×

89. Költségvetési Levelek / 2007. december 18.
TARTALOM

     
1888. kérdés  
Az új Áfa-tv. a közhatalmat gyakorló szervekre jóval rövidebb rendelkezést tartalmaz, mint a jelenlegi. Kérem, hogy nyújtsanak fogódzót az új szabályok értelmezésére, különösen a visszaigénylési jog érdekel!
1889. kérdés  
2007. szeptember 1-jétől a kiegészítő szabályok 10. f) pontja szerint az óvodai nevelés alapnormatíva igénybevételéhez számítandó teljesítménymutatóhoz az első, illetve a második-harmadik nevelési évhez külön paraméterek tartoznak. A vegyes csoport esetén (eltérő életkorú gyerekek egy csoportban való nevelése) melyik kategória szerint (1 vagy 2-3 nevelési év) kell a számítást végezni?
Kapcsolódó címke:
1890. kérdés  
Igazgatóságunk főpályázóként olyan EU-s pályázatban vesz részt, ahol nincs hazai finanszírozó szervezet a rendszerbe iktatva. A pályázatban a főpályázó partnerekkel áll kapcsolatban, akiknek egy része szintén költségvetési szerv, más része pedig államháztartáson kívüli gazdálkodó szervezet. Az uniós forrás egy részének, a partnerek felé támogatásként való továbbadását milyen főkönyvi számokon kell könyvelni a főpályázónál, illetve a költségvetési szervként működő partnernél?
Kapcsolódó címkék:    
1891. kérdés  
A gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdés d) pontja alapján kedvezményes étkeztetésre jogosult a fogyatékos gyerek. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (9) bekezdése alapján, ha jogszabály fogyatékos gyermekek részére kedvezményt állapít meg, a fogyatékos gyermek, tanuló fogalom alatt a sajátos nevelési igényű gyermeket, tanulót kell érteni. A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló fogalmát meghatározó Közoktatási tv. 121. § (1) bek. 29. b) pontját a 2006. évi CXXI. törvény 29. § (5) bekezdése azonban 2007. január 1-jétől hatályon kívül helyezte, mely alapján a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek már nem tartoznak bele a sajátos nevelési igényűek fogalmába. A Közoktatási tv. 2007. július 10-től hatályos 126. § (1) bekezdése alapján a szakértői és rehabilitációs bizottság 2007. december 31-ig megvizsgálja az érintett gyermekeket, de a vizsgálat eredményétől függetlenül a juttatások tekintetében 2008. augusztus 31-ig sajátos nevelési igényű gyerekeknek, tanulóknak kell tekinteni őket. A fentieknek ellentmond a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 2007. február 18-tól hatályos 26/A. § (4) bekezdése, mely alapján az érintett gyermekeket, tanulókat 2008. július 31-éig – a vizsgálat eredményétől függetlenül – megilletik azok a jogok, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermekeket, tanulókat, beleértve a gyerekek, tanulók után igényelhető normatív hozzájárulásokat és támogatásokat. Fentiek alapján a 2007. január 1. és február 18. közötti időszakra vonatkozóan nem találtunk olyan jogszabályi előírást, mely alapján a kedvezmény megilletné a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket, tanulókat.
Kapcsolódó címke:
1892. kérdés  
A végrehajtás foganatosításának új hatásköri szabályait a Ket. 173. §-ának (3) bekezdése 2008. január 1-jén lépteti hatályba, a Ket. 174. § (1) bekezdésének a) pontja pedig felhatalmazást ad a kormány részére a végrehajtó szolgálatok jogállásával, szervezetével, feladatkörével és költségvetési gazdálkodásával kapcsolatos szabályok megalkotására. A végrehajtó szolgálatok valóban megkezdik működésüket 2008. január 1-jén?
Kapcsolódó címke:
1893. kérdés  
Kell-e alkalmazni az emelt összegű minimálbért azon 50 év feletti munkavállalók esetében, akik nem rendelkeznek legalább középfokú iskolai végzettséggel vagy képzettséggel?
Kapcsolódó címke:
1894. kérdés  
Az új Áfa-tv. több esetben bejelentési kötelezettséget ír elő az adózóknak. A bejelentéseket az adóévet megelőzően kell megtenni, de a törvény csak január 1-jén lép hatályba. Lesz-e külön adatlap a bejelentésre? A korábbiakban egy új bejelentés megtételekor az adóhatóság a bejelentési határidőt meghosszabbította. Lehet, hogy ez most is megtörténik?
Kapcsolódó címkék:  
1895. kérdés  
Hogyan kell kivezetni a főkönyvből és az analitikából a behajthatatlannak ítélt követeléseket? (Felszámoló cég behajthatatlansági igazolása alapján kerül rá sor.)
Kapcsolódó címkék:  
1896. kérdés  
A költségvetési szerv a számviteli politikájában szabályozta, hogy a 100 000 Ft egyedi bekerülési érték alatti immateriális javak és tárgyi eszközök egy összegben dologi kiadásként elszámolhatók. Sok esetben előfordul viszont, hogy olyan eszközöket szerzünk be, melyekről biztosan tudjuk, hogy éven túl használjuk, ám bekerülési értékük nem éri el a 100 000 Ft-ot. Könyvelhetjük-e ebben az esetben a befektetett eszközök közé? Mi ilyenkor a döntő, az, hogy éven túl használható az eszköz, vagy a már szabályozott értékhatár?
1897. kérdés  
Intézményünk személygépkocsit vásárol a beruházás terhére, ezzel egy időben értékesít beszámítással egyet. A számlán a beszámítás miatt a fizetendő összeg a két gépkocsi közti különbség. Milyen könyvelési tételek jelentkeznek, ami pénzforgalmi, nem pénzforgalmi, illetve a tárgyieszköz-nyilvántartásban mint állományváltozás?
1898. kérdés  
Lehet-e kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást végrehajtani 2007. évre 2008-ban, ami az utolsó lehetőség az előirányzatok rendezésére?
Kapcsolódó címke:
1899. kérdés  
Hová kell helyesen könyvelni az elkobzott áruk értékesítését polgármesteri hivatalnál? A költségvetési beszámoló űrlapjainál hol jelentetem meg ezen összeget?
Kapcsolódó címkék:  
1900. kérdés  
Kutatóintézet vagyunk, dolgozóink rendszeresen járnak külföldi kiküldetésbe. Az Szja-tv. szerint a magánszemélynek külföldi kiküldetés esetén az e címen szerzett bevételéből, költségvetési forrásból történő kifizetés esetén, ezen bevétel 50 százaléka levonható. Kérdésünk, hogy az Európai Uniótól (EU 6,7) pályázaton elnyert bevételek költségvetési forrásnak tekinthetők-e, tehát az ezen forrásból történő kifizetés esetén is levonható-e a külföldi napidíjak 50 százaléka?
Kapcsolódó címke:
1901. kérdés  
Önkormányzatunk két legnagyobb intézményében erre alkalmas szoftver segítségével különítjük el a hivatalos, illetve magánhívásokat. A dolgozók két kódot kaptak a magán-, illetve a hivatalos hívások elkülönítéséhez. Havonként kinyomtatjuk a hívások részletes listáját, mely tartalmazza a hívott számot, körzetet, dátumot, időpontot, időtartamot, hívás díját. A többi telefonvonallal rendelkező intézményünknél kézzel vezetik a hívások nyilvántartását, a következő adattartalommal: dátum, felhívott állomás neve és száma, beszélgetés tárgya, ideje. A fent részletezett nyilvántartásaink megfelelnek-e a törvényi előírásoknak?
1902. kérdés  
A 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 22. § szerint a tanulók tankönyvtámogatásának igényléséhez az iskola minden év november 15-ig köteles felmérni, hogy hány tanulónak kell biztosítania a normatív kedvezményt. A kedvezmény igénybevételéhez a rendelet 5. számú melléklete szerinti igénylőlap benyújtásával egyidejűleg be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A bemutatás tényét rá kell vezetni az igénylőlapra. Ha a tanuló 2006. november 15-ig jogosultságát bejelentette és igazolta, de ez 2007 első félévében megszűnt, a novemberi felmérés eredményeként megkaphatja-e a támogatást? A tanév kezdésekor a tankönyvek átvételét megelőzően a jogosultságok vonatkozásában kell-e ismételt felmérést készítenie, az igazolásokat bekérnie az intézménynek? Ha a tanuló a 2006. november 15-i felméréskor nem volt jogosult a tankönyvtámogatásra, és ezt a jogot csak 2007. szeptember elején (pl. 5-én) – miután megvásárolta a tankönyvet – szerzi meg, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólag igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Ha a tanuló 2006. november 15-én még nem volt jogosult, de pl. 2007 májusában jogosultságot szerzett, és az igazolást csak a tankönyvcsomag megvásárlását követően, szeptember 10-én nyújtotta be az iskolának, az iskola köteles-e számára visszatéríteni a tankönyvek árát, és az utólagos igazolt jogosultság alapján köteles-e az ingyenes ellátást könyvtári kölcsönzéssel biztosítani? Az utólagosan megszerzett jogosultságot mely időpontig kell az intézményeknek figyelembe vennie? A 2001. évi XXXVII. törvény 8. § (7) bekezdése szerint: "Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvtámogatáshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be –, beleértve az iskolaváltást is – az iskola a tankönyvek kölcsönzésével, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítheti az igényt." A jogszabályi hivatkozásban szereplő "teljesítheti" kifejezés kötelezést vagy választási lehetőséget ír elő az intézmény számára?
Kapcsolódó címke:
1903. kérdés  
A 2007. évi költségvetésről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 3. számú melléklete 15.1.1. pontja szól az óvodai neveléshez igényelhető normatív támogatás feltételeiről. E szerint igényelhető a támogatás "... azok után a gyerekek után, akik 2006. december 31-éig a harmadik életévüket betöltik és a 2006/2007. nevelési évben december 31-éig az óvodai nevelést igénybe veszik." Az után a gyerek után, aki október hónapban (vagy azt követően), a negyedik életéve betöltésekor kerül első alkalommal az óvodai képzésbe, igényelhető-e az alapnormatíva?
Kapcsolódó címke:
1904. kérdés  
A költségvetési törvény 3. számú melléklete kiegészítő szabályok 10. f) pontban foglaltak alapján: "Azoknál a jogcímeknél, ahol a létszám megállapítása a c) pont szerinti egyéb tanügy-igazgatási dokumentumokra, illetve analitikus nyilvántartásokra épül, az ezek alapján – tanévenként, költségvetési éven belül – számított mutató a tervezés és az elszámolás alapja. Azoknál a jogcímeknél, ahol a mutatót éves átlaglétszámra számítva kell meghatározni, a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel." Melyek azok a konkrét jogcímek, amikre a fentiek szerint kell a létszámadatot meghatározni, illetve figyelembe venni? Mit kell az alatt érteni, hogy "a képletben mindkét tanévre azonos mutató szerepel"?
Kapcsolódó címke:
1905. kérdés  
Szociális intézményünk pszichiátriai betegek ellátását, idősek bentlakásos ellátását, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, családsegítő szolgáltatást végez. Saját konyhát üzemeltetünk. A konyhára beszerzett anyagokra kell-e egyszerűsített közbeszerzést meghirdetni, vagy vonatkozik ránk a 2005. évi XCIV. tv. a 2003. évi CXXIX. tv. 243. § (3) bekezdése, mely szerint a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. tv. szerinti lakóotthonban élő személyek teljes ellátására szolgáló árubeszerzés, valamint szolgáltatás megrendelése esetén nem kell alkalmazni a közbeszerzési eljárást?
Kapcsolódó címke:
1906. kérdés  
Középiskolában dolgozó közalkalmazott esetében, aki a pedagógusi végzettsége mellé szakirányú végzettségéről csak egy tanúsítványt tud felmutatni, beszámítható-e az illetménynövekedésnél a Kjt. 66. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a 7 százalékos növekedés?
Kapcsolódó címkék:  
1907. kérdés  
A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti keresetkiegészítéssel kapcsolatban történhet-e úgy a szabályozás, hogy azt adómentes juttatásként (üdülési csekk, ajándékutalvány stb.) adja ki a munkáltató?
Kapcsolódó címkék:  
1908. kérdés  
Egyik köztisztviselőnk besorolásával kapcsolatos a kérdésünk. A dolgozó munkahelyei: 1977. augusztus 1.-1977. szeptember 15-ig raktáros nem közszférában. 1977. szeptember 16.-1990. december 31-ig a tanácsnál előadó. 1991. január 1-jétől máig önkormányzati hivatalnál köztisztviselő. Közben 1980. november 18-tól 1982. február 14-ig sorkatona volt. Iskolai végzettsége középfokú. Mikor jár neki a 30 éves jubileumi jutalom, illetve most milyen fizetési fokozatba kellene tartoznia?
1909. kérdés  
Amennyiben a munkáltató vállalkozó, köteles-e vagy csak adhat utazási támogatást a vidékről bejáró dolgozójának? Ha igen, milyen mértékben köteles támogatni? Ha autóval jár be a dolgozó, ezt hogyan befolyásolja?
Kapcsolódó címke:
1910. kérdés  
Adható-e béren kívüli juttatás (például étkezési utalvány, ajándék utalvány, üdülési csekk) nem egységes, hanem differenciált formában?
Kapcsolódó címke: