×

178. Költségvetési Levelek / 2013. április 9.
TARTALOM

logo
     
3398. kérdés  
Melyek a 2010/2011. évi költségvetésből származó kedvezményes étkezési normatíva igénylésének jogosultságára, feltételeire, elszámolására és a jogtalanul igénybe vett normatíva visszafizetési feltételeire vonatkozó szabályok? Az étkeztetést kiegészítő tevékenységként végeztük, és ezért az alapító okiratban nem szerepel, 2009. szeptember 15-e előtt pedig kisegítő tevékenységet végeztük.
Kapcsolódó címkék:  
3399. kérdés  
Az önállóan működő és gazdálkodó polgár­mesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata szerint a hivatal szervezeti egységekre/csoportokra tagozódik. A csoportok szakmai munkáját csoportvezetők irányítják, nem vezetői beosztásban. A hivatalhoz van rendelve két részben ön­­állóan működő intézmény is, aminek a pénzügyi feladatait a hivatal látja el. Hogyan kell értelmezni az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdését? Ha van elkülönült szervezeti egység (pénzügyi csoport), akkor az a nevétől függetlenül gazdasági szervezetnek minősül? Ha igen, lehet-e a vezetője a jegyző? A jegyzőnek jogi szakképesítése van (pénzügyi nincs), ezért a beszámolókat a jogszabálynak megfelelő szakképesítéssel rendelkező köztisztviselő írja alá. Mondhatja-e a képviselő-testület, hogy a hivatal szervezeti egységekre/csoportokra tagozódik, de gazdasági szervezettel nem rendelkezik?
3400. kérdés  
Önkormányzatunk 100 százalékos tulajdonában lévő kft. havi áfabevallásra kötelezett. A kft. áfabevallásában nem adta meg a visszaigénylés jogcímkódját, így a következő adómegállapítási időszakra átvihető követelése keletkezett. Az adott időszak vonatkozásában a kft. néhány hónappal később önellenőrzést kénytelen végrehajtani, amely során az általa fizetendő áfa összege növekszik. A tárgyidőszakban megállapított fizetendő adó együttes összegének és a levonható adónak helyesbített különbözete még így is negatív, a visszaigénylésre jogosító összeg értékhatár feletti. Ilyen esetben a kft. vizsgálhatja-e az önellenőrzés időpontjában a visszaigénylési jogosultságát, vagy következő időszakra átvihető követelésként kell kezelnie az önellenőrzés eredményeként megváltozott negatív különbözetet?
Kapcsolódó címkék:    
3401. kérdés  
Hogyan történik a raktáron lévő kis értékű tárgyi eszköz adatainak éves beszámoló mérleg­soraiban történő szerepeltetése, a mérleg 12-es sorában szerepeltetése? Hogyan alakulnak a 38-as űrlap sorai, milyen egyezőségnek kell lennie az 5-ös űrlappal és a mérleg befektetett eszközök összesen sorával?
Kapcsolódó címkék:    
3402. kérdés  
Levonásba helyezhető-e a munkavállaló munkába járásához szükséges bérlet előzetesen felszámított adója?
3403. kérdés  
Kell-e szerepeltetni a mérlegben a folyamatban lévő peres eljárás alatt álló, intézmény által fennálló tartozást? A vitatott, peres eljárást képező előző évi tartozás befogadott számlája egy bérleti díjról szólt.
Kapcsolódó címkék:  
3404. kérdés  
Vállalkozási szakon regisztrált mérlegképes könyvelőként államháztartási területen dolgozom. Milyen módon kell a kreditpontokat gyűjtenem 2013-tól államháztartási területen? Államháztartási szakon is megszereztem a mérlegképes könyvelői képesítést, mikor kérhetem a regisztrációt államháztartási területre? A képesítés megtartásának feltétele-e a regisztráció? Hogyan szüneteltethetem a könyvviteli szolgáltatást?
Kapcsolódó címkék:  
3405. kérdés  
Közalkalmazottként átszervezés miatt belekerültem egy létszámleépítésbe. 2,5 év múlva lenne meg a 40 éves szolgálati időm. Élhetek-e a prémiumévek program lehetőségével? (1957-ben születtem.)
Kapcsolódó címkék:  
3406. kérdés  
Határozott idejű köztisztviselői kinevezés jogosít-e jubileumi jutalomra?
3407. kérdés  
Tagintézmény-vezetőként dolgozom egy szakközépiskolában, határozott idejű magasabb vezetői megbízással rendelkezem 2017. június 30-ig (Kjt. 23. §). 2013 szeptemberétől fenntartóváltás lesz intézményünkben, egyházi fenntartásba kerülünk. Érvényben marad-e a vezetői megbízásom, hiszen "elvileg" az átvétel során semmilyen érdeksérelem nem érheti a nevelőtestület egyetlen tagját sem? (Az intézményben 2010. 08. 26. óta vagyok magasabb vezető.)
3408. kérdés  
Hivatalunk látja el néhány hónapja egy óvoda ügyintézését, melynek 42 alkalmazottja van. Egyik dolgozónk az előző munkáltató szerint 2013. március 5-én lenne jogosult a 30 éves jubileumi jutalomra. A "Közszolgálati/közalkalmazotti jog­viszony beszámítása" nyomtatványon, melyet a jogelőd munkáltató készített, az alábbi munka­viszonyok vannak felsorolva:
1978. június 30.-1987. március 15-ig 8 év 8 hó 15 nap, ÁFÉSZ
1987. március 16.-1987. augusztus 31-ig 5 hó 15 nap, állami gazdaság
1988. január 11.-1988. október 24-ig 9 hó 13 nap, tsz
1988. október 25.-1988. október 31.,
másik tsz
1991. január 26.-1992. január 1-jéig 11 hó 25 nap, megyei munkaügyi központ
1992. január 2.­­­­­­­­-1992. július 1-jéig 9 hó, ­­­általános művelődési központ óvodája
Azóta is folyamatosan az óvodában dolgozik dajkaként. Mikor jár neki a 30 éves jubileumi jutalom? Az előző munkaviszonyok megszűnésének módját mi nem ismerjük. Nem tudjuk, hogy át­helyezések láncolata volt-e. Az 1992. július 1-je előtti munkaviszonyait a jubileumi jutalom számításánál miként kell figyelembe venni, és milyen törvényhely alapján? A közalkalmazotti törvény hatálybalépésekor már az óvodánkban dolgozott, és azóta is folyamatosan itt áll jogviszonyban.
3409. kérdés  
Községi önkormányzatnál rokkantnyugdíjast lehet-e alkalmazni július 1. után az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottként (takarítónő), illetve részmunkaidős könyvtárosi munkakörben?
Kapcsolódó címke:
3410. kérdés  
Meg kell-e különböztetni szakos, illetve nem szakos helyettesítés óradíját? Korábban volt ilyen szabály. Tehát ha matematikaórára biológia szakos megy helyettesíteni, akkor a biológusnak teljes túlóradíj jár?
Kapcsolódó címkék:  
3411. kérdés  
Mérlegképes könyvelői szakképesítést szereztem, a bizonyítvány kiállításának dátuma 2010. 07. 13. Mikor adhatom be a regisztrációs szám igénylésére a dokumentumokat? Pontosan meg kell várni a három gyakorlati év leteltét?
3412. kérdés  
Zálogházunk (kft.) egy pénzintézet megbízottjaként kézizálog kikötésével pénzkölcsönt nyújt a zálogtárgyat beadónak (továbbiakban: zálog­adós). A zálogtárgyakra nyújtott kölcsönösszeg és járulékai erejéig készfizető kezességet vállal zálog­házunk a pénzintézet felé. Zálog­házunk a záloghitel közvetítésével összefüggésben a pénzintézettől jutalékot kap. Amennyiben a zálogadós nem váltja ki a zálogtárgyat a hitelfutam­idő + 30 nap türelmi idő leteltével sem, akkor zálog­­házunk kezesként kifizeti az adós tartozását a pénzintézetnek, és ezzel megszerzi mindazon jogokat, melyek a pénzintézetet megillették. Zálogházunk a zálogtárgyat harmadik félnek - vevő 1 - értékesíti, aki azt továbbértékesíti vevő 2-nek, aki azt Vevő 3 Bt.-nek értékesíti.
Kérdések:
Van-e számlakiállítási kötelezettsége a pénzintézetnek, amikor a zálogházunk kezesként megfizeti az adós tartozását a pénzintézet felé, ha az Áfa-tv. 13. §-a (3) bekezdésének a) pontja nem tekinti szolgáltatásnyújtásnak, ha a szolgáltatás nyújtója részére az ellenértéket akár a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője, akár harmadik fél megtéríti? Alkalmazhatja-e zálogházunk az Áfa-tv. XVI. fejezetének 1. és 2. alfejezet rendelkezéseit a zálogtárgy harmadik félnek (Vevő 1 Bt.) történő értékesítésekor? A viszonteladóra (jelen esetben zálog­házunkra) igazolhatóan teljesül-e, hogy továbbértékesítési céllal történt a beszerzése [Áfa-tv. 213. § (1) bekezdés e) pontja]? Zálogházunk elsődlegesen a hitel közvetítésében érdekelt. A felek elsődleges célja nem a termék értékesítése, az legfeljebb a szerződés nemteljesítésének következménye lehet. Helyes-e az az álláspont, hogy a fent leírt szerződéses konstrukcióban megvalósuló adóalanyok közötti ügyletek egyikére sem alkalmazható az Áfa-tv. XVI. fejezetének rendelkezése?
Kapcsolódó címke:
3413. kérdés  
Cégünk zártkörűen működő részvénytársaság formában működik (továbbiakban: társaság), a régió önkormányzataival kötött együttműködési szerződés alapján egy általunk kitalált fantázianéven papíralapú utalvány nyomtatványokat gyártat és helyez forgalomba. Az utalvány értékesítése névértéken történik, a társaság jutalékot nem számít fel, és az utalvány használata az elfogadóhelyek között költségmentes. Az utalványtulajdonosoknak lehetőségük van az utalvány visszaváltására is a társaságunknál. A visszaváltásra jogosult utalványtulajdonosnak társaságunk a kezelési költség (2 százalék + áfa, minimum 200 Ft) megfizetésével egyidejűleg visszafizeti az utalvány értékét. A társaságnak adóköteles bevétele csak a kezelési költségből (visszaváltási jutalékból) van. Az utalvány előállításához, forgalmazásához, reklámozásához történt beszerzések (pl.: nyomdai költség, tervezési díj, helyiség­bérlet, könyvelési díj) előzetesen felszámított adója levonásba helyezhető-e? Megalapozza-e a társaság adólevonási jogát az adóköteles utalvány-vissza­váltási jutaléka mint egyedüli adóköteles ellenérték?
Kapcsolódó címke:
3414. kérdés  
Hogyan történik az utófinanszírozott pályázat előlegének és ennek keretén belül a fordított áfa számviteli elszámolása?