Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

21. Költségvetési Levelek / 2003. december 9.

TARTALOM

540. kérdés Önkormányzati támogatások áfája
Önkormányzatunk a községgazdálkodási feladatok ellátására kht.-t alapított, amelynek 100 százalékban tulajdonosa. Bevételének 5-6 százaléka származik szolgáltatási tevékenységből. Községgazdálkodási feladatait csaknem teljes egészében önkormányzati finanszírozásból látja el.A kht.-nak az önkormányzat által nyújtott támogatása áfa szempontjából hogy kedvezőbb, ha a) általánosságban kapja a községgazdálkodási feladatok ellátására, vagyb) konkrétan megjelölve (pl. x fm útpadka karbantartására, x számú játszótér gondozására, tehergépkocsi, fűnyírók javítására)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
541. kérdés Bérelt ingatlanon végzett beruházás és felújítás elszámolása, valamint első beszerzésű készletek állományba vétele
1. Költségvetési intézmény által bérelt ingatlan építési, beruházási, felújítási munkáit - amennyiben azokat a bérlő fizeti - hogyan lehet a nyilvántartásban megjelentetni, tekintettel arra, hogy az intézmény vagyonkezelőként nem jegyezhető? 2. Új hivatal létesítésekor első beruházásként beszerzett eszközt az 1-es számlacsoportban kell-e nyilvántartásba venni, ha annak az értéke 50 000 forint alatti, de a beruházásra kapott pénzügyi keret nem tartalmaz dologi előirányzatot? Hogy történik a könyvelés?
542. kérdés A polgármesteri tisztség ellátásával összefüggésben felmerülő költségek
A 2003. évi XLV. tv. 38. § (9) bekezdése módosította a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. Ezen módosítás 2003. július 1-jétől hatályos. A képviselő-testület a polgármesternek 30, az alpolgármesternek 20 százalékban állapította meg a költségátalány mértékét. Azt szeretném megtudni, hogy milyen költségek tartozhatnak ide a polgármesteri tisztség ellátásával összefüggő "szükséges költségek" közé. Az eddigi gyakorlat alapján jellemzően milyen költségeket lehet a költségtérítéssel elszámolni (útiköltség-térítés, gépkocsihasználat, étkezés, repi, ajándék)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
543. kérdés Szemétszállítási díjkedvezmény érvényesítése a számlában
Az önkormányzat határozat alapján szemétszállítási díjkedvezményben részesíti a 70 éven felüli állandó lakosokat. A költségvetési intézménynek az ingatlantulajdonosnak kiszámlázott szemétszállítási díjban fel kell-e tüntetnie az 50 százalékos kedvezményt? A polgármesteri hivatal téríti meg egy összegben az intézménynek a kedvezményt.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
544. kérdés Előirányzat-maradványból finanszírozott kiadások áfájának elszámolása
Kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány terhére megvalósult beruházás, felújítás és dologi kiadás visszaigényelhető áfája elszámolható-e pénzmaradvány igénybevételére? Központi költségvetési szervként előirányzatok alapján gazdálkodunk. Ez az áfaösszeg az előirányzat-maradványunk része. Ahhoz, hogy a maradványt igénybe vegyük, meg kellene emelni az előirányzatot az említett áfa összegével. Ha ez nem történik meg, akkor csak a folyó évi előirányzat terhére tudjuk kifizetni. Ez likviditási problémát okoz, mert a Kincstár előirányzat hiányában nem tud folyó évi számlákat kifizetni (pl. nagy összegű beruházásoknál).
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
545. kérdés Étkeztetés bizonylatolása és áfájának levonása
Melegítőkonyhával rendelkezünk, az egy részvénytársaságtól kapjuk az ebédet. A számlájukban szereplő és általunk befizetett áfát milyen mértékben igényelhetjük vissza? Ha nyugtát adunk a befizetésekről, abban külön is fel kell-e tüntetni az áfatartalmat? Ha csekken és bankon keresztül történik az ebédbefizetés, akkor is kell nyugtát adni?
546. kérdés Az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevétel felhasználása
Az önkormányzatoknak egy kb. 1995. évi jogszabály szerint az önkormányzati lakások értékesítéséből származó bevételeiket elkülönítetten kellett kezelniük és kötött volt a felhasználási lehetőség. Érvényben van-e még ilyen jogszabály, és melyik (vagy melyek) az(ok)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
547. kérdés Felmondási idő
A munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnik. A dolgozó kéri a munkaadót, hogy az 5 nap helyett csupán 1 nap felmondási időben állapodjanak meg, amit a munkáltató elfogad. Szabályos-e a felmondási idő lerövidítése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
548. kérdés Rekreációs szabadság és nyugdíjas köztisztviselő felmentése
Igénybe veheti-e az a köztisztviselő a rekreációs szabadságot, akinek jogviszonya folyamatos (20 éve), de 2 éve nyugdíjas lett, miközben aktív dolgozó? Ha végleg nyugdíjba vonul és felmondanak neki, jár-e a felmondási idő és a felmentés a munkavégzés alól?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
549. kérdés Közigazgatási szakvizsga
Milyen kedvezmények - tanulmányi szabadság - illetik meg a köztisztviselőt a köztisztviselői szakvizsga letételével összefüggésben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
550. kérdés Pótszabadság
Önkormányzatunk dolgozói közül többen is járnak egyetemre és főiskolára levelező tagozaton. Tanulmányi szerződést senkivel sem kötöttünk. A konzultációra és a vizsgákra jár-e nekik pótszabadság?
Kapcsolódó tárgyszavak:
551. kérdés Állami támogatás elszámolása
Hogyan jelenik meg az áfa-nyilvántartásban annak a számlának az összege, amelyből az önkormányzat csak a 20 százalék saját erőt fizeti meg, a többit - a pályázaton elnyert 80 százalékot - a minisztérium közvetlenül fizeti meg a szállítónak? A számla teljes összege az önkormányzat nevére szól. Hogyan kell ezt könyvelni, nyilvántartani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
552. kérdés Szakdolgozóknak juttatott számítógépek áfája
A közművelődésben dolgozó szakalkalmazottak az IHM-től pályázat útján számítógépet kaptak, melynek kifizetésére a támogató és a munkáltató engedményező nyilatkozata alapján közvetlenül került sor. Pénzforgalmi könyvelés nem történik, de a vagyonnyilvántartásba bekerül, és így az értékcsökkenés is elszámolható. Az áfa visszaigényelhető-e az áfaalany intézmény által?A pályázó szakdolgozót 3 év elteltével vételi jog illeti meg könyv szerinti értéken, addig pedig a használati jogról lemond a pályázóval kötött megállapodás elfogadásával.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
553. kérdés Szakképzési támogatás elkülönítése
Szakképzési hozzájárulást kap a szakközépiskola. Alszámlán vagy külön bankszámlán kell-e kezelni az összeget, illetve elegendő analitikus nyilvántartást vezetni a felhasználásról?
Kapcsolódó tárgyszavak:
554. kérdés Kis értékű eszközök analitikus nyilvántartása
Kis értékű tárgyi eszköz nyilvántartási kartonját kötelező-e lezárni év végén? (Pl.: 2003. december 31. bevétel 20, kiadás 10, készlet 10.)
Kapcsolódó tárgyszavak:
555. kérdés Lakosságnak nyújtott kamatmentes szociális kölcsön elszámolása
Hogyan kell nyilvántartásba venni, illetve elszámolni a lakossági körben nyújtott kamatmentes szociális kölcsönt (éven belüli, éven túli)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
556. kérdés Forgatási célú értékpapír állományának kivezetése
Intézetünknek 150 millió forintja egy brókerháznál csődeljárás miatt benn ragadt. A mérlegünkben mint forgatási célú értékpapír mind a mai napig szerepel. Hivatalos papírok alátámasztásával szeretném kivezetni a 29311 állományi számláról. Az érvényben lévő számviteli szabályok alapján hogyan írhatom le?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
557. kérdés Bérletidíj-bevételek elszámolása
Intézményünk a különböző telephelyein lévő helyiségeit és területeit bérleti díj ellenében bérbe adja. A megkötött bérleti szerződések tartalmazzák a bérlő által fizetendő bérleti díj mértékét, valamint a kapcsolódó közüzemi díjak (villany, víz, csatorna stb.) számlázásának módját. Ezen díjak az intézmény nevére kiállított számlákban nem jelennek meg elkülönítetten, csak az intézmény által felszerelt - a közüzemek által nem hitelesített - almérők állásából állapítható meg a fogyasztás, vagy átalányban vannak meghatározva a bérleti szerződésben.A PM által 2003. évben kiadott, a költségvetési szervek részletes előirányzatainak összeállítására szolgáló "Tájékoztató" alapján (07. űrlap, 12. sor) ezen bevételeket a bérleti- és lízingdíjbevételek (91321-es főkönyvi számlán) között számoljuk el. Az ezzel kapcsolatos közüzemi díjak kiadását pedig a különféle szolgáltatási kiadások (5522) megfelelő főkönyvi számláin tartjuk nyilván.Helyes-e az előzőekben leírt eljárásunk, vagy esetlegesen a kiadásokat a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások között kellene szerepeltetnünk? Véleményünk szerint a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai között csak azok a tételek számolhatók el, amelyek bevételeit a továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei (914-es főkönyvi számlán) között kell kimutatni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
558. kérdés Visszatérítendő átmeneti segély elszámolása
A visszatérítendő átmeneti segélyt működési kölcsön címén könyveljük. Jó így?
Kapcsolódó tárgyszavak:
559. kérdés Önkormányzati rendezvények minősítése
Szíveskedjenek minősíteni a következő önkormányzati rendezvényeinket: 1. Nemzetközi néptáncfesztivál, több szponzor (megyei önkormányzat, pénzintézet) támogatásával, 3-4 országból meghívott együttesek részvételével (10-12 együttes) egész napos, a testvértelepülésekről érkezetteknek többnapos kiadásai (utazási költség, étkeztetés, előadók, zenészek díja, a több napra érkező vendégeknek múzeumi és fürdőbelépők, tűzijáték). 2. Köztisztviselői napon a polgármester által szervezett utazás a köztisztviselőknek (múzeumi belépők, ebéd). 3. Részben önálló intézmény nappali szociális ellátás (idősek klubja) keretében működő nyugdíjasklubjának kirándulása (utazás, belépők), vacsorakiadásai.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
560. kérdés Működési támogatásként átadott pénzeszközök áfarendszerbeli megítélése
A működési támogatásként átadott pénzeszközök ellenértéknek minősíthetők-e, az így átadott pénzeszközökről kell-e számlát kiállítani? Az átvett pénzeszközök adókötelezettsége attól függ-e, hogy az átadó és átvevő között megvalósul-e valamilyen viszontszolgáltatás? Adóköteles-e egy művelődési ház által rendezett fesztivál megvalósítására juttatott támogatási összeg, ha a támogató nem kér a támogatásért semmiféle ellenszolgáltatást? Ellenszolgáltatásnak minősíthető-e, ha a támogató a fesztiválon nevének reklámozását kéri?
Kapcsolódó tárgyszavak:
561. kérdés Pénzmaradványhoz kapcsolódó tételek könyvelése
Az önkormányzat egyik intézménye alulfinanszírozott. Az önkormányzat kiutalja a támogatást, amelyet az intézmény a kiutalás évében felhasznál. El lehet-e fogadni az alábbi könyvelést?T 341 - K 46122T 4214 - K 4211T 4211 - K 4212T 4212 - K 9812
Kapcsolódó tárgyszavak:
562. kérdés Az óvodai ingyenes étkeztetés elszámolása
El kell-e számolni a számvitelben, és ha igen, hogyan a 2003. szeptember 1-jétől járó kiegészítő támogatást a rászorultsági alapon járó, ingyenes óvodai étkeztetés esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
563. kérdés Tankönyv-értékesítés
A tankönyvkiadók iskolánként 1 számlát bocsátanak ki a megrendelt összes tankönyvről. Hogyan lehet ebben az esetben a tankönyvtámogatás 25 százalékából a tartós könyvekre fordított összeget elszámolni? Ezek a tartós tankönyvek az iskola könyvtári állományába kerülnek, az iskola fizeti ki. Meg lehet-e a számlát bontani? (Egy részét az iskola fizeti, egy részét a szülő.)
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére