×

184. Költségvetési Levelek / 2013. augusztus 27.
TARTALOM

logo
     
3495. kérdés  
Egy kutatóintézet konferenciát szervez, amelyre külföldi kutatókat is meghív előadást tartani. Részükre a szállás-, illetve útiköltség kifizethető-e adómentesen, költségtérítés jogcímen? Külön megbízási díjat nem kapnak az előadók, a szállás-, illetve útiköltség megtérítésén felül, a további költségek fedezésére napidíj kifizethető-e? Mi ennek az adóvonzata?
Kapcsolódó címkék:  
3496. kérdés  
Saját gépjárművét hivatali céllal rendszeresen igénybe vevő kormánytisztviselő részére a munkáltató gépjárműátalányt kíván megállapítani. Milyen szabályokat kell figyelembe venni az átalány megállapítása során, milyen módon történik az okmányolása, illetőleg elszámolása, ellenőrzése a munkáltató, illetve az adóhivatal részéről?
3497. kérdés  
Hogyan értelmezhető áfa szempontjából az alábbi eset?
Egy vállalkozó üzletet kíván létesíteni a településen. Az üzlet működési engedélyének kiadásához a kereskedelmi és építésügyi jogszabályok alapján az üzlet működtetője köteles meghatározott számú gépjármű tárolásához férőhelyet biztosítani. Ennek a feltételnek a teljesítésére kap az önkormányzattól bérleti szerződés alapján földterületet (közterületet) használatra. A szerződésben az önkormányzat kiköti, hogy a bérelt területen a vállalkozó parkolási díjat nem szedhet, valamint azt, hogy a bérleti szerződés hatálya a bérbevevő által üzemeltetett üzlet működési engedélyének érvényességéig szól. A terület használatáért - az önkormányzat parkolási szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról szóló rendelete alapján - egyszeri terület-igénybevételi díjat fizet.
Mi úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az önkormányzat nem parkolási szolgáltatást nyújt, hanem a területet adja bérbe a vállalkozónak, aki majd ezen a területen fogja biztosítani a vásárlóinak a parkolás lehetőségét (parkolási díj nélkül, mivel ezt a bérleti szerződés kiköti). Helyesen járunk-e el akkor, ha a fenti célra bérbe adott területet ingatlan-bérbeadásnak (áfamentesnek) minősítjük?
3498. kérdés  
Termékbeszerzéshez, illetve szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó le nem vonható áfát hová kell könyvelni, a beszerzési ár részeként az adott termékbeszerzésre, illetve szolgáltatásra, vagy az 56-osok közé, áfára? Hogyan kell ezt kezelni a kötelezettségvállalások nyilvántartásában? Meg kell bontani a kötelezettségvállalást nettó értékre és áfára, vagy csak a bruttó értékkel számolok egy adott, le nem vonható áfás termékbeszerzést, illetve szolgáltatás-igénybevételt?
Kapcsolódó címkék:  
3499. kérdés  
Oktatási intézmény hallgatói részére szervezett rendezvényekre kulturálisprogram-szervezés keretében fizet kártyajóst, kocsmaolimpiát, horgászversenyt. Minek kell tekinteni ezeket a szolgáltatásokat, van-e a kifizetőnek adófizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó címke:
3500. kérdés  
Intézményünk önkormányzati egészségügyi rendelőintézet. A kiadásaink könyvelésekor másodlagos számlacsoportként előirányzat esetében:
711 Alaptevékenységek költségvetési előirányzata
712 Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzata
Előirányzat-teljesítés esetében:
721 -Alaptevékenységek kiadási előirányzatának teljesítése
722 -Szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek költségvetési előirányzatának teljesítése
számlacsoportok alábontott főkönyvi számláit alkalmazzuk.
Könyvelő kolléganőnk - hivatkozva számviteli elő­­adásokon elhangzottakra - úgy tudja, hogy a fenti számlákon nyilvántartott gazdasági események közül azokat, melyek OEP-, illetve önkormányzati finanszírozás terhére történtek, át kell vezetni a 771 és 772 számlacsoport számláira. A kisegítői feladatokat ellátó számviteli munkatárs kolléganőnk szerint ezt a számlát csak az önkormányzatok és egyéb finanszírozást végző intézmények a finanszírozási tevékenységükkel kapcsolatos gazdasági események nyilvántartására használhatják, egészségügyi intézmény ilyen tevékenységet nem végez, ezért ezt a számlacsoportot nem alkalmazhatja. Kérjük szíves állásfoglalásukat a fentiekkel kapcsolatban!
Kapcsolódó címke:
3501. kérdés  
Hogyan kell könyvelni a tiszteletjegyet?
Kapcsolódó címkék:  
3502. kérdés  
Az önkormányzat az önállóan működő költségvetési szerv 2012. évi pénzmaradványát testületi döntés alapján elvonja. Kérjük, írják meg, hogy 2013-ban hogyan tudjuk lekönyvelni fenntartó és intézmény tekintetében is?
Kapcsolódó címkék:    
3503. kérdés  
Az önkormányzat a 80. életévüket betöltött díszpolgárainak - azok kérelmére - havi járadékot állapíthat meg. Milyen levonások terhelik a járadékot?
Kapcsolódó címkék:  
3504. kérdés  
2014. március 30-án lesz meg a 40 éves munkaviszonyom. Közalkalmazottként 8 hónap felmentési idő jár, amelyből 4 hónapot kötelező kiadni. Tehát 2013. december 1-jétől nem kellene dolgoznom. Kérdésem, hogy változott-e valami most július 1-jétől? Vagy az elindított nyugdíjazásra már nem vonatkozik az esetleges változás? Nekem a 8 hónap 2013. augusztus 1-jével kezdődne, ezért a munkahelyemre már beadtam a kérelmemet.
Kapcsolódó címkék:    
3505. kérdés  
Mikor jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra az a köztisztviselő, aki az alábbi munkaviszonyokkal rendelkezik?
1974. 07. 09.-1974. 11. 30. (mv. megszűnt) állami biztosító,
1974. 12. 02.-1990. 01. 31. (áthelyezés) ÁFÉSZ,
1990. 02. 01.-1991. 08. 11. (áthelyezés) kft.,
1991. 08. 12.-2006. 08. 31. (áthelyezés) közalkalmazott helyi iskolában,
2006. szeptember 1-jétől köztisztviselő.
3506. kérdés  
Az önkormányzat 2013. július 1-jével átvette a művelődési ház működtetését. Az önkormányzat költségvetésében szakfeladatként jelenik meg a közművelődési intézmény kiadása. Az önkormányzat nyári napközis tábort szervezett (gyermekek körében) a közművelődési intézmény keretein belül. A táboroztatás során kiadásként uszodabelépők és szállítási költségek is megjelennek. A számlák az önkormányzat nevére szólnak. Ezek a kiadások természetbeni juttatásnak minősülnek? Ha igen, akkor a kifizetői adót és egészségügyi hozzájárulást meg kell fizetnie az önkormányzatnak?
Kapcsolódó címke:
3507. kérdés  
Lehet-e önállóan gazdálkodó az a többcélú intézmény (óvoda, közösségi ház, konyha és könyvtár), amely nem rendelkezik önálló gazdasági szervezettel az Ávr. 10. §-ában foglaltakra figyelemmel?
Kapcsolódó címkék:  
3508. kérdés  
Az önkormányzat beszámolóját a képviselő-testületnek milyen határidőig kell jóváhagyni? Ha az önkormányzat beszámolóját a képviselő-testület nem hagyja jóvá határidőre, akkor annak milyen szankciói vannak (pl.: normatíva folyósításának szüneteltetése)?
Kapcsolódó címkék:    
3509. kérdés  
Önkormányzatunk egy olyan ingatlant készül értékesíteni, amely átalakítás alatt áll. Az év elején ezt a korábban önkormányzati bérlakásként használt lakást elkezdtük irodává alakítani, azonban a kivitelezés a mai napig nem fejeződött be. Kérdésünk, hogy az átalakítás alatt álló ingatlan értékesítésekor kell-e áfát felszámítanunk vagy sem?
Kapcsolódó címkék:    
3510. kérdés  
Önkormányzatok esetében gyakran előfordul, hogy különböző ingatlanokat értékesítenek. Tudomásunk szerint az, hogy egy beépített ingatlan áfamentesen vagy áfakötelesen értékesíthető-e, attól függ, hogy az ingatlan használatbavétele kapcsán kiadott hatósági engedély jogerőre emelkedése óta 2 év eltelt-e vagy sem. Ezzel kapcsolatosan merült fel kérdésként, hogy mely hatósági engedélyek tekinthetők a 2 év szempontjából relevánsnak. Ilyennek tekinthető-e az ideiglenes használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély? Hogyan változott a szabályozás e tekintetben 2012 óta?
Kapcsolódó címkék: