Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

198. Költségvetési Levelek / 2014. július 15.

TARTALOM

3736. kérdés Átláthatósági nyilatkozat
Az Áht. 41. §-ának (6) bekezdése előírja, hogy a költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. Hogyan teljesíthető ez a feltétel? Elegendő-e a partner nyilatkozata, hogy átlátható szervezet az Nvt. 3. §-ának (1) bekezdése szerint, vagy az Áht. 54/A. §-ában felsoroltakra vonatkozóan egyenként adatokat kell szolgáltatnia?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3737. kérdés Fizetési határidő
Hogyan történik a fizetési határidő szabályos meghatározása a számlán (8 banki nap, naptári nap, munkanap)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3738. kérdés Vagyonkezelés
Az eszközök felértékelésének és államháztartáson kívülre történő vagyonkezelésbe adásának számviteli elszámolása hogyan történik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3739. kérdés Terv szerinti értékcsökkenés elszámolási szabályai
Kérem, szívesedjenek összefoglalni, hogy hogyan változott 2014. január 1-jétől az értékcsökkenés elszámolása!
A 200 000 Ft alatti eszközöket minden esetben a tárgyi eszközök között kell kimutatni és az értékcsökkenést egy összegben elszámolni? Vagy továbbra is van mérlegelési lehetősége a szervezetnek, hogy csak abban az esetben kell az 1-es számlaosztályban elszámolni a beszerzést, ha a költségvetési szerv tartósnak minősíti az eszköz használatát, egyébként készletbeszerzés K311, K312 rovatokon?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3740. kérdés Épületek értékcsökkenési kulcsának megváltoztatása
A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenésére az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 2. számú mellékletében meghatározottak vonatkoznak. Ebben az épületekre vonatkozóan 3-féle leírási kulcs van. Hogyan kell a 2013. december 31-én már meglévő épületek értékcsökkenését elszámolni, ha nem dokumentáltak az épületek jogszabályban felsorolt műszaki ismérvei?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3741. kérdés EU-s pályázat elszámolása
A 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.) szerint működő intézmény több uniós pályázattal rendelkezik mint támogatott szervezet. A támogatási szerződés alapján a finanszírozási formák eltérőek, de legtöbb esetben utófinanszírozási formában történik a támogatás. Hogyan kell elszámolni 2014-től ezen finanszírozási formát? Hogyan, mikor és milyen formában kell kimutatni az Irányító Hatósággal szembeni követelést, amikor egy számlát előfinanszírozva kifizetünk?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3742. kérdés Pénzmaradvány
2013. évi pénzmaradvány elszámolása 2014. évben hogyan történik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3743. kérdés Álláshely betöltése
Közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalónk munkaviszonya felmentéssel került megszüntetésre. A felmentési idejének fele a munkavégzés alóli mentesítés, jelen esetben 4 hónap. Mikortól lehet a dolgozó állását betölteni: már a munkavégzés alóli mentesítés idejétől, vagy csak attól az időtől, amikor a munkaviszonya ténylegesen megszűnik?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3744. kérdés Étkezési térítésidíj-hátralék és -túlfizetés elszámolása
A mérlegjelentésben ki szeretném mutatni az étkezési túlfizetést és hátralékot, hogyan kell kikontírozni az új számvitel szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3745. kérdés Önkormányzati hivatal jegyzőjének kell-e rendelkeznie pénzügyi végzettséggel?
A jegyző pénzügyi végzettség nélkül lehet az önkormányzat gazdasági vezetője? Ha a polgármesteri hivatalban nincs külön gazdasági szervezet, ki tekinthető gazdasági vezetőnek?
3746. kérdés Helyi utazási bérlet térítésének köztehervonzatai
Helyi utazási bérlet ára hogyan téríthető meg a dolgozó részére, milyen adóvonzattal?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3747. kérdés Önkormányzati ingatlan felújítása
A 2014. április 29-én megjelent 3686. kérdéshez kapcsolódóan szeretnék kérdezni. A kérdés arra vonatkozott, hogy az intézmény saját költségvetése terhére újítja fel az önkormányzat tulajdonában lévő épületet, és ezt hogyan tudja az önkormányzat mint tulajdonos aktiválni? A válaszadó azt írja, hogy adójogilag és számvitelileg is kezelhetőbb lenne, ha a kivitelező közvetlenül a tulajdonos önkormányzatnak számlázná a felújítást, annak kiadásait az önkormányzatnál terveznék meg. Vegyünk egy konkrét példát. Az önkormányzat tulajdonában van a konyha épülete, amelyben a közétkeztetési feladat ellátása történik. A közétkeztetési feladat ellátására a képviselő-testület az általa alapított intézményt jelölte ki, amely feladat az intézmény alapító okiratában szerepel. Az intézmény költségvetésében kerülnek megtervezésre a konyha üzemeltetésével kapcsolatos bevételek és kiadások, szükség esetén az épület felújításához, korszerűsítéséhez szükséges előirányzat is, amely feladatok ellátásához intézményfinanszírozást kap. Az intézmény áfaalany, nincs önálló gazdasági szervezete, pénzügyi, számviteli feladatait a polgármesteri hivatal látja el. Mivel önálló jogi személy, külön adószáma van, végzett adóköteles tevékenységei miatt az áfakörbe bejelentkezett. Ha az intézmény a konyha épületének felújítását külső vállalkozóval elvégezteti, a felújítással kapcsolatban felmerült kiadások után előzetesen felszámított áfát az intézmény levonhatja. Hogyan alakul az áfa elszámolása az intézmény által történő felújítás esetén, illetve ha az önkormányzat mint tulajdonos újítaná fel az épületet (aki áfakörbe tartozik, azonban nem ő látja el az étkeztetési tevékenységet)?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3748. kérdés Köztisztviselő előmenetele
11 év munkaviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű személyt (kieső idő nincs), aki köztisztviselőként helyezkedik el, melyik fizetési osztályba kell sorolni a kinevezésekor, illetőleg az előmenetelének milyen feltételei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3749. kérdés Foglalkoztatotti jogviszonyban lévő ülnök díjazása
Közalkalmazotti ülnöknek milyen díjazás jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3750. kérdés IFA-elszámolás
Intézményünk az ellátottai részére szállót, illetve üdülőt üzemeltet, ahol eseti jelleggel vendégszoba vehető igénybe. Az ott töltött vendégéjszakák után intézményünk beszedi az idegenforgalmi adót, amit havonta befizet az illetékes önkormányzat részére. 2013-ig ez a beszedett bevétel átfutó bevételként (482.) került elszámolásra. A kiállított számlán eddig szerepeltettük az idegenforgalmi adó összegét. 2014-től a megváltozott számviteli jogszabályok szerint hogyan, milyen főkönyvi számlán kerül elszámolásra az IFA összege?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3751. kérdés Bölcsődei szolgáltatás adómentes juttatása
Bölcsődénktől egyre több szülő kéri, hogy a munkáltatója nevére szóló számlát állítsunk ki, mert azt adómentes juttatásként elszámolja részére a munkáltató. Megtehetjük-e ezt, és csak a gondozási díjat vagy csak az étkezést kell tartalmaznia a számlának? Ez valóban adható a munkavállaló részére adómentes juttatásként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3752. kérdés Fizetés nélküli szabadság - járulék
Amennyiben a dolgozó fizetés nélküli szabadságot kér egyéb célból, nem a törvényben nevesített okokból, akkor valóban köteles megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot arra az időszakra, amíg szünetel a biztosítása?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3753. kérdés Vezetői pótlék, keresetkiegészítés
Amennyiben a közalkalmazottat a felmentési idő felére mentesítjük a munkavégzés alól, erre az időszakra figyelembe kell-e venni a díjazásnál a vezetői pótlékot, keresetkiegészítést? Meg lehet ezeket vonni a munkavégzés alóli mentesítés napjával? Ha igen, ezek beleszámítanak a távolléti díjba?
3754. kérdés Bekerülési érték
Egy projekt aktiválása esetén az alábbiak közül melyek képezik a bekerülési érték részét: általános menedzsment feladatok, közbeszerzés, tanulmányok és vizsgálatok készítése, szeizmikus vizsgálatok, geofizikai mérések kiértékelése, geológiai, hidrológiai, hőterjedési modell készítése, megvalósulási tanulmány költségei, környezetvédelmi engedélyezési dokumentációk, mérnöki feladatok, műszaki ellenőrzés, tájékoztatás és nyilvánosság költsége, használatbavételi és üzemeltetési engedélyek költségei?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3755. kérdés Normatíva
Cégünk gyermekek étkeztetését végzi óvodában, iskolában, speciális szakiskolában, diákotthonban, gyermekotthonban. 2013-tól az étkeztetés ellátása részben az önkormányzat és a KLIK hatáskörébe került át.
A tanítási időben napi háromszori étkezés ellátása az önkormányzat feladata lett, az intézményben lakó, állami gondozott gyermekek teljes ellátása pedig a KLIK-é. A KLIK nem igényelhet a gyerekek után étkeztetésre normatív támogatást, és feladatfinanszírozással rendezik az étkeztetés ellenértékét. Az önkormányzat lehívhatja-e változatlanul a támogatást minden gyerek után? Amennyiben az intézményi adatok módosulnak, van-e lehetőség év közben a normatív támogatás lehívására? Átadhatja-e a KLIK-nek a megigényelt normatívát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére