×

194. Költségvetési Levelek / 2014. április 8.
TARTALOM

logo
     
3662. kérdés  
Kórház nonprofit gazdasági társaságként működött 2013. 07. 31-ig. 2013. 08. 1-jétől állami irányítás alá került. Adatok a törzskönyvi kivonatból: alapítói jog gyakorlója: EMMI, középirányító szerv: GYEMSZI, felügyeleti szerv: EMMI. Az induló költségvetési szerv az eszközöket részben "vagyonkezelésbe" kapta, részben pedig számla ellenében a régi gazdasági társaságtól vásárolta. A "vagyonkezelésbe" ingyenesen kapott eszközöket hogyan kell könyvelni? Ugyanis a 249/2000. Korm. rend. (Áhszr.) szerint a 165. Vagyonkezelésbe vett eszközök között akkor kell kimutatni, ha a kezelésbe vevő nem tartozik a kezelésbe adó irányítása alá. A szerződést a GYEMSZI írta alá.
Kapcsolódó címke:
3663. kérdés  
Egyetemünk az Európai Unióból és/vagy az államháztartás valamely alrendszeréből nyer pályázati pénzt többek között oktatásra, kutatásra, konferencia szervezésére. Az Szja-tv. 4.27. pontja értelmében az ezekben a pályázatokban elszámolt költségek, amelyek 2013-ban adókötelesek voltak, 2014-ben és visszamenőleg adómentessé váltak? Például étkezés, szórakoztatási szolgáltatás (városnéző kisbuszos szolgáltatás, amely a pályázati kiírásnak megfelel)?
Kapcsolódó címkék:    
3664. kérdés  
Kérdésünk a szállítói finanszírozással, utófinanszírozott támogatások elszámolásával, kötelezettségek közül történő kivezetésével kapcsolatos. Az EMIR program által, a támogatótól kapott értesítés alapján az előírt kötelezettségeinket kivezethetjük-e?
3665. kérdés  
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I. 11.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének X. pontja rendelkezik a készletek nyilvántartásáról. Az 1. pontja szerint "A nyilvántartásokban a készleteket mennyiségben és értékben is nyilván kell tartani. Nem kell értékben nyilvántartani a használt, illetve a használatban levő munkahelyi készleteket, de mennyiségi nyilvántartást ezekről is vezetni kell, kivéve az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készleteket". Mit jelent az egyszeri igénybevétellel elhasználódott készlet? Jelentheti azt, hogy a vásárolt készlet - összegtől és mennyiségtől függetlenül - azonnal felhasználásra kerül? Hogyan kell elszámolni például azt, ha az intézmény 500 000 Ft-ért papírt vagy irodaeszközt vásárol?
Kapcsolódó címke:
3666. kérdés  
Az önkormányzat minden évben támogatja a település lakóit az iskolakezdésben. Minden család, ahol iskoláskorú, illetve közép- vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó gyermek van, kap támogatást. A kifizetés készpénzben, képviselő-testületi határozat alapján történik, illetve az összeg szerepel az önkormányzat költségvetési rendeletében is (egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások - önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátások). Az egyetlen kitétel, hogy a középiskolások és a felsőoktatásban részt vevők hallgatói jogviszonyukat iskolalátogatási igazolás benyújtásával igazolják. A kérdésem az, hogy kell-e bármilyen adóterhet fizetni ezek után a kifizetések után (mivel ezt nem utalványban kapják meg az érintettek, hanem készpénzben), vagy ez a kifizetés adó- és járulékmentes?
Kapcsolódó címke:
3667. kérdés  
Hogyan történt az oktatási és nevelési intézmények működtetési kiadásainak szakfeladaton történő elszámolása 2013. december 31-ig, és hogyan történik 2014-ben?
Kapcsolódó címkék:    
3668. kérdés  
1974. július 1-jétől ÁFÉSZ-nál voltam alkalmazásban 1987. november 1-jéig. 1987. december 1-jétől rendőrkapitányságon mint közalkalmazott, 2001. január 1-jétől köztisztviselő vagyok. A 30 és a 35 éves jutalmamat megkaptam, mert a régi Ktv. alapján a munkában eltöltött idő beszámított. A 25 éveset viszont nem, mert a közszolgálatban eltöltött idő beszámítása jelenleg az 1987. december 1-jétől eltelt idő. A 25 éves jubileumi jutalmamat szeretném megkapni, van rá lehetőség?
3669. kérdés  
Polgármesternek jár jubileumi jutalom? Milyen szabály vonatkozik a polgármesterekre?
Kapcsolódó címkék:  
3670. kérdés  
Egyik dolgozónk 2014. 05. 28-ra van kiírva szülésre, utána TGYÁS-ra megy 2014. 11. 28-ig. 2014-ben hány nap szabadságot vehet ki a szülés előtt? Ha jár a TGYÁS idejére szabadság, kiveheti-e azt a szülés előtt?
Kapcsolódó címke:
3671. kérdés  
Közalkalmazott dolgozónk második gyermeke 2012. 06. 19-én született, terhességi-gyermekágyi segélyen volt 2012. 05. 21.-2012. 11. 04. között, 2012. 11. 05-től gyermekgondozási díjon van, ami 2014. 06. 19-ig jár neki. 2014. 06. 20-tól GYES jár részére, de 2014. 09. 1-jével szeretne újból munkába állni. Hány nap szabadság jár részére?
Kapcsolódó címkék:    
3672. kérdés  
A közalkalmazott nő 40 éves munkaviszonyának betöltése után kérheti-e a felmentését, és a munkáltatónak fel kell-e mentenie, vagy közös megegyezéssel is megszűnhet a jogviszonya? Ha nem felmentéssel szűnik meg, akkor ki kell fizetni a felmentési időt?
Kapcsolódó címkék:  
3673. kérdés  
Főállású anya dolgozhat-e 40 órát hetente, vagy csak 30 órás lehet? Ha a GYES-en lévő anyának megszűnik a határozott idejű közalkalmazotti szerződése, meg kell szüntetni a jogviszonyát, és a ki nem vett szabadságát meg kell váltani (kifizetni)?
Kapcsolódó címkék:  
3674. kérdés  
A megbízott óvodavezető a vezetői tisztség betöltéséhez szükséges végzettség megszerzése érdekében főiskolai tanulmányokat kezdett. A munkáltatóval tanulmányi szerződés jött létre, mely szerint a tandíjat kifizeti a munkáltató, a munkáltató nevére szóló számla ellenében. Ennek van-e személyijövedelemadó-fizetési vonzata akár a magánszemély, akár a munkáltató részéről? Továbbá a tandíjkiadást személyi juttatásként vagy dologi kiadásként kell lekönyvelni?
Kapcsolódó címkék:  
3675. kérdés  
Egyházi fenntartási közoktatási intézmény vagyunk, dolgozóink munkaviszonyban állnak, de a Kjt. néhány szabályát is alkalmazzuk, pl. szabadság, jubileumi jutalom. Két dolgozónk a nők 40 éves öregségi nyugdíját szeretné igénybe venni 2014. novembertől. Egyikük 1992 óta dolgozik intézményünknél, előtte egy szövetkezetnél és egy vállalatnál dolgozott. A munkaviszony munkavállalói felmondással vagy közös megegyezéssel való megszűnésekor, véleményem szerint, nem jogosult jubileumi jutalomra (korábbi munkahelyei miatt) és végkielégítésre sem. Felmentési időt is csak az ő felmondása esetén kell biztosítanom? Másik dolgozónk 1974 óta dolgozik a közszférában. Felmondása esetén a felmondási idő végén jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra?
Kapcsolódó címkék:    
3676. kérdés  
Városunkhoz csatlakozott két község, közös hivatalt hoztunk létre, a dolgozókat átvettük. Egy személy GYES-en volt, és most is azon van. Korábbi munkahelyén személyi illetményt állapítottak meg részére. Az új közös hivatalban személyi illetmény nincs, senki nem részesül ilyen bérben. Kötelező-e a GYES-ről visszatérő dolgozó részére továbbra is a személyi illetmény folyósítása, vagy végzettségének megfelelő besorolással alkalmazhatjuk az új közös hivatal szervezetében?
Kapcsolódó címkék:  
3677. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott férfi dolgozónk 2014. szeptember 20-án tölti be 62. életévét. Az öregségi nyugdíjkorhatára 62 év + 183 nap. Kollégánk szeretné kérni közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését, nyugellátásra jogosultság miatt. Közalkalmazotti jogviszonyát tekintve 7 hónap felmentési időre jogosult. Mikortól adható ki részére legkorábban a felmentési idő, illetve milyen okiratot kell csatolnia kérelméhez?
3678. kérdés  
Polgármester foglalkoztatási jogviszonyban áll, öregségi nyugdíjban is részesül (1947-es születésű). Az őszi választáskor nem indul, a Pttv. 2. §-ának (5) bekezdése szerint 3 + 3 havi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg végkielégítésként. Tekintettel arra, hogy a ciklus ideje alatt évente csak 6-8 nap szabadságot vett ki, szabadságmegváltást is kell számára fizetni. A külön­adó hatálya alá mi tartozik a felsorolt jogcímekből, és milyen mértékig?
3679. kérdés  
Hogyan változik a választások után az országgyűlési képviselők javadalmazásának adózása?
Kapcsolódó címke:
3680. kérdés  
Európai uniós pályázatot nyertünk el, ahol szállítói finanszírozási formában a számla támogatásra eső része közvetlenül kerül a szállítónak kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után, a benyújtást követő 30 napon belül, a hiánypótlás idejét nem beleértve. A szállító által kiállított számla intézményünk nevére szól. Hogyan történik a szállítói finanszírozás elszámolása 2013. évben? Ki kell mutatni a kötelezettségek között?
Kapcsolódó címkék:  
3681. kérdés  
Kulturális ágazatba tartozó munkáltatónál milyen feltételekkel fizethető további szakképesítésért illetménynövekedés? Van-e olyan előírás, hogy bizonyos végzettségek (pl. pedagógia, művelődésszervező) esetén minden esetben jár az illetménynövekedés?
Kapcsolódó címkék:  
3682. kérdés  
Alpolgármester megbízatása mikor szűnik meg, ha nem a képviselők közül választották?
Kapcsolódó címkék:  
3683. kérdés  
Amennyiben a polgármester jogviszonya az új polgármester megválasztásával szűnik meg, részére végkielégítés és közszolgálati járadék is járhat együtt?