×

105. Költségvetési Levelek / 2008. december 2.
TARTALOM

     
2212. kérdés  
Jelenleg közalkalmazottként dolgozó munkavállaló jogosult-e 30 éves jubileumi jutalomra, továbbá mikor, ha előző jogviszonyában köztisztviselőként 2003-ban 25 éves jubileumi jutalmat is kapott? Munkaviszonyai: 1. Vállalat: 1977. 08. 22.-1987. 07. 15.; megszűnés módja: áthelyezés 2. Megyei Gyógyszertári Központ: 1987. 02. 16.-1988. 01. 21.; megszűnés módja: közös megegyezés 3. Vállalat: 1988. 01. 22.-1992. 07. 15.; megszűnés módja: közös megegyezés 4. Munkanélküli-járadékon: 1992. 07. 16.-1992. 11. 15. 5. Polgármesteri hivatal: 1992. 11. 16.-2007. 09. 30.; megszűnés módja: felmentés 6. Költségvetési intézmény: 2007. 10. 01-től jelenleg is.
2213. kérdés  
A közalapítvány elnöke, titkára, kuratóriumi tagjai kaphatnak-e munkájukért (pályázatok elbírálása, szakértése, ellenőrzése) – mely különmunka – számla ellenében megbízási díjat? A választott tisztségviselők saját gépkocsi használatáért kaphatnak-e költségtérítést (amortizáció, üzemben tartás stb.) adómentesen? Az alapító okirat szerint költségeikkel elszámolhatnak.
Kapcsolódó címke:
2214. kérdés  
Reprezentációnak minősül-e a rendezvényen a kitelepülési díj? A számlában külön van feltüntetve az étel, az ital és a kitelepülés díja.
Kapcsolódó címke:
2215. kérdés  
Községi önkormányzatunk nevében kérem, nyújtsanak segítséget abban, hogy az önkormányzat által megállapított lakásfenntartási támogatásból (normatív, illetve méltányossági) letiltható-e, és ha igen, milyen mértékben az önkormányzat által kiszámlázott (az ügyfél által be nem fizetett) szemétszállítás díja?
Kapcsolódó címke:
2216. kérdés  
Köteles-e a munkáltató a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés alkalmával a 2. osztályra szóló IC-pótjegy 86%-át is megtéríteni?
Kapcsolódó címke:
2217. kérdés  
Önkormányzatunk (önkormányzati) segélyt nyújt, gyermekétkeztetési támogatás címen, az általa fenntartott iskoláknak 6 hónapos elszámolási idővel, magánszemélyek (gyermekek) részére. Fél év után az iskolák elszámolnak az önkormányzattal a felhasznált étkeztetési segélyek összegéről. Vonatkozik-e jelen esetre az Szja-tv. 72. §-a (kamatkedvezményből származó jövedelem), vagy a 72/A. § (5) bekezdése az irányadó?
Kapcsolódó címke:
2218. kérdés  
Pénztárból kifizetett és utólagos elszámolásra kiadott összegek pontos bizonylatolásával kapcsolatosan várjuk állásfoglalásukat. Tagintézményeknek és karbantartásokat irányító dolgozónak is rendszeresen adunk ki elszámolásra előlegeket a pénztárból. Ez a 30 napot nem haladja meg, és amikor elszámolnak, visszavesszük a pénztárba bevételi pénztárbizonylaton. Egyúttal kiadásba is helyezzük a számlák összegét, mint vásárolt karbantartási anyag, szolgáltatás stb., de nem számlánként külön-külön pénztárbizonylaton, hanem egy bizonylatra vezetjük fel, amit aláírnak, akik elszámoltak az összeggel. Helyes-e ez a gyakorlat?
Kapcsolódó címkék:    
2219. kérdés  
Bankkártyával történő készpénzfelvétel esetén kötelező-e a felvett pénzt a házipénztárba bevételezni, illetve onnan elszámolási előlegként kiadni, vagy közvetlenül elszámolási előleg felvételeként is lehet könyvelni a bankkivonat alapján? A felvett készpénzzel többnyire csak napokkal később, a beszerzéseket követően számolnak el.
Kapcsolódó címkék:    
2220. kérdés  
Intézményünk továbbszámlázott szolgáltatást nyújtott egyik vevőjének. A vevő 2005. november óta nem egyenlítette ki a követelésünket (4 db számla). A követelés összege: 9000 Ft. Év végén az egyenlegközlőket mindig átvette, a követelésünket elismerte. A fizetési felszólításokat is átveszi. Az egyenlegközlőket és a fizetési felszólításokat tértivevényes levélként adtuk fel. A vevőnk felszámolás alatt áll 2007. október óta. Mit tudunk tenni a követelés behajtása érdekében? Hogyan tudjuk szabályosan kivezetni a követelést a nyilvántartásunkból?
2221. kérdés  
Hivatalunknál részben önálló intézmény az óvoda, iskola, kultúrház, humánszolgálat. Kérdésem, hogy a rehabilitációs hozzájárulás számításánál a statisztikai létszám számításakor össze kell-e adni a részben önálló intézmények dolgozóinak létszámát?
Kapcsolódó címke:
2222. kérdés  
Önkormányzati fenntartású általános és alapfokú művészeti iskolának kell-e működési engedély, vagy csak a nem önkormányzati fenntartásúaknak szükséges? Ha igen, akkor kinek, kitől és mikor kell (kellett volna) ezt kérnie, és mely jogszabály alapján? OKÉV-ellenőrzéssel kapcsolatosan olvastam, hogy az alapító okirat és a telephelyenkénti működési engedély a vizsgálat kiindulópontja.
Kapcsolódó címke:
2223. kérdés  
A közalkalmazottak részére utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosított ruházati költségtérítés összegét előlegként vagy ruházati költségtérítésként kell-e könyvelni, illetve hogyan kell nyilvántartani? Az adófizetési kötelezettség a kifizetéskor vagy a számlával történő elszámoláskor keletkezik-e?
Kapcsolódó címkék:  
2224. kérdés  
A következő jogviszonyokkal rendelkező köztisztviselő mikor jogosult a 25 éves jubileumi jutalomra? - 1984. 07. 16-tó1 1992. 11. 30-ig bankibetét-ügyintéző - 1992. 12. 01-től 1994. 05. 25-ig munkanélküli-járadék - 1994. 05. 26-tól 1994. 09. 30-ig jövedelempótló támogatás - 1994. 10. 01-től 1995. 03. 12-ig általános iskola (közhasznú foglalkoztatás, Munka Törvénykönyve) - 1995. 03. 13-tól jelenleg is polgármesteri hivatali ügyintéző
2225. kérdés  
2005 szeptemberében áthelyezéssel átvett a jelenlegi munkahelyem közalkalmazottként, és a korábbi béremet is megadta, melyben munkáltatói döntésen alapuló illetmény is szerepelt a garantált illetményen felül. 2009-ben megkapom a diplomámat, és magasabb fizetési kategóriába fogok kerülni. A fenntartó önkormányzat, illetve a munkáltató megteheti-e, hogy a magasabb kategóriába lépéskor az illetményemelkedéssel "lenyeleti", vagyis megszünteti a garantálton felüli részt? Megtehetem-e, hogy nem megyek bele, van-e egyáltalán beleszólásom?
Kapcsolódó címke:
2226. kérdés  
Több iskolaegységből integrált intézményként működünk, s a jubileumi jutalom kifizetésének elbírálásához várjuk segítségüket. A korábban önálló egyik tagintézménynél 25 éves jubileumi jutalmat kifizettek, olyan jogviszonyok beszámításának figyelembevételével, amit a jogszabály nem tesz lehetővé. Az integrált intézménynél helyes-e, ha mi átszámoljuk a beszámítható jogviszonyokat, s ez alapján döntünk a 30 éves jubileumi jutalom kifizetéséről, vagy el kell fogadnunk a helytelenül figyelembe vett 25 évet?
2227. kérdés  
Jelenleg közalkalmazottként dolgozó nő munkavállalónk jogviszonyai: 1. Elektromos Művek: 1973-1980 2. Vendéglátó-ipari vállalat: 1980-1988 3. Kisszövetkezet: 1988-1990 4. Önkéntes biztosítási jogviszony: 1993-1996 5. Általános iskola: 1998-2008 Mely időszakok vehetők figyelembe a jubileumi jutalom számításánál?
2228. kérdés  
Családsegítő intézmény szociális gondozójának munkaköri besorolásánál mi a helyes eljárás akkor, ha középiskolai érettségije vagy nem szakirányú szakközépiskolája van az illetőnek, de nincs a munkaköréhez előírt szakképzettsége, és a szükséges szakképzettség megszerzését vállalta? Fenti esetben hova sorolható a szükséges szakképzettség megszerzéséig?
2229. kérdés  
Önállóan gazdálkodó általános művelődési központunkban – mely magában foglal általános iskolát, óvodát, napközis konyhát, művelődési házat és könyvtárat – az ÁMK-igazgató munkakört pedagógia-testnevelés szakos tanárnő tölti be. A kolléganő végzettségei a következők: - 1979. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola: pedagógia-testnevelés szakos általános iskolai tanár, - 1985. JATE-BTK: pedagógia szakos előadó, - a fenti egyetemi diplomára épülően a Budapesti Műszaki Egyetem Természet- és Társadalomtudományi, illetve Gazdasági és Társadalomtudományi Karán közoktatás-vezető szakirányú szakképzettség. Az igazgatónő heti 4 órában testnevelés tantárgyat tanít az általános iskolában. Kérdéseim a következők: - Fenti végzettségei alapján a kolléganőt "H" vagy "I" fokozatba kell-e besorolni? - Magasabb vezetőként (ÁMK-igazgató) hány százalék a kötelezően adandó magasabb vezetői pótlék mértéke? - Milyen illetménykiegészítések, és hány százalékban illetik meg a kolléganőt?
Kapcsolódó címkék:  
2230. kérdés  
Községi önkormányzat családi napközit működtet, szakfeladaton és nem intézményként. Az önkormányzat által fenntartott családi napköziben foglalkoztatott gondozónők munkajogilag a közalkalmazottakról szóló törvény, vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartoznak?
Kapcsolódó címkék:  
2231. kérdés  
Közalkalmazott falugondnok kinevezése szerint kötetlen, heti 40 órás munkarendben dolgozik. Kötelező-e, vagy van-e lehetőség részére rendkívüli munkavégzés miatti díjazást fizetni (pl. jelenléti ív alapján heti 40 óránál többet töltött a munkahelyen)? A hétvégén, illetve munkaszüneti napokon (pl. községi rendezvényekre szállítás esetén) jár-e részére külön díjazás?
Kapcsolódó címkék:  
2232. kérdés  
Színházi kellékes, aki érettségivel és számítástechnikai szakmával rendelkezik, hová sorolandó? Helyesen járt-e el a színház, hogy "A" kategóriába sorolta a dolgozót?