×

176. Költségvetési Levelek / 2013. február 26.
TARTALOM

logo
     
3364. kérdés  
Önkormányzatunk a tulajdonában álló 187 lakás mindegyikét bérbe adja. A bérleti díjakról a számlázóprogramunk segítségével, havonta adómentesen készülnek a számlák. Az Áfa-tv. 165. §-ának (1) bekezdése alapján mentesülhetünk a számlakibocsátási kötelezettség alól. Megfelel számviteli bizonylatnak a bérlőkkel kötött lakásbérleti szerződés? Amennyiben mégis kötelező számlát kibocsátanunk, megtehetjük-e, hogy fél­évente vagy évente a teljes összegről utólag (vagy előre) állítunk ki egy számlát, melyen szerepeltetjük a részteljesítéseket? Ebben az esetben a csekkeket kitöltve az év/félév elején egyszerre küldenénk ki a bérlőknek.
Kapcsolódó címkék:    
3365. kérdés  
Az önkormányzat személygépkocsi vásárlásához 2 400 000 Ft összegű kölcsönt vett fel X Finanszírozási Zrt.-től. A kölcsön és kamatai összegét az önkormányzat havi fix konstrukcióban 48 hónapon át fizette. A törlesztőrészlet minden hónapban tartalmazott tőketörlesztést és kamatot is. A kölcsön összege forintban került megállapításra, folyósításra és törlesztésre. A kölcsönszerződés szerint azonban a felek a svájci frankot határozták meg "mértékadó devizaként", ezért a futamidő alatti árfolyamváltozások hatásával a futamidő végén kell elszámolni, ami esetünkben azt jelenti, hogy a kölcsön folyósításakor alacsonyabb volt a CHF árfolyama, mint bármikor a futamidő alatt, így a futamidő végén az önkormányzatnak fizetési kötelezettsége keletkezett. Hogyan kell könyvelni a futamidő végén, az árfolyamváltozás miatt bekövetkező fizetési kötelezettséget?
Kapcsolódó címkék:  
3366. kérdés  
A 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev-tv.) 2. sz. melléklete vonatkozik-e az egészségügyi alap­ellátásban dolgozókra, pl. éjszakai ügyelet, védőnői szolgálat, iskolaorvosi szolgálat? Az orvosokat 2012-től érintő illetménynövekedés hogyan érinti a táppénzen, GYED-en vagy TGYÁS-on lévő orvost?
Kapcsolódó címkék:    
3367. kérdés  
Jogosult-e 30 éves jubileumi jutalomra az a közalkalmazott, aki a következő munkaviszonyokkal rendelkezik:
1966. 08. 30.-1966. 10. 26.: termelőszövetkezeti alkalmazott;
1970. 12. 01.-1977. 11. 15.: termelőszövetkezeti alkalmazott;
1986. 05. 01.-1987. 07. 31.: irodaház, gondnok (takarító);
1987. 08. 01.-2012. 12. 31.: közalkalmazott (napközi otthonos óvoda, dajka).
Kapcsolódó címkék:    
3368. kérdés  
1973. 10. 08-tól van folyamatos munka­viszonyom mint közalkalmazott. 2011. 12. 31-ig megszerzett szolgálati időm 38 év 97 nap. Úgy értesültem, hogy a 40 éves jubileumi jutalom 1974. augusztus 1-jétől számolandó. Mikor mehetek el nyugdíjba, hogy megkapjam a 40 éves jubileumi jutalmat?
Kapcsolódó címkék:    
3369. kérdés  
Köztisztviselő vagyok. Szeretném tudni, hány év vehető figyelembe jubileumi időként az alábbi munkaviszonyaimból:
1978. 09. 01.-1980. 03. 30-ig Mt. jogviszony,
1980. 04. 01.-1985. 12. 31-ig GYES,
1986. 01. 01.-12. 31-ig bedolgozó kft.-ben,
1987. 01. 02-től közalkalmazott a helyi óvodában,
majd áthelyezéssel 1995. június 1-jétől a polgármesteri hivatalban dolgozom.
Kapcsolódó címkék:  
3370. kérdés  
Önkormányzatunknak nincs konyhája, ezért a gyermekétkeztetést vállalkozásba adta. Hogyan történik a vállalkozásba adott gyermekétkeztetés számviteli elszámolása?
Kapcsolódó címkék:  
3371. kérdés  
Hol kerül elszámolásra a beiskolázási támogatás, az életkezdési támogatás, valamint a Bursa Hungarica ösztöndíj, és ezek milyen szakfeladathoz kapcsolhatók?
Kapcsolódó címkék:  
3372. kérdés  
2013-tól hogyan foglalkoztathatók tovább azok a kormányzati szolgálati jogviszonyban, illetve közszolgálati jogviszonyban állók, akik a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötték, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezték?
3373. kérdés  
Hogyan változik 2013-tól a 40 év jogosultsági idővel nyugdíjba vonuló nők közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére vonatkozó szabályozás?
Kapcsolódó címkék:  
3374. kérdés  
A kormánytisztviselő 2012. december 10-én sikeres záróvizsgát tett, erről hozott az oktatási intézménytől igazolást, mely tartalmazza a vizsga időpontját, az oklevél minősítését (jeles), az oklevél átvételi időpontját (2013. március 2.), azonkívül egy mondatot, mely szerint a jelen igazolás az oklevelet nem helyettesíti. A fentiek alapján szabályosan átsorolhatom-e az igazolás alapján a munkavállalót I. fizetési osztályba, illetve ha igen, milyen dátumtól kezdődően, a záró­vizsga napjával, vagy az igazolás kiadásának napjával, vagy a munkáltatónál történő bemutatás napjával, vagy csak akkor sorolható át, ha megkapja az oklevelét, azaz 2013. március 2.? Ha csak márciusban, akkor visszamenőlegesen készíthető-e 2012. december 10-ével az átsorolás? Amennyiben valaki a nyelvvizsga-bizonyítvány hiánya miatt nem kapta kézhez főiskolai oklevelét, átsorolható-e I. fizetési osztályba, vagy csak akkor, ha az oklevelét is kezébe kapta, és azt a munkáltatónak bemutatta?
Kapcsolódó címkék:  
3375. kérdés  
Megfelelő végzettséggel rendelkezik-e az I. besorolási osztályba soroláshoz az a köztisztviselő, aki az alábbiakban felsorolt feladat- és munkakör ellátásához óvónői, illetve óvodapedagógusi végzettséggel rendelkezik? A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában, szociális területen - 2005. de­cember 1-jétől - dolgozó köztisztviselő munkaköri leírása szerinti munkaköre "titkárnő-ügyintéző". Iskolai végzettsége szerint 1986-ban szerzett diplomája okleveles óvónő, 2002-ben pedig óvodapedagógusi főiskolai oklevelet szerzett. Szakmai feladata, hogy ellátja az osztályvezető mellett a titkárnői feladatokat, illetve közreműködik az osztály feladatainak elvégzéséhez szükséges feltételek biztosításában. Előkészíti a nevére iktatott rendszeres gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, átmeneti segély, rendszeres átmeneti segély stb. ügyekben hozott döntéseket, valamint az ügyfeleket tájékoztatja. Véleményünk szerint a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 18. (Szociális igazgatási feladatok), illetve 22. (Titkársági, testületi feladatok) pontjában meghatározott iskolai végzettségek és szakképesítések vonatkoznak az adott munkakörre, azonban ezek óvodapedagógus végzettséget nem említenek.
3376. kérdés  
A Munka Törvénykönyvének módosítása alapján szabadság a munkában töltött idő alapján jár. A 115. § (2) bekezdése rögzíti, hogy mi minősül munkában töltött időnek. A kérdésünk az lenne, hogy a felmondási idő alatti munkavégzés alóli mentesítés idejére jár-e szabadság, mivel ez alatt az idő alatt már nincs tényleges munkavégzés?
Kapcsolódó címkék:  
3377. kérdés  
Kérdésünk az önállóan működő és gazdálkodó iskola önállóan működő intézménnyé történő átalakításával kapcsolatos számviteli feladatokra, beszámoló aláírására vonatkozik. Átszervezés esetén az iskolában dolgozó két fő pénzügyes dolgozót köteles-e a polgármesteri hivatal az állományába átvenni, és az átszervezés jelenti-e az alapító okirat módosítását? A gazdasági önállóság megszüntetése esetén van-e beszámolókészítési kötelezettsége az önállóan működő és gazdálkodó iskolának, illetve a hozzá tartozó önállóan működő óvodának?
Kapcsolódó címkék:  
3378. kérdés  
Hogyan történik a nyílt végű pénzügyi lízing számviteli elszámolása?
Kapcsolódó címke:
3379. kérdés  
Dolgozóink több műszakos munkarendben, háromhavi munkaidőkeretben dolgoznak. Húsvétvasárnapra elrendelhető-e jogszerűen az Mt. alapján munkavégzés a cég gazdasági érdekeire való hivatkozással?
Kapcsolódó címkék: