Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

215. Költségvetési Levelek / 2015. augusztus 11.

TARTALOM

3999. kérdés Ballonos víz adóvonzata
Költségvetési intézmény a gazdasági hivatal folyosóján ballonos vizet helyezett el, amiből az irodában dolgozók, illetve az ügyeiket intéző alkalmazottak tudnak térítésmentesen inni. Milyen juttatásnak kell minősíteni, mi az adóvonzata, és milyen rovatra kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4000. kérdés Munkanélküli-ellátás figyelembe- vétele közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapításánál
Új költségvetési intézményként átvett közalkalmazottaink személyi anyagait felülvizsgáltuk. A fizetési fokozat megállapításához a munkanélküli-ellátás időtartamának beszámítására többféle példát láttunk, ezért kétség merült fel:
- jogszerző idő-e az 1992. július 1-je előtti munkanélküli-ellátás időtartama a fizetési fokozat szempontjából?
- jogszerző idő-e a fizetési fokozat szempontjából a munkanélküli-ellátás időtartama 1992. július 1-jétől 1992. december 31-ig a 6 hónapos szabályra tekintettel?
4001. kérdés Tanács végrehajtó bizottságánál és annak szakigazgatási szerveinél eltöltött idő figyelembevétele a közszolgálati jubileumi jutalomra jogosító idő számításánál
Önkormányzati hivatalban dolgozó köztisztviselő jubileumi jutalmához történő jogosultsági idő számításával kapcsolatban merült fel, hogy a Nagyközségi Tanács VB költségvetési üzeménél eltöltött időszak (1992 előtti) beszámítható-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4002. kérdés Külföldi kiküldetés elszámolása
Polgármesteri hivatal valutapénztárral nem rendelkezik. Partnerközségünkhöz utazik egy delegáció Németországba. Külföldön hogyan kérjenek számlát, és hogyan tudjuk kifizetni forintpénztárunkból?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4003. kérdés Városüzemeltetési és város- gondnoksági feladatok ellátására nyújtott önkormányzati támogatás
Az önkormányzat 100%-os nonprofit gazdasági társaságának városüzemeltetési és városgondnoksági feladatok ellátására támogatást nyújt.
Kérdéseink:
1. Ha az önkormányzat konkrétan meghatározza, hogy a támogatást milyen feladatokra és mekkora összegben költheti el a társaság, akkor az így nyújtott támogatás ellenértéknek minősül-e, kell-e általános forgalmi adót fizetni utána?
2. Ha a támogatást az önkormányzat gazdasági társaságának általános jelleggel adja, hogyan tudja az önkormányzat a feladatok ellátására adott támogatás felhasználását előírni és azt ellenőrizni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4004. kérdés Halasztott áfa és a fordított adó
Önkormányzat az általánosforgalmiadó-kötelezettségeinek tekintetében havi bevalló. A fizetendő általános forgalmi adóban viszonylag jelentős tétel az Áfa-tv. 61. §-a szerinti halasztott forgalmi adó, a beruházási munkákhoz kapcsolódóan rendszeresen felmerül fordított adó is. Hogyan kell a havi általánosforgalmiadó-bevallást egyeztetni a számviteli nyilvántartásokkal?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4005. kérdés Víziközmű-hálózat üzemeltetéséhez átvett targonca és szoftver
Az Áfa-tv. 11. §-a (3) bekezdésének a közcélú adományozásra vonatkozó előírása nem kizárólag akkor alkalmazandó, ha az adott térítésmentes termékátadás maradéktalanul megfelel a közcélú adomány Áfa-tv.-ben meghatározott fogalmának. E rendelkezés olyan esetben is alkalmazandó, ha más jogszabály az adott térítésmentes esetre az Áfa-tv. közcélú adományozására vonatkozó előírásainak alkalmazását írja elő. Ilyen tartalmú rendelkezést tartalmaz Vktv., amelynek 8, 10, illetve 79. §-a egyes térítésmentes ügyletek tekintetében kimondja, hogy azok általános forgalmi adózás szempontjából közcélú adománynak minősülnek. Víziközmű-hálózat üzemeltetéséhez átvett targonca és szoftver esetében is alkalmazható-e a fenti szabály, vagy az csak a víziközmű-hálózat térítésmentes átvételére vonatkozik?
4006. kérdés Kataszteri nyilvántartás vezetése
Kérdésünk a Költségvetési Levelek 212-es számában megjelent 3957. sorszámú (Költségvetési, beszámolási feladatok ellátása önkormányzati hivatalnál) kérdésre adott válaszukhoz kapcsolódik. A vagyonkataszteri nyilvántartás vezetése gazdálkodási feladatnak minősül-e? A kataszteri nyilvántartás vezetése ellátható-e a gazdasági szervezeten kívül, szolgáltatás (külső vállalkozás) megrendelésével is?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4007. kérdés Közalkalmazotti jogviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulása - jubileumi jutalomra való jogosultság
Közalkalmazotti jogviszonyból közszolgálati jogviszonyba helyeztek át centralizáció miatt, a Kjt. 25. §-ának (1) bek., illetve a Kjt. 25/C. §-ának (10) bekezdésében foglaltakra hivatkozással. A Kjt. 25/C. §-ának alapján a közalkalmazotti jogviszonyom közszolgálati jogviszonnyá alakult át. Kinevezésem szerint elismert közszolgálati jogviszonyom kezdete 1978. december 20. Kérhetem-e közszolgaként a 35 éves jubileumi jutalmam kifizetését?
4008. kérdés Bankszámla-költségtérítés a közszférában
A költségvetési szervnél foglalkoztatottak részére fizethető bankszámla-hozzájárulásnak (2015-ben maximum havonta 1000 Ft/fő) a munkáltató és a munkavállaló részéről milyen adó-, illetve járulékvonzatai vannak? Az adott költségvetési szervnek (önkormányzat, intézmény) van-e lehetősége erre a célra külön normatívát igényelni? Amennyiben vannak a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók, rájuk is vonatkozhat ez a juttatás?
4009. kérdés Élelmezésvezetőre vonatkozó képesítési követelmények 2015. szeptember 1-jétől
Milyen előírások vonatkoznak az élelmezésvezetőkre szeptembertől? Mely jogszabályban találhatók meg az erre vonatkozó rendelkezések?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4010. kérdés Munkahelyvédelmi akcióterv
A Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetéseket melyik főkönyvi számon kell elszámolnunk abban az esetben, ha központi költségvetési szerv vagyunk? A 05/5022 főkönyvi szám a helyi önkormányzatok törvényi befizetéseit tartalmazza, viszont a 39/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a központi költségvetési szerveknek is befizetési kötelezettséget ír elő.
Kapcsolódó tárgyszavak:
4011. kérdés Utalványozás
Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv vezetője leadhatja-e bizonyos kifizetések (szerződéssel alátámasztott kifizetések, bevételek, pénztár-kerekítési különbözet, adó, hóközi személyi kifizetések, készpénzfelvétel stb.) utalványozását gazdasági szervezettel rendelkező intézmény vezetőjének? Az Áht. szerint hivatkozva a kötelezettségvállalásra, nem mondhat le az intézmény vezetője e jogáról. Akkor sem, ha az együttműködési megállapodásban rögzítve van? Gyakorlatban nagyon nehezen kivitelezhető.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4012. kérdés Közhasznú alapítvány cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott juttatások adókötelezettsége
Közhasznú alapítványunk elsődleges célja krónikus beteg, cukorbeteg gyermekek életkörülményeinek javítása, egészségének megőrzése, gyógyulásuk elősegítése rendszeres oktatás keretében. Ezen célok megvalósításához az alapítvány által biztosított szakemberek rendszeres képzését is biztosítja. Kérdésünk, hogy a cukorbeteg gyermekek és szüleik számára szervezett országos, egynapos oktatáshoz kapcsolódó juttatásokat milyen adófizetési kötelezettség terheli?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4013. kérdés EU-s projekt
2014-ben szállítói finanszírozás keretében valósult meg egy EU-s projekt. Tévesen 1,3 millió Ft-tal több lett lekönyvelve a B25-ös rovatba, mint a tényleges támogatás, mivel eredményt módosító tételről van szó, ezért kérdésem, hogy mi a módja a téves könyvelés helyreigazításának 2015-ben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4014. kérdés Munkabér-követelés elévülése
Mikor évül el a munkavállaló munkabér-követelésre vonatkozó igénye, ha a munkáltató több mint öt éve a havi háromszázezer forintos munkabéréből csak a minimálbérnek megfelelő munkabért fizette ki számára?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4015. kérdés Színpadi előadás önkormányzati támogatásból
Önkormányzatunk támogatást biztosít határozatával egy színpadi előadás megtartására. A megítélt támogatás összegét lakossági hozzájárulásokból kívánja fedezni. Amennyiben a lakosok támogatják a kezdeményezést, és fejenként 100 Ft-tal hozzájárulnak a kezdeményezéshez, akkor a beszedett összeget hogyan kell könyvelni? Ez a beszedett összeg adóköteles bevétel lesz? Milyen bizonylatot kell a befizetőnek adni az átvételkor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4016. kérdés Testvérvárosi kapcsolatok keretében adott ajándék, nyújtott vendéglátás, szállás, utazás, szabadidőprogram adóvonzata és könyvelése
Önkormányzatunk polgármestere és képviselői Erdélybe utaznak testvértelepülési kapcsolat felvétele céljából. A vendéglátóknak ajándékot visznek. Milyen adókötelezettsége keletkezik ebből az önkormányzatnak? Amennyiben általunk is viszonzásra kerül majd a vendéglátás, és például étkezés, fürdőbelépő, szállás és utazási költség merül fel, ezen ki­adásoknak milyen Szja-tv. szerinti fizetési kötelezettsége lesz? Milyen főkönyvi számra könyvelendők ezek a kiadások a költségvetési számvitelben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4017. kérdés Költségvetési szerv jogutód nélküli megszűnésének áfarendszerbeli megítélése
Városunk önkormányzatának képviselő-testülete a városunkban működő egyik múzeumot mint önálló jogi személyiségű intézményt megszüntette. A megszüntető okirat úgy rendelkezik, hogy az intézmény jogutód nélkül szűnik meg, a közfeladat ellátása tekintetében utódszervezete egy nonprofit kft. lesz. A múzeum által a megszűnés napjáig végzett adóköteles tevékenységet a megszűnést követő első naptól a nonprofit kft. végzi tovább, ugyanazon helyeken, a múzeum által korábban beszerzett eszközökkel. A Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján a múzeum jogutód nélkül szűnt meg. Alkalmazhatjuk-e az Áfa-tv. 17. §-ának (2) bekezdésében foglalt mentesítő szabályt? Álláspontunk szerint a hivatkozott rendelkezés alkalmazható, mivel a megszüntető okirat értelmében a közfeladat ellátása tekintetében a múzeum utódszervezete a nonprofit kft. lesz, és ebből következően áfafizetési kötelezettségünk nem keletkezik.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére