×

39. Költségvetési Levelek / 2005. január 11.
TARTALOM

     
939. kérdés  
Az intézményünkben dolgozó fizikai alkalmazottakat a Mt. szerinti munkaviszonyban foglalkoztatjuk. 2005-től a minimálbér 57 000 forint lesz. Kérdésünk, hogy érinti-e ez az ő adózásukat, a 3ezer forintos "béremelésük" után kell-e majd szja-t fizetniük?
Kapcsolódó címkék:  
940. kérdés  
A jövő évi Szja-tv. módosításával kapcsolatosan eltérő információkat olvashattunk a különböző újságokban. Egyes tájékoztatások szerint bevezetik a telefonadót, máshol meg az olvasható, hogy a telefon személyes használata miatt egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni.
Kapcsolódó címke:
941. kérdés  
1. Központi költségvetési intézményként működő kutatóközpont vagyunk. Kiegészítő jellegű tevékenység keretében ellenérték fejében rendszeresen értékesítünk saját előállítású diagnosztikumokat (anyagokat), valamint kutatással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtunk. Az eladási árakat saját hatáskörben az önköltségszámítási szabályzatban rögzítetteknek megfelelően állapítjuk meg. Az önköltség képzésénél – közvetlen anyagféleségeken kívül – értelemszerűen számolunk a felmerült bérek és járulékaik összegével is. Ez utóbbiak forrása azonban a fenntartótól (FVM) érkező állami támogatás, amely alapvetően a kutatási csoport állami feladatainak ellátására szolgál. A kiegészítő tevékenységet a szabad kapacitás kitöltéseként végzik az adott kutatási csoportok, és a munkaidő megközelítéséből valójában nem elkülöníthető, hogy a munkaidő mely részében végzik az ún. állami alapfeladatot, és melyben az ún. értékesített diagnosztikumokat. A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás ráfordításait – az illetményeken kívül – és bevételeit a számvitelben elkülönítetten kezeljük, s a kiszámlázott bevételek utáni áfát befizetjük. Kérdésünk arra vonatkozik, hogy az említett bevételekből vásárolt anyagféleségek után felszámított áfát teljes mértékben levonhatjuk-e, vagy az arányosításba kell bevonni, és csak az arányszám alapján lehet azt visszaigényelni? 2. Tevékenységéből adódóan ugyancsak rendszeresen végez az intézet kutatási szolgáltatást ún. alvállalkozói, együttműködői szerződés alapján. A szolgáltatásról számlát állít ki, és a bevétel áfatartalmát értelemszerűen megfizeti. Kérdésünk ugyanaz, mint az előbbiekben részletezett, vagyis visszaigényelhető-e maradéktalanul az e bevételből vásárolt anyagféleségek áfája az adott feladat tételes analitikus nyilvántartását feltételezve? 3. Külföldi partnerekkel megkötött szerződések alapján licencet – hasznosítási díjbevételt – kap az intézmény. Ennek előzménye az intézet által kifejlesztett és a külföldi által használt szellemi termék, tudományos technikai szakértelem, az ún. "know-how", amelynek felhasználásával a külföldi fél saját országában árbevételhez jut, és annak megállapodás szerinti mértékét átadja az intézetnek. Helyesen járunk-e el, ha a teljesítés helyét külföldinek tekintjük, és ebből adódóan a külföldi fél fizeti meg az adót? Továbbá az érkezett bevételekből történő vásárlások áfáját teljes mértékben visszaigényelhetjük, vagy arányosítani kell?
942. kérdés  
Intézményünk üzemanyagkutat üzemeltet a saját (intézményi) gépkocsik és mezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez. A Mol megküldi a tankos gázolaj számláját, mi kifizetjük, és az áfát nem igényeljük vissza. A tényleges felhasználás után gépkocsinként és mezőgazdasági gépenként feladás készül. Hogyan történjék a könyvelés, mivel az APEH szerint a mezőgazdasági gépek üzemeltetéséhez felhasznált gázolaj áfája visszaigényelhető, de a számlában kifizetett üzemanyag mennyisége csak több részletben kerül felhasználásra. (Áthúzódik más áfabevallási időszakra is.)
943. kérdés  
Költségvetési szervtől egy betörés során eltulajdonítottak egy számítógépet. A rendőrségtől a negyedéves mérleg fordulónapjáig nem érkezett meg a nyomozás eredményéről szóló értesítés. A számítógépet ebben az esetben törölni lehet-e az állományból?
944. kérdés  
1. Van-e valamilyen lehetőség az innovációs járulék címén előírt előlegek összegének csökkentésére, a már befizetett előleg visszaigénylésére, ha a már befizetett előleget is kutatás-fejlesztésre kívánja a gazdálkodó szervezet felhasználni? 2. Ki és milyen módon igényelheti az Innovációs Alapból a támogatást? 3. Technikailag hogyan történik az KTIA-tv. 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott levonás? Levonható az éves költség abban az esetben is, ha a megrendelt kutatás-fejlesztés év végére még nem fejeződött be? 4. Abban az esetben, ha az innovációs járulék bruttó összegét csökkenti a gazdasági társaság a kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított összegekkel, hogyan kell nyilvántartani a kutatási, a kísérleti fejlesztési témákat?
Kapcsolódó címke:
945. kérdés  
2003. évben a 368-48882 számlára könyveltük a devizás beruházásainkat. 2004-ben a számlán kamatjóváírás és a számla megszűnése miatti átvezetés szerepel. Kérem, hogy részletesen levezetni szíveskedjék a kamatjóváírás, az átvezetés és az átváltás miatti különbözet könyvelését a 368, 48882, 3521 (574217) számlákon.
946. kérdés  
Kollektív szerződés alapján munkakörönként – kihordási idő figyelembevételével – dolgozóink munkaköpenyt kapnak (könyvelő, takarítónő, karbantartó). A munkaköpeny nyilvántartásba kerül, és az intézmény tulajdonát képezi. Adóköteles természetbeni juttatásnak minősül-e? Kell-e utána 29 százalék tb- és 3 százalék ma-járulékot fizetni?
947. kérdés  
Köztisztviselő vagyok, 39 év közszolgálati jogviszonyom van. Megillet-e az öthavi jubileumi jutalom előrehozott öregségi nyugdíjba vonulásom alkalmából? A jogviszonyom közös megegyezéssel szűnik meg, nyugdíjazás miatt.
Kapcsolódó címkék:  
948. kérdés  
A Költségvetési Levelek 34. számában a 841. kérdéssel, a temetési segély elszámolásával kapcsolatos válaszukkal kapcsolatban szeretnék egyértelmű választ kapni. Az Szja-tv. l. sz. melléklet 1.3 pontja alapján adómentes bevétel "...a munkáltatótól, érdekvédelmi szervtől az elhunyt házastársa vagy egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély..." A válaszból úgy tűnik, hogy a munkavállaló részére az elhunyt házastárs vagy egyenes ágbeli rokon miatt kifizetett temetési segély is adómentes. Véleményünk szerint a válasz e tekintetben téves vagy félreérthető, mert a munkavállaló részére nem fizethető az idézett szövegrész alapján adómentesen temetési segély.
Kapcsolódó címkék:  
949. kérdés  
Társaságunk által könyvelt vendéglátási tevékenységet folytató társaságnál szakmunkás tanulók kötelező évközi szakmai gyakorlatukat töltik, melyre a társaság jövedelmet kíván részükre kifizetni, havi 7000 Ft-ot. A foglalkoztatásukra a felek tanulószerződést nem kötöttek, csak az iskolával együttműködési megállapodást. A témával kapcsolatos jogszabályok áttekintése során arra a véleményre jutottunk, hogy a tanulók részére ez a 7000 Ft havonta járulékmentesen, tisztán, levonás nélkül kifizethető, azaz a munkáltatót nem terheli, munkaadói járulék, szakképzési hozzájárulás, eho, a tanulóktól pedig nem kell levonni szja-előleget, munkavállalói járulékot, 8,5% nyugdíj-biztosítási járulékot, és az egészségbiztosítási járulékot sem (Szja-tv. 3. § 72. e) pontja, Tbj-tv. 20. § és 24. §).
950. kérdés  
Magánszemély tulajdonában lévő ingatlanon történt parcellázáshoz az önkormányzat megelőlegezte és saját költségén kiépítette a közműveket. Az így keletkezett összközműves telkekből fedezte az önkormányzat pénzügyi kiadásait. Ezáltal az önkormányzat másodlagos tulajdonos lett. Áfa-kötelezettség terheli-e az önkormányzat által értékesítendő ezen telkeket?
Kapcsolódó címkék:  
951. kérdés  
Hogyan kell értelmeznünk a 2005. évi Szja-tv-nek a munkába járással kapcsolatos költségtérítésre vonatkozó új rendelkezését, amely így szól: "a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet szerinti munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjegygyel történő elszámolás ellenében a bérlet, a jegy árát meg nem haladó költségtérítés, feltéve, hogy a bérleten vagy a jegyen a magánszemély utazási igazolványának száma, vagy ennek hiányában a magánszemély nevére szóló számla igazolja az általa történt felhasználást"?
952. kérdés  
Az önkéntes pénztárba befizetett munkáltatói hozzájárulás összegét kell-e szerepeltetni az éves jövedelemigazoláson és a munkáltatói elszámoláson, és ha igen, akkor melyik sorban?
953. kérdés  
Intézményünknek saját főzőkonyhája van. Dolgozóink számára fontos kérdés, hogy az étkezésért kell-e térítést fizetniük, illetve hogy kell-e adózniuk akkor, ha az ebédért nem kérünk térítést?
Kapcsolódó címkék:  
954. kérdés  
OTP-lakásalapszámla könyvelése: átutalás az OTP-hez, az OTP kamatjóváírása és kezelési költségének könyvelése, zárolás, a dolgozónak kiutalás, a dolgozó havi befizetései, esetleges késedelmi kamatok könyvelése. Kérem a 412... Tőkeváltozások számla pontos megjelölését is.
Kapcsolódó címkék:  
955. kérdés  
Többcélú oktatási intézmény vagyunk. Atechnikai vezetőt az Szja-tv. 7. § p) pontjával összhangban a munkaköréhez szükséges OKJ-s munkavédelmi technikusi tanfolyam elvégzésére köteleztük, amelynek költségét az intézmény nevére szóló számla alapján április hónapban kifizettük. Az oktatással kapcsolatos útiköltséget is térítjük. Az Szja-tv. 7. § p) pontja szerint a tanfolyamdíj nem számít a munkavállaló bevételének, ő tehát ez után nem adózik. Intézményünknek fennáll-e valamilyen adófizetési kötelezettsége a tanfolyamdíj, illetve útiköltség-térítés után?
956. kérdés  
A közalkalmazotti jogviszony szempontjából beszámítható-e előző "munkaviszonyként" a betéti társaság beltagjaként, illetve betéti társaság személyesen közreműködő kültagjaként töltött idő? Ha ez utóbbi után 3 év gyes következett, ez az idő figyelembe vehető-e?
Kapcsolódó címkék:      
957. kérdés  
Egészségügyi intézmény vagyunk. Intézményünk a szakmai minimumfeltételben előírt iskolai végzettségű ápolókkal rendelkezik, akik saját költségükön főiskolát végeznek. Ugyanakkor a diploma megszerzése után is ugyanabban a munkakörben tudjuk őket tovább foglalkoztatni. Kötelesek vagyunk-e az iskola elvégzése után magasabb kategóriába sorolni, ha a szakmai feltételek szerint a felnőttszakápoló-végzettség is elegendő?