×

166. Költségvetési Levelek / 2012. július 3.
TARTALOM

logo
     
3204. kérdés  
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlant a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. §-a (1) bekezdésének 19. bd) alpontjának megfelelően 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társasága részére vagyonkezelésbe adná annak érdekében, hogy a társaság az ingatlan teljes körű felújítását követően az ott kialakításra kerülő lakásokat bérbeadás útján hasznosítsa. A felújításhoz szükséges fedezet egy részét a 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő támogatásként adná az önkormányzat. A másik megoldási lehetőség, hogy az önkormányzat saját hatáskörben a teljes fedezet biztosításával valósítaná meg az építési beruházást, és azt követően adná vagyonkezelésbe a lakásokat magában foglaló ingatlant. A fenti konstrukciókkal kapcsolatban az alábbi adójogi kérdések merültek fel:
1. Az Mhötv. 109. §-ának (4) bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat rendeletében foglaltak alapján a vagyonkezelésbe adás történhet ellenérték fejében vagy ingyenesen. A vagyonkezelői jog ingyenes alapítása esetében keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, ha igen, mi lesz annak alapja?
2. Az Mhötv. 109. §-ának (6) bekezdése alapján a vagyonkezelő a vagyon felújításáról, pótlólagos beruházásáról legalább a vagyoni eszközök elszámolt értékcsökkenésének megfelelő mértékben köteles gondoskodni, és e célokra az értékcsökkenésnek megfelelő mértékben tartalékot képezni. Amennyiben a vagyonkezelői jogot visszterhesen alapítják a felek, és annak ellenértékét az Mhötv. 109. §-ának (6) bekezdésén túli beruházásban határozzák meg, úgy keletkezik-e áfafizetési kötelezettség, ha igen, mi lesz annak alapja?
3. Amennyiben a vagyonkezelő - idegen tulajdonban lévő ingatlanon végzett beruházásként - valósítja meg az építési beruházást, akkor az azzal kapcsolatos áfát visszaigényelheti-e?
3205. kérdés  
A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 156. §-a alapján, az abban foglaltak fennállása esetén a lefoglalt dolog előzetes értékesítésére kerülhet sor. Az előzetes értékesítést a törvényszék gazdasági hivatala végzi a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet (továbbiakban: R.) előírásainak megfelelően. Az elkobzott dolgok előzetes értékesítése (az áfa megítélése szempontjából) közhatalmi tevékenységnek minősül-e?
3206. kérdés  
Intézményünk alkalmazottai közül egy fő 2 évfolyamos gép- és gyorsírói bizonyítvánnyal rendelkezik (1986. 06. 18.). 1997. május 8-án elvégzett egy 160 órás megyei pedagógiai intézetben rendezett tanfolyamot, amelyen az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 8925320 12 10 11 azonosító számú dajka szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Egy fő általános iskolai bizonyítvánnyal rendelkezik, később 2002. december 15-én szintén 160 órás, egy intervenciós központ által kiadott Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 318999 01 azonosító számú dajka megnevezésű szakképesítést igazoló bizonyítványt szerzett. Jelenleg B/9 közalkalmazotti kategóriába vannak besorolva. Illetményük a minimálbér. A jelenlegi besorolásuk helyes-e? Megilleti-e őket a garantált bérminimum a fent említett bizonyítványok alapján?
3207. kérdés  
Egy társasház a felújítási munkákhoz egyszeri célbefizetésről döntött. A társasházban lévő önkormányzati tulajdoni hányadra eső rész befizetését hogyan könyveljük?
3208. kérdés  
A 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletre hivatkozva kérdezzük, hogy a következő esetekben megilleti-e közalkalmazottjainkat a 2012. évi bérkompenzáció?
1. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállalónak sem 2011. december 31-én, sem 2012. január 1-jén nem volt sem jelenlegi, sem pedig más munkáltatóval semmilyen munkaviszonya.
2. munkavállaló
- a közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2012. január 2.,
- a munkavállaló 2011. december 3-ig közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott volt a települési önkormányzatnál.
3209. kérdés  
Egy önkormányzat bérleti díj elengedésével felújítást végeztetett egy gazdasági társasággal, ami bérli a konyháját. A gazdasági eseményt pénzforgalom nélküli tételként, egyező összegű számlázással kívánják megoldani. Az önkormányzat adószáma 2-es. Hogyan történik a kompenzációs ügylet áfájának könyvelése, elszámolása, rendezése?
Kapcsolódó címkék:    
3210. kérdés  
Önkormányzatunk teljes mértékben támogatásból mezőgazdasági termékeket állít elő. Ha a támogatási részt levesszük, az így megtermelt termékek önköltsége nulla lesz. A megtermelt termék (zöldség) egy részét saját konyhának szeretnénk átadni, a megmaradó részt értékesítjük, illetve szociális juttatásként használjuk fel. A konyhát nem az önkormányzat, hanem egy általa alapított költségvetési szerv üzemelteti.
Milyen áron és hogyan adjuk át az így megtermelt zöldségeket (térítésmentesen vagy számlázva)? Hogyan történik ennek a számviteli, könyvviteli elszámolása?
Kapcsolódó címkék:  
3211. kérdés  
Házi gondozóként dolgozó közalkalmazottunk munkaviszonyai:
- Magyar Posta, 1980. 07. 01.-2003. 09. 25. (megszűnés: közös megegyezés);
- Bt., 2004. 11. 01.-2008. 11. 09. (szintén közös megegyezés);
- Kistérségi társulás, 2010. 03. 02.-2010. 06. 15. (határozott idő lejárta, közmunkaprogram);
- Kft., 2010. 07. 16.-2011. 04. 29. (közös megegyezés);
- Intézményünk 2011. május 1-jétől jelenleg is.
Szakközépiskolai érettségivel (1980) és szociális gondozó és ápoló végzettséggel (2009. 04. 29.) rendelkezik. D/11-be van besorolva. Kérdésem az lenne, hogy a Magyar Postánál töltött idő csak 1992. 06. 30-ig számítható-e be (milyen jogviszonynak számít a postánál eltöltött idő), illetve csak azok a munkaviszonyok számíthatók be a közalkalmazotti jogviszonyba, amikor már rendelkezett a munkaviszonyához szükséges minimális végzettséggel (2009. 04. 29-től)?
3212. kérdés  
Hova könyvelendő az online folyóirat elő­fizetése? (Nincs DVD, CD)
Kapcsolódó címkék:  
3213. kérdés  
A közalkalmazott középfokú oktatási intézmény dolgozója. Mérlegképes könyvelői (vállalkozási szak), valamint igazságügyi szakértő főiskolai végzettséggel rendelkezik. Az intézménynél gazdasági ügyintéző munkakörben foglalkoztatott. Végzettsége alapján az "F" fizetési osztályba van besorolva. Kérdésem, hogy a közigazgatási szakmenedzser egyetemi végzettség megszerzésekor "H" fizetési osztályba sorolható-e? Tudomásom szerint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (Kjt. vhr.) melléklete alapján a munkakör erre nem ad lehetőséget, hisz a legmagasabb fizetési osztály, amelybe a munkakör besorolható, az "F" fizetési osztály.
3214. kérdés  
Az önkormányzatok által nyújtott támogatások elszámolási kötelezettségéről szeretnék kérdezni. 2012. január 1-jétől nem hatályos az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. Ennek a törvénynek a 13/A. §-ának (2) bekezdése szabályozta többek között azt is, hogy az önkormányzati forrásból nyújtott céljellegű támogatások felhasználására vonatkozóan számadási kötelezettséget kellett előírni. A 2012. január 1-jétől hatályos, 2011. évi CXCV. törvényben erre vonatkozóan nem találunk rendelkezést. Igaz, hogy a törvény VI. fejezete foglalkozik a költségvetési támogatásokra vonatkozó szabályokkal, azonban a 2. § (1) bekezdésének n) pontja alapján az önkormányzati forrásból nyújtott támogatások nem tartoznak ide (a nemzeti vagyonról szóló törvény hatálya nem terjed ki a pénzvagyonra). Jelenleg melyik jogszabály írja elő a céljellegű támogatások számadási kötelezettségét? Ehhez kapcsolódik még az a kérdésem, hogy az önkormányzatok által alapított nonprofit kft. (TDM szervezet) részére, az önkormányzat által nyújtott működési támogatás (átadott pénzeszköz) felhasználására vonatkozóan milyen elszámolási kötelezettséget kell előírni, és mi alapján? Kötelező-e még az a szabály, hogy az önkormányzat csak olyan szervezetben vehet részt, vagy olyat alapíthat, amelyben többségi befolyással bír?
Kapcsolódó címke:
3215. kérdés  
A társulati tagdíjakat melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
Kapcsolódó címke:
3216. kérdés  
2012. január 1-jéig az önkormányzatok gazdasági társaság alapítására, részesedés vásárlására vonatkozó előírásait az Áht. és az Ámr. tartalmazták. Ezek az előírások 2012. január 1-je után hol találhatók, mi a lényegük?
Kapcsolódó címke:
3217. kérdés  
Szeretném megkérdezni, hogy mit lehet elszámolni a "Reprezentáció adómentesen adott kiadás" elnevezésű, az államháztartási számla­tükörben található számlán?
Kapcsolódó címke:
3218. kérdés  
Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretében erdőt telepít. Az erdőtelepítéssel kapcsolatos könyvviteli tételeket kérdezem (földmunka, csemetevásárlás, öntözés). Mikor kerülhet aktiválásra? Hogy változik a telepített erdő értéke?
Kapcsolódó címkék:  
3219. kérdés  

Önkormányzatunk a Start közmunkaprogramban a mezőgazdaságra, állattartásra alapozott. A program keretében előállított termékeket a mennyiségük miatt nemcsak a saját konyhán kívánjuk felhasználni, hanem értékesíteni is szeretnénk. Az önkormányzat a többletbevételt a mezőgazdasági programba kívánja visszaforgatni. Értékesíthető-e az ebből a programból előállított termék? Hogyan tud értékesíteni az önkormányzat? A saját előállítású termékek saját konyhán történő felhasználása tekintetében, mivel a program 100%-ban támogatott, az önköltségszámításnál mely közvetlen költségekkel kell számolnunk?

3220. kérdés  
Ha egy pedagógiai szakszolgálat önállóan működő intézmény, de gazdaságilag nem önálló, szükséges-e gazdasági vezető alkalmazása az intézményben? A szakszolgálat gazdálkodással kapcsolatos feladatait a fenntartó látja el.