Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

229. Költségvetési Levelek / 2016. június 21.

TARTALOM

4217. kérdés 2014 előtt beszerzett eszközön végzett beruházás
Egy 2014 előtt beszerzett eszközön beruházást végeztünk. Az eszközt a régi szabályok szerint az 5-ös számlaosztályon belül költségként számoltuk el, valamint a kis értékű eszközök között mennyiség és érték szerint analitikus nyilvántartásba vettük. 2016. évi beruházást miként aktiválhatjuk arra a 2014 előtt beszerzett eszközre, ami nem az 1-es számlaosztályban van nyilvántartva?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4218. kérdés Start munka - saját kivitelezésben előállított tárgyi eszköz, illetve felújítás
Start munka keretében saját kivitelezésben állítunk elő tárgyi eszközt, illetve végzünk felújítást. A kiszámított előállítási költségről (bérköltséggel növelt) számlát állítunk ki. Az áfát ez után a számla után megfizetjük. Mit helyezhetünk levonásba? A felhasznált anyagok áfája levonható? A bérköltségre eső áfa összege levonható vagy le nem vonható áfakörbe tartozik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4219. kérdés Cafeteriaként nyújtott természetbeni étkezés
Saját konyhán a dolgozók részére cafeteriajuttatásként természetbeni étkezést biztosítunk a dolgozóink részére, illetve az intézményünk által megvásárolt élelmiszert biztosítjuk ingyenesen a dolgozóik részére természetbeni étkezésként. Hogyan kell helyesen könyvelni ezeket a természetbeni étkezéseket, illetve fel kell-e adni a KIRA rendszerbe mint személyi juttatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4220. kérdés Államháztartáson kívülről adott támogatás
Magánszemély, illetve egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság milyen módon nyújthat támogatást szabályosan az önkormányzat részére? Milyen jogcímen lehetséges a támogatás, és milyen szabályoknak kell megfelelni? Működési célra lehetséges-e támogatást nyújtani?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4221. kérdés Talajterhelési díj alóli mentesség
Talajterhelési díj megfizetése alól adhat-e mentességet az önkormányzat helyi rendeletében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4222. kérdés Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos térítésidíj-hátralék
A Gyvt. 21. §-a és a 146-151. §-ai szabályozzák az önkormányzat gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatait. Amennyiben térítésidíj-hátralék keletkezik, van-e lehetősége az önkormányzatnak (vagy a szolgáltatást nyújtó intézménynek) a gyermek étkezésből való kizárására? A díjtartozás behajtására milyen jogi eszközök vehetők igénybe?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4223. kérdés Rovatrend
Hivatalunk társasháztól bérel helyiséget raktározás céljára. A társasház a közös tulajdon bérbeadása után az Szja-tv. 75. §-a alapján személyijövedelemadó-kötelessé válik, mely adót a kifizető - esetünkben a hivatal - állapítja meg, levonja, és befizeti az adóhatóság részére. Mely rovatokon kell helyesen elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4224. kérdés Nyomdai szolgáltatás elszámolása
Nyomdától boríték, levélpapír, különböző kártyák vagy oklevelek nyomtatását rendeljük meg. A papíralapú anyagot nem mi adjuk. A díjtétel nem oszlik meg anyag- és szolgáltatási díjra, a számlát a szolgáltató nem bontja meg. Mely rovaton kell helyesen elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4225. kérdés Hivatali telefon magáncélú használata
Hivatali telefon magáncélú használata esetén, amikor nem kerül a magáncélú használat továbbszámlázásra, adózni kell. Ebben az esetben a telefonszámlát bontani kell, és az adó alapját képező részt egyes meghatározott juttatásként kell elszámolni? A számla áfarésze hogyan kerül elszámolásra?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4226. kérdés Lakóingatlanokra vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazhatósága saját rezsis beruházás esetén
Önkormányzatunk 2015. évben szolgálati lakás építését kezdte meg saját rezsis beruházásként. Az építkezés során 27 százalékos áfa került megfizetésre, melyet a termék beszerzéséhez kapcsolódóan más adóalany rá áthárított, illetve az építési-szerelési szolgáltatások igénybevétele kapcsán fizetendő adóként megállapított. A beruházással létrehozott lakóingatlan mint tárgyi eszköz rendeltetésszerű használatbavétele 2016. január 1-je utáni időpontra esett (a használatbavételi engedélyt önkormányzatunk 2016 januárjában meg is kapta). Az Áfa-tv. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján fizetendő áfa esetében alkalmazható-e az 5 százalékos adómérték, amennyiben a lakóingatlan a kedvezményes, 5 százalékos adómérték alkalmazhatósága kapcsán előírt valamennyi feltételnek megfelel?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4227. kérdés Szállítói állomány
A kormányrendelet előírásai szerint a mérlegkészítés időpontja február 25. A pénzügyi számvitelben a december havi vevők és szállítók rögzítésénél problémát jelent, hogy nem érkezik be a számla a mérlegkészítés időpontjáig, nem állítják ki, különösen ha a fenntartó korábbi mérlegkészítési időpontot határoz meg. Még érdekesebb a helyzet a készletek könyvelésénél, itt ugyanis könnyen előfordulhat az év végi beszerzéseknél, hogy a bevételezése az anyagnak megtörténik, a számla viszont nem érkezik meg, vagy nem kerül feldolgozásra a mérlegkészítés határidejére, emiatt a technikai számlának egyenlege marad. Ha jól tudom, a pénzügyi számvitelben nem értelmezhető a nem számlázott szállító szállítóként történő könyvelése. Amennyiben így van, hova kell könyvelni év végén a technikai számlán maradt egyenleget? Az egyéb, nem készletet érintő, de le nem könyvelt szállítókkal van-e teendő? Hibának minősül-e a költségvetési beszámoló szempontjából, ha nincs lekönyvelve az összes december havi számla a be nem érkezés/feldolgozás miatt? Ha igen, és ez jelentős, akkor a következő évben 3 oszlopos mérleget kell készítenie a költségvetési szervnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4228. kérdés Szemüvegvásárlás árának megtérítése munkavállaló részére
Intézetünk a képernyő előtti munkavégzés szabályai szerint, az arra jogosult dolgozók részére, a szabályzatunkban is rögzített összeg erejéig, szemüvegvásárlást térít. A szemüvegtérítés összegét személyi juttatásként kell számfejteni, vagy a szokásos módon számla ellenében kifizethető a dolgozónak? Amennyiben nem képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüvegről van szó, hogyan téríthető meg annak az ára?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4229. kérdés Gyermek gondozására tekintettel kapott ellátások melletti munkavégzés
Főállású polgármester jelenleg csecsemőgondozási díjban részesül, de a település életében továbbra is tevékeny részt vállal. Gyermeke 3 éves kora előtt részmunkaidőben foglalkoztatható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4230. kérdés Polgármester munkába járása
Főállású polgármesterként dolgozom, és nem a településen élek. Kérdésem, hogy munkába járás címén a 9 Ft-ot elszámolhatom-e? A 15%-os költségtérítésnek - nem számolom el tételesen - milyen terhei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4231. kérdés Ruházati költségtérítés adóvonzata
Közös hivatalként működünk, melybe két település tartozik. Az idei évben mindkét település elfogadta a köztisztviselők juttatásairól szóló rendeletét, és a közös önkormányzati hivatal költségvetésében a köztisztviselők és a polgármesterek részére ruházati költségtérítést állapított meg. Különbözik-e a levonandó közterhek összege a ruházati költségtérítés után, ha a köztisztviselői szabályzatban számla benyújtását írom elő, vagy ha az összeget számla benyújtása nélkül fizetem ki a dolgozóknak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4232. kérdés Halasztott áfa
Az Áhsz. 48. §-ából kikerült az a mondat, hogy az általános forgalmi adó elszámolásai jogcímen év végén nem mutatható ki tétel a mérlegben. A halasztott áfa miatt viszont előfordul, hogy a főkönyvben adott évben már lekönyveljük a fizetendő áfát, viszont az áfaanalitikába csak a következő évbe kerül be, és így a 364-es egyenlege év végén nem az áfabevallás szerinti fizetendő áfát mutatja. Mik az áfa könyvelésének év végi lépései? Egyeznie kell év végén a 364-es egyenlegének a fizetendő áfával?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4233. kérdés Közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyag kiosztása
A Költségvetési Levelek 220. számában a 4085. kérdésszám alatt megjelent válasszal kapcsolatban kérdezném, hogy a közfoglalkoztatás keretében előállított élelmiszer-nyersanyagot, ha az önkormányzat szociális rászorultság alapján kiosztja a rászorultak között rendkívüli ráfordításként (8), csak pénzügyi számvitelben kell lekönyvelni? Ha költségvetési számvitelben is, akkor milyen főkönyvi számra? A bevételét hogyan könyveljük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4234. kérdés Rovatrend II.
Milyen rovatokra kell könyvelni az alábbi tételeket?
- Beruházáshoz/felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési díj;
- tűzcsapok beszerzése;
- nyomdai szolgáltatások (szakmai kiadványokhoz).
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4235. kérdés Közfoglalkoztatott részére nyújtott egészségügyi szolgáltatás, tanfolyami díj adókötelezettsége
Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalói részére megtérített egészségügyi szolgáltatást, tanfolyamdíjat (pl. mellkasröntgen, növényvédelmi tanfolyam) az önkormányzat nevére szóló számla ellenében megtéríthet-e, van-e szja-vonzata?
4236. kérdés Szociális gondozó besorolása
Szociális területen a szociális gondozó és ápoló fizetési osztályba történő besorolására vonatkozóan szeretnék tájékoztatást kérni, végzettségtől függően. A szociális gondozó munkakör a Kjt. vhr. alapján B, C, D, E fizetési osztályban látható el. A szakmunkás-bizonyítvánnyal és szociális gondozó OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező dolgozót "C" fizetési osztályba soroltuk. Ennek kapcsán merült fel a kérdés, hogy akinek általános iskolai végzettsége és szociális gondozói képesítése van, őt vajon "B"-be kell-e sorolnunk, vagy őt is megilleti a "C" fizetési osztály? Tehát a kérdésünk az, hogy általános iskolai végzettséggel és szociális gondozó OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező dolgozót "B" vagy "C" fizetési osztályba kell-e besorolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4237. kérdés Tűzátjelzés-szolgáltatás
Költségvetési intézmény távfelügyeleti szolgáltatásra kötött szerződés alapján olyan számlát kap a szolgáltatótól, amiben szerepel közvetlen tűzátjelzés-szolgáltatás és OKF tűzoltósági hatósági szolgáltatási díj. Milyen rovatra kell könyvelni a fenti számlázott tételeket? A kapcsolódó szolgáltatási díjat kell-e külön rovatra könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére