Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

206. Költségvetési Levelek / 2015. január 13.

TARTALOM

3860. kérdés Költségvetési maradvány
A tulajdonos önkormányzat a szakorvosi rendelő részére a 2013. évi előirányzat-maradványt 2014-ben utalta át. Hogyan tudom ezt lekönyvelni az új rovatos számviteli rend szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3861. kérdés Polgármesterek költségtérítésének személyi jövedelemadó szempontból történő minősítése
A Mötv. 71. §-ának (6) bekezdése értelmében a polgármester az illetményének 15%-ában meghatározott költségtérítésre is jogosult. Számfejtése és kifizetése az Szja-tv. 17. §-ának (2) bekezdése, az adóelőleg megállapítása a 47. § (2) bekezdése szerint történik? Ha nyilatkozik, akkor 100%-ig alkalmazhat költségelszámolást, ha nem, akkor 90%-a számít a jövedelemnek? Tételes költség­elszámolás alapján a saját névre szóló számlát őrzi meg, vagy útiköltség-elszámolást is készíthet? Adó- és járulékvonzata hogyan alakul?
3862. kérdés Bérleti szerződés felmondására tekintettel fizetett összeg áfarendszerbeli megítélése
Önkormányzatunk, mint bérlő, 2010 májusa óta bérleti szerződéses jogviszonyban állt egy kft.-vel. A bérleti szerződés határozott időtartamra szólt, de azt önkormányzatunk annak lejárata előtt, 2013 októberében felmondta. A szerződésben foglaltak szerint a szerződést bármelyik fél rendes felmondással írásban, 60 napos határidővel mondhatja fel. Amennyiben a bérlő a bérleti szerződést 2015. július 1-je előtt rendes felmondással megszünteti, vagy a bérbeadó a szerződést jogszerűen, rendkívüli felmondással 2015. július 1-je előtt felmondja, a bérlő köteles X Ft + áfának megfelelő összeget fizetni. Önkormányzatunk a szerződés felmondását követően átutalta a szerződésben meghatározott összeget, azonban a bérbe­adó az erről kiállított számlában már nem szerepeltetett áfát, hanem azt áfa alól mentes, meg­hiúsulási kötbérként számlázta le. Álláspontunk szerint ez egyértelműen bánatpénznek minősül, és az összeget nem adómentes tételként, hanem nettó + áfa bontásban kellett volna a bérbeadónak számláznia. A bérbeadónak milyen jogcímen és milyen áfatartalommal kell kiállítania a számlát az átutalt összegről?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3863. kérdés Áfa-tv. arányosításra vonatkozó szabályainak értelmezése
Egy önkormányzat pályázat keretében tárgyi eszközöket szerez be, melyek egy részét adóköteles tevékenységéhez használja, más részét tisztán adómentes vagy áfakörön kívüli tevékenységénél fogja hasznosítani. Ugyanezen pályázat keretében vannak kapcsolódó szolgáltatási számlák pl. a közbeszerzéssel, könyvvizsgálattal stb. kapcsolatban. Azon tárgyi eszközöket, amelyekkel tisztán csak adóköteles tevékenységet fog végezni, az önkormányzat tételesen mutatja ki, és a beszerzéskori áfát 100%-ban visszakéri. Azon eszközök beszerzését terhelő áfát, amely eszközöket 100%-ban tisztán áfakörön kívüli vagy tárgyi adómentes tevékenységéhez használ, ugyancsak a tételes elkülönítés alapján teljes egészében nem vonja le. A szolgáltatásokat terhelő adót a levonás szempontjából arányosítja, mert ezek tételesen nem különíthetők el. Az önkormányzat 2013-ban például 10%-ban vonhatja le az arányos áfát az Áfa-tv. 123. §-a és az 5. melléklet szerint. 2014-ben ez a levonási arány csak 8% lesz. A fent leírtakkal kapcsolatban a következő kérdéseink fogalmazódtak meg:
1. Megfelel-e az Áfa-tv. előírásainak az az értelmezés, mely szerint a tárgyi eszközöknél (feltéve hogy a figyelési időszakban a konkrét eszköz rendeltetése áfa vonatkozásában nem fog változni) a 2014-es, 5. számú melléklet szerinti arányváltozás nem követel módosítást, hiszen az adott eszköz ugyanúgy tisztán 100%-ban adóköteles, illetve tisztán 100%-ban nem adóköteles tevékenységhez hasznosul. Az arányosítás csak a szolgáltatásokat érinti, ezeknél pedig a 135. § szerinti figyelési idő nem értelmezhető.
2. Mennyiben változtatja meg a helyzetet az, ha ezeket a szolgáltatásokat az önkormányzat az eszközökre például a beszerzési áruk arányában ráaktiválja?
3864. kérdés Egyházi fenntartású szociális intézmény dolgozójának besorolása, jubileumi jutalma
Egyházi fenntartásban működő szociális intézmény vagyunk. A dolgozó az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik. Mely jogviszonyok számítanak be a dolgozó közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejébe besorolás, illetve a jubileumi jutalom szempontjából?
1989. 10. 02.-1990. 03. 25. Cipőgyár
1990. 03. 26.-1992. 06. 30. Cipőgyár
1992. 07. 01.-1992. 12. 18. Cipőgyár
1993. 01. 04.-1993. 10. 04. Cipőgyár
1993. 10. 05.-1996. 01. 31. Sz. Kft.
1996. 02. 01.-2001. 10. 31. Sz. Kft.
2001. 11. 01.-2011. 08. 31. Gamesz.
Áthelyezéssel 2011. 09. 01-jétől folyamatosan a mai napig Szociális Szolgáltató Központ.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3865. kérdés Saját előállítású könyv értékesítésének elszámolása
Felügyeleti szervünk által kiírt pályázatra egyik dolgozónk könyvet írt az intézményünk történetéről. A könyv előállíttatásának költségeit a pályázat 70%-ban fedezi, 30%-ot önerőből kell finanszíroznunk. A megjelenést követően a könyvet értékesíteni szeretnénk. Hogyan kellene az új számviteli szabályok szerint ezeket az eseményeket helyesen könyvelnünk?
3866. kérdés Közvetlenül elszámolható végleges kötelezettségvállalások
Minden egyes kifizetést egyaránt könyvelni kell-e a sima, majd a végleges kötelezettségvállalás számlán? Melyek azok az esetek, amikor elég csak a végleges kötelezettségvállalás számlán könyvelni? Értem ez alatt azokat az ad hoc jellegű kifizetéseket, amihez nem tartozik sem szerződés, sem megrendelés, csak feljegyzés vagy anyagigénylés.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3867. kérdés Áfabefizetés és -visszaigénylés könyvelése
Az áfa rendezésének könyvelését szeretném megkérdezni, abban az esetben, ha nincs vállalkozási tevékenységünk, és az áfa visszaigénylése arányosítással történik. Hogyan könyveljük a befizetendő, illetve a visszaigényelhető áfát, a költségvetési és a pénzügyi számvitel szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3868. kérdés Önkormányzati főzőkonyha
A jelenleg az önkormányzat által működtetett főzőkonyhát 2015. január 1-jétől ki szeretnénk adni külső vállalkozónak üzemeltetésre. A konyha 4 gazdálkodónak nyújt szolgáltatást: a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzatnak, az idősek otthonának és az óvodának. Ha egyenként a szolgáltatás nettó értéke, amelyet a külső vállalkozó nyújt, nem éri el a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó közbeszerzés nemzeti értékhatárát, kell-e közbeszerzési eljárást lebonyolítani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3869. kérdés Reprezentáció nyilvántartása
Reprezentáció esetén a nettó értéket a személyi jellegű kiadások, a hozzá kapcsolódó áfa értékét a dologi kiadások között kell nyilvántartanunk. Szja-oldalról viszont a bruttó összeg után kell adót fizetnünk, a Kincstár felé a KIR-ben a bruttó összeg kerül jelentésre. Ezáltal az intézményi bérfeladás eltér a könyveléstől az áfa összegében. A fenti jogszabályok nincsenek összhangban, ezért sérül az átláthatóság. A tételeket nehéz egyeztetni. Szükséges esetleg valamilyen analitika vezetése a különbözethez kapcsolódóan?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3870. kérdés Óvodai raktáros képesítése
Óvodai raktárosi munkakörben milyen képesítési előírás szükséges?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3871. kérdés Képviselőknek biztosított gumicsizma, esőkabát
Településünk polgármestere szeretne a képviselő-testület tagjainak gumicsizmát és esőkabátot vásárolni. Hogyan tudjuk elszámolni a részükre vásárolt dolgokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3872. kérdés Áthelyezések szakadatlan láncolata a jubileumi jutalom szempontjából
Egyik dolgozónk az alábbi munkaviszonyokkal rendelkezik:
1975. 07. 12.-1982. 04. 18. Bútorgyár, könyvelő, áthelyezve,
1982. 04. 19.-1989. 09. 30. Gamesz, könyvelő, áthelyezve,
1989. 10. 01.-2011. 10. 30. Polg. hiv., köztisztviselő, áthelyezve,
2011. 11. 01. Óvoda élelmezésvezetője jelenleg is.
Kérdésünk, hogy 2015. 07. 12-én jár-e részére a közalkalmazotti 40 éves jubileumi jutalom?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3873. kérdés Saját gépjármű használatára tekintettel biztosított költségtérítés
A saját gépjármű - munkaköri feladatok ellátása miatti - hivatali célú használatának költségtérítésénél helyes-e a következő eljárás? A költségtérítés havi "bruttó" összege, a munkáltató által írásban megállapított havi kilométer-átalány, a rendelet szerinti - átalánnyal arányosított - üzemanyagnorma, valamint a NAV mindenkori üzemanyagárának szorzata, amelyhez 9 Ft/kilométer (átalány) is hozzáadásra kerül. Az így kapott összeget a munkavállalónak számfejtjük, adót és járulékot vonunk le.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3874. kérdés Pályázati előleg
2013 decemberében uniós projekt keretében eszközbeszerzés történt szállítói finanszírozással. A beszerzés a folyamatban levő beruházás állományára került az eszközanalitikában és a főkönyvben is, pénzforgalom nélküli beszerzésként. A beszerzéshez kapcsolódó a 2013. évi közbeszerzési tanácsadó díja, ami utófinanszírozású, az analitikában és a főkönyvben is, a folyamatban levő beruházás állományára, míg a számla a 39262 (utólagos finanszírozású nemzetközi támogatási program forgalma) főkönyvi számlára került. 2014. évi nyitáskor a beszerzés a közbeszerzéssel együtt az analitikából a főkönyvbe a befejezetlen eszköz beruházásra, míg a közbeszerzési tanácsadó díja a 39262-ról a 36515 (egyéb adott előlegek) főkönyvi számlaszámra került a rendező mérleg szerint. Melyik főkönyvi számlával szemben kell kivezetni az elő­leget 2014. évben, amikor az Irányító Hatóság átutalja az utólagos finanszírozású számla összegét, mert a beruházásra már rákerült a fentiek szerint 2013. évben?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3875. kérdés Érvényesítés, ellenjegyzés
Önkormányzatunknál az alábbi gazdálkodási ügyekkel foglalkozó munkatársak dolgoznak a következő végzettséggel:
"A" dolgozó pénztáros, regisztrált mérlegképes könyvelő vállalkozói szakon.
"B" dolgozó banki ügyek intézése, illetve pénztár­ellenőr, képesített könyvelő középfokú iskolai végzettséggel.
"C" dolgozó könyvelési feladatok végzése, képesített könyvelő középfokú végzettséggel és emelt szintű gazdaságinformatikus képesítéssel.
"D" dolgozó könyvelési, havi adatszolgáltatási feladatok, illetve helyettes pénztáros vállalkozói és államháztartási mérlegképes könyvelői végzettséggel, regisztráció nélkül.
Melyik dolgozó írhatja alá a pénztári és banki ki­adásokat, bevételeket érvényesítőként, pénzügyi ellenjegyzőként? Hogy alakul az aláírási jogosultság akkor, ha a pénztáros szabadsága miatt a pénztárosi teendőket a helyettes látja el?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3876. kérdés Temetési segély elszámolása
Központi költségvetési szerv az elhunyt dolgozója házastársának, valamint dolgozójának az elhunyt házastársa vonatkozásában temetési segélyt folyósít. Milyen rovaton kell ezeket a juttatásokat könyvelni? Milyen adóvonzatuk van ezeknek a kifizetéseknek?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére