×

186. Költségvetési Levelek / 2013. október 8.
TARTALOM

logo
     
3526. kérdés  
Nemzetiségi önkormányzatunk közel 10 millió forintot nyert egészségmegőrző program megvalósítására. A program keretében kerékpártúrák, életmódtáborok, sportfoglalkozások, elő­adások szerepelnek. Ezeket a programokat ellátással, étkezéssel terveztük. A programok gyerme­keknek és felnőtteknek szólnak. A pályázatban szereplő juttatások adókötelesek-e? Például kerékpárt bérelünk 15 fő részére, mellette egész napos ellátását biztosítjuk. A pályázati támogatásokra vonatkozik-e valami más előírás?
Kapcsolódó címkék:    
3527. kérdés  
A több millió forintos vis maior támogatásból megvalósuló helyreállítást (esőzések miatt bekövetkezett csuszamlás, közoktatási intézmény udvarát elmosta az eső stb.) felhalmozási kiadásként (vagyis aktiválni kell), vagy működési ki­adásként (karbantartás, javítás) kell lekönyvelni? Korábbi vis maior ellenőrzés alkalmával egy szakértő úgy tájékoztatott, hogy ez a támogatás se felújításra, se beruházásra nem fordítható, így aktiválni sem lehet, csupán helyreállításról van szó, azaz a káresemény előtti állapot visszaállításáról, ezért az a működési kiadások közé sorolandó karbantartás, javítás lehet. Mi a helyes könyvelés?
Kapcsolódó címkék:  
3528. kérdés  
Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő kft. a tevékenységéhez használt személygépkocsikat nyílt végű pénzügyi lízing keretében szerzi be. Tudomásunk szerint a személygépjárművek nyílt végű lízingje esetében az előzetesen felszámított általános forgalmi adó levonható, ha a járművet adóköteles tevékenységhez használja a kft. Amennyiben a vállalkozási célú használaton túl van magánhasználat is, akkor a használatot arányosítva (vállalkozási célú használat/összes használat) lehet levonni az áfát? Az arány kiszámítása érdekében a használatot nyilván kell tartani. Az arányosítást bevallási időszakonként (havonta, negyedévente, évente) vagy az egyes részletekről kiállított számlánként kell elvégezni? Amennyiben a gépjármű beszerzése nyílt végű lízing keretében történik, általában a futamidő kezdetekor egy nagyobb összeget kell teljesíteni, majd ezt követően havi rendszeres kisebb összegű részleteket. Mi a teendő abban az esetben, ha a jármű használatbavételekor nincs magánhasználat, majd néhány hónap múlva lesz? A tényleges magánhasználat nem a teljes bevallási időszak alatt állt fenn. Amennyiben bevallási időszakonként kell arányosítani, mi a teendő a befizetett nagy összegű első részlettel, ha az abba a bevallási időszakba esik, amelyikben nem volt magánhasználat? Lehetőség van arra is, hogy a magánhasználat ellenértékét a lízingbe vevő kft.-nek a használó megtérítse. Mi a teendő, ha nem térítik meg a használatot a lízingbe vevőnek? Mi a teendő akkor, ha a magánhasználat ellenértékét megtérítik a lízingbe vevőnek? A magánhasználat ellenértékének kiszámlázása a NAV által közzétett üzemanyagár és a 9 Ft/km átalány számításával történik? Mi a helyes eljárás akkor, ha az adózónak a gazdasági tevékenysége keretében az előzetesen felszámított általános forgalmi adót arányosítania kell, mert adóköteles és adómentes tevékenységet is végez, és a nyílt végű lízing keretében lízingbe vett személykocsit magáncélra is használja? Ebben az esetben az adóköteles tevékenységre eső áfát kell a magánhasználatra vonatkozóan arányosítani, azaz kétszer kell arányosítani?
3529. kérdés  
Önkormányzati pályázati elszámolás alkalmával merült fel a következő problémánk:
Esetünkben vannak olyan cégek, amelyek az önkormányzat szállítói és vevői is egyaránt, ezért kérésükre több esetben kompenzációt hajtunk végre, amely mögött tényleges pénzmozgás (maximum a különbözet erejéig) nincsen. A pályázati elszámolók szerint államháztartáson belül erre nem is lenne lehetőség, viszont mi erre vonatkozó törvényi előírást nem találtunk. Államháztartáson belül alkalmazható-e a kompenzáció, ha nem, akkor ezt mely jogszabályban találjuk meg?
Kapcsolódó címke:
3530. kérdés  
Önkormányzatunk 100%-os tulajdonában lévő kft. - többek között - két 3,5 tonna feletti teherautót is használ gazdasági tevékenysége során. Kérdésünk arra irányul, hogy a gépjárművek üzemeltetése kapcsán fizetett - 2013. július 1-jétől bevezetett - útdíj általános forgalmi adója levonható-e, vagy arra esetleg vonatkozik valami levonási tilalom?
Kapcsolódó címkék:  
3531. kérdés  
1981. augusztus 1-jétől dolgozom óvónőként. 2011-ben nem kaptam meg a 30 éves jubileumi jutalmamat. Azóta munkahelyet változtattam. Kérhetem-e a jubileumi jutalom kifizetését az új munkahelyemen? Van-e elévülési idő? Ha jár ez nekem, akkor a 2011-ben érvényes béremet vagy az aktuális illetményemet kell figyelembe venni a kifizetéskor? Kérhetnek-e erről utólagosan valamilyen dokumentumot, mivel tudom igazolni, hogy nem kaptam meg ezt a pénzt?
Kapcsolódó címkék:  
3532. kérdés  
Önkormányzatunk vásárolt egy rendszámos, használt kistraktort. Az értékesítő cég által rendelkezésünkre bocsátott dokumentum nem tartalmaz az erőgép fogyasztási normájával kapcsolatos adatot. A traktorhoz tartozik egy tolólap, melyet a külterületi utak talajegyengetéséhez vesszük igénybe, illetve személygépkocsi-utánfutó vontatására használjuk üresen és rakottan egyaránt. Hogyan állapítsuk meg a fogyasztási normát? Egy szakember azt ajánlotta, hogy tapasztalati adatok alapján saját magunk, mégpedig órára vetítve, tolólapozásra, az utánfutó üres és rakott vontatására vonatkozóan. A mért fogyasztást jegyzőkönyvben rögzítsük, legyen aláíratva a polgármesterrel, és a továbbiakban ez a dokumentum szolgál a fogyasztási norma alátámasztására. Elfogadható-e ez a megoldás, vagy a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint kell eljárni? Ebben az esetben ki állapítja meg a területi kategóriát?
Kapcsolódó címke:
3533. kérdés  
Önkormányzatunknak a KLIK (Klebelsberg Intézményfenntartó Központ) részére iskolabusz-szolgáltatásról számlát kell kiállítani. Milyen szolgáltatás jogcím alatt és mennyi százalék áfatételt kell tartalmaznia a kiállítandó számlának?
Kapcsolódó címkék:    
3534. kérdés  
Önkormányzatunk a falu történetéről szóló könyv kiadását rendelte meg több száz példányban, amely után a kiadó 5% áfát fizet könyvkiadás címén kiállított számlája után. A lakosok vásárolhatnak ebből a könyvből. Az önkormányzat milyen jogcímen (könyveladás) és mennyi százalék áfával állítsa ki erről a számláját?
Kapcsolódó címkék:    
3535. kérdés  
Önkormányzat óvodai és iskolai étkeztetése finanszírozásakor 50 vagy 100%-ot átvállal a szülőktől. Helyes-e az a megoldás, hogy az étkeztetés szülőktől átvállalt 50 vagy 100%-os összeg állami és önkormányzati finanszírozási különbözetére az önkormányzat saját magának állít ki áfás számlát? Ha nem, akkor hogyan kell a számlákat kiállítani?
Kapcsolódó címkék:  
3536. kérdés  
Egy mezőgazdasági vontató, traktor gumiabroncscseréje felújításnak vagy karbantartásnak minősül? Több százezer forint az ezzel kapcsolatos kiadás.
Kapcsolódó címkék:  
3537. kérdés  
Hogyan kell helyesen lekönyvelni és nyilvántartani az úton levő készleteket?
Kapcsolódó címkék:  
3538. kérdés  
Az új Áht 24. §-ának (1) bekezdése alapján a jegyző által készített, következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ugyanezen jogszabály 87. §-ának (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. Ha a koncepciót október 31-ig kell benyújtani a testület részére, akkor a háromnegyed éves helyzetről a tájékoztatót mikor kell a testület elé terjeszteni? Korábban november 30-át határozott meg a jogszabály, mely a könyvvezetés szempontjából megfelelő időpont. Vagy nincs összhangban a jogszabály két bekezdése? Kérem szíves segítségüket a jogszabálynak az önkormányzat koncepciójára és háromnegyed éves beszámolójára vonatkozó értelmezés tekintetében.
Kapcsolódó címkék:  
3539. kérdés  
Önkormányzatunk az általános iskolás és középiskolás gyermekek részére rajzpályázatot hirdetett, s a díjazottakat pénzjutalomban részesítette. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Kapcsolódó címkék:    
3540. kérdés  
Önkormányzatunk az anyák napi rendezvényen az édesanyák részére ajándéktárgyakat osztott. A rendezvénynek költsége nem volt, mert csak a helyi gyermekek szerepeltek a rendezvényen. Az ajándéktárgyak után kell-e adót és járulékot fizetni?
Kapcsolódó címke:
3541. kérdés  
Önkormányzati rendelet alapján a községben lakók udvarait bizottság látogatja végig, s a legszebbnek ítélteket pénzjutalommal díjazza. A pénzjutalomnak van-e adó- és járulékvonzata?
Kapcsolódó címke: