×

76. Költségvetési Levelek / 2007. március 20.
TARTALOM

     
1637. kérdés  
Önkormányzatunk (mint ajánlatkérő) közbeszerzési eljárás során szerződést biztosító mellékkötelezettségként ajánlati biztosíték nyújtását kötötte ki. Ezt a szerződésszerű teljesítést követően vissza kell fizetni a vállalkozónak. A visszafizetésig hol kell ezt nyilvántartani, milyen főkönyvi számlára számoljuk el a beérkezett ajánlati biztosítékot?
Kapcsolódó címke:
1638. kérdés  
Cégünk Ausztriából esztergagépet szerez be, majd a beszerzést követően tovább értékesítjük egy lízingcégnek, akitől ezt az eszközt vissza fogjuk lízingelni. Az osztrák fél a termék beérkezését megelőzően előlegszámlával előleget kér tőlünk. Ezt az előleget nem mi, hanem a mi vevőnk, azaz a lízingcég utalja át a külföldinek. Ennek jogi hátterét az képezi, hogy a belföldi lízingcégnek küldünk egy előlegbekérő levelet, majd ezen bekérőlevelünk alapján fennálló követelésünket engedményezzük az osztrák félre. Kérdésünk, hogy az osztrák partnertől kapott előlegszámla alapján fennáll-e nálunk közösségi beszerzés utáni áfafizetési kötelezettség, illetve levonási jogosultság, vagy csak a végszámla kiállításakor (azaz az engedményezés a 20/A. § (5) bekezdése alapján előleg átadásának minősül-e)?
Kapcsolódó címkék:    
1639. kérdés  
Áfa hatályán kívüli önkormányzat vagyunk. A mi esetünkben bármely tevékenységünkkel kapcsolatos díj szerződésben vagy önkormányzati rendeletben történő (bérleti, szoc. étkezők térítési díja) megállapításának mi a helyes módja, mivel kimenő számláinkban áfát nem számolhatunk fel? Ebben az esetben a díj megállapításakor kell-e az áfatartalomról rendelkezni? (Pl. 500 Ft/adag, vagy 500 Ft/adag áfával, vagy 500 Ft/adag + áfa.)
Kapcsolódó címke:
1640. kérdés  
Intézményünk az utóbbi időben több terméket értékesített uniós partnerek részére. Az olasz partnerünk nem tudott fuvarokmányt küldeni, mert a terméket saját fuvareszközével vitte ki. Tudomásunk szerint az adómentes számlázáshoz kell a fuvarokmány. Kérdésünk, hogy ebben az esetben mi fogadható el a kivitel igazolásául?
1641. kérdés  
Közhasznú civil szervezetünk 2004. július 1-jétől rendelkezik cégbejegyzéssel. Azóta is folyamatosan működünk. Kérdésem, hogy a személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatják-e részünkre a 2006. évi jövedelemadó-bevalláskor (2007. február 24-éig, illetve május 20-áig)?
Kapcsolódó címke:
1642. kérdés  
A 2006. december 20-án benyújtottuk a feltöltési kötelezettségről szóló bevallásunkat. A bevallásban csak a 20-áig ismert kötelezettséget tudtuk szerepeltetni, az azt követően – december 31-éig – jelentkezőt értelemszerűen nem. Helyesbíthető-e a "feltöltési" bevallás? Ha önellenőrizzük, a mulasztási bírságot az adóhatóság az eredeti, vagy a módosított bevallás alapulvételével állapítja meg?
1643. kérdés  
A foglalkoztatónak az egészségbiztosítási szerv helyett ezután az adóhatósághoz kell bejelenteni foglalkoztatottjait. A korábbi időszakban méltányosságból a bejelentés határidejének meghosszabbítását lehetett kérni. Budapesti cég vagyunk, kitől kérhetjük azt a jövőben?
Kapcsolódó címke:
1644. kérdés  
Önkormányzatunk mint intézményfenntartó 2005. évben az informatikai normatíva keretében megrendelte a Taninform 2005. szoftver Gyémánt 1 programot [3/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint akkreditált ügyviteli és iskolai adminisztrációs szoftver]. A szerződés szerint intézményeink a fizetett díj ellenében 1 éves használati jogot szereztek (2006. évre vonatkozóan). A főkönyvi nyilvántartásainkban ezt 2005. évben az 1-es számlaosztály vagyoni értékű jogok közé aktiváltuk, majd térítés nélkül átadtuk intézményeinknek. 2006. évben egy új szerződés keretében, újabb díjfizetés mellett biztosították a program újabb 1 éves használatát (2007. évre). Hogyan kell szerepeltetni az újabb – 2007. évre használati jogot biztosító – fizetett díjat a főkönyvi nyilvántartásokban?
Kapcsolódó címkék:  
1645. kérdés  
Érdeklődöm, hogy konyhával rendelkező óvoda élelmiszer-nyersanyagnorma számításához jogosan használja-e a Magyar Közlöny 2000/2. számában megjelent 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5. számú mellékletének táblázatát, illetve történt-e változás ebben a témában 2006. évben, ami alapján az óvodának más törvényre hivatkozással kellene a számításokat elvégezni?
Kapcsolódó címke:
1646. kérdés  
Év végén a szállítók mérleg szerinti értékének megállapításakor figyelembe kell-e venni a tárgyévet követő évben (pl. január) beérkező, de decemberi teljesítésű szolgáltatást tartalmazó kötelezettségeket (pl. távbeszélőszámla)?
1647. kérdés  
Kell-e értékelni a mérlegkészítéskor a gépjárműadósok állományát? Ha igen, akkor az egyszerűsített értékelési eljárás alkalmazható-e?
Kapcsolódó címke:
1648. kérdés  
A 2007. 02. 15-étől fizetendő vizitdíj, illetve napidíj befizetéséről a számlát, illetve nyugtát név szerint tételesen szükséges-e iktatni és könyvelni, vagy pedig a napi befizetéseket összesítve iktathatjuk és könyvelhetjük? Amennyiben vizitdíj-automatával történik a fizetés, mi az eljárási rend?
Kapcsolódó címkék:    
1649. kérdés  
Ingatlanunkon bérleti díj ellenében plakátragasztó reklámtábla elhelyezésére kötöttünk szerződést. A reklámtábla a bérlő tulajdonát képezi, lebontásakor a bérbe vett terület helyreállítása a bérlőt terheli. A számlázandó bérleti díj áfás, vagy tárgyi adómentes?
Kapcsolódó címke:
1650. kérdés  
Alapítvány által működtetett iskola melegítőkonyhával rendelkezik, egy kft.-től vásárolják az ebédet, amiről az iskola áfás számlát kap. Étkeztetésre önkormányzati támogatásban (bizonyos kerületektől a rászoruló gyermekek részére külön helyi rendelet határozata alapján), valamint állami étkezési normatív támogatásban is részesül az iskola. Az étkeztetéssel kapcsolatos áfás bevételek, költségek tételesen elkülönítésre kerülnek, az iskola vállalkozási tevékenységet nem végez. Kérdéseink: A diákok részére az ebéd befizetésekor nyugtát állítanak ki, szükséges lenne-e számla kiállítása? Az iskolának az önkormányzat részére a kapott térítésről kell-e számlát kiállítani, vagy elég a határozat? Ennek a pénzösszegnek, illetve az állami normatívának is van áfatartalma? A fenti esetben milyen módszerrel, milyen mértékben vonható le a beszerzés áfája? Amennyiben a levonható áfa megállapításánál arányosításról van szó, mi számít bele a bevételekbe, és mi kerül pontosan a képletbe? Az étkeztetéshez kapcsolódó további eszközök beszerzésének áfája levonható-e, ha igen, milyen mértékben (edények, poharak, tányérok)?
1651. kérdés  
Ha az önkormányzati képviselők úgy döntenek, hogy a költségvetési rendeletben elfogadott bruttó összegű tiszteletdíjukat év közben nem veszik fel, hanem előirányzat-átcsoportosítással dologi kiadásokra ajánlják fel (pl. az önkormányzat részére hangosító berendezést vásárolnak 200 E Ft-ért), akkor is csak a nettó összeget lehet elszámolni a gazdasági tartalomnak megfelelően? Hiszen ebben az esetben nincs külső szervezet – pl. alapítvány –, akinek tovább kell utalni az összeget? Itt az önkormányzati költségvetésen belül történik a felajánlás. Könyvelésben mi a helyes eljárás? A képviselőnek ezt az összeget be kell-e vallania az év végi adóelszámolásában?
Kapcsolódó címkék:  
1652. kérdés  
Cégünk takarítási szolgáltatás nyújtását vállalta el, amelyre tekintettel partnerünk előleget fizetett. Az előlegszámla kibocsátásra került. Azonban az ügylet – még a teljesítést megelőzően – meghiúsult, így a kiállított előlegszámlát storníroztuk. Helyesen jártunk-e el?
Kapcsolódó címkék:  
1653. kérdés  
A hivatali gépjárművek magáncélú használatát kiszámlázzuk a munkatársaknak. Levonható-e ez esetben a személygépjárművekhez igénybe vett szolgáltatások, termékbeszerzések áfatartalma, tekintettel a továbbszámlázás tényére?
1654. kérdés  
Ruházati cikkeket adtunk el egy osztrák vállalkozónak. Mivel a partnerünk saját fuvareszközével vitte ki a termékeket, fuvarokmányt bemutatni nem tudott. Kérdésünk, hogy hány – fuvarokmányt kiváltó – igazolást kell hozni, hogy adómentesen számlázhassunk? Ha az összes igazolás rendelkezésre áll, akkor az értékesítés biztosan adómentes? Hogyan tudjuk megkövetelni a partnerünktől, hogy a nekünk szükséges igazolásokat küldje el?
Kapcsolódó címke:
1655. kérdés  
Gyermekotthonként működő intézmény vagyunk. A gyermekek után járó családi pótlékot – a vonatkozó jogszabályok alapján – az intézmény kapja. Kérdés, hogy keletkezett-e támogatás miatti arányosítási kötelezettségünk a 2006. január 1-jét megelőző időszakokra tekintettel, mivel a családi pótlék – véleményünk szerint – államháztartási támogatásnak minősül?
Kapcsolódó címkék:    
1656. kérdés  
2007. év elején került sor a 2006. évi prémium kifizetésére, amelyből már a különadó-előleg levonása is megtörtént. A prémium összege összeadódott a havi jövedelem összegével, majd 12 hónappal és 4%-kal megszorozva, nyugdíjjárulék-alap felső határát levonva, ezt követően 12 hónappal osztva számítódott az előleg. Mivel a prémium évi egyszeri kifizetés, ennek összege jelentősen megnövelte a különadó-előleget, és sok dolgozónál jelentős különadó-túlfizetést okoz. A különadó-előleg göngyölítetten is számolható? Ha nem, akkor csak év végén igényelhetik vissza a dolgozók a túlvonást?
Kapcsolódó címke: