Köztisztviselő besorolása

Kérdés: Hová kell besorolni azt a köztisztviselőt, akinek a végzettsége általános gimnázium, majd utána SZIE igazságügyi szervezőként 2020-ban végzett? Munkaköre gazdálkodási feladatkör. 2020 előtt egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazták. Majd az egyetem elvégzése után egy multinacionális cégnél dolgozott rövidebb ideig. Ezen időszak beszámolható a besorolási idejébe? Vagy a besorolása onnan kezdődik, amikor elvégezte az egyetemet? Amíg nem teszi le a kötelező szakvizsgát, léphet-e fizetési kategóriát, vagy addig gyakornok marad, míg be nem mutatja az elvégzésről szóló okiratot?
Részlet a válaszából: […] tagsági viszonyban, a szakcsoporti tagsági viszonyban, a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenységre irányuló jogviszonyban, továbbá az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenységre irányuló jogviszonyban töltött időt, valamint a Kttv. 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot kell alapul venni azzal, hogy a munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári szolgálat, a tizennégy éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát figyelembe kell venni.A multinacionális cégnél, feltehetően munka-viszonyban töltött időt a besorolás szempontjából be kell számítani. Ugyanakkor az egyszerűsített foglalkoztatás időtartama nem vehető figyelembe a besorolásnál.A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőa) egy év gyakornoki besorolásban töltött idő után fogalmazó,b) három év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos,c) nyolc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető tanácsos,d) tizenhat év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos,e) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető főtanácsosbesorolást kap.A fogalmazó besoroláshoz egy éven belül kell letenni a közigazgatási alapvizsgát. A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Jubileumi jutalom

Kérdés: Az alábbi jogviszonyok alapján hány éves jubileumi jutalomra jogosult a dolgozó?
1985. 09. 23. - 1987. 08. 30-ig Sport Kórház (megszűnés módja: áthelyezés),
1987. 08. 31. - 1990. 04. 16-ig Központi Bányászati Fejlesztési Intézet (megszűnés módja: áthelyezés),
1990. 04. 17. - 1992. 12. 31-ig Pest-Budai Vendéglátó Rt. (megszűnés módja: áthelyezés),
1993. 01. 01. - 1999. 08. 31-ig budapesti kft. (megszűnés módja: munkavállalói felmondás),
1999. 09. 13-tól napjainkig polgármesteri hivatal.
Részlet a válaszából: […] összeg.A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánála) a Kttv., Ktv., Ktjv., Küt. hatálya alá tartozó munkáltatónál, foglalkoztató szervnél munkaviszonyban, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgálati és kormányzati szolgálati jogviszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban vagy munkaviszonyban,b) a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt,c) a hivatásos szolgálati jogviszony, tiszti és altiszti katonai szolgálati jogviszony időtartamát, továbbád) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valaminte) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban,f) az e törvény, a Ktv., Ktjv. és a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban, a kormányzati igazgatásról szóló törvény és a Küt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas jogviszonyban,g) a 62/A. § szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot, ésh) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, politikai felsővezetőként politikai szolgálati jogviszonyban,i) a rendvédelmi igazgatási szolgálati[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:    

Intézményvezetői pótlék

Kérdés: A napközi otthonos óvoda vezetője a nők 40 éves nyugdíjazási lehetőségét kihasználva 2022. december 30. napjával szeretne nyugdíjba menni. A felmentési idő - mely május 1. napjával kezdődik (8 hónap) - alatt, különösen annak azon részén, amikor már nem végez munkát (4 hónap) - szeptember 1-jétől december 30-ig -, jár-e az intézményvezetői pótlék, illetve a nemzetiségi pótlék? Esedékes a 40 éves jubileumi jutalom is, ez 5 havi illetményének megfelelő összeg. Az illetmény tartalmazza-e ez esetben az ágazati pótlékot és az illetménypótlékokat?
Részlet a válaszából: […] bérpótlékravonatkozó szabályok szerint kell figyelembe venni.Azt kell tehát mérlegelni, hogy az adott pótlék (pl. intézményvezetői pótlék, nemzetiségi pótlék) munkavégzés esetén folyamatosan megilleti a pedagógust vagy nem. Amennyiben az munkavégzés esetén folyamatosan jár, az alapbérre vonatkozó szabályok szerint kell beszámítani, ha pedig nem jár folyamatosan, akkor a bérpótlékra vonatkozó szabályok szerint. Ez jelenleg egyébként nem az Mt. 151. §-ának (4), hanem (5) bekezdésében található, azonban az Nkt. Mt.-re hivatkozó említett rendelkezése nem került az Mt.-módosítással párhuzamosan módosításra.Nemzetiségi pótlékra az a pedagógus jogosult, akia) nemzetiségi nyelvű óvodában, iskolában, kollégiumban állandó jelleggel nemzetiségi anyanyelven nevelő-, oktatómunkát végez, ha e tevékenységet a neveléssel-oktatással, tanórával, foglalkozással lekötött munkaidejének - a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó határa figyelembevételével -aa) kevesebb mint húsz százalékában, de leg-alább heti egy órában végzi, a pótlék alsó határával megegyező,ab) legalább húsz százalékában, de kevesebb mint ötven százalékában végzi, az illetményalap huszonöt százalékának megfelelő,ac) legalább ötven százalékában végzi, a pótlék felső határával megegyező mértékben, vagyb) óvodában, iskolában siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók nevelésénél, oktatásánál a jelnyelvet is alkalmazza, feltéve, hogy rendelkezik a szakértő jeltolmács vagy fordító jeltolmács szakképzettséggel.A nevelési-oktatási, valamint a többcélú köznevelési intézmény intézményvezetőjét az Nkt. 8. mellékletében meghatározott pótlék mértékét figyelembe véve az intézmény - tárgyévet megelőző tanév, nevelési év - október 1-jei gyermek- és tanulólétszáma alapján, annak függvényében változó mértékben,[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Gyermekétkeztetési térítési díj

Kérdés: Önkormányzatunk eddig bruttó összegben állapította meg a gyermekétkeztetés térítési díját a mindenkori önkormányzati rendeletében. Ezt a gyakorlatot a kormányhivatal megkifogásolta, szerintük a térítési díjat nettó összegben kell meghatározni. Ennek értelmében módosítottuk a rendeletet, amelyben már nettó díjak szerepelnek. A nettó díjak meghatározásánál figyelembe vettük a következő jogszabályt:
A 328/2011. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés alapján: "Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelő módon kerekítve kell meghatározni." Például ahol a nyersanyagnorma alapján a nettó térítési díj 492 Ft-ra jött ki, ott nettó 490 Ft-ban állapítottuk meg a díjat, mivel a fenti kormányrendelet alapján a díjakat kerekítve kell meghatározni. Tekintettel arra, hogy az áfakulcs 27%, így a bruttó térítési díj nem lesz kerek szám.
A példában vett 490 Ft-os díjnál a bruttó térítési díj 622 Ft lenne. Azonban a 328/2011. Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének első fordulata alapján (1 és 2 forintos címletű érmék bevonása) véleményünk szerint a bruttó díjat is kerekítenünk kellene, így 620 Ft-ot kellene számláznunk. Azonban ha a számlára bruttó 620 Ft-ot írunk, annak a nettója 488 Ft, ami nem egyezik meg a rendeletben rögzített 490 Ft-tal.
1. A 328/2011. Korm. rendelet 5. §-a (2) bekezdésének alapján a nettó vagy a bruttó térítési díjat, vagy mindkét díjat (a nettót és a bruttót is) kell kerekíteni?
2. Amennyiben mindkét díjat kerekítenünk kell, hogyan kell kiállítani a számlát, hogyan kell elszámolni a kerekítési különbözetet?
Részlet a válaszából: […] étkezések számának, valamint a 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. A 328/2011. Korm. rendelet nem tartalmazza azt az előírást, hogy nettó módon kell az árakat megállapítani.A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 2. §-a szerint a termék vagy szolgáltatás eladási árát kell feltüntetni. Az eladási ár a bruttó áfával növelt összeget jelenti.Az önkormányzati rendeletek rendszerint a nettó és a bruttó árat is tartalmazzák.A végső fogyasztói árat, vagyis a fizetendő összeget kell kerekíteni, nem az adóalapot.Az áfát a nettó árra rá kell számítani. Ha a nettó ár 490 forint, akkor a bruttó árat úgy állapítjuk meg, hogy rászámítjuk az áfát, így a bruttó ár 622 forint lesz.A számlán 622 forint -2 forint kerekítési különbözet szerepel. A kerekítési különbözet nem képez áfaalapot, vagyis az adóalapot a nem kerekített összeg visszaosztásával[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szociális ágazati összevont pótlék

Kérdés: Az éves költségvetési beszámoló "11/E-11/C. űrlap 9. sorának elszámolása" űrlapjának 08. sora a következőkre vonatkozóan adatot kér az önkormányzattól, illetve ezáltal az általa fenntartott költségvetési szervünktől:
"3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (11/A. űrlap 18. sor 4. oszlopában szereplő) értékéből az intézményi gyermekétkeztetésben foglalkoztatottakra fordított összeg."
Ez alapján egyértelmű lenne az alábbi kérdésünkre a válasz, azonban a 257/2000. Korm. rendelet 1. §-ának 1-3. bekezdései nem említik azt, hogy a rendelet hatálya kiterjed a gyermekétkeztetésre. Jogosult-e teljes összegű szociális összevont pótlékra az az intézményi közalkalmazott (szakács, konyhai kisegítő, élelmezésvezető, adminisztrátor, raktáros, sofőr munkakörben), aki a kinevezésén "096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben" kormányzati funkcióra van besorolva? A gyakorlatban a közétkeztetési központunk nagyobb részben gyermekétkeztetésre és idősek otthonaira (102023 és 102024 COFOG) főz, kisebb részben szociális étkeztetésre (107051 COFOG), munkahelyi étkeztetésre (096025 COFOG). A kiadások a 6-os számlaosztályba kerülnek lekönyvelésre, majd a felosztás adagszám-arányosan történik. Tudomásunk van olyan hasonló szolgáltatóról, aki évek óta kifizeti a juttatást. A különbség annyi, hogy ők 102031 Idősek nappali ellátása COFOG-ra tették kinevezésen a konyhai dolgozókat. Ezt a kormányzati funkciót nevesíti a jogszabály, tehát jogos a kifizetés, más kérdés, hogy nappali ellátásra a konyhájuk egyáltalán nem főz.
Részlet a válaszából: […] gondoskodást nyújtó szervezet.Gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény: a Gyvt. szerinti gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szervezet vagy annak szakmailag önálló szervezeti egysége.Kiegészítő pótlék minden szakmai munkakörben, illetve technikai ügyviteli munkakörben foglalkoztatottaknak egyaránt jár, aki akár intézményes keretek közt, akár szakfeladaton van alkalmazva a rendelet hatálya alá tartozó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi ellátási formák bármelyikében. A kiegészítő pótlék szektorsemlegesen, állami, önkormányzati, egyházi és nem állami fenntartónál foglalkoztatott, a fenti kritériumoknak megfelelő alkalmazottnak jár.A fenntartó kizárólag az után a foglalkoztatott után jogosult támogatásra, aki a Kjt. végrehajtási rendelet 15/B. §-a alapján kiegészítő pótlékra jogosult.Véleményünk szerint az intézményi gyermekétkeztetés többféle tevékenységet foglalhat magában, de ebből csak azon tevékenység, feladat körében foglalkoztatott után, illetve csak azon elvégzett feladatok arányában jár a szociális ágazati pótlék, aki/amely a fenti, rendelet hatálya alá tartozó körbe tartozik.A kérdésben arról a helyzetről van szó, amikor valamely technikai dolgozó részben végez olyan feladatot, mely után az intézmény/foglalkoztatott jogosult lenne ezen támogatásra.Az általános szabályok szerint - megítélésünk szerint - a támogatás igénylése, felhasználása csak a jogosultságot megalapozó tevékenység arányában lehet jogszerű. Ahogyan a kérdésben szerepel, adagszám alapján fel tudják osztani a tevékenységet,[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Dolgozónak juttatott szállás elszámolása

Kérdés: Önkormányzati intézmény vagyunk. A bérszámfejtést a Magyar Államkincstár végzi. Munkásszállásként kollégáinknak szeretnénk bérelni egy lakást. A bérbeadó adószámos magánszemélyként ragaszkodik hozzá, hogy a bérleti díjat az intézmény számfejtse, így azt a MÁK KIRA-rendszerében rögzítjük. Meglátásunk szerint a két kolléga nevére is le kell számfejtenünk az adómentes természetbeni juttatást. Így viszont egy kifizetés kétszer szerepelne a bérszámfejtési jegyzéken. Jó ez így? Illetve hogyan tudjuk a bérfeladásban megjeleníteni a kétféle megközelítését a gazdasági eseménynek?
Részlet a válaszából: […] magánszemély a bérbeadásból származó bevételéből levonja a más településen általa bérbe vett lakás ugyanazon évben igazoltan megfizetett bérleti díját, feltéve, hogy a bérbeadás, illetve a bérbevétel időtartama a 90 napot meghaladja, és a bérbe vett lakással összefüggésben a magánszemély más tevékenységéből származó bevételével szemben költséget nem számol el, vagy az igazoltan megfizetett bérleti díjat számára még részben sem térítették meg.A bérbeadótól levont adóelőleg megállapítása független a dolgozójuk részére adott juttatás adókötelezettségétől. Ez két különböző gazdasági esemény.Az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.6. f) pontja szerint adómentes az ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott szolgálati lakásban, munkásszálláson történő elhelyezés; e rendelkezés alkalmazásában munkásszállás a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több, több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében pedig lakóhelyiségenként legalább egy, a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van; munkásszálláson történő elhelyezéssel esik egy tekintet alá az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Garázsbérleti szerződés

Kérdés: Önkormányzatunk garázsbérlettel kapcsolatban bérleti szerződést kötött egy nyugdíjas magánszeméllyel, számlát nem tud adni, adószámmal nem rendelkezik. Helyesen járunk-e el, ha a bérleti szerződés alapján kifizetjük a bérleti díj teljes összegét, esetleg számfejtenünk kéne, vagy szükséges lenne számlát adnia?
Részlet a válaszából: […] Áfa-tv. ingatlan-bérbeadási szolgáltatásra vonatkozó főszabálya szerint, ha a bérbeadó saját döntése alapján nem teszi azt adókötelessé, az ingatlan - például lakóingatlan, üzlet - bérbeadása, haszonbérbe adása a tevékenység egyéb sajátos jellegére tekintettel adómentes szolgáltatásnak minősül az áfaalany bérbeadó, illetőleg a bérbevevő személyétől, jogállásától függetlenül. Kivétel ez alól, és ezért mindig adókötelezettséget eredményez, a közlekedési eszköz elhelyezésének, parkolásának biztosítását szolgáló bérbeadás, például garázs bérbeadása.A garázsbérbeadás áfaalanyiságot keletkeztet, emiatt adószámot kell kiváltani a magánszemélynek. Ez a kötelezettség független a nyugdíjas jogállásától.Az áfaalany magánszemélynek, aki még nem rendelkezik adószámmal, és nem kizárólag adómentes bérbeadási vagy haszonbérbe adási tevékenységet folytat, a 22T101 számú nyomtatványon bejelentést kell tennie a NAV-hoz az adóköteles tevékenység megkezdését megelőzően.A bejelentkezéssel egyidejűleg a nyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy az ingatlan bérbeadását - a lakóingatlan-bérbeadással együtt vagy anélkül - adókötelessé teszi-e, illetve hogy az adóköteles garázsbérbeadás tekintetében választ-e alanyi adómentességet. Az alanyi adómentesség értékhatára évi 12 millió forint, amibe az adómentes bérbeadás - pl. ha van lakásbérbeadása is a magánszemélynek - nem tartozik bele.A NAV a bejelentkezés alapján a bérbeadónak adószámot állapít meg. A bérbeadásról az adószámmal rendelkező magánszemélynek számlát kell kiállítani, amelynek áfát is kell tartalmaznia, ha a magánszemély[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.
Kapcsolódó címkék:      

Térítésmentes átadás

Kérdés: Az önkormányzat térítésmentesen átadja egy épület kiviteli terveit saját tulajdonú közhasznú gazdasági társaságának. A térítésmentes átadásról számla készül, a számla nettó részét nem téríti meg a kft. a térítésmentes átadásra való tekintettel, az áfarészt viszont igen az önkormányzat részére (az önkormányzat áthárítja a kft.-re az áfát). Hogyan kell könyvelni a számla nettó összegének kivezetését? A 38/2013. NGM rendelet kitér a térítésmentes átadás áfaelszámolásának könyvelési tételeire, de a nettó érték kivezetését nem taglalja.
Részlet a válaszából: […] előírásokat, a fizetendő áfával kapcsolatos könyvelési tételeket tartalmazza. A számlán szereplő nettó összeggel kapcsolatosan követelést nem kell könyvelni, hiszen nincs követelés a térítés nélküli átadáskor a nettó összegre, és nincs ezzel kapcsolatban bevétel sem, így nem világos, mivel szemben számolták el a nettó összegre vonatkozó követelést. A számlán ebben az esetben csak az áfa összegét kell fizetendőként szerepeltetni.Amennyiben az ügyviteli rendszer nem[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Támogatások elszámolása - COFOG

Kérdés: Országos nemzetiségi önkormányzat vagyunk, a miniszterelnökségtől a támogatásokat a 084020 nemzetiségi közfeladatok ellátása COFOG-on kapjuk. Amikor beérkezik a támogatás, azt is erre a COFOG-ra kell könyvelni, vagy a 018010 önkormányzatok elszámolásaira, illetve használjuk még az igazgatási tevékenység COFOG-ot a 011140. Ha ingatlan beruházására/felújítására kapunk pénzt, akkor a 013350 önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás COFOG-on teljesítjük a kifizetéseket. Ez megfelelő így?
Részlet a válaszából: […] amelyek érdekében azok felmerültek. Így az alkalmazott kormányzati funkció kiválasztásánál meg kell keresni azt, amelyik megfelel annak a tevékenységnek, amelynek érdekében a bevétel, kiadás felmerül. Egyes támogatások esetében a támogatás elszámolásának szabályai tartalmazzák, hogy mely kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.
Kapcsolódó címkék:    

Fizetés nélküli szabadságát töltő köztisztviselő megbízása

Kérdés: A közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő jelenleg gyermekgondozási célú fizetés nélküli szabadságát tölti. A köztisztviselő titkársági és anyakönyvvezetői feladatokat lát el. A fizetés nélküli szabadság megszakítása nélkül, megbízási szerződéssel megbízhatja-e a közös hivatal a távol lévő dolgozót anyakönyvi feladatok ellátására? A dolgozó anyakönyvvezetői feladatokra történő megbízása nem került visszavonásra a fizetés nélküli szabadság idejére.
Részlet a válaszából: […] ugyanazon feladatra ne kerüljön kifizetésre megbízási díj és munkabér egyszerre, ami fizetés nélküli szabadság idején értelemszerűen nem áll fenn, mégis megfontolandó a munkakörbe tartozó feladatra megbízási szerződés létesítése.Fontos továbbá figyelembe venni az egészségbiztosítási, családtámogatási ellátásokra vonatkozó szabályokat abból a szempontból, hogy az ellátás mellett (CSED, GYED, GYES) folytatható-e keresőtevékenység, szerezhető-e jövedelem keresőtevékenységből.Ez a szülési szabadság alatt a CSED folyósítása mellett kizárt, egészen pontosan nem jár a csecsemőgondozási díj, ha a biztosított bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat.Egyébiránt[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.
1
2
3
7