×

150. Költségvetési Levelek / 2011. július 19.
TARTALOM

logo
     
2940. kérdés  
Önkormányzatunkat egy ingatlan-bérbeadással foglalkozó cég az alábbi problémával kereste meg. A szóban forgó cég zárt végű pénzügyi lízingszerződés keretében lízingel egy ingatlant. A tulajdoni lapon a lízingbe adó bank szerepel tulajdonosként, és a tulajdoni lap III. részében a lízingbe vevő fel van tüntetve, mint tulajdonjog-fenntartással történő átadás jogosultja. A lízingbe adó bank a továbbterhelt építményadóra áfát számít fel a továbbterhelő számlában. Visszaigényelhető az erre a tételre eső áfa?
Kapcsolódó címkék:  
2941. kérdés  
Önkormányzat év végi likvid hitelállománya miatt a könyvviteli mérlegben negatív pénzmaradványt mutat ki. Hogyan kell elszámolni a negatív pénzmaradványt? A képviselő-testület határozata szerint a fedezete likvid hitel.
Kapcsolódó címkék:  
2942. kérdés  
1. Önkormányzati tulajdonú épület mellett álló járműre lezuhant a tetőről a hó. A biztosítási önrészt az önkormányzatnak kell megfizetnie a magánszemély felé? 2. Önkormányzati területen személyi sérülés történt (elesett a járdán). A Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság társadalombiztosítási ellátás megtérítésére kötelezte az önkormányzatot. Hogyan történik ezek könyvelése?
Kapcsolódó címkék:  
2943. kérdés  
Önkormányzat által alapított és 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit kft.-vel - melynek alapító okiratban rögzített fő tevékenysége: egyéb sporttevékenység (közhasznú) - az önkormányzat támogatási szerződést köt az alapító okiratban rögzített közhasznú feladat ellátására. A kft. pályázatot ír ki, és ennek alapján támogatást kíván nyújtani (az önkormányzattól kapott támogatás terhére) önkormányzati fenntartású oktatási, nevelési intézmények (iskolák, óvodák) és más nem önkormányzati fenntartású sporttevékenységet ellátó szervezetek részére. Kérdéseink: - a kft. a működtetése és tevékenysége ellátására kapott támogatásból nyújthat-e további támogatásokat, - a fenti esetben hogyan biztosított az Áht. 13/A. § (2) bekezdése szerint a támogatott ellenőrzése a felhasználás és számadás tekintetében, tekintettel arra, hogy a továbbtámogatott szervezettel az önkormányzat nem áll semmilyen jogviszonyban sem?
Kapcsolódó címkék:  
2944. kérdés  
Egy önkormányzat 100%-os tulajdonrésszel létrehozott több gazdasági társaságot kft., zrt., nonprofit kft., nonprofit zrt. formában. Kérdés, hogy amennyiben az említett társaságok megfelelnek az Áfa-tv. 8. §-ában foglalt feltételeknek, létrehozhatnak-e csoportos áfa-adóalanyiságot, lehetnek-e csoportos adóalanyiságban tagok?
Kapcsolódó címkék:  
2945. kérdés  
Közalkalmazott dolgozóink korábbi munkaviszonyai között szerepel lettországi városi kórház mint munkáltató, illetve egy másik dolgozónk esetében németországi magán-rendelőintézet mint munkáltató. Kérdésem, hogy a besoroláskor, továbbá jubileumi jutalomra való jogosultsági idő számításakor ezen munkaviszonyokat figyelembe kell-e venni? (Akár országaink közötti egyezmény alapján.)
2946. kérdés  
Egy magánszemély községünk helytörténetét kutatta, és elkészítette a kiadvány kéziratát. Megkereste önkormányzatunkat támogatás céljából. A képviselő-testület ülésén felmerült, hogy a kiadványt az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal adja ki. Mi a jogszerű és célszerű megoldása a könyv kiadásának? Az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal végezhet-e ilyen jellegű tevékenységet, ha igen, ennek lebonyolítási (adózási, könyvelési, szerzői jogvédelem) módjában kérem segítségüket. Az értékesítést végezhetik a hivatal keretén belül a házipénztáron keresztül?
2947. kérdés  
A falu sportolási igényeit is kiszolgáló sportegyesület utólagos finanszírozású pályázaton elnyerte az öltözőinek felújítását. Az önkormányzat a pályázat megvalósításához "visszatérítendő támogatás"-t nyújt a sportegyesületnek, melyet az egyesület a pályázat elszámolása után a következő évben tud visszafizetni az önkormányzatnak.
2948. kérdés  
Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége és a szociális étkeztetés szakfeladaton lévő 1-1 fő közalkalmazott takarítónő kéri 40 év munkaviszonyra tekintettel munkaviszonya megszüntetését (lemondással vagy közös megegyezéssel). A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában - a kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A fenti esetekben a polgármesternek nem kell a képviselő-testület döntését kérni az ügyben, hanem elfogadhatja a lemondást, illetve hozzájárulhat a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnéséhez? A két álláshelyet be szeretnénk tölteni. E két állás betöltésére pályázatot kell kiírni a Kjt. 20/A. § (1) bekezdése alapján, vagy nem kötelező ez? Ha pályázat kiírása szükséges, akkor erről a képviselő-testület dönt? A kinevezésük a Kjt. 83/A. § (1) bekezdése alapján pedig szintén a képviselő-testület hatáskörébe tartozik (akkor is, ha nem kell pályázatot kiírni az állás betöltésére)?
2949. kérdés  
Egy közalkalmazottunk munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg. Kaphat-e végkielégítést a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő szerint?
Kapcsolódó címkék:    
2950. kérdés  
Munkavállalónkat közalkalmazotti jogviszonyban, a települési önkormányzat által fenntartott szociális intézményben házi segítségnyújtás szakfeladaton, szociális gondozó munkakörben szeretnénk foglalkoztatni. Nevezett legmagasabb iskolai végzettsége jelenleg szakmunkásképző intézet szabó szakmában, melyet 1976-ban végzett. Egyéb, szakirányú végzettséggel, szakképzettséggel még nem rendelkezik. A fizetési fokozat megállapításához beszámítható-e az alábbi jogviszonya: Videoton Holding Kft. (2003. 01. 13.-2003. 07. 13.)?
2951. kérdés  
Szervezetünknek visszaigénylendő áfája van, amit évek óta továbbvihetőként görget. Hallottuk, hogy az adókövetelés is elévül, ez érdekelne, hogy honnan számoljuk az elévülést. Könyvelőnk szerint onnan kell kezdeni az elévülés számítását, amikortól rátesszük a folyószámlára, nem a tényleges keletkezéstől. Amíg csak görgetjük, addig nem számít az elévülési idő.
Kapcsolódó címkék:    
2952. kérdés  
Költségvetési szerv vagyunk, a gazdasági vezető felsőfokú pénzügyi végzettséggel rendelkezik, de mérlegképes regisztrációja nincs. Az irányítása alá tartozó ügyintézőnek megvan a mérlegképes könyvelői végzettsége, de még nem regisztrált. Ki lehet az aláíró a beszámolónál?
2953. kérdés  
2011. január 31. naptól vezetői köztisztviselői jogviszonyom van. Kinevezésemben köteleztek egy éven belül közigazgatási szakvizsga letételére, a határidő: 2012. január 31. A 2011. évi XXX. törvény 24. § (4) bekezdése alapján kérdezném, hogy a szakvizsgámra megállapított határidő meghosszabbodik-e 1 évvel (2013. január 31-ig)? A 24. § (2) bekezdés alapján kérdezném, hogy ha 2011. novemberben szakvizsgázom, köteles vagyok-e alapvizsgát tenni előtte, mivel itt hivatkozik a törvényalkotó az (1) bekezdésben említett időszakra (mit ért ez alatt az időszak alatt: 2011. szeptember 1-jéig, vagy 2012. szeptember 1-jéig)?
2954. kérdés  
Kormánytisztviselőink, illetve munkaszerződéses dolgozóink saját gépjárművüket használják illetékességi területen belül munkavégzés céljából. Szabályosan járunk-e el, ha kiküldetési rendelvényen számolják el a megtett utat, illetve hogyan lehet külön választani, hogy mennyi a munkába járás, illetve mennyi a kiküldetés költsége, ha mindennap más az úti cél?
Kapcsolódó címkék: