266. Költségvetési Levelek / 2018. október 16.

TARTALOM

4804. kérdés Munkáltatói felmondás munkavégzési hely megváltozásával összefüggésben
A közalkalmazott kinevezésében három megye szerepel, illetve Budapest mint munkavégzési hely. A munkáltató döntése alapján a budapesti telephelyen, ahol eddig az érintett rendszerint ellátta a munkáját, megszüntetésre kerül a tevékenység. Az érintett 1 fő közalkalmazottnak a munkáltató felajánlotta, hogy a munkáját a továbbiakban egy Pest megyei telephelyen láthatja el. A közalkalmazott viszont jelezte, hogy azt nem hajlandó elfogadni, mert nem tudja vállalni a munkát az új telephelyen a távolság, illetve a hosszú napi utazás miatt. Mi a teendő? A helyzetet bonyolítja, hogy a kollektív szerződés rendelkezése szerint a közalkalmazottat védelem illeti meg, a jogviszonya csak különösen indokolt esetben szüntethető meg. Fel kell-e ajánlani részére - ha van a költségvetési szervnél - más, hasonló munkakört?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4805. kérdés Értékesítési céllal beszerzett eszközök nyilvántartása
Önkormányzatunk egy szántóterület megvásárlását tervezi, melyet továbbértékesítene már működő jelentős külföldi vállalat területének megnagyobbításához. A vásárlás és értékesítés között átalakítanánk a szántókat iparterületté. A szóban forgó ügylet - mivel lehetőleg minél előbbi továbbértékesítési céllal szerezzük be a földeket - minősülhet-e készletbeszerzésnek? Ha igen, a vételár vagy kártalanítás összegén kívül miket számíthatunk a beszerzés értékébe a következőkből: földmérés költsége, értékbecslés díja, szakértői díj, lőszermentesítés költsége, régészeti feltárás, ügyvédi költség, földhivatali költségek, földvédelmi járulék, vízelvezetés kiépítésének költsége (esetlegesen), humuszmentesítés költsége? Ha ezt mégis ingatlanbeszerzésként kell értelmezni, akkor a fentiek közül melyik költség aktiválható az iparterület bekerülési költségeként?
4806. kérdés Bekerülési érték

Kérdés: Intézményünkben karbantartóink készítettek irodabútort, melyhez az alapanyagot megvásároltuk (bútorlapok, fogantyú). Vásároltunk bútorlapot, melynek méretre vágását, éllécezését is szerepeltetik a számlán, munkadíjként. A bútor bekerülési értékébe beletartozik a bútorlapokhoz kapcsolódó munkadíj? Az összeállításhoz kapcsolódó egyéb eszközöket, pl. csavarokat nem kellett megvásárolni, mert rendelkezésre álltak. Ezt a bekerülési értékben kell-e szerepeltetnünk? Ha igen, hogyan számoljuk el ennek értékét? A karbantartók bérét, járulékait mindenképpen el kell számolnunk a bekerülési érték részeként? Hogyan történik ezeknek a könyvelése? Kis értékű tárgyi eszköz (függöny és szőnyeg) vásárlása esetén a varrás (szegés) része-e a bekerülési értéknek?

Kapcsolódó tárgyszavak:
4807. kérdés Adatkezelési tájékoztatóban több jogalap egyidejű párhuzamos alkalmazása
Alkalmazható-e a GDPR szerinti adat-kezelési tájékoztatóban párhuzamosan, egyszerre több jogalap?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4808. kérdés Intézményi ellátottak gyógyszerköltségei
Bentlakásos szociális intézmény vagyunk több mint 200 lakóval. Az orvos által lakóink részére felírt gyógyszereket és a kötelezően tartandó alaplistás gyógyszereket is az intézmény fizeti ki a gyógyszertár által küldött számla alapján. A nem alaplistás gyógyszereket a lakók részére továbbszámlázzuk, Az 5%-os áfás gyógyszereket 5%-kal, a 27%-os áfásokat pedig 27%-kal. Ezáltal keletkezik fizetendő áfánk, illetve a kiszámlázott összeggel egyezően levonható áfánk is, amit a számlákból érvényesítünk. Helyesen járunk el a továbbszámlázással, illetve annak módjával, ugyanis lehetetlen megoldanunk, hogy a lakók közvetlenül álljanak kapcsolatban a gyógyszertárral, azaz ők váltsák ki a gyógyszereiket? Probléma még az is, hogy néhány lakó jövedelme olyan kevés, hogy a jogszabályban meghatározott összegen felül több pénz nem áll rendelkezésére, ezért sok esetben nem tudná megfizetni a gyógyszerköltségét. Természetesen erre figyelünk, és ebben az esetben nem történik továbbszámlázás.
4809. kérdés Felújítási munkálatokhoz kapcsolódó anyagvásárlás

Kérdés: Időskorúak tartós bentlakásos ellátását végző költségvetési szerv vagyunk. Intézményünk felújítást végez, melyhez az anyagot (pl.: csempe, gipszkarton) saját maga veszi meg, a munkálatokat pedig idegen kivitelező végzi.
Hogyan kell elszámolni költségvetési és pénzügyi számvitel szerint az anyagok vásárlását, felhasználását, illetve ingatlanra történő aktiválását úgy, hogy az anyagok vásárlása, felhasználása éveken át is elhúzódhat?

Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4810. kérdés Önkormányzati intézményi konyha működése
Önkormányzat intézménye, az általános művelődési központ konyhát működtet, melyben az óvodásoknak és iskolás gyermekeknek, valamint a szociális étkezőknek főznek. A szociális étkeztetés önkormányzati feladat, ezért az intézmény kiszámlázza az önkormányzatnak a szociális étkezők adagját. Önkormányzatunk területén működik egy alapítvány, mely sérült gyermekek nappali ellátásával foglalkozik, normatívából gazdálkodnak. Szeretnének az önkormányzat intézményétől az ellátottak részére ebédet rendelni folyamatosan. Az intézmény elvállalhatja-e a konyha szabad kapacitásának terhére alaptevékenységben a megrendelést, vagy egyéb étkezés vendégebédnek számít, és vállalkozási tevékenységnek minősül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4811. kérdés Transzferár-korrekció áfarendszerbeli megítélése
Egy Magyarországon székhellyel rendelkező társaság (a továbbiakban: társaság) tevékenységi körébe számítástechnikai termékek gyártása és nagykereskedelme tartozik. Tevékenységét egy cégcsoport központi tagjaként látja el. A társaság feladatkörébe gyártási, központi adminisztrá-ciós és logisztikai feladatok tartoznak. A cégcsoportban a termékek vevők részére történő értékesítését a cégcsoporton belül több társaság (a továbbiakban: disztribútor) látja el. A társaság a disztribútorral szállítási szerződést kötött, amelyben a társaság megbízza a disztribútort a gyártott termékek terjesztésével és értékesítésével. A szállítási szerződésnek megfelelően a társaság termékeket értékesít a disztribútornak annak megrendelései alapján. A társaság a rögzített rendelés alapján szállításra összekészíti a termékeket, és a székhelyén adja át a disztribútornak egy előre egyeztetett időpontban. A termékek árát a felek a szállítási szerződés mellékletében rögzítik. A társaság és a disztribútor a Tao-tv. 4. §-ának 26. pontja értelmében kapcsolt feleknek minősülnek. A kialakított transzferárazási struktúra alapján a disztribútor meghatározott, fix nettó árrésre jogosult. A felek ennek megfelelően a disztribútor nettó árrését minden egyes üzleti év végén a piaci ártartományba eső értékre módosítják a felek közötti egyösszegű pénzügyi kiigazítás keretében (a kiigazítás tényleges pénzügyi rendezést jelent). A szállítási szerződés értelmében a kiigazítás nem érinti a szállítási szerződésben meghatározott árakat. A transzferár kifizetésére kizárólag a megfelelő jövedelmezőség érdekében kerül sor a felek között. A fent vázoltak kapcsán az alábbi kérdésekre várunk választ:
1. A felek közötti transzferár-kiigazítást az áfa hatályán kívüli ügyletként kell kezelni?
2. A tranzakcióról elegendő számviteli bizonylatot kibocsátani? Megfelelő-e, ha a társaság számlát állít ki a tranzakcióról, amin feltünteti, hogy az ügylet az áfatörvény hatályán kívül esik?
3. Szükséges-e a tranzakciót jelenteni az A60-as közösségi összesítő jelentésben, amennyiben a disztribútor az Európai Unióban letelepedett társaság?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4812. kérdés Külföldi számla könyvelése az ASP-rendszerben
Hogyan kell lekönyvelni a külföldi számlát az ASP-rendszerben?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4813. kérdés Ingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes 5 százalékos áfa
A vevő egy új építésű társasházban lefoglal egy lakást, aminek a várható átadása 2018. év vége. Tehát egy új építésű, az ingatlan-nyilvántartásba még be nem jegyzett lakásról van szó, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg. A megkötött adásvételi előszerződésben az eladó a lakás vételára tekintetében 5 százalékos adókulcsot alkalmazott. A vevő kérte az eladótól a lakás kialakításának módosítását, az egyik fal meghosszabbítását, amelynek költsége tekintetében a kivitelező 27 százalékos áfát számolt fel. A vevő álláspontja szerint azonban a módosítási munkálatok a lakásértékesítési ügylet járulékos elemei, így a megrendelt módosítások költségének összege után az Áfa-tv. 82. §-ának (2) bekezdése és a 3. számú melléklet I/50. pontja értelmében csak 5 százalékos mértékű általános forgalmi adóval növelt ellenértéket kellene megfizetnie. A 27 százalékos áfával kapcsolatban a kivitelező csupán arra hivatkozott, hogy így felelnek meg a törvényi előírásoknak, álláspontját nem tudta alátámasztani. Jogos-e az, hogy a kivitelező 27 százalékos áfával számol (csak azért, mert ebbe nem köthet bele az adóhatóság)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4814. kérdés Terápiás munkatárs besorolása
Szociális intézményünkben dolgozókra az 1/2000. SzCsM rendelet 3. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó képesítési előírásokat. Terápiás munkatárs esetében a felsorolást kezdi a főiskolai végzettségekkel, azonban a felsorolás végén már találhatók olyan végzettségek, amelyek középfokúak, illetve OKJ 54 és OKJ 55 végzettségek. Ezekbe a munkakörökbe beletartoznak a gerontoló-giai gondozó, mentálhigiénés asszisztens, szociális asszisztens és a pszichiátriai gondozó. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza a munkakörökre vonatkozó fizetési osztályokat. Terápiás munkatárshoz az F, G, H, I, J fizetési osztály van meghatározva. A 257/2000. Korm. rendelet alapján legalább F fizetési osztályba kell besorolni, az 1/2000. SzCsM rendelet alapján azonban főiskolai végzettségnél alacsonyabb iskolai végzettséggel is betölthető a munkakör? Ha valaki nem rendelkezik az előírt képesítési követelménnyel, de nem találunk megfelelő végzettséggel rendelkezőt, hogyan sorolható be?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
4815. kérdés Jubileumi jutalom kifizetése további jogviszony esetén, a kifizetésre vonatkozó elévülési idő
Egy közalkalmazott az alábbi jogviszonyokkal rendelkezik:
- 1977. 09. 01.-1981. 07. 31-ig Kossuth Könyvkiadó, megszűnés módja: áthelyezés;
- 1981. 08. 01.-1986. 08. 31-ig Oktatáskutató Intézet (1992. július 1-ét követően Kjt. alá került), megszűnés módja: áthelyezés;
- 1986. 09. 01.-2014. 01. 13-ig Corvinus Egyetem, megszűnés módja: felmentés;
- A jelenlegi munkáltatója az MTA Kutatóintézetnél 2006. 11. 01.-2014. 01. 13-ig további jogviszonnyal foglalkoztatta;
- 2014. 01. 14-től főállásban az MTA Kutatóintézetnél dolgozik.
1. A jelenlegi munkáltatónál a jubileumi jutalomra jogosító időszaka mikortól kezdődik?
2. Ha az előző munkáltató nem fizette ki a 30 éves jubileumi jutalmát, azt a jelenlegi munkáltatónak ki kell fizetni az elévülési időn túl?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4816. kérdés Visszatérítendő támogatás elszámolása
A község egyesülete pályázatot nyert, melynek önerejét az önkormányzat adta át, mint önkormányzati támogatást. Az egyesület a pályázat elszámolásakor az önkormányzatnak visszautalta az önerőt. Az összeg visszautalásából származó bevételt hogyan könyveljük ASP-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4817. kérdés Képesítési követelmények változása a szociális ágazatban
Az ápoló munkakörű közalkalmazott egészségügyi szakközépiskolai érettségi bizonyítvánnyal és OKJ 54-140-02 pedagógiai és családsegítő munkatárs szakképesítéssel rendelkezik. A 257/2000. Korm. rendelet "C", "D", "E" fizetési osztályba engedi besorolni az ápolói munkakört. Az OKJ 54-es számú végzettséget az 1/2000. SzCsM rendelet 3. sz. mellékletében nem sorolja fel az ápolói munkakör betöltéséhez szükséges végzettségek között.
Ilyen esetben besorolható-e az ápoló "E" fizetési osztályba, vagy pedig csak az egészségügyi érettségi bizonyítvány vehető figyelembe, és "D" fizetési osztályba sorolható? A 2018. 01. 01. napjától hatályos 1/2000. SzCsM rendelet az ápolói munkakört "C", "D", "E" fizetési osztályba sorolja. A?dolgozó egészségügyi szakiskolai bizonyítvánnyal rendelkezik. A 2017-ben hatályos rendelet alapján az ápoló munkakört "B", "C", "D", "E" fizetési osztályba lehetett sorolni. Ez alapján az egészségügyi szakiskolai bizonyítvány "B" fizetési osztályba lett besorolva. A 2018. 01. 01-jei változás hatására át kell sorolni a szakiskolai végzettséggel rendelkező dolgozókat "C" fizetési osztályba? Van-e valami iskola-előírási kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4818. kérdés Vagyonkezelés

Kérdés: Költségvetési intézmény használati szerződést kötött vagyonkezelésben levő intézményre. Az épület üzemeltetésének arányos költségeit a használatba vevő havonta megtéríti a használatba adónak százalékos arányban a szerződésben foglaltak szerint. Hogyan könyveljük?

Kapcsolódó tárgyszavak:
4819. kérdés Európai uniós támogatás
Az Áht. 111. §-ának (3) bekezdése július 26-tól az alábbiakra módosult: "A helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat, társulás, valamint a kincstári körön kívüli számlatulajdonosnak nem minősülő, az állam - közvetlen vagy közvetett - többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, amennyiben a részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, az európai uniós forrásból származó költségvetési támogatások kincstáron kívüli fizetési számlán kezelt, még fel nem használt összegét a kincstárnál vezetett fizetési számlájára 2018. szeptember 30-ig átutalja. Ezt követően a kedvezményezett a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti. A támogató ellenőrzi az átutalási kötelezettség teljesítését, annak felszólítás ellenére történő elmaradása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit alkalmazza. E rendelkezést a 2018. október 31. napjáig lezáruló európai uniós projektek esetében nem kell alkalmazni." Kell-e ezt a bekezdést alkalmazni a helyi önkormányzat költségvetési szervére, illetve a társulás költségvetési szervére, illetve akkor, ha pályázat fő kedvezményezettje az önkormányzat, de az uniós pályázati támogatása tartalma nem éri el az 50 millió Ft-ot, ellenben a vele konzorciumban lévő társulás által alapított költségvetési intézményé igen? Kell-e ilyen esetben az önkormányzatnak és/vagy az intézménynek kincstári alszámlát nyitnia?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére