×

54. Költségvetési Levelek / 2005. november 22.
TARTALOM

     
1227. kérdés  
Az államháztartási szervezetek könyvvezetéséről szóló Szt-vhr. 22. § 1/b. alpontja szerint a követelések között kell kimutatni többek között az adósokkal szembeni követeléseket, amelyek tulajdonképpen az államháztartás szervezetei által előírt, de még be nem folyt összegeket (ideértve az illetékek meg nem fizetéséből származó hátralékot is) jelentik. Az illetékekkel kapcsolatos 32/1999. PM rendelet 3. §-a a követelés fogalma alatt két kifejezést is megemlít: - Kintlévőség (követelés): előírt és nem teljesített fizetési kötelezettség fizetési határidőre való tekintet nélkül. - Hátralék (illetéktartozás): a kintlévőségből a végrehajtás alá vont vagy vonható fizetési kötelezettség. Első kérdésünk arra vonatkozik, hogy a fenti két fogalom között nincs-e ellentmondás, illetve melyik az, amelyik kimeríti a könyvvezetésről szóló rendeletben megfogalmazott követelményeket? Az általános szabályok szerint a követelések állományának változását a 2812. "Tárgyévi adósokkal szembeni követelések", számlán kell könyvelni a 412. Tőkeváltozásokkal szemben. A második kérdésünk arra vonatkozik: előfordulhat-e, hogy az illetékhivatal által nyilvántartott adósállomány – mint idegen követelés – nem minősül tartós forrásnak, tehát a változása sem érinti a saját tőkét. Következésképpen lehetséges-e, hogy az adósokkal – mint forgóeszközökkel – szemben a mérleg forrásoldalán a passzív pénzügyi elszámolások állnak?
Kapcsolódó címkék:  
1228. kérdés  
Egy 1999-ben esedékessé vált adótartozás 2004. december 31-én vagy 2005. január 1-jén törölhető-e jogszerűen, ha az adott ügyben végrehajtási cselekményt nem foganatosítottak?
Kapcsolódó címkék:  
1229. kérdés  
Iskolák, óvodák által beszedett étkezési térítési díjakat hogyan kell bizonylatolni? Elegendő-e a nyugta, vagy mivel egész hónapot fizetnek be a tanulók – tehát a teljesítés nem a befizetéssel egyidejűleg történik –, előre fizetés miatt számlát kell kiállítani? Minden tanuló nevére ki kell-e a számlát állítani, vagy lehet-e csoportos számlát készíteni a napi bevételről? Helyes-e az a gyakorlat, hogy az intézmény nyugtát ad a befizetőnek, majd a nyugták alapján belső számlát állít ki? Sok intézmény füzetbe írja a beszedett bevételt, és a befizetővel aláíratja, a befizető nem kap semmilyen bizonylatot. Ilyen esetben milyen bizonylatot kell a könyvelés részére, illetve az adóbevalláshoz készíteni? Milyen esetben alkalmazható a belső számla?
Kapcsolódó címke:
1230. kérdés  
Tájékoztatni kell-e az ügyfelet a végrehajtáshoz való jog elévüléséről? A végrehajtáshoz való jog érinti-e a tartozásra vonatkozó alanyi jogot? Elfogadható-e a tartozás önkéntes rendezése, amennyiben az adótartozás végrehajtásához való jog már elévült és az adótartozást törölték, vagy az adóhatóságnak le kell mondania követeléséről az önkéntes teljesítéstől függetlenül?
1231. kérdés  
Kórház áfaelszámolásával kapcsolatban a következő kérdések megválaszolását kérjük. 1. Melyek az alanyi adómentesség szabályai? 2. Hogyan határozzuk meg a támogatásokra jutó nem levonható adót? 3. Hogyan határozzuk meg a bejövő számláknál, hogy az áfa vissza nem igényelhető vagy arányosítható? A kimenő számláknál, hogy köteles vagy mentes az áfa? 4. Zárt forgalmú patika áfája vásárlásnál, értékesítésnél milyen köteles? És hogy kell a bevallásban elszámolni?
1232. kérdés  
Közalkalmazott esetében a Kjt. szerint adott garantált illetmény és pótlékok fölött adott munkáltatói hozzájárulás változtatható-e? Az illetmény végső összegét a munkáltató nem csökkentené, hanem belső átrendezést hajtana végre, pl. a munkáltatói döntésű bérből emelné a garantált illetményt, esetleg a pótlékot. Lehetséges ez?
1233. kérdés  
A költségvetési szerv által kiállított számla (bizonylat) alapján befolyt összegeket a 91. Intézményi működési bevételek, a 92. Önkormányzatok működési bevételei, illetve a 93. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek számlacsoport forgalmi számláin kell kimutatni. Ugyanakkor negyedévente a számla (bizonylat) összegét követelésként is elő kell írni, vagy az adósok, vagy a vevők között. Vagyis minden számla (bizonylat) összekapcsolható bevétel miatt a 9-es számlaosztály valamely számlájával, állományváltozás miatt a 28-as számlaosztály valamely számlájával. A 941-es és a 921-926-ig főkönyvi számok az adósokhoz tartoznak, de ezenkívül vannak esetek, mikor nem tudjuk eldönteni, hogy adósok vagy a vevők közé kell-e felvenni a követelést. Egyértelműen beazonosíthatók-e a 9-es alosztálybeli főkönyvi számok, amelyekhez kapcsolódó számla (bizonylat) összegét a 281. Adósok főkönyvi számlára kell könyvelni?
1234. kérdés  
1952-ben született, 35 év munkaviszonynyal rendelkező közalkalmazott – 1986 óta önkormányzatnál dolgozik – 2006. évben részt vehet-e a "prémiumévek" programban, vagy csak a létszámleépítés által érintett közalkalmazottak részére lehetőség a program? A program résztvevője a heti 12-20 órát a jelenlegi munkáltatónál is ledolgozhatja, vagy igények alapján vezényelhető az adott intézményen kívül? A részmunkaidőre szóló munkabér nyugdíjalapot képez?
1235. kérdés  
Kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet végző költségvetési szerv vagyunk. Az Áfa-tv. vonatkozó előírásai szerint az egyéb bevételek tekintetében az adómentességre jogosító értékhatár alapján alanyi adómentességet is választhatunk. Kell-e áfát fizetnünk, ha már 7 éve vásárolt, teljesen 0-ra leíródott tárgyi eszközt szeretnénk értékesíteni.
1236. kérdés  
Intézményünk feladatai közé tartozik egy napközis tábor üzemeltetése. A tábor részére történt vásárlások esetén a vevő neve és címe a tábor, vagy a központi intézmény neve és címe?
Kapcsolódó címke:
1237. kérdés  
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. SzCsM rendelet 6. § (11) bekezdése alapján "A személyes gondoskodás körébe tartozó feladatokat ellátó személyek részére munkaruhát kell biztosítani. A munkaruha-juttatás feltételeit a munkáltató állapítja meg." A kerületi önkormányzat felügyelet alá tartozó Gondozási Központnál a munkaruha-juttatás költségvetési előirányzatának felhasználását melyik számlán kell elszámolni? Személyi juttatásként és 44% szja-val terhelten az 514212. Közalkalmazottak ruházati költségtérítése számlán, vagy a dologi kiadások között, járulékmentesen az 5482. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha számlán?
Kapcsolódó címkék:  
1238. kérdés  
Budapest környéki városokból, falvakból bejáró dolgozók ezentúl az új, bérletkombinációt tartalmazó bérletet vegyék meg, vagy külön egyet a közigazgatási határig, majd onnan egy Budapestre érvényes bérletet, mivel nem tudják, hogy a munkahely mennyit térít az új bérlet árából. A munkáltató eddig a buszbérlet árából 80%-ot térített meg a 78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet alapján. Ha az új kombinált bérletet veszik meg, mennyit kell a munkáltatónak megtéríteni?
Kapcsolódó címke:
1239. kérdés  
1949. április 26-án születtem, 2006. április 26-án betöltöm az 57. életévemet, ekkor már 39 év jogviszonnyal is fogok rendelkezni. Az előre hozott öregségi nyugdíjat igénybe kívánom venni. Állásfoglalást kérek, hogy a felmentési időt – tudomásom szerint 6 hónap – mikortól kell kiadni.
Kapcsolódó címkék:  
1240. kérdés  
Kérés: 33893302 OKJ azonosító számú, "szociális gondozó és ápoló" képesítéssel rendelkező dolgozó Pszichiátriai Betegek Szociális Otthonában melyik fizetési kategóriába sorolható? "B"-be vagy "C"-be? Ugyanezen dolgozó, ha érettségivel rendelkezik, "C" vagy "D" kategóriába sorolható? Egyházi Idősek Otthonában dolgozónak kötelező-e a Kjt-s besorolás, ha igen, akkor ugyanazon szempontok figyelembevételével kell-e a besorolást végezni, mint a közalkalmazotti területen dolgozók esetében? Jubileumi jutalom vonatkozik-e rájuk?
1241. kérdés  
Köztisztviselő vagyok egy polgármesteri hivatalban. A munkáltatóm belföldi kiküldetést (értekezlet, továbbképzés) fizethet-e részemre, ha a személygépkocsi tulajdonosa nem én vagyok, de üzemeltetési szerződés alapján a személygépkocsit én használom.
Kapcsolódó címkék:  
1242. kérdés  
Oktatási intézményben vagyok gazdasági vezető 1995 óta. 1995-ben pénzügyi főiskolán szakközgazda-oklevelet szereztem. 2005 áprilisában pedig mérlegképes könyvelői végzettséget. Mikor kérhetem a mérlegképes könyvelői regisztrációt?
Kapcsolódó címke: