×

31. Költségvetési Levelek / 2004. július 20.
TARTALOM

     
777. kérdés  
Egyetemi oktató vagyok. 2004. március hónapban a Sulinet program keretében vásároltam 52 ezer forintért egy nyomtatót. Ebben az évben még szükségem lesz néhány számítástechnikai eszközre, mert a régiek már használhatatlanok. Tekintve, hogy az említett vásárlással nem merítettem ki a maximálisan érvényesíthető 60 ezer forintos kedvezményt, szeretném tudni, hogy a 2004. július 1-jétől megváltozott törvényi rendelkezések szerint jogosult leszek-e a további vásárlásaim után is kedvezményt érvényesíteni. Lehetséges-e, hogy aki a június 30-ig hatályos rendelkezés alapján kívánja a kedvezményt igénybe venni, az az új, 2004. július 1-jétől hatályos szabályok alapján már nem is jogosult a kedvezményre? Úgy tudom, hogy az új feltételek szerint a kedvezmény csak egy bizonyos jövedelemnagyságig jár. Az én éves jövedelmem várhatóan ebben az évben sem éri el a 3 millió forintot.
Kapcsolódó címkék:    
778. kérdés  
Egészségügyi intézmény vagyunk. Főtevékenységünk tárgyi adómentes. Adóköteles tevékenységünk elenyésző az adómentes bevételünk és a működést finanszírozó támogatás mellett. Tételesen nem tudjuk elkülöníteni az adóköteles tevékenységhez kapcsolódó beszerzéseinket. Az előzetesen felszámított áfa megosztása arányosítással kötelező, vagy az intézmény dönthet, hogy él-e az arányosítás lehetőségével? Közvetített szolgáltatás áfája közvetlenül levonható, vagy az arányosításnál kell figyelembe venni?
779. kérdés  
A Költségvetési Levelek 22. szám 565. kérdésére adott válaszban az áll: "önkormányzat által a kht.-nak adott támogatás nem minősül államháztartási támogatásnak,"..."E támogatást a számlálóban és a nevezőben kell szerepeltetni, amennyiben adólevonásra jogosító szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódik." Az Adókódex: Adótörvények 2004. 230. oldalán olvasható magyarázat – véleményem szerint – ennek ellentmond. Egyáltalán hol található arra egyértelmű válasz, hogy mi minősül "államháztartási támogatásnak" az Áfa-tv. 38. § végrehajtásakor a fentiek alapján? (Véleményem szerint: az önkormányzat az államháztartás egyik alrendszere, amely által nyújtott támogatás lehet államháztartási támogatás konkrét jogszabályi értelmezés nélkül.)
780. kérdés  
2003-ban egy továbbképzésen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2003. évi beszámoló mérlegében az alapítás-átszervezés 1111 főkönyvi számon kell állományba venni a HACCP és a Kockázatértékelés értékelését. Ezzel szemben a könyvvizsgálónk ezt a számviteli törvénnyel ellenkezőnek nyilvánította. Mi erről a véleményük?
Kapcsolódó címke:
781. kérdés  
Központi költségvetési szervünknél revízió kifogásolta, hogy a még használatban lévő, "0-ig" leírt tárgyi eszközök kivezetése nem történt meg. Kötelező-e a kivezetés, törvény előírja-e, s ha igen, hogyan történik a kivezetés? (Az év végi beszámoló készítésekor kivezettük a bruttó értéket, de a K 11 program hibát jelzett a mérleg és a 38. űrlap között.)
782. kérdés  
Önálló önkormányzati intézmény szennyvízszippantást végez a lakosság részére, amelynek díját be is szedi a lakosságtól. Ez a bevétel csak részben fedezi a szolgáltatás költségét, az önkormányzattól támogatást kap az intézmény. E támogatás alapja az intézmény által leadott számlákon szereplő m3. Ez után a m3 után 105 Ft/m3 normatív, kötött felhasználású támogatás jár. Az igényelt támogatást a lakossági díjak csökkentésére kell fordítani. Az önkormányzat a fent nevezett támogatást milyen címen adhatja az intézménynek? Az önkormányzat által nyújtott támogatás áfaköteles-e vagy sem? Az önkormányzatnak a támogatásról kell-e számlát kiállítania?
783. kérdés  
Intézményünk átvállalja néhány munkavállalótól a számukra elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek megszerzésének költségét. A képzés főiskolán, iskolai rendszerű képzés keretében történik.A 2004-től hatályos Szja-tv. 7. § p) pontja kimondja, hogy a magánszemély jövedelmének kiszámításánál nem kell bevételként figyelembe venni a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemély (pl. üzleti partner, szakértő) e feladatának ellátásához szükséges felkészítésének kifizető által megtérített költségét, ide nem értve az iskolai rendszerű képzést.Bevételnek minősül-e a munkavállalónál az Szja-tv. 7. § p) pontja szerint a munkáltató által elrendelt, a munkakör betöltéséhez szükséges ismeretek iskolai rendszerű képzés keretében történő megszerzésének a munkáltató által átvállalt költsége? A kizárás csak a kifizető tevékenységében közreműködő magánszemélyekre vonatkozik?
Kapcsolódó címkék:  
784. kérdés  
Tanulmányaim folytatásához lehetőségem van a törvény alapján felnőttképzési szerződést kötni. Kérdésem, hogy a 2004. július 1-jétől módosított Szja-tv.-ben mennyiben változtak meg a felnőttképzési díj után járó kedvezmény érvényesítésének szabályai, illetve feltételei?
Kapcsolódó címkék:    
785. kérdés  
Intézményünkhöz egyre gyakrabban érkezik nem magyar nyelvű számla. Felhívásunkra a szállítók egy része küld magyar nyelvű számlát, mások erre nem hajlandóak. Tudomásom szerint a bizonylatokat magyar nyelven kell kiállítani. Amennyiben le kell fordíttatni a bizonylatot, azt kell-e hitelesíttetni? Hogyan kell helyesen eljárni?
786. kérdés  
Intézményünk dolgozói rendszeresen teljesítenek külföldön munkavégzést. Mivel a munkavégzés több napig tart, szállodai szolgáltatást is igénybe kell venniük. A szállodák a számlákat nem a kiküldő költségvetési szerv nevére (címére) állítják ki, hanem annak a magánszemélynek a nevére (lakáscímére), aki a szolgáltatást igénybe veszi, illetve arra a névre (címre), ami a bejelentkezési lapon (útlevélben) szerepel. A számla kellékei közé tartozik a vevő neve, címe, közösségi adószáma (adóigazgatási száma), amely adott esetben a költségvetési szerv. Az előbbiek szerinti számlák ennek a követelménynek nem felelnek meg. Elfogadható-e a dolgozó nevére kiállított szállodai számla?
Kapcsolódó címke:
787. kérdés  
Tárgyi adómentes tevékenységgel kapcsolatban a fizetés teljesítéséhez az eladó számviteli bizonylatot küldött, amelyet nem bélyegzett le és nem írt alá. A költségvetési szerv az ilyen bizonylatot hitelesnek tekintheti-e?
788. kérdés  
Hol kell az arányosítás során szerepeltetni a bölcsődés-, óvodás-, iskolás- és időskorú rászorultak étkeztetéséhez az önkormányzat által a normatív támogatáson felül utalt, egyedi elbírálás alapján nyújtott, kedvezményekre folyósított támogatást?
789. kérdés  
Egyetemünkön felhasználási szerződés alapján vagyoni jog átruházásának díját fizetjük ki jogutód részére. A könyv szerzője meghalt, és felesége, mint jogutód, kapta meg a kiadás vagyoni jogát. A kifizetett összeg milyen jövedelemnek minősül az Szja-tv. szerint?
Kapcsolódó címkék:  
790. kérdés  
Intézményünk az Áfa-tv. 4/A. §-a szerint 2004-ben nem áfaalany. Az intézményünkben étkező növendékek a Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal tájékoztatója alapján napi 575 forint áfa nélküli összeget fizetnek, plusz 15 százalék áfát, összesen bruttó 661 forint/nap, illetve ennek 50 százalékát. Az alkalmazottak úgyszintén ezen összegért plusz 15 százalék rezsiköltségért veszik igénybe az étkezést. Hogyan kell bizonylatolnunk? A kibocsátott számlán bruttó összeget tüntetünk fel (bruttó és áfamegbontás nélkül) "alanyi mentes" megjelöléssel. A bevételi bruttó összeget a 9-es számlaosztályban, mint intézményi ellátási díjat és alkalmazottak térítését könyveljük. Helyesen járunk-e el?
Kapcsolódó címke:
791. kérdés  
Oktatási intézményként néhány hallgatónak – tévedésből – elmulasztottuk az adókedvezmény érvényesítésére jogosító igazolást kiadni 2004. január 31-ig. Amennyiben ezt kérik az érintett hallgatók, kiadhatjuk-e a határidő letelte után is?
Kapcsolódó címkék:  
792. kérdés  
Van-e áfavonzata a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek étkeztetésére kapott 100, illetve 50 százalékos normatív állami támogatásnak?
793. kérdés  
Egy dolgozónk 1978. június hónapban eredményes vizsgát tett a 3 éves egészségügyi szakiskolában, majd július 1-jével egy kórházban ápolóként munkába lépett. A szakiskolában eltöltött 3 év figyelembe vehető-e a jubileumi jutalom megállapításánál?
794. kérdés  
Megilleti-e a rekreációs szabadság 39 év közszolgálati jogviszony után azt a köztisztviselőt, aki előrehozott öregségi nyugdíjas lesz? A Ktv. 41. § (1) bekezdése alapján minden 10 év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után 6 hónap jár. Ez 3x6 havi, vagy csak 1x6 havi? Ha a köztisztviselő előrehozott öregségi nyugdíjba vonul, felmondhatnak-e neki? Ha felmondanak, jár-e a felmentés a munkavégzés alól, és az mikortól vehető igénybe?
795. kérdés  
Kötelezi-e valamilyen jogszabály az önkormányzatot, hogy a nem főállású anyakönyvvezetőnek (egyébként szociális előadó) a köztisztviselőket megillető ruházatiköltség-térítésen felül további ruházatiköltség-térítést fizessen?
Kapcsolódó címkék:  
796. kérdés  
Intézményünk dolgozója 2004. 08. 02-án tölti be az 57. életévét. Ekkortól kéri az öregségi nyugdíjat is. Tovább dolgozni nem akar. A jogszabály szerint felmenteni csak akkor lehet, ha a nyugdíjat megállapító határozatot a munkáltatónál bemutatja. A határozatot a Nyugdíjfolyósító az 57. életév betöltése után adja ki. Hogyan lehet a felmentést ezek alapján kiadni, s milyen dátummal szűnik meg a közalkalmazott munkaviszonya?
Kapcsolódó címkék:  
797. kérdés  
A Ktv. hatálya alá tartozó dolgozóink tovább tanulnak felsőoktatási intézményben, saját költségükön. A munkáltató szerződést nem kötött velük. Át kell-e sorolni a dolgozót felsőfokú végzettségűnek, ha:- munkaköréhez, illetve az általa ellátott feladathoz nincs szükség a felsőfokú végzettségre, és más munkakörbe nincs mód áthelyezni;- teljesen más szakirányú diplomát szerzett, mint a munkaköre, és szintén nem tudja a munkáltató ennek megfelelő munkakörbe helyezni?