Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

177. Költségvetési Levelek / 2013. március 19.

TARTALOM

3380. kérdés Víziközművagyon átruházása
Két önkormányzat társulást hozott létre szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. A beruházás a társulás könyveiben jelenik meg. A tervek szerint a szennyvízhálózat aktiválás után "üzemeltetésre átadás"-ra fog kerülni az üzemeltető részére. Mivel az üzemeltetésre átadás során áfaköteles tevékenység valósul meg, ezért a kapcsolódó bejövő számlák áfája levonásra került. A közben hatályba lépett 2011. évi CCIX. tv. (Vksztv.) 6. §-ának (1) bekezdése szerint a víziközmű tulajdonosa csak az állam vagy az önkormányzat lehet, ezért a kiépített közművet át kell adni az önkormányzatoknak. A 8. § (4) bekezdése szerint ez közcélú adományozásnak fog minősülni. Az áfa szempontjából ez hogyan érinti az átadó társulást és az átvevő önkormányzatokat? A közcélú adományozás az Áfa-tv. szerint mentesül az áfafizetési kötelezettség alól, de csak a közhasznú szervezetnek történő átadás esetén. Befolyásolja-e ez a közcélú adományozás áfamentességét? A helyzetet bonyolítja, hogy az egyik önkormányzat az áfa alanya, a másik nem áfás. Az átadást követően az önkormányzatok fogják üzemeltetésre átadni a szennyvízhálózatot.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3381. kérdés Vagyonkataszter
A vagyonkataszter nyilvántartásakor hogyan történik a vagyonelemek szerepeltetése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3382. kérdés Saját rezsis beruházás
Hogyan történik a saját rezsis beruházás esetén a munkabérek és anyagkiadások számviteli elszámolása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3383. kérdés Jubileumi jutalomra való jogosultság
Közalkalmazott pedagógusunk 2012. 11. 30-án jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntette (a felmentéséhez nem járultunk hozzá). 2012. de­cember 1-jétől nyugdíjba vonult. Az osztályára való tekintettel 2012. 12. 03-tól határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt létesítettünk vele, amelynek lejárta 2013. 06. 30. Ezt már nem töltötte ki, január 8-án írásban kérte jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, ugyanekkor kérte a 40 éves jubileumi jutalom előrehozott ki­fizetését. 37 évet tud közalkalmazotti jogviszonyként igazolni. Kérdésünk, hogy a hatályos jog­szabályok szerint jogosult-e a 40 éves kedvezményes jubileumi jutalomra az intézményfenntartótól?
3384. kérdés Munkavállalónak ki nem adott Erzsébet-utalvány elszámolása
Polgármesteri hivatalunk házipénztárba bevételezte a fel nem használt, dolgozó részére ki nem adott Erzsébet-utalványt. Kérem a könyvelésével kapcsolatos segítségüket.
Kapcsolódó tárgyszavak:
3385. kérdés Mezőgazdasági közmunka önköltsége
A Start közmunkaprogramban zöldséget, gyümölcsöt termelnek közmunkás dolgozóink. A megtermelt zöldséget az üzemi konyhára beszállítjuk, és közétkeztetésre használjuk fel. Milyen kötelező nyilvántartásokat kell vezetnünk, és a könyvelésben hogyan kell szerepeltetni? Milyen módon kell szabályozni az önköltségszámítást ebben az esetben, ugyanis a munkabért és a dologi kiadásokat is 100%-os mértékben megtéríti részünkre az állam.
3386. kérdés Korábbi pártüdülőben eltöltött idő - jubileumi jutalom
Az MSZMP-üdülőben 1982-1984 között dolgozott, jelenleg közalkalmazottként foglalkoztatott dolgozó jubileumijutalom-számításánál figyelembe vehető-e a jelzett munkaviszony?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3387. kérdés Határozott idejű kormánytisztviselői jogviszony megszüntetése felmentéssel
2012. december 31-én a munkavállaló kormánytisztviselői jogviszonya határozatlanból határozottra változott 2013. december 31-ig. A kormánytisztviselő 2013. augusztus hónapban 40 éves munkaviszonnyal nyugdíjjogosultságot szerez a nők 40 éves nyugdíjához. Mint határozott idejű kinevezéssel rendelkező kormánytisztviselő, nyugdíj miatti munkaviszony-megszűnéskor jogosult-e felmentési időre?
3388. kérdés "Nők 40 éves nyugdíjához" szükséges jogosultsági idő megszerzése
A Kjt. 30. §-ának (4) bekezdése alapján a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18. §-a (2a) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A fenti jogszabály alapján a közalkalmazott csak akkor kérheti a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetését (nők 40 éves jogosultsági idővel való nyugdíjba vonulása esetén), ha már a 40 év szolgálati időt megszerezte? A dolgozó 2014 márciusában fog rendelkezni 40 év szolgálati idővel, és kéri közalkalmazotti jogviszonya felmentéssel történő megszüntetését 2014. április 30-ával. Felmentési ideje (8 hónap) 2013. szeptember 1-jétől 2014. április 30-ig tartana, a Kjt. 33. §-ának (3) bekezdése alapján 2014. január 1-jétől kezdődően 2014. április 30-ig lenne mentesítve a munkavégzés alól. Vagy a felmentési idő kezdőnapja csak akkor kezdődhet, mikor már a 40 év szolgálati időt ténylegesen megszerezte, vagyis 2014. áprilistól indulna a nyolc hónap?
3389. kérdés Szabadságra jogosító idő meghatározása
A közalkalmazott a "nők 40 éves öregségi nyugdíj"-át igényli 2013. december 1-jétől. 2013. április 1-jétől kezdi meg a felmentését. 2013. augusztus 1-jétől munkavégzés alól mentesül. Erre az utolsó négy hónapra is jár-e a szabadság? A Kjt. 115. §-ának g) pontja szerint a munkavégzés alóli mentesülésnek az 55. §-a (1) bekezdésének b)-k) pontjában meghatározott tartam is munka­viszonynak számít, és jár rá szabadság. De mit jelent az 55. § k) pontja ebben az esetben (munka­viszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartam)? A korábbi Munka Törvénykönyvében átlagkereset időszakára járt, ezt a részt most teljesen kivették a törvényből.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3390. kérdés Köztisztviselő téves besorolása - igényérvényesítés
2013. január 1-jétől az önkormányzattól átkerültem a járási gyámhivatal állományába. Az önkormányzatnál jogi végzettségem ellenére I. besorolási osztály, gyakornok elnevezésű besorolási fokozat, 1. számú fizetési fokozatba soroltak, az I. besorolási osztály fogalmazó elnevezésű besorolási fokozat, 2. számú fizetési fokozat helyett. Az önkormányzatnál megilletett az illetménykiegészítés, az alapilletmény 20%-a. A kormányhivatal a helytelen besorolás miatt újra besorolt, de már csak 10%-os illetménykiegészítéssel. A fentiek miatt hátrány ért az előző munkáltatómnál, mert kevesebb illetményt állapított meg, mint járt volna, de hátrány ért az új munkáltatómnál is, mert illetményem összességében csökkent az előző munkáltatónál lévőhöz képest, annak ellenére, hogy a Kttv. szerint illetményem nem csökkenhetne, hiszen ugyanazt a munkakört látom el.
3391. kérdés Közművelődési intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése
Önkormányzati fenntartású, önállóan gazdálkodó és működő közművelődési intézmény gazdasági vezetőjének pályáztatása, kinevezése kinek a feladata, ki dönt az állás betöltéséről, és a munkáltatói jogoknak ki lesz a gyakorlója?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3392. kérdés Pedagógusok étkeztetése
A korábban önkormányzati fenntartású iskolánk 2013. január 1-jétől állami fenntartású lett. A pedagógusok január 1-jétől az új fenntartó intézménnyel állnak jogviszonyban. Iskolánkban saját konyha működik. Kérdésünk, hogy az új fenntartó intézmény biztosíthatja-e béren kívüli juttatásként a pedagógusok étkeztetését?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3393. kérdés Erzsébet-utalvány utáni közterhek
Intézményünk a 2012. decemberre járó Erzsébet-utalványokat 2013. január elején osztotta ki a munkatársaknak. Helyesen gondoljuk-e, hogy a kiosztott utalványok után még a 2012. évi szabályoknak megfelelően kellett a közterheket megfizetni, és így kellett volna bevallani is? A 08-as bevallásba azonban nem lehetett 10 százalékos ehót beírni. Esetleg egy másik sorban kellett volna feltüntetnünk a 10 százalékos eho összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3394. kérdés Számítógép használatára jogosító utalvány
2013-ban adhat-e a munkáltató adómentesen számítógép-használati utalványt a munkavállalóinak, amelyet a munkavállalók számítógép-alkatrészek vásárlására, számítógép bérlésére, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokra használhatnak fel?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3395. kérdés Önkormányzati lakásalap
Egy önkormányzat lakásalapszámlájának kiadásait és bevételeit tervezi. A kiadások lakásépítési, -vásárlási kölcsönök, a bevételek a kölcsönök visszatérüléseként jelennek meg. A nyújtott kölcsönök és visszatérülésük költségvetési vagy finanszírozási bevételek és kiadások? Amennyiben az önkormányzat úgy dönt, hogy a lakásalap terhére újabb kifizetéseket nem biztosít, a beérkező törlesztésekből megvalósíthatók-e önként vállalt feladatok, tehát saját bevételnek tekinthetők-e a visszatérülések? Ehhez meg kell-e szüntetni a lakásalapszámlát, vagy a lakásalapszámla bevételei átutalhatók-e a fizetési számlára?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3396. kérdés Művészeti ösztöndíj
Adómentes bevételnek tekinthető-e az önkormányzati rendeletben szabályozott módon a művészeti oktatási intézményben tanuló diákkal kötött támogatási megállapodás alapján folyósított művészeti ösztöndíj? Az adómentesség érdekében terheli-e elszámolási kötelezettség a diákokat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3397. kérdés Negyedéves mérlegjelentés
Mik a negyedéves mérlegjelentés leadásának főbb időpontjai, és mi a negyedéves mérleg­jelentés oszlopainak tartalma?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére