×

167. Költségvetési Levelek / 2012. július 31.
TARTALOM

logo
     
3221. kérdés  
Egy építőipari cég 2011-ben szerződést kötött önkormányzatunkkal kerékpárút építésére. A szerződéskötéskor a polgármesteri hivatal adószámát adtuk meg, tekintve hogy ekkor az önkormányzatnak saját adószáma nem volt. A polgármesteri hivatal adószámában a 2-es áfakód szerepel, azaz a polgármesteri hivatal az általános szabályok szerint adózik. A kerékpárút építése kapcsán az első részteljesítés még 2011-ben teljesült, amelyre a fordított adózást alkalmazva állította ki az építőipari cég a részszámlát (a munka hatóságiengedély-köteles), és ezt az önkormányzat decemberben kézhez vette. Az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet újraszabályozta az önkormányzatok és a polgármesteri hivatalok költségvetését és gazdálkodását, amelynek következtében önkormányzatunk saját adószámot kért. Az adószámkéréssel egy időben önkormányzatunk alanyi adómentességet választott (áfakódja 1-es). Kérdés, hogy a beruházás további részét milyen módon kell leszámláznia az építőipari cégnek, alkalmazható-e a további részteljesítésekre is a fordított adózás vagy sem?
3222. kérdés  
XY építőipari kft. a 2011. IV. negyedévről beadott általánosforgalmiadó-bevallásában, következő időszakra átvihető követelésként nagyságrendileg 10 millió forintot állított be, amely összeget a 2006. III. negyedévről beadott bevallásában szerepeltetett először levonható adóként, és ezt az összeget azóta folyamatosan tovább "görgette". Tudomásunk szerint az Áfa-tv. levonási joggal kapcsolatos szabályai 2012. év elején módosultak, mely módosulás a levonható adó "továbbgörgethetőségét" is érinti. Kérdésünk arra irányul, hogy - figyelemmel a módosításra is - helyesen szerepeltettük-e a 2011. IV. negyedévéről beadott bevallásunkban az említett összeget? Továbbá, érinti-e az említett év eleji törvénymódosítás a szóban forgó összeg visszaigénylését?
Kapcsolódó címkék:    
3223. kérdés  
Az ingatlan-bérbeadás tudomásunk szerint beletartozik az alanyi adómentességre jogosító értékhatárba. A kérdésünk ezzel kapcsolatosan, hogy az önkormányzati költségvetésirendelet-tervezet előterjesztése mellékletében bemutatott közvetett támogatásként szereplő bérbeadások beleszámítanak-e az alanyi adómentesség választására jogosító értékhatárba?
3224. kérdés  
Önkormányzatunk építési koncessziót kötne egy vállalkozóval, amelynek keretén belül a vállalkozó az önkormányzat strandján élménytornyot építene. Az önkormányzat könyveiben ezt hogyan kell kimutatni? Ha a koncesszió lejárta után a tárgyi eszköz az önkormányzathoz kerül, akkor milyen értéken kell nyilvántartanunk?
Kapcsolódó címkék:  
3225. kérdés  
Az önkormányzat költségvetési rendeletben, sportbizottsági döntési hatáskörben céltámogatásra összeget állapít meg. A megállapított összeg erejéig egyesületek, magánszemélyek, társaságok pályázhatnak. Magánszemély a londoni olimpiára való felkészüléséhez támogatást nyert, a támogatási szerződés alapján elszámolási kötelezettsége van a nevére szóló számlákkal, illetve visszafizetési kötelezettség, ha nem a támogatott célra használja fel. A magánszemélynek ez a támogatás összevonandó jövedelme-e, adóköteles, járulékköteles vagy adómentes?
3226. kérdés  
Intézményünk az Áfa-tv. 85. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerinti áfamentes tevékenységet folytatja, az egyéb tevékenységből származó bevételünk eddig nem érte el az 5 millió forintot, így nem jelentkeztünk be az áfakörbe, áfakódunk 1-es. Ebben az évben egy beruházás kapcsán közüzemi díjat számláztunk tovább (teljesen elkülönült fogyasztásmérők és számlák). Hogyan kell a számlát helyesen kiállítani (tudomásom szerint az 1-es kóddal rendelkező adóalany a kiállított számlában áfát nem tüntethet fel, a közüzemi szolgáltató számlája nettó + áfa)? Hogyan kell helyesen lekönyvelni a továbbszámlázott szolgáltatásból származó bevételt és kiadást (főkönyvi szám, áfaalap)?
Kapcsolódó címkék:  
3227. kérdés  
Hogyan történik a központi költségvetési szerveknél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói számlán lévő pénzösszeg-előirányzat felhasználási keretszámlára történő átvezetése?
Kapcsolódó címke:
3228. kérdés  
Hogyan történik az engedményezési szerződéssel létrejött engedményezés számviteli elszámolása költségvetési szerv mint engedményes részéről, ha a követelés, illetve a kötelezettség kiegyenlítése kompenzálással, illetve anélkül történik? Az engedményezés követelésvásárlással történik.
Kapcsolódó címkék:  
3229. kérdés  
Iskolai étkeztetés túlfizetésének van-e hatályvesztése?
Kapcsolódó címkék:  
3230. kérdés  
Egy felszámolás alatt álló cég "kivett vendéglőudvar" megjelölésű ingatlanértékesítésére a felszámoló nyilvános pályázatot írt ki. Önkormányzatunk az ingatlan megvásárlásának lehetőségét elnyerte. Az eladó áfafizetésre kötelezett adóalany, aki az Áfa-tv. 86. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt ingatlanértékesítésre áfafizetési kötelezettséget választott. Önkormányzatunk szintén áfafizetésre kötelezett adóalany, és a lakóingatlannak nem minősülő ingatlan bérbeadására az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választottuk. Jól értelmezzük, hogy az Áfa-tv. 142. §-a (1) bekezdésének g) pontja alapján fordított adófizetésre vagyunk kötelezettek? Jogosultak vagyunk áfa-visszaigénylésre, ha az ingatlant a későbbiekben bérbe kívánjuk adni? Hogyan alakul az áfafizetési kötelezettségünk, ha a bérbeadás mellett adómentes tevékenységhez is használjuk az ingatlant (pl. kulturális rendezvények lebonyolítása)?
Kapcsolódó címkék:    
3231. kérdés  
Polgármester asszony számára is lehetővé válik a nyugdíjazás 2013-ban, viszont ahhoz, hogy igénybe vegye az öregségi nyugdíjat, akár csak 1 napra is, de meg kell szüntetnie a jogviszonyát. Ha viszont nem veszi igénybe a nyugdíjazás lehetőségét, akkor a tisztségről való lemondással teheti meg, ami vissza nem vonható, tehát másnaptól 6 hónapon belül polgármesteri választásokat kellene kiírni. Egyre kevesebb lesz a jelenlegi tervek szerint a nyugdíja, nem éri meg neki tovább maradni. A kérdésünk, hogy milyen megoldással lehetne azt elérni, hogy a polgármester asszony mint főállású polgármester nyugdíjba menjen a ciklus alatt úgy, hogy ne kelljen lemondania, át lehet-e tiszteletdíjas polgármesteri tisztséggé alakítani az ő státuszát úgy, hogy ne kelljen választást kiírni?
Kapcsolódó címkék:  
3232. kérdés  
Alanyi adómentes önkormányzat vagyunk. A szociális étkezők részére a készételt egy külső cégtől vásároljuk 600 Ft/adag áfás áron. Az állami támogatás összege ételadagonként 220 Ft/adag, amelyet nettó finanszírozás keretében kapunk. Az étkező által fizetendő térítési díj így 380 Ft lenne, de az önkormányzat saját hatáskörében további 50 Ft kedvezményt nyújt, így az 330 Ft/adag. Az alanyi adómentességre jogosító értékhatár számításakor mely összeggel kell kalkulálnunk? A teljes 600 Ft-tal, a 380 Ft-tal vagy a 330 Ft-tal? Mely főkönyvi számlára könyveljük a térítésidíj-bevételt?
Kapcsolódó címkék:  
3233. kérdés  
1983. augusztus 8-tól 1985. szeptember 15-ig egy megyei tanácsi kórházban adminisztrátor voltam, 1985. szeptember 16-tól 1994. január 25-ig egy termelőszövetkezetben szintén adminisztrátori munkakört láttam el (1 évig aktívan dolgoztam, majd GYES-en voltam), a GYES lejárta után, 1994. január 26-tól munkanélküli-ellátásban részesültem 1995. április 23-ig, 1995. április 24-től mind a mai napig közalkalmazottként iskolatitkári feladatokat látok el. A jelenlegi munkahelyem akkori igazgatója, arra való hivatkozással, hogy 1995-ben így kellett számítani a munkaviszonyt (pl. a tsz-ben eltöltött időt is közalkalmazotti jogviszonynak), elismerte azt a közalkalmazotti jog­viszonyt beszámító lapon. Többször volt igazgatóváltás, legutóbb az új munkáltató kinevezésmódosítást íratott velem is alá, amelyben nem tér ki arra például, hogy ő nem ismeri el az előző munkáltatóm által beszámított időt közalkalmazotti jogviszonynak (csak a munkahely neve és a munkáltató neve változott, kinevezésem egyebekben változatlan maradt), ugyanakkor most az új vezetés szerint részemre nem jár a jubileumi jutalom.
3234. kérdés  
Az intézet dolgozóinak egy különálló csoportja (kollégium dolgozói) "csapatépítő tréningen" vesznek részt. Erről az eseményről különféle (múzeumi, egyházi) belépőket csatol. Oktatásról, étkezésről, oda-vissza utazásról nem hoz számlát. Ha hozott volna, azok adóznak-e? Kérdésem, hogy ezeket a számlákat terheli-e szja, eho (a 119-szeres adóalap után) az Szja-tv. 70. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján, vagy adómentesen elszámolható egyéb juttatásként? Hogy igazolható, illetve hogyan értelmezhető egy csapatépítő tréning fogalma, amiről egyre többet hallani?
Kapcsolódó címke:
3235. kérdés  
Köztisztviselőként dolgozom, 1953. 09. 17-én született nő vagyok. A 2011. évi CLXVII. törvény 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint, aki legkésőbb 2012. december 31-ig legalább 37 év szolgálati időt szerzett, korhatár előtti ellátás megállapítását kérheti. Ez a lehetőség számomra csak 2012. december 31-ig áll fenn, vagy ha ezen időpontig megszerzem a 37 év szolgálati időt, később, azaz 2013. évben is élhetek még a korhatár előtti ellátás igénybevételével?