×

127. Költségvetési Levelek / 2010. március 16.
TARTALOM

logo
     
2595. kérdés  
Önkormányzatunk intézményfenntartó társulás keretében mint székhely működteti a nevelési és oktatási intézményeit. Korábbi kérdésemre kapott válaszban az étkeztetési normatívát a székhely intézmény átadott pénzként kezeli, és nem kell számlát kibocsátani a tagintézménybe járó és ott étkező gyerekek után. Ismerve az önkormányzatok mai gazdasági nehézségeit, nincs lehetőség a székhely önkormányzatnak átadni a normatív támogatást, és visszafelé sem tud támogatást utalni a működési költségekhez a tagintézmény. Az önkormányzatok többségének az lenne a kérdése, hogy mivel az önkormányzatok pénzforgalmi szemléletű könyvelést végeznek, van-e lehetőség mindkét önkormányzat esetében úgynevezett kompenzálólevélre az elszámolás érdekében, ezen összegek vegyes naplón való könyvelésére?
Kapcsolódó címkék:  
2596. kérdés  
Az új Ámr. [292/2009. (XII. 9.) Korm. rendelet] hatálybalépésével változott-e 2010-től a gazdasági vezetők képesítési követelménye a régi Ámr. szabályaihoz képest?
2597. kérdés  
Önkormányzatunk a területén élő lakosság számára a következőképpen oldotta meg a víz- és csatornahálózat működtetését: A rendszer fizikai működtetését egy általunk alapított vállalkozás végzi. A szolgáltatás árát hatósági díjszabási rendeletben az önkormányzat állapítja meg. A csatornarendszer működtetése valójában 3 forrásból tevődik össze. Egyrészt a fogyasztók által fizetett ellenérték, melyet áfásan számláz a szolgáltató, másrészt az általunk megpályázott állami forrásból, melynek feltételeit évente jogszabály határozza meg [2009. évben 3/2009. (III. 10.) KvVM rend.], valamint ha ez sem elegendő, a költségekről az önkormányzat a tárgyévet követő év március 20-áig elszámol a szolgáltatóval, és ha szükséges, ún. "díjkiegészítés" formájában kifizeti. Helyes-e a szolgáltató azon gyakorlata, mely szerint a fogyasztók által fizetett ellenérték a cég által áfásan számlázott tétel, míg adómentes támogatásként kezeli az önkormányzatunk, illetőleg a rajtunk keresztül megszerzett, állam által kiírt pályázatokon elnyert támogatások összegét? Esetleg árat közvetlenül befolyásoló tényezőként kell kezelni e támogatásokat, és adóalapot képez? Helyes-e a szolgáltató azon gyakorlata, hogy számlát bocsát ki a részünkre a támogatásról, melyben nem szerepel áfa? Mi a teljesítési időpontja ezeknek az elszámolásoknak?
2598. kérdés  
Bányakapitányság által kiadott bányabezárásra kidolgozott műszaki terv jóváhagyása fordított adózás szempontjából építési engedélynek minősül-e? Tudomásunk szerint kizárólag az újonnan létrehozandó vagy átalakítással érintett, esetleg bontásra ítélt szerkezetekkel összefüggésben kiadott engedélyek minősülnek fordított adózás szempontjából építési hatósági engedélynek. Nem vagyunk azonban meggyőződve arról, hogy ugyanezen megítélés alá esik a szóban forgó jóváhagyási eljárás.
Kapcsolódó címke:
2599. kérdés  
Költségvetési szerv házipénztárának kialakításához milyen biztonsági előírásokat, szabályokat kell figyelembe venni, milyen jogszabály vonatkozik erre?
2600. kérdés  
A költségvetési törvényben meghatározott vezetői illetményalapnak (ez 2009-ben és 2010-ben is 120 000 Ft) 2009-ben a 90%-át kellett alkalmazni, és a Kjt. 3. sz. mellékletében meghatározott szorzószámokkal kellett kiszámolni a kinevezett vezetők garantált illetményét. 2010-ben is a 90%-kal kell számolni?
2601. kérdés  
Ügyintéző II. besorolású köztisztviselő kolléganőnk nemsokára megszerzi a diplomáját, és a Ktv. alapján átsorolnánk ügyintéző I.-be. Úgy gondoljuk, hogy nem kell közigazgatási versenyvizsgát tennie, mivel már több mint öt éve dolgozik nálunk, azonban ebben a kérdésben megoszlanak a vélemények a hivatalunkban. Kell-e a kolléganőnknek versenyvizsgát tennie?
2602. kérdés  
Egy részben önálló költségvetési szervnél állok alkalmazásban mint gazdasági előadó. Mostanra az egyre növekvő feladatok között titkárnői feladatokat is el kell látnom (pl. munkaértekezletek jegyzőkönyvezése, levelek készítése, iktatása, marketingmunka összefogása stb.). A jelenlegi besorolásom "D". Iskolai végzettségeim: - képesített könyvelői, vállalati tervezői és statisztikusi érettségi (1980), - alapfokú államilag elismert nyelvvizsgához kötött emelt szintű irodavezető (2003) (száma: 54-3439-01). Kérdésem, hogy kérhetem-e ezekkel a végzettségekkel, illetve munkafeladatokkal az "E" kategóriába sorolást?
2603. kérdés  
Dolgozónk 1978. 07. 01-től termelőszövetkezetben dolgozott. Munkaviszonya közös megegyezéssel megszűnt 1995. 05. 19-én. 1995. 05. 20-tól jelenleg is közalkalmazott. Mikor jár(t) részére jubileumi jutalom?
2604. kérdés  
Önkormányzatunk - üzemeltetésre - személygépkocsikat adott át többségi tulajdonú gazdasági társaságainak. A személygépkocsik - hatósági nyilvántartás szerinti - tulajdonosa az önkormányzat. A személygépkocsik után ki kötelezett a cégautóadó megfizetésére (önkormányzat vagy a gazdasági társaságok)?
Kapcsolódó címkék:    
2605. kérdés  
Köztisztviselői jubileumi jutalommal kapcsolatban kérem az állásfoglalásukat. 1970. 07. 16.-1989. 12. 31. folyamatosan vállalatoknál dolgoztam, 1990. 01. 01.-1995. 12. 31. iskolánál (gazdasági vezető), 1996. 01. 01.-1997. 09. 23. segítő családtag, 1997. 09. 24.-2004. 09. 15. vállalkozó, 2004. 09. 16.-2007. 03. 04. közalkalmazott, 2007. 03. 05-től áthelyezéssel jelenleg is köztisztviselőként dolgozom. Kérdésem, hogy 2009. évben járt-e számomra a 30 éves jubileumi jutalom? Munkáltatóm az egyéni vállalkozói, illetve a nem folyamatos közszolgálati munkaviszonyomra tekintettel nem tartja jogosnak.
2606. kérdés  
Középiskolában igazgatóhelyettesként foglalkoztatott matematika-informatika tanár, egyetemi végzettséggel, informatikát nem tanít, közoktatás-vezető, százalékos illetménynövekedését 10%-ban (hasznosítástól független) állapítottuk meg. Adható-e az igazgatóhelyettesnek a vezetői feladatok ellátásához külön számítástechnikai pótlék, ha alkalmazza az informatikai végzettségét?
Kapcsolódó címkék: