1993. MüM rendelet alapján (jelenleg a 2004. jan. 1-jétől hatályos 37/2003. OM rendelet) az 54-es számmal kezdődő képzések emelt szintűek. A 138/1992. Korm. rend. 12. § (4) bekezdése szerint, ha a közalkalmazott az OKJ-ben szereplő emelt szintű szakképesítéssel rendelkezik, besorolásakor a felsőfokú szakképesítésre vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. Ez alapján a Kjt. 61. § (1) bek. e) pontja szerint "E" fizetési osztályba sorolandó. Így tehát az 54-es számmal kezdődő OKJ-s képzés középfokú vagy felsőfokú?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
897. kérdés Étkezési hozzájárulás számviteli elszámolása
Étkezési hozzájárulás elszámolása számvitelileg hogyan történik, amennyiben a dolgozó nem az étkezési utalványt veszi igénybe (3500 Ft), hanem a saját konyhán a melegétel-fogyasztást (6000 Ft). Az előirányzat az étkezési hozzájárulásra van megtervezve, de mik a felhasználáshoz kapcsolódó tételek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére