Önkormányzati kisbusz értékesítése

Kérdés: Önkormányzatunk értékesíteni szeretné a tulajdonában álló kisbuszt (nem vállalkozási tevékenységet folytat vele) 6 500 000 forint értékben.
1. Az önkormányzatnak kell-e erről számlát kiállítani, vagy elég csak az adásvételi szerződés?
2. Ha kell kiállítani számlát, adómentesen megteheti azt az önkormányzat, vagy 27% áfát is fel kell számítani a számlán? (Áfaügyben csak az ingatlan-bérbeadás területén van az önkormányzat bejelentkezve áfás ügyfélként.)
Részlet a válaszából: […] termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott, vagy ha a termék tételes levonási tilalom alá esik.A kérdés szerint nem vállalkozási tevékenységhez használták a kisbuszt, ebből következően feltételezhető, hogy áfaköteles bevételük a kisbusz hasznosításából nem származott. Ebben az esetben nem vonhatták le a beszerzési áfát, ezért az értékesítés áfamentes.Az Áfa-tv. 124. §-a szerinti tételes levonási tilalom nem vonatkozik a kisbuszra.Az Áfa-tv. 159. §-ának (1) bekezdése szerint az adóalany köteles - ha e törvény másként nem rendelkezik - a 2. § a) pontja szerinti termék értékesítéséről, szolgáltatás nyújtásáról a termék beszerzője, szolgáltatás igénybe vevője részére,[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Szolgálati lakás közös költsége

Kérdés: Költségvetési szervünk rendelkezik szolgálati lakás vagyonkezelői jogával. Ezen szolgálati lakás egy többlakásos társasházban található, melyet egy lakásszövetkezet kezel. Évekig sem értesítést, sem számlát, sem fizetési felszólítást nem kaptunk a fizetendő díjakról. Tavaly a lakásszövetkezet három évre visszamenőleg szóló értesítést küldött az elmaradt közös költségről (mely felújítási, üzemeltetési és ingatlankezelési díjakból tevődik össze havonta).
Kértük, hogy állítsanak ki számlát a költségvetési szervünk nevére, címére, adószámára a pénzügyi rendezés érdekében, azonban csak egy újabb értesítést kaptunk a fennálló tartozásról. Közölte a lakásszövetkezet főkönyvelője, hogy számla kiállítására nincs lehetőségük, de nem indokolta az okát. Működő, adószámmal rendelkező lakásszövetkezetről van szó. Köteles-e kérésre a lakásszövetkezet számlát vagy legalább számviteli bizonylatot kiállítani a fennálló közös költségről? Van-e mentessége valamilyen oknál fogva, amire hivatkozással ezt megtagadhatja?
Részlet a válaszából: […] tulajdonostársak közötti megosztása miatt. A társasház nem bocsát ki számlát a ház tulajdonosai felé, és a társasház nem számít fel áfát ezek után a költségek után a tulajdonos felé. A közös költség könyvelési bizonylatául az Szt. 166. §-a szerinti bizonylat (társasházi határozat, befizetést igazoló csekkszelvény, a befizetést igazoló pénztárbizonylat, átutalás esetén a bankkivonat) szolgál.A fenti eljárás jogalapja az, hogy a közös tulajdonból származó költségek tulajdoni hányad[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Mérlegképes könyvelői pótlék

Kérdés: Milyen mértékű mérlegképes könyvelői pótlékot kaphatnak azok a köztisztviselők, akik könyvelői munkakörben dolgoznak, és az alábbi iskolai végzettséggel rendelkeznek?
- Szakirányú főiskolai diploma és OKJ-s képzésen szerzett mérlegképes könyvelői végzettség. A 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet II. Képzettségi pótlék 2. § 4. pótlék mértéke: c) pontja szerint 40%.
- Szakirányú középiskolai végzettség és OKJ-s képzésen szerzett mérlegképes könyvelői végzettség. A fenti kormányrendelet szerint a (4) bekezdés e) pontja szerint 30%.
Van, aki 2001-ben, 2004-ben (OKJ 54-gyel kezdődik) és 2011 után végezte. Meg kell különböztetni, hogy kinek milyen iskolai végzettsége van, és annak alapján adják az illetményalap százalékát? Ha főiskola, akkor 40%, ha középiskola, akkor 30%? Nem egyformán számít mindenkinél a pótlék mértéke? A tanfolyamokat annak idején hirdették felsőfokúnak, majd később emelt szintűnek. Már ez is okot adhat a pótlék mértékének?
Részlet a válaszából: […] kívüli középfokú képesítés nem vehető figyelembe.- több feltételnek is megfelelő köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű pótlékra jogosult,- több, a képzettségi pótlék szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék állapítható meg.A képesítési előírásokat a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet tartalmazza. Képzettségi pótlék csak akkor jöhet szóba, ha a rendelet alapján nem szükséges a besoroláshoz a mérlegképes könyvelői végzettség, hanem egy további, de szükséges végzettségről van szó.A képzettségi pótlék mértéke iskolarendszeren kívüli felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%-a, iskolarendszeren kívüli emelt szintű szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 35%-a.Az OKJ-szám 1-2. számjegye a szakképzés[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Jubileumi jutalom

Kérdés: A szakképzési centrumok jogviszonya 2020. július 1-jétől munkaviszonnyá alakult át, az Szkt. 127. §-ának (6) bekezdése rendelkezik a jubileumi jutalomról. A közalkalmazotti jogviszony idején, amikor nyugdíjba ment a dolgozó - a Kjt. 78. §-ának (4) bekezdése szerint -, ha legalább 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, akkor megilleti a 40 éves jubileumi jutalom. Egyik oktatónk nyugdíjba vonul 2022. 06. 30-ával, a 40 éves jubileumi jutalom részére 2022. 08. 17-ével járna. Jelen esetben ugyanúgy megilleti a 40 éves jubileumi jutalom a nyugdíjba vonulásakor?
Részlet a válaszából: […] tette a Kjt. szerinti feltételekkel. Azt is kimondja a jogszabály, hogy a jubileumi jutalomra jogosító időszakban a közalkalmazotti jogviszony és a szakképző intézménnyel fennálló munkaviszony időtartamát egybe kell számítani. A jubileumi jutalom alapja a szakképző intézmény alkalmazottjának a jubileumi jutalom kifizetésekor fennálló munkabére.Egyéb esetekben a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakképző intézmény alkalmazottjával megállapodhat a szakképző intézményben eltöltött legalább tizenöt éves munkaviszony esetére jubileumi jutalom biztosításában, de az nem kötelező.Tehát, mivel a Kjt. feltételei szerint jogosult jubileumi jutalomra az, aki az új szabályok hatálybalépését[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Tankerületi biztosítási kártérítés

Kérdés: Költségvetési szervként (tankerület) működünk, intézményeink az önkormányzatoktól vagyonkezelésbe átvett intézmények. Az őszi viharkárok alkalmával egyik intézményünk ingatlanja olyan jelentős károsodást szenvedett, hogy használhatatlanná vált. A felújítás nagyobb részét az önkormányzat végezte, a számla is az önkormányzat nevére szól. A kisebb hányadát tankerületünk költségvetéséből sikerült megoldani. Az ingatlanra a biztosítást a tankerület fizeti. A biztosító a teljes összeget tankerületünk számlájára utalta. Milyen módon tudjuk továbbadni az önkormányzatnak az őt megillető részt?
Részlet a válaszából: […] biztosított nevére és címére szóló számlákkal kell elszámolni. Az önkormányzat nevére szóló számlákat tovább kell számlázni a tankerület felé, hogy érvényesíteni tudja a kárigényt. A kérdés szerint a felújítás nagyobb részét az önkormányzat végezte. Amennyiben ez azt jelenti, hogy az önkormányzat a saját eszközeivel, munkavállalóival végezte a[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

GYES alatt munkahelyváltás

Kérdés: Közalkalmazott óvodapedagógus jelenleg fizetés nélküli szabadságon van gyermekével. Áprilisban a GYED lejárta után GYES-re lesz jogosult, mely lényegesen kevesebb ellátással jár. A GYES mellett szeretne dolgozni. A fizetés nélküli szabadságot biztosító munkahelyére sajnos nem tud visszatérni kisgyermeke miatt. Lehetősége lenne lakóhelye közelében elhelyezkedni 2022. szeptember 1-jétől, ezért jelenlegi jogviszonyát szeretné megszüntetni 2022. augusztus 31. napjával, és eddig az időpontig szeretné jelenlegi munkáltatójánál a ki nem vett szabadságot igénybe venni, mely kb. 114 nap. Elmondása szerint augusztus közepén jogosult lenne a 25 éves jubileumi jutalomra. Hogyan és miként járjon el a dolgozó, milyen kéréssel forduljon a jelenlegi fizetés nélküli szabadságot biztosító munkáltatója felé, hogy valamennyi járandóságát megkapja? Milyen veszélyei vannak abban az esetben, ha korán fordul a dolgozó a munkáltatójához?
Részlet a válaszából: […] közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő mindenképpen beleszámít a jubileumi jutalomra jogosító időbe, és nem feltétel a jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál a jogviszonyok folytonossága, ahogy az sem, hogy annak egy munkáltatónál kellene fennállnia.Tehát amennyiben a közalkalmazott pedagógus munkahelyet vált, a jubileumi jutalomra való jogosultságát nem veszti el, feltéve, hogy továbbra is közalkalmazottként helyezkedik el.A jubileumi jutalmat annak a munkáltatónak kell kifizetni, ahol az esedékesség napján a jubileumi jutalomra jogosító jogviszony fennáll. Amennyiben tehát az érintett augusztus közepén lesz jogosult arra, akkor azt még annak a munkáltatónak kell kifizetnie, amelyiknél akkor a jogviszonya fennáll. A jogszabály nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy ezt befolyásolná, hogy esetleg a következő hónaptól a közalkalmazott már egy másik munkáltatónál[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Önkormányzati ingatlan felújítása

Kérdés: Nemzetiségi önkormányzat felújítást végzett egy ingatlanon, amely támogatásból valósult meg. A felújítás nem az önkormányzat saját ingatlanján történt, a számlán tetőfedés és ácsmunka szerepel. A támogatói okiratban szereplő fenntartási idő 5 év. A leírtak alapján hogyan szükséges a felújítást nyilvántartani, könyvelni?
Részlet a válaszából: […] átvett és a vagyonkezelésbe kapott nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközöket és forgóeszközöket, a más tulajdonában álló tárgyi eszközökön végzett és át nem adott beruházások és felújítások aktivált értékét, valamint a beruházások és felújítások értékét mutatja ki. Az Áhsz. 11. §-a (3) bekezdésének a) pontja és az Szt. 26. §-a (2)[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Idősügyi program keretében nyújtott szolgáltatások

Kérdés: Önkormányzatunk "Aktív időskor" európai uniós pályázati forrásból indított idősügyi programot, melynek keretében a kerületi állandó lakcímmel rendelkező 60 év feletti idős emberek, nyugdíjasok részére szabadidős programokat szervez, nyelvtanfolyamot, informatikai oktatást, torna- és jógatanfolyamon való részvételt, mentálhigiénés tanácsadást, kézműves-foglalkozásokat, a színházba járó program keretében színházbérletet biztosított ingyenesen, esetenként kedvezményes térítési díj fizetése mellett. Az önkormányzat a projekt elszámolását követően a fenntartási szakaszban is biztosította a pályázat keretében kidolgozott és megvalósított program működését, és annak leteltét követően is folytatni és működtetni szeretné az idősügyi programot, biztosítva ezzel a kerületi lakosok részére az aktív időskor eltöltéséhez a különböző programokat. A pályázat fenntartási szakaszát követően az idősügyi program keretében továbbra is biztosításra kerülő ingyenes, kedvezményes - fent leírt - programok, szolgáltatások nyújtása az önkormányzat, illetve a nyugdíjas résztvevők részére keletkeztet-e adófizetési kötelezettséget?
Részlet a válaszából: […] a betartásához azonban adminisztrálni kell, hogy ki hány alkalommal, illetve összesen évente mekkora összegben veszi igénybe a fenti juttatásokat.Adómentes az Szja-tv. 1. sz. melléklete 8.35. pontja szerint a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az egyesület, az alapítvány, a közalapítvány, az egyházi jogi személy által a lakosság, a közösség széles körét érintő (nem zárt körű), azonos részvételi feltételekkel szervezett kulturális, hagyományőrző, sport-, szabadidős és más hasonló közösségi rendezvényen helyben nyújtott szolgáltatás, helyi fogyasztásra juttatott étel, ital, valamint - legfeljebb a rendezvény összes költségének 10 százalékáig terjedő együttes értékben - résztvevőnként azonos értékű ajándék, továbbá az ilyen rendezvényeken ingyenesen közreműködők részére biztosított étkezési szolgáltatás.Amennyiben az idősügyi programot a lakosság idős korosztálya részére nyilvános szervezés útján biztosítják, és azon a helyi idős korosztályba tartozó személyek számára ténylegesen is elérhető, akkor a kérdésben említett programok megfelelnek az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.35. pontjában foglalt adómentességnek.Amennyiben a szervezés körülményei folytán az adómentesség nem biztosított, akkor két eset lehetséges.1. A juttatások egyes meghatározott juttatásként adókötelesek az Szja-tv. 70. §-ának (6) bekezdése szerint:a) az évi egy alkalommal - az erre vonatkozó nyilvántartás vezetése mellett - csekély értékű ajándék révén juttatott adóköteles jövedelem;b) az olyan ingyenes vagy kedvezményes termék, szolgáltatás révén juttatott adóköteles bevétel, amelynek igénybevételére egyidejűleg több magánszemély jogosult, és a kifizető - jóhiszemű eljárása ellenére - nem képes megállapítani az egyes magánszemélyek által megszerzett jövedelmet, továbbá az egyidejűleg több magánszemély (ideértve az üzleti partnereket is) számára szervezett, ingyenes vagy kedvezményes rendezvénnyel, eseménnyel összefüggésben (ha a rendezvény, esemény a juttatás körülményeiből megítélhetően[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Nyugdíjas egészségügyi dolgozó

Kérdés: Egészségügyi szolgáltató intézetnél a foglalkoztatottak egészségügyi szolgálati jogviszonyban vannak kinevezve. A szolgáltatónál a nem egészségügyi szakdolgozók (pl. üzemeltetés) a szabadság megítélése szempontjából viszont a Munka Törvénykönyve alá tartoznak. A nem egészségügyi szakdolgozó (egészségügyben dolgozó) nyugdíjas lesz, és - szakember hiányában - visszafoglalkoztatni szeretnénk, egészségügyi szolgálati jogviszonyban. A jogszabályoknak megfelelően járunk-e el ebben az esetben, vagy megbízási szerződéssel alkalmazzuk? Ebben az esetben aláírási joggal rendelkezhet-e, vagy a legjobb megoldás, ha vállalkozási szerződés keretében alkalmaznánk?
Részlet a válaszából: […] szolgálati jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet és az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységet végezni. Az egészségügyi szolgáltató működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások üzemeltetésének biztosítására irányuló tevékenységek szabályait, az e körbe tartozó munkaköröket a kormány rendeletben határozza meg. Idetartoznak különösen az informatika és az ügyvitel (humánerőforrás-gazdálkodás, irattározás, jogi tevékenység, kontrolling, közbeszerzés, munkaügy, pénzügy-számvitel).Az öregségi nyugdíj folyósítását - az öregségi nyugdíj kezdő időpontjától, öregségi nyugdíjasként létesített jogviszony esetén pedig a jogviszony létesítésének hónapját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas - többek között - egészségügyi szolgálati jogviszonyban[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Egyenes adózás alanyi adómentesség esetén

Kérdés: Önkormányzatunk áfa alanyi mentes. Ebben az esetben állíthatnak-e ki az önkormányzat részére fordított áfás számlát? Ha igen, mi a teendő ebben az esetben? Hová kell befizetni az áfát? Kell-e valamilyen bevallást benyújtani?
Részlet a válaszából: […] érintettség valószínűsítése mellett az ügylet teljesítésében érintett bármelyik fél kérhetia) a többi érintett féltől, hogy nyilatkozzon,b) az állami adóhatóságtól pedig, hogy tájékoztassa a (3) bekezdésben említett feltételek teljesüléséről.Fenti rendelkezés azt jelenti, hogy ha egy ügyletben bármelyik pozícióban alanyi adómentes adóalany, különleges jogállású, kizárólag mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany, magánszemély vagy nem adóalany jogi személy szerepel, akkor az ügylet egyenes adózás alá tartozik.A kizárólag közérdekű vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet végző adóalanyok termékbeszerzői, szolgáltatás igénybe vevői pozícióban megfelelnek az Áfa-tv. 142. §-ának (3) bekezdésében előírtaknak, így a részükre terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany adó felszámítása[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.
1
2