×

74. Költségvetési Levelek / 2007. február 6.
TARTALOM

logo
     
1594. kérdés  
Önkormányzatunk törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvízhálózatát a saját alapítású kft.-je felé - önkormányzati képviselő-testületi határozatával - bérbeadás útján hasznosítja. A víziközművagyont 1996. évben aktiváltuk. Adólevonási jogunk volt a szennyvízhálózat építésénél és a hálózat rekonstrukciós munkáinál. 1996-tól 2005-ig áfásan adtuk bérbe a hálózatot, illetve adtuk át üzemeltetésre. 2004. január 1-jétől egyéb ingatlanok bérbe-, illetve haszonbérbe adása tekintetében az általános szabályok szerinti adózást választottuk. Helyesen jártunk-e el az említett bérbeadási ügyletnél? A 10 év leteltével 2006-ban is áfásan kell-e számlázni a bérleti díjat, vagy mint a koncessziós törvény hatálya alá tartozó tevékenység (ha nem koncessziós szerződés van), nem gazdasági tevékenységként, hanem közhatalom gyakorlásával végzett tevékenységként tekinthetjük-e a víziközművagyon bérbeadását, és az áfa hatálya alá nem tartozó tevékenységként számlázhatjuk-e a bérleti díjat?
1595. kérdés  
Önkormányzatunk fejlesztési célból hitelt akar felvenni. Természetesen a hitelintézettel kötendő szerződésben kénytelenek leszünk zálogba adni néhány ingatlanunkat. Az Áfa-tv. rendelkezései alapján azonban nem egészen világos számunkra, hogy mikor keletkezik adófizetési kötelezettség, vagy egyáltalán keletkezik-e a zálogalapítással összefüggésben?
Kapcsolódó címkék:  
1596. kérdés  
Intézményünk többek között bérbeadási tevékenységgel is foglalkozik. Az egyéb ingatlan bérbeadására nem választottunk adókötelezettséget, így ezen szolgáltatásokat tárgyi adómentesen kellett volna számlázni. Adminisztratív hiba miatt egyik ingatlanunk bérbeadását adókötelesen számláztuk. A pénzügyi osztályunk ezen bérbeadáshoz kapcsolódó előzetesen felszámított adót is levonásba helyezte. Hogyan kell korrigálni a hibát? Kell-e önellenőrizni?
Kapcsolódó címkék:  
1597. kérdés  
100%-ban önkormányzati tulajdonú, illetve önkormányzati többségi tulajdonú kht.-nak átadott pénzeszközt hová kell könyvelni? Pénzeszközátadás nonprofit szervezeteknek, vagy pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak? Hány százalékos tulajdoni hányad jelent többségi tulajdont egy vállalkozásban vagy nonprofit szervezetben?
Kapcsolódó címkék:  
1598. kérdés  
2006. január 1-jével megszűnt a magánszemélyek jövedelemadójának munkáltatói megállapítása. A múlt év decemberének elején egy előadáson azt hallottuk, hogy ennek ellenére a munkáltatónak közre kell működnie a magánszemély bevallásában. Milyen feladatai vannak a munkáltatónak? Megtagadhatja-e a munkáltató az adómegállapítást?
1599. kérdés  
2006. évben pályázati támogatással építettünk ebédlőt utólagos finanszírozással, a támogatást 3 év alatt kapjuk meg. A kivitelezővel történt megállapodás alapján neki is három részletben fizetjük a számlát, az első részlet 2006-ban kifizetésre került. Műszaki átadás, üzembe helyezés, birtokbavétel megtörtént. Hogyan kell lekönyvelni, hogy az ingatlanvagyon kataszterrel is egyezőség legyen, mivel abban a 22 milliós összeget kell szerepeltetni, az állománybavételi bizonylat alapján?
Kapcsolódó címkék:  
1600. kérdés  
A munkáltatóval elszámoló dogozónak is ki kell adni az igazolást január 31-éig, vagy csak annak, aki bevallást ad be, illetve az adatszolgáltatáson alapuló adómegállapítást választja?
1601. kérdés  
Önkormányzat testülete által határozatlan időre kinevezett magasabb vezető beosztású - intézményvezető - közalkalmazott vagyok. 57. életévemet 2007. december 28-án töltöm be, előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezem. A munkáltatói jogot gyakorló polgármestertől szeretném kérni, hogy közös megegyezéssel a jogviszonyomat szüntessük meg úgy, hogy 2007. december 29-étől visszaszámolva a 8 hónapos felmentésemet 2007 májusától engedélyezze, és így a jogviszonyom 2007. december 29-ével megszűnne. Kérdésem, hogy a fentiek alapján közös megegyezéssel lehetséges-e a közalkalmazotti jogviszonyt megszüntetni, és a felmentés kezdő időpontját meg lehet-e határozni 2007 májusában, a Kjt. szerint?
1602. kérdés  
A Prémiumévek programba 2006. december 31-éig be tud-e lépni az a dolgozó, aki 1951 szeptemberében született? A 25 éves, közszférában eltöltött ideje úgy jön össze, hogy 22 év közalkalmazotti terület és 3 év egyéb terület, ahonnan áthelyezéssel került a közalkalmazotti területre, ahol a munkaviszonya azóta is folyamatos. 2006. december 31-ével megszűnik az a terület, ahol a közalkalmazottat foglalkoztatták. A program igénybevétele esetén megilleti-e a 13. havi juttatás? Tudjuk, hogy juttatása a közalkalmazotti bérének 70 százaléka, viszont nem tudjuk azt, hogy milyen levonások terhelik.
Kapcsolódó címke:
1603. kérdés  
Előírhatja-e a munkáltató a köztisztviselő számára, hogy a 9000 forint étkezési hozzájárulást csak saját intézményben történő étkezéshez biztosítja?
1604. kérdés  
Intézményünk dolgozója 2007-ben az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe kívánja venni (a dolgozó 57 éves, 38 éves munkaviszonnyal rendelkezik). Jár-e a dolgozónak a 8 havi felmentési idő és a 40 éves jubileumi jutalom, ha a közalkalmazotti jogviszonyát nyugdíjasként megszünteti?
1605. kérdés  
Az önkormányzatnál a közművelődési feladatokat megállapodás keretében egy betéti társaság látja el. A megállapodás alapján megbízási díjra jogosult a bt. A megbízási díj kifizetésének alapja a bt. által kibocsátott számla. A számla összege az alábbi bontásban került feltüntetésre: - kulturális szolgáltatótevékenység áfa nélküli egységára + áfa, - költségtérítés áfa nélküli egységára + áfa összege. Helyes-e a bt. által kiállított számla? Milyen jogszabályi alapja van a számlázásnak?
Kapcsolódó címke:
1606. kérdés  
Önkormányzatunk bérbeadási célból kíván megvásárolni egy sportcsarnokot. A tervezés során felmerült az a kérdés, hogy milyen módon igazolhatjuk a beruházáshoz kapcsolódó beszerzések esetében az adólevonáshoz szükséges tartalmi feltételt, tehát azt, hogy a sportcsarnokot gazdasági tevékenységünkhöz kívánjuk hasznosítani. Egyáltalán van-e lehetőségünk az adólevonási jog gyakorlására?
Kapcsolódó címkék:  
1607. kérdés  
Intézményünk ingatlant ad bérbe különböző cégeknek. A közüzemi díjakat mérőórával mérjük, de a ténylegesen lefoglalt alapterület arányában számlázzuk ki a bérlőknek. Közüzemi díjakat is tárgyi adómentesként számlázzuk. Helyesen járunk-e el?