×

9. Költségvetési Levelek / 2003. április 1.
TARTALOM

     
229. kérdés  
Kell-e áfát fizetni a visszatérített fejlesztési hozzájárulások után?
Kapcsolódó címke:
230. kérdés  
Mint költségvetési szerv, többféle támogatást kapunk a központi költségvetésből. Szeretnénk tisztán látni: mitől függ az, hogy kell-e utána áfát fizetni, és az abból finanszírozott beszerzések utáni mikor illet meg az áfalevonási jog?
Kapcsolódó címkék:  
231. kérdés  
Kell-e áfát fizetni a tárgyi mentes tevékenység céljára épülő, de közben értékesített, még befejezetlen beruházás után?
232. kérdés  
Az éves beszámolóban elszámol az önkormányzat a normatívákkal, és az annak alapján, a központi költségvetéssel való elszámolás eredményeként a fizetendő vagy megkapható normatív támogatás összegét be kell-e állítani követelésként vagy kötelezettségként a mérlegbe?
Kapcsolódó címkék:  
233. kérdés  
Újonnan épített labor- és irodaépülethez az építés során befizetett villany-, gáz- és vízműfejlesztési hozzájárulás összegét rá kell-e aktiválni az új épületre, vagy pedig külön kell nyilvántartani, mint ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot?
234. kérdés  
Létezik-e még az úgynevezett kötelező étkezés konyhai dolgozók, óvónők, kollégiumi nevelők, napközis tanárok esetében? Helyesen jár-e el az intézmény akkor, ha a kötelező étkezésre hivatkozással az ott érintett dolgozóinak a természetben nyújtott étkezés értékéből 4000 forint/hó kedvezményt, míg az e körbe nem tartozóknak 2000 forint/hó értékű, fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalványt juttat?
235. kérdés  
Saját üzemeltetésű melegkonyha hiányában akkor valósulhat meg a természetbeni étkeztetés, ha a munkáltató valamely, a munkaközi szünetben elérhető közelségben lévő melegétkezést nyújtó szolgáltatóval "megállapodást" köt. Ha az intézménynek van saját melegkonyhája, mi helyettesíti a megállapodást, hiszen saját magával kellene megállapodnia?
236. kérdés  
A 217/1998. Korm. rendelet 2. § 29. pontjában definiálja a tartósan üres álláshely fogalmát. Hogyan kell ezt értelmezni: az életben vannak olyan helyzetek, mint pl. tartós betegállomány, dolgozó nő esetében a szülési szabadság, a dolgozó fizetés nélküli szabadsága. A távollévő dolgozó esetében hogyan kell vizsgálni, hogy üres és betöltetlen-e az állás? Egybefüggően kell-e nézni, eléri-e a 4 hónapot, vagy éves viszonylatban össze kell adni azokat az időszakokat, amikor betöltetlen az álláshely?
Kapcsolódó címke:
237. kérdés  
Önkormányzatunk önálló költségvetési intézményének tevékenységi köre útépítés, parkfenntartás, csatorna-karbantartás és egyéb városgazdálkodási teendők. Bevétele nem értékesítésből származik, tevékenységét teljes egészében intézményt finanszírozó támogatásból látja el. Hogyan alakul áfarendszerbeli státusa?
Kapcsolódó címke:
238. kérdés  
51 éves vagyok, 7 éve dolgozom – mérlegképes könyvelői képesítéssel – gazdasági vezetőként. Kötelezhetnek-e felsőfokú (főiskolai) képesítés megszerzésére? Kötelező-e az évenkénti továbbképzéseken részt venni? Vizsgázni? Bizonyítvány van-e erről?
239. kérdés  
Társaságunk az önkormányzat javára fizetendő iparűzési adó 2002. december 20-ig teljesítendő előlegkiegészítését tévedésből az állami adóhatóság általános forgalmi adó számlájára fizette be, banki átutalással. Miképpen juthatunk hozzá a tévesen teljesített befizetés összegéhez?
Kapcsolódó címke:
240. kérdés  
A polgármesteri hivatal épületében hó- és árvízügyeletet tartottunk. Hogyan kell elszámolni a bért a nappali és az éjszakai ügyeletért, ha az hétköznapra vagy ha hétvégére esik? Köztisztviselőnek ügyeletre jár-e az éjszaki pótlék?
Kapcsolódó címke:
241. kérdés  
Városunkban a központban lévő óvodánk egy csoportját kihelyezték a településen belül létrehozott új óvodába, ami 5 km-re van. A helyi járatos busz menetrendje eltér az óvónők beosztási rendjétől, ezért nem tudják igénybe venni a helyi buszjáratot. Fizethető-e valamilyen jogcímen költségtérítés a településen belüli munkába járás esetén? Ha igen, csak a kihelyezett óvodai csoportban dolgozók részére, vagy az újonnan felvett személyeknek is? Alkalmazható-e az Mt. 153. § (1) bekezdése a mi esetünkben?
Kapcsolódó címke:
242. kérdés  
Költségvetési intézményben dolgozó gazdasági vezetőnek és a könyvelőnek kell-e magát regisztráltatnia mint mérlegképes könyvelő, vagy csak abban az esetben van erre szükség, ha más intézményeknek vagy vállalkozásoknak megbízási szerződéssel vagy számla ellenében történik a munkavégzés?
243. kérdés  
Középfokú oktatási intézmény gazdasági vezetője rendelkezik mérlegképes könyvelői végzettséggel, gyakorlata 22 év, jelenleg a 3. évet végzi a főiskolán. Kérheti-e átsorolását a diploma megszerzése előtt az "E" kategóriából az "F"-be?
244. kérdés  
Tavaly alanyi mentes volt intézetünk. Az idén bejelentkeztünk az áfa hatálya alá. Milyen gyakorisággal kell áfabevallást adnunk?
245. kérdés  
Egy önkormányzat földterületre vonatkozó használati jogot enged át egy gazdasági társaság részére. A felek megállapodnak továbbá, hogy a használati jog ellenértékeként a társaság vállalja, hogy a közterületet saját költségén tereprendezi, és az így létrehozott tárgyak (közvilágítás, padok stb.) az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Hogyan kell az áfát rendezni, kinek kell számláznia?
246. kérdés  
Egy bejövő számla tárgyi mentes és adóköteles tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, beszerzések áfáját is tartalmazza. Meg lehet-e bontani a számlát részben nem levonható, illetve arányosításba bevonható adóra?
247. kérdés  
Az 5. számban a 156. kérdés megválaszolásából hiányoljuk az általános iskolás tanulók részére adott tankönyvtámogatás elszámolását.
Kapcsolódó címke:
248. kérdés  
A gyermekek étkeztetési támogatásával kapcsolatosan – a közoktatásban gyermekétkeztetést igénybe vevők részére – kiadott oktatási miniszteri közlemény felsorolja az érintett kört, a mértéket, a további támogatási szempontokat, de pénzügyi-számviteli, adózási kérdésekkel nem foglalkozik.Hogyan kell kezelni a központi költségvetés által, az önkormányzaton keresztül nyújtott támogatást? Ha térítésidíj-csökkentésként kell kezelni, nem növekednek a saját bevételek. 2002. szeptembertől azt a gyakorlatot vezettük be, hogy a térítési díjat a korábbi normatív támogatás figyelembevételével fizettük meg, és az érintettek külön kapták meg a rendelkezésre álló keret erejéig a támogatást mint "segélyt". Helyes volt-e ez az eljárás?
Kapcsolódó címke:
249. kérdés  
Az önkormányzat által vállalt készfizető kezesség összegét – szennyvízcsatorna-beruházásra víziközmű-társulat által felvett hitelhez – a mérlegbe be kell-e állítani kötelezettségként?
Kapcsolódó címkék:  
250. kérdés  
Egy tárgyi eszköz pl. 2002. I. negyedévben 0-ra íródik, tehát annyi a bruttó értéke, mint az elszámolt écs, a nettó érték 0. Ezt az eszközt természetesen tovább használom. Mikor kell 0-ra vezetni a bruttó értéket: 2002. december 31-én, vagy 2003. december 31-én?Ha egy tárgyi eszköz 0-ban szerepel, de még használjuk, akkor több évig is szerepelhet a 0-ban, vagy a következő év végén, 2003. vagy 2004. december 31-én ki kell onnan vezetnem?
251. kérdés  
A településrendezési terv bekerülési értékét a mérlegben a szellemi termékek vagy az egyéb immateriális javak közé kell-e beállítani?
Kapcsolódó címkék:    
252. kérdés  
Tárgyi eszközt, amelyik a 0-ban szerepel – és már annyira elhasználódott, hogy értékesíteni sem lehet – megsemmisítjük, kidobjuk, és kivezetjük a 0-ból. Kell-e előtte selejtezni, vagy valamiféle megsemmisítő jegyzőkönyvet készíteni? Hogyan bizonylatoljuk le, hogy már nincs? Egyébként már a mérlegben sem szerepel!
Kapcsolódó címkék:  
253. kérdés  
Saját tanulónknak rendszeres megbízást és díjazást szeretnénk adni (oktatási időn kívül végzett) munkájáért, de nem szünidőben. Milyen formában és keretek között van erre lehetőségünk, és a tevékenység ellenértékeként kifizetett összeg adókötelezettsége hogyan alakul?
Kapcsolódó címke:
254. kérdés  
Hogyan kell elszámolni a költségvetési számvitelben a garancia keretében cserélt tárgyi eszközt, ha az új eszköz ára magasabb, mint az eredetié?
Kapcsolódó címkék: