Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

119. Költségvetési Levelek / 2009. szeptember 29.

TARTALOM

2468. kérdés 2005. évi AVOP támogatás áfája
Intézményünk AVOP támogatásban részesült 2005. évben. A pályázati feltételek szerint ki kellett számítani a támogató által szabott képlettel a támogatás miatt levonásba nem helyezhető adó összegét, melyre kiegészítő támogatás formájában fedezetet kaptunk. Az így kiszámított összeg azonban kevesebb volt, mint amit az akkori áfaszabályok szerint a támogatás miatti arányosítás okán ténylegesen nem helyezhettünk levonásba. A kérdésem tehát az volna, hogy az az áfaösszeg, amit a támogatásból nem kaptunk meg, utólagosan visszaigényelhető-e a Közösségi Bíróság döntése nyomán megnyílt lehetőségnek megfelelően?
2469. kérdés Tartozás és követelés összevezetése
Intézményünk költségvetési szerv, helyiséget bérel nálunk egy kft., mely szállít is az intézményünknek. Tartozás-követelés összevezetést alkalmazunk a vevő- és a szállítószámlákkal megállapodás alapján. Kérdésem az, hogy a szállítóállomány javítása érdekében az összevezetést elvégezhetem-e úgy, hogy a különbség kiegyenlítése csak később fog megtörténni? Tehát ha a vevő tartozik 50 Ft-tal, én tartozom neki 100 Ft-tal, összevezethetem-e április 30-val, mikor a különbség kiegyenlítése (50 Ft) csak május 9-én fog megtörténni?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2470. kérdés Szolgálati nyugdíj szüneteltetésére vonatkozó szabályok 2010-től
A település polgármestere 2005 óta nyugállományú rendőr, szolgálati nyugdíjat kap. Polgármesterként - a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - illetményt kap, illetőleg költségtérítésben részesül. 2010-től választania kell a nyugdíj vagy fizetés között? A költségtérítés jövedelemnek minősül-e? Ha lemond illetményének (költségtérítésének) meghatározott részéről, úgy megtarthatja-e nyugdíját?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
2471. kérdés Gyermekétkeztetés áfája
Főiskolánk gyakorló óvodát és általános iskolát működtet. A gyermekek étkezését külső vállalkozástól vásárolt élelmezéssel oldjuk meg. A szülőktől a főiskola szedi be az étkezési térítési díjat, amelynek áfatartalmát befizetjük az APEH felé. Az étkezési feladat ellátásához normatív támogatást is kapunk a költségvetésből. A megvásárolt étkezésről szóló számlákon szereplő áfa összegét milyen mértékben helyezhetjük levonásba? A számlában szereplő teljes áfaösszeg levonható, vagy csak a szülő által megtérített része?
2472. kérdés Díjazás fogalma
A 2008. évi CV. tv. 8. § (2) bekezdés c) pontja többek között az irányító szerv hatáskörébe utalta a gazdasági vezetők díjazásának megállapítását. Tekintettel arra, hogy a "díjazás" fogalma eddig nem volt használatos, kérnénk ennek pontos értelmezését, hol van ez meghatározva? Tartalmazza-e pl. az utazási vagy egyéb költségtérítést, meleg étkezés igénybevételét, cafeteriajuttatást, keresetkiegészítést, vagy csak az illetmény, pótlékok, jutalom, prémium megállapítása értendő alatta?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2473. kérdés Késedelmes számlázás, elévülés
A közterület-használati díj határozat alapján került megállapításra, de nem lett kiszámlázva. A "bérlő" nem fizette meg az összeget. Ha ez a tartozás 2002. évben keletkezett, és azóta 2009. év elején egyenlegközlőben került kiértesítésre az illető, hogy mennyivel tartozik (tértivevénnyel), akkor ez a tartozás elévült? Ki lehet számlázni még ezt a tartozást, vagy már nincs is értelme?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2474. kérdés Gazdasági szervezet, gazdasági vezető körjegyzőségnél
A községi önkormányzatunk egy másik községi önkormányzattal körjegyzőséget alapított. A gesztor (irányító szerv) a mi önkormányzatunk. A körjegyzőség - a leendő változásokat tekintve (2008. évi CV. tv.) - önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. A szerv vezetője a körjegyző. Gazdasági vezetője a körjegyzőségnek nincs. A költségvetést, beszámolót én készítem el. Az iskolai végzettségem Pénzügyi és Számviteli Főiskola, adótanácsadó, és közigazgatási szakvizsgát tettem le, jelenlegi besorolásom: I/16. Kérdéseim a következők: Aláírhatom-e a költségvetést és a beszámolót a gazdasági vezető megjelölésnél, vagy azt inkább hagyjuk üresen? Tekintettel a várható változásokra, kötelező lesz-e, vagy csak lehetőség gazdasági vezetőt kinevezni a körjegyzőségnél, ha igen, mikortól, mi az előírás a végzettségre, és a kinevezés kinek lesz a hatásköre, és kié lesz a munkáltatói jog? A köztisztviselői illetményben mit jelent a gazdasági vezetői kinevezés (pótlék, illetménykiegészítés stb.)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2475. kérdés Közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
Kérem segítségüket a Kjt. 87/A. § (3) bekezdés a) pontjának értelmezésében! Az 1992. július 1-je utáni munkaviszonyt is be kell számítani, ha az nem közalkalmazotti volt, de a jelenlegi közalkalmazotti munkakörhöz szükséges iskolai végzettséggel rendelkezett a dolgozó?
2476. kérdés Végkielégítés szempontjából figyelembe vehető időszakok
Kjt. hatálya alá tartozó közalkalmazottaknál végkielégítés szempontjából mely idők vehetők figyelembe 1992. július 1. előtti áthelyezés(ek) és 1992. július 1-je utáni időre átnyúló áthelyezés(ek) esetén? Előző munkahelyek és megszűnésmódok megadásával szeretném alátámasztani kérdésemet. Példák: 1. Gépgyár 1962. 09. 01.-1970. 05. 31. áthelyezéssel megszűnt Főiskola 1970. 06. 01.-1997. 08. 31. áthelyezéssel megszűnt Egyetemre áthelyezéssel 1997. 09. 01-jétől jelenleg is Végkielégítés szempontjából melyik a figyelembe vehető idő: a) 1970. 06. 01. vagy b) 1962. 09. 01.? 2. Gimnázium 1973. 07. 01.-1975. 08. 30. áthelyezéssel megszűnt Gimnázium 1975. 09. 01.-1982. 07. 31. áthelyezéssel megszűnt Tanárképző 1982. 08. 01.-1994. 01. 31. áthelyezéssel megszűnt Egyetemre áthelyezéssel 1994. 02. 01-jétől jelenleg is Végkielégítés szempontjából melyik a figyelembe vehető idő: c) 1982. 08. 01. vagy d) 1973. 07. 01.?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2477. kérdés Gazdasági vezető képesítési követelménye - HELYESBÍTÉS (2424)
Az Ámr. 18/B. § alapján egyetemi szintű közgazdász diploma és vállalkozói szakos mérlegképes regisztráció mellett szükséges-e az államháztartási mérlegképes végzettséget is megszereznie a gazdasági vezetőnek?
2478. kérdés Gondozási központ belső ellenőrzése
2009. január 1-jétől Kistérségi Társulás működteti a Gondozási Központot. 2008. év vonatkozásában végezhet-e belső ellenőrzést a korábbi fenntartó önkormányzat?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2479. kérdés Külföldi kiküldetési előleg
Van-e valamilyen jogszabályi előírás arra vonatkozóan, hogy megbízásos jogviszonyban álló magánszemélynek - annak külföldi kiküldetésének elrendelése esetén - nem folyósítható külföldi kiküldetési előleg? Illetve ezt kell-e az intézményeknek szabályozniuk?
2480. kérdés Gazdasági vezetők képesítési követelményeinek változása
Jelenleg 53 éves vagyok, 20 éves költségvetési gazdasági vezetői gyakorlattal. Előrehozott öregségi nyugdíjba 61,5 éves koromban mehetek el. Regisztrált vállalkozói mérlegképes végzettséggel látom el a feladatot, gazdasági csoportvezetőként. 2011. január 1-jétől érvénybe lépő gazdasági képesítési követelmények elvégzésére 8 évvel az öregségi nyugdíjkorhatár előtt a munkáltató kötelezhet-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2481. kérdés Szociális intézmény gazdasági vezetőjének vezetői minősége és juttatásai
Egy önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szociális intézmény gazdasági vezetője megbízott vagy kinevezett vezető-e? A gazdasági vezető az intézmény alapító okirata, illetve Szervezeti és működési szabályzata szerint az intézményvezető általános helyettese annak távolléte esetén. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 3/A. § szerint csak az intézmény vezetője kinevezett vezető. Ennek értelmében az összes többi vezető megbízott? Tehát a gazdasági vezető is? Jól gondolom-e, hogy ha a gazdasági vezető megbízott vezető, akkor az ő munkaköre nem gazdasági vezető, hanem mondjuk főkönyvelő, és mint főkönyvelő van megbízva a gazdasági vezetői feladatokkal, mely feladatokért vezetői pótlék jár, melyet jelenleg is megkap? Továbbá a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerint jár az intézményvezető általános helyettesének (aki szintén a gazdasági vezető, vagyis a főkönyvelő) a pótlékalap minimum 100%-a? Jól értelmezem-e a jogszabályt, miszerint a gazdasági vezetéssel és az intézményvezető általános helyettesítésével megbízott "főkönyvelő" kétfelé vezetői pótlékra jogosult (véleményem szerint a gazdasági vezetői megbízás nem mosható összes az intézményvezető helyettesi megbízással)? A munkáltató szerint két jogcímen vezetői pótlék nem adható, de kétféle vezetői megbízás igen?
2482. kérdés Gazdasági vezető képesítési követelményei
Gazdasági vezető vagyok egy költségvetési intézménynél. Nem szakirányú főiskolai diplomám van, emellett rendelkezem vállalkozói szakon mérlegképes regisztrációval, 6 éves gyakorlattal. Ha jól értelmezem a jogszabályt - amely 2011-től lép életbe -, csak az új kinevezések esetében kell államháztartási mérlegképes végzettség. A már kinevezett személyeknek folyamatosan meg kell szerezniük? Helyettesíthető-e ez, ha vállalkozói regisztrációmat államháztartásira kérem, lehetséges-e ez? A volt államigazgatási főiskolán igazgatásszervezői szakon tanulok, és a tantárgyaim között szerepel államháztartástan, ez két féléves tantárgy, ez beszámítható-e az államháztartási szakon mérlegképes végzettségnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2483. kérdés Képzési költségek viselése tanulmányi szerződés alapján
Egy jelenleg önállóan gazdálkodó általános iskola gazdasági vezetője vagyok felsőfokú szakképzettséggel. 2011-től kötelező lesz a munkaköröm betöltéséhez a főiskolai végzettség, vagy legalábbis el kell kezdenem a tanulmányaimat. Kell-e tanulmányi szerződést kötnöm? Mi történik akkor, ha a tanulmányaim befejezése előtt - az önállóság megszüntetése miatt - a munkáltató felmond? Köthetek-e olyan szerződést, amelyben rögzítjük, hogy a munkaviszonyom megszüntetése esetén is tovább fizeti a fenntartó (önállóság megszűnése esetén az önkormányzat) a főiskolai tanulmányaimat? Könyvelés szempontjából hova kell könyvelni a munkakör betöltéséhez szükséges költségeket, ha a munkáltató az összes költséget fizeti, és nem pedagógus munkakörről van szó?
2484. kérdés Szociális intézményben dolgozó gépkocsivezető besorolása
Szociális intézményben, közalkalmazottként gépkocsivezető munkakörben alkalmazott dolgozónk hivatásos gépkocsivezető jogosítványát 1982-ben szerezte meg, azóta többféle munkaviszonya, köztük közalkalmazotti jogviszonya is volt. Jól tudom-e, hogy az 1992. július 1-je utáni összes munkaviszonyt, függetlenül attól, hogy közalkalmazotti jogviszony-e, fizetési fokozatába be kell számítani, hiszen a betöltendő munkaköréhez szükséges hivatásos gépkocsi-vezetői jogosítvánnyal 1982 óta rendelkezik?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére