×

13. Költségvetési Levelek / 2003. június 24.
TARTALOM

     
329. kérdés  
Az átutalás végrehajtására rendszeresített (PF.1.) nyomtatványon szereplő megbízás kelte és annak a kincstári fiókhoz való beküldése korábbi, mint az átutalást alátámasztó pénzügyi műveletek végrehajtása (szakmai igazolás, érvényesítés, utalványozás, ellenjegyzés). Az átutalási megbízás kitöltését számítógéppel végezzük, mely a program szerint a kiállítás napjának időpontját tünteti fel a nyomtatványon, ez nem módosítható. A kiállított megbízás a hozzá tartozó bizonylattal, számlával együtt ugyanazzal a dátummal kerül a további pénzügyi műveletek végrehajtására (egyeztetés-ellenőrzés, igazolás, érvényesítés, utalványozás), ellenjegyzés elvégzésére, végül az átutalók aláírására az átutalási megbízáson. Előfordul, hogy a gazdálkodási jogkört gyakorlók távolléte miatt azon a napon nem kerülhet sor az igazolásokra, így azok dátuma későbbi, mint a korábban kiállított megbízásé, azonban a megbízás banki jogosultjainak aláírása és a beküldés is ezek után történik, amit a MÁK teljesítési időpontja tanúsít. Elfogadható-e az előbbi gyakorlat, és van-e olyan kiadvány, mely meghatározza az átutalási megbízás időpontjának tartalmát?
330. kérdés  
Nyugdíjba vonuláskor a felmentési időre járó átlagkeresetet a felmentési idő lejártakor érvényes garantált illetményből számítják-e ki, vagy a felmentési idő kezdetekor érvényes illetményből? Ez az összeg 2002. évben, az 50 százalékos béremelés miatt jelentősen eltér például, ha 2002. augusztus 1-jétől szűnt meg a munkaviszony, illetőleg kezdődött a felmentés, amely 2003. április 30-án ért véget. Jár-e a különbözet a nyolc hónapra (kb. bruttó 400 000 Ft a különbözet)?
Kapcsolódó címkék:  
331. kérdés  
2003. január 1-jétől az Szja-tv. 1. számú melléklet 5.5 pontja szerint adómentes a Ktv. előírása alapján megillető ruházatiköltség-térítés. A köztisztviselőnek kell-e a munkáltató részére számlával igazolnia a vásárlás megtörténtét?
Kapcsolódó címke:
332. kérdés  
Hogyan kell kezelni a polgármesteri hivatalok és költségvetési intézmények természetbeni juttatásait és reprezentációs kiadásait? Hogyan történik ezek adóztatása és nyilvántartása?
333. kérdés  
Költségvetési intézményünk tárgyi mentes tevékenységet folytat: ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézeti ellátást. Az intézményi finanszírozás mellett térítési díjat is kérünk a költségek fedezésére. Akad egy-két ingyenes ellátásban részesülő ellátott. Főtevékenységünk mellett hivatali étkeztetéssel is foglalkozunk, amiért a dolgozók térítési díjat fizetnek. A teljes önköltség után befizetjük az áfát (az alkalmazottak által fizetett adót, továbbá a teljes önköltség és a dolgozók térítési díja közötti különbözet utáni adót is). Alkalmazhatjuk-e az arányosítás módszerét a beszerzésekre és a szolgáltatásokra vonatkozóan?
334. kérdés  
Hová kell könyvelni a tartalékba vett CD-ROM-ot, alaplapot vagy billentyűzetet, amit csak később építek be egy számítógépbe? Önálló egységként nem használhatom, ha beépítem a gépbe, természetesen ráaktiválom, de addig egyéb készletként kezelem, és költségként elszámolom? Mi történik, ha csak a következő évben építem be a számítógépbe? Mi történik, ha pl. 2 monitort veszek, aminek az ára az 50 000 forintot meghaladja, de még nem kerül használatba? Elkezdem magára a monitorra az értékcsökkenést elszámolni?
Kapcsolódó címke:
335. kérdés  
Több munkatársunkat figyelmeztettük arra, hogy a számukra kifizetett bér nagysága elérte az adójóváírásnál figyelembe vehető jogosultsági határt. Néhányan továbbra is igénybe akarják venni év közben. De mi lesz az adóév végén?
Kapcsolódó címkék:  
336. kérdés  
A munkába járással kapcsolatban juttatott gépjármű-költségtérítés esetén az élettárs tulajdonában álló gépkocsi is saját tulajdonú járműnek minősíthető-e, vagy ez a rendelkezés csak a házastársra vonatkozik?
Kapcsolódó címke:
337. kérdés  
Igaz-e, hogy 2003-tól a közterület parkosítása átkerült a 25 százalékos körbe?
Kapcsolódó címke:
338. kérdés  
A képernyő előtti munkavégzés minimális követelményeiről szóló 50/1999. EüM rendelet és az azt módosító 3/2002. ESzCsM rendelet vonatkozik-e az informatikát oktató tanárokra? A kolléga heti nyolc órában oktatja az informatikát. Tudomásom szerint napi négy órában kell képernyős munkahelyen munkát végezni ahhoz, hogy a rendelet vonatkozzon a közalkalmazottra is.
339. kérdés  
Kötelezettségvállalással kapcsolatban nem eléggé világos számunkra, hogy csak az 50 000 forint felettit kell-e nyilvántartani. Az 50 000 forintos összeghatár egyedi termék vagy szolgáltatás árára vonatkozik, vagy pedig az egy helyen vásárolt több termék együttes árára? Esetleg több helyen, de egy előlegből? A helyiség bérbeadása is nyilvántartási kötelezettség alá esik?
Kapcsolódó címke:
340. kérdés  
Több dolgozónk olyan környékbeli településről jár be munkahelyére, ahonnan tömegközlekedési eszközzel nem lehet eljutni a városba. Alkalmazásuk feltétele volt ezért a saját gépjármű használata. Folyamatos munkarendben dolgoznak, közlekedésüket azonban nem tudják összehangolni. A munkába járás jelentős többletköltséggel jár, amely az Szja-tv. szerinti 3 Ft/km megfizetésével nem térül meg számukra. A munkáltató fizetheti-e a tömegközlekedési eszközre megállapított térítést (80 vagy 86 százalék) a bérletjegy leadása nélkül?
Kapcsolódó címke:
341. kérdés  
Önkormányzatunkhoz a Duna túlsó partján lévő településről egyik dolgozónk autóbusszal és komppal jár be dolgozni. Megtéríthetjük-e számára a kompközlekedés díját is, vagy csak az autóbuszbérlet árát fizethetjük ki?
Kapcsolódó címke:
342. kérdés  
Milyen megbízható forrás alapján állapítható meg a saját gépkocsival történő hivatalos utazások távolsága? Van-e kötelezően alkalmazandó kilométer-táblázat, vagy elegendő az adott személygépkocsi kilométerórájának ellenőrzése?
Kapcsolódó címke:
343. kérdés  
Amennyiben dolgozóink részére önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, mint munkáltató befizetést teljesítünk, akkor a befizetés összegét figyelembe kell-e venni az adójóváírásra való jogosultság megállapításánál? Érvényesíthet-e a munkavállaló valamilyen adókedvezményt a befizetés után?
344. kérdés  
Munkavállalóink számára kívánunk otthoni internet-hozzáférést biztosítani. Az Szja-tv. adómentesnek minősíti a munkáltató által lehetővé tett internethasználatot. Ebbe a körbe tartozik-e a munkavállalók lakásán használt internet-hozzáférés és az ehhez kapcsolódó költségek megtérítése?
Kapcsolódó címkék:  
345. kérdés  
Intézményünk felnőttképzéssel is foglalkozik, és nem egyértelmű számunkra, hogy mikor járunk el helyesen: az Szja-tv.-ben biztosított felnőttképzés díjának megfizetése után járó új adókedvezményre jogosító igazoláson pontosan mit kell feltüntetni?
Kapcsolódó címkék:  
346. kérdés  
Társadalmi megbízatású polgármester részére gépjárműátalány megállapítását meg kell-e, hogy előzze 6 havi számlával alátámasztott költségelszámolás? Milyen – természetesen áfás – számlát lehet elszámolni? Kell vezetni a km-nyilvántartást? Elkülönített nyilvántartást kell-e a költségekről vezetni?
347. kérdés  
Lassan az év közepéhez érkezünk. Van több olyan alkalmazottunk, akiknek a kifizetett jövedelme meghaladja az 1 350 000 forintot. Az egyikük jelezte, módosítsuk a személyi jövedelemadó kiszámításánál az adójóváírást, vagyis kéri, hogy tekintsünk el az adójóváírás figyelembevételétől. Nem késett el vele? Tudomásunk szerint az év elején kellett volna erről nyilatkoznia. Mi a teendőnk ebben az esetben?
348. kérdés  
Központi költségvetési szerv a központosított közbeszerzés keretein belül kedvezményes mobilszolgáltatást vesz igénybe. Ezt a dolgozói részére is biztosítja oly módon, hogy a munkáltató az előfizető, a dolgozó a számlafizető. Keletkezik-e a munkáltatónak adófizetési kötelezettsége?
349. kérdés  
Egyetemünkön külföldi vendégtanárokat foglalkoztatunk. Hogyan kell adóztatni a Németországból érkezett oktatók jövedelmét, tekintettel arra, hogy a magyar-német egyezmény – szerintünk – nem ad elegendő útmutatást erre nézve? Jelen esetben a két év már lejárt, és az oktatás befejeződik június 30-án. Ismételt foglalkoztatás csak szeptember 1-jétől lesz. A két év adómentesség újra alkalmazható-e?
350. kérdés  
A Gyv-tv. 148. §-a miatt az óvodások egy része ingyenes étkező lesz. Hogyan befolyásolja ez az étkezéshez kapcsolódó adólevonást?
351. kérdés  
Kell-e iskolánknak számlát adnia a tanulók részére az étkezésiköltség-térítés befizetésekor? Ha a tanulóknak pénzért (10 Ft/oldal) végzünk fénymásolást, erről kell-e számlát adni? Mi a követendő eljárás?
Kapcsolódó címkék:  
352. kérdés  
Ha a költségvetési szerv kizárólag tárgyi mentes tevékenységéhez használt, nulla nyilvántartási értékű tárgyi eszközét a használatbavételtől számított 11 év múlva eladja, kell-e utána áfát fizetnie? Utólag keletkezik-e levonható adója?
353. kérdés  
Egy költségvetési szerv jogszabály által előírt továbbképzést szervez. A 28/1998. NM rendelet előírja az ápoló szakdolgozók ötévenkénti továbbképzését, mely szükséges a szakdolgozók alapnyilvántartásához és működési nyilvántartásához. Kiszámlázhatja-e intézetünk az Áfa-tv. 2. számú mellékletének 16. pontja szerint adómentesen a fent leírt továbbképzési díjat (SZJ 80.42.20.9)?
Kapcsolódó címke:
354. kérdés  
A polgármesteri hivatal szedi be a lakosságtól a szemétszállítási díjat, amit csekken fizetnek be. Ki kell-e állítani minden befizetés mellé számlát, vagy esetleg lehetőség van bizonyos időszakonként összesítő számla vagy számlát helyettesítő okmány kiállítására?