×

193. Költségvetési Levelek / 2014. március 18.
TARTALOM

logo
     
3647. kérdés  
Hogyan történik az önkormányzati vagyonkezelés számviteli elszámolása, illetve a vagyonkezelési szerződés megszűnését követően az eszközök visszavételének számviteli elszámolása a 2013. de­cember 31-ig hatályos jogszabályok szerint?
Kapcsolódó címke:
3648. kérdés  

Önkormányzatunk közvetett támogatást nyújt azoknak a bérlőinek, akik az általuk bérelt önkormányzati tulajdonú helyiségeket felújítják. A felújításra kifizetett összeg a bérleti díjból kerül beszámításra. Ennek elszámolása nálunk a következőképpen történik:
Születik egy bizottsági határozat a közvetett támogatásról, amely alapján a bérleti díjról kiállított számla jóváírásra kerül. A könyvelésben sem a bérletidíj-bevétel, sem a felújítás kiadása nem kerül könyvelésre. Helyesen járunk el, amikor jóváíró számlát készítünk a bérleti díjról a felújításra fordított összeg erejéig, illetve nem könyveljük a közvetett támogatással kapcsolatos bevételeket és kiadásokat? Kell-e az önkormányzat nevére szóló számlát kérnünk a bérlő általi felújításról? Az áfabevallást ez hogyan érinti?

Kapcsolódó címkék:  
3649. kérdés  
A helyi önkormányzat által a helyi nemzetiségi önkormányzat számára nyújtott támogatásról kell-e megállapodást kötnünk? Hogyan járjunk el a szabadon felhasználható támogatás tekintetében?
Kapcsolódó címke:
3650. kérdés  
Az önkormányzat 2010-ben kivett közutat (beépítetlen) értékesített egy kft. részére. Az önkormányzat értékesítései után befizette az áfát. A kft. most az önkormányzattól kéri vissza az áfa összegét, mivel szerinte ez áfamentes értékesítés. A szerződésben rögzítésre került a nettó összeg, valamint az áfa összege is. Ugyanakkor a képviselő-testület határozata egy konkrét összeget jelölt meg. Mi a helyes eljárás? Az önkormányzat önellenőrzést végezzen, sztornózza le a 2010-ben előlegként kibocsátott számlát, valamint 2011-ben fennmaradó összeg számláját (mindkettő áfás volt), és 2014-ben - szerződésmódosítást követően - áfamentesen állítson ki egy új számlát? Ebben az esetben a befizetett áfa visszaigényelhető?
Kapcsolódó címkék:    
3651. kérdés  
Költségvetési szervünknek csak pénztári és elkülönített számla egyenlege volt december 31-én. A bankszámlán található pénzösszeg az ezt megelőző évben leürítésre került, és túlfinanszírozásként pénzforgalomban átadtuk az önkormányzat részére. Ezt az összeget viszont a következő évben az önkormányzat visszautalta. Jelen helyzetben hogyan történik a pénzmaradvány számviteli elszámolása?
Kapcsolódó címke:
3652. kérdés  
Milyen adó- és járulékkötelezettség terheli a 2014-es választásoknál a választási, illetve a szavazatszámláló bizottság tagjainak díjazását, akik nyugdíjasként látják el a feladatot? Hogyan alakul a közteher, ha a nők 40 éves öregségi nyugdíjában részesül az érintett, ha korhatár előtti ellátásban, illetve ha rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs járadékban? Álláskeresési járadék mellett megbízhatunk-e valakit ezen feladatok ellátásával?
Kapcsolódó címkék:    
3653. kérdés  
Önkormányzatunk fenntartásában lévő gondozási központ 16 településen jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatást biztosít. Az ellátás keretében vészhelyzet (jelzés) esetén biztosított a gondozó haladéktalan helyszínre érkezése, a vészhelyzetek elhárításához szükséges intézkedések megtétele. A szolgáltatás keretében alkalmazott gondozók jelenleg megbízási szerződéssel látják el feladatukat, szerződésükben meghatározott feladatuk jelzés esetén a gondozott ellátása, a vészhelyzet elhárítása, a tevékenység adminisztrációjának elkészítése. A dolgozók más szociális alapszolgáltatás biztosításában nem vesznek részt. Jogszerű-e, ha a szolgáltatásban alkalmazott gondozók tevékenységéért nyújtott díjazás az Szja-tv. 3. §-ának 65. pontjában meghatározott szociális gondozói díjként kerül számfejtésre?
Kapcsolódó címke:
3654. kérdés  
Minek minősül közművelődési intézményünk előadásaihoz, illetve műsoraihoz, rendezvényeihez adott havi ellátmányból kifizetett költségek elszámolása, a költségek reprezentációként, illetve anyagköltségként történő elszámolása akkor, ha nem tudjuk külön-külön megállapítani a magánszemélyeknek adott összeget, ami megszerzett jövedelemnek számít?
Kapcsolódó címkék:  
3655. kérdés  
Egy önállóan működő költségvetési szerv részére 10-20 ezer forint "ellátmányt" adunk, amellyel a kisebb dologi kiadásokat finanszírozza az arra illetékes személy. Ezzel az összeggel 30 napon belül el kell számolni. A kifizetésnek mi a pontos jogcíme, illetve hogyan szabályszerű az ezzel kapcsolatos utalványozási folyamat?
Kapcsolódó címke:
3656. kérdés  
Az Egyesített Szociális Intézmény fenntartója társulás. 2013. június 30-ig a társulás igényelte az intézményünket megillető állami normatívákat. Július 1-jétől az önkormányzat igényli, átadja a társulásnak, aki nekünk finanszírozásként továbbítja. A szociális étkeztetés térítési díja úgy kerül megállapításra, hogy az éves szolgáltatási önköltségből levonjuk az állami normatívát. A térítési díj számítását nem főzőkonyhánként számítjuk ki, hanem intézményi szinten. A fizetendő személyi térítési díj nem egyezik meg az intézményi térítési díjjal, mert a nyugdíj összegétől függően sávosan fizetnek az igénybevevők, valamint a törvény alapján is meghatározott százaléknál többet nem fizethetnek. 2013. november 15-től a fogyatékosotthonok 2014. január 1-jei állami átvétele miatt az akkori nevünket, adószámunkat, törzsszámunkat a fogyatékosok otthona vitte tovább, az összes többi feladatra egy új költségvetési intézményt hozott létre a fenntartó. Éves áfabevallók vagyunk. Egy korábbi adóellen­őrzés miatt az Áfa-tv. 65. §-a, valamint az 5. sz. melléklet 2. pontja alapján a szociális étkeztetésre jutó fizetendő áfához hozzáadtuk a normatívát is (fizetendő áfa + normatíva, utána: levonható áfa x fenti arányszámmal). A NAV ügyintézője szerint az áfabevallásnál nem kell a normatívával foglalkozni, csak a levonható, illetve előzetesen felszámított áfával (kivétel az ingyenes étkezőket). A pontos válaszhoz látnia kellene a támogatási szerződést. Ez nekünk nincs, mi a fenntartótól finanszírozásként kapjuk a szociális étkezés normatíváját.
1. Kérem, szíveskedjenek segítséget nyújtani abban, hogy a bevallást szabályosan készítsük el.
2. Amennyiben a normatívával is számolnunk kell, akkor a 2013. november 15-ei "szétválás" miatt a tényleges adagokra jutó normatívát meg kell bontani?
3. A szociális étkezés utólag, a tárgyhónapot követő hónapban kerül számlázásra. Az éves bevallásnál a decemberi étkezést csak januárban számlázzuk. Ezt a hónapot is be kell állítani az éves bevallásba, vagy a pénzforgalmi szemlélet miatt csak a következő évben?
3657. kérdés  
A 189. lapban megjelent 3582. sz. kérdésre kiegészítésként szeretném megkérdezni, hogy ha külső személyi juttatásként kell elszámolni a külföldi előadó meghívásával kapcsolatos költségeket (konkrétan: repülőjegy, szállásköltség), akkor hogyan kell a személyi jövedelemadót vagy a járulékokat számfejteni? Milyen bizonylatok, igazolások bekérése szükséges ehhez? Amennyiben további "juttatásként" pl. városnéző buszra vásárolunk neki jegyet, esetleg vendégül is látjuk (éttermi fogyasztás), akkor az intézményünk nevére szóló számlát milyen főkönyvi számra könyvelhetjük?
Kapcsolódó címkék:  
3658. kérdés  

Önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott férfi kollégánk 2014. szeptember 20. napján tölti be 62. életévét. Emellett rendelkezik az öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idővel is. Öregségi nyugdíjra a 62. életév + 183 napján válik jogosulttá. Amennyiben kéri jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, közalkalmazotti jogviszonya alapján 7 hónap felmentési időre lesz jogosult. Mikor, mely naptól adható ki részére a felmentési idő?

Kapcsolódó címkék:  
3659. kérdés  
Az egyik képviselő-testületi tag írásban lemondott a tiszteletdíjáról, illetve a költségtérítéséről különböző rendezvények finanszírozásának javára. Mi az eljárás ebben az esetben?
Kapcsolódó címkék:  
3660. kérdés  
Önkormányzatunknál dolgozó falugondnok, karbantartó, kazánfűtő illetménye, előmenetele a Kjt. rendelkezései szerint történik. A besorolásánál plusz szakképesítésként elismert a kazánfűtői szakképesítés, ezek alapján kérdés, hogy a középfokú szakképesítéshez kapcsolódó 118 000 Ft garantált bérminimum illeti-e meg? A Kjt. besorolása szerint illetménye ezt az összeget nem éri el.
3661. kérdés  
Óvónőnk 2014-ben igénybe veszi a "nők 40 éves nyugdíját". 35 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, megilleti-e őt a 40 éves jubileumi jutalom ekkor?