×

144. Költségvetési Levelek / 2011. március 16.
TARTALOM

     
2851. kérdés  
Nem adóalany magánszemély önkormányzat részére, a felek megállapodása értelmében térítés nélkül ad át 6 db magánút megjelölésű ingatlant. A térítés nélkül átadott ingatlanok esetében, számosságuk okán, gazdasági tevékenységnek fog-e minősülni, áfaalanyiságot keletkeztet-e, így az ügylet során az értékesítéshez kapcsolódik-e forgalmiadó-fizetési kötelezettség, illetve az önkormányzat – amennyiben ezen ügylethez kapcsolódóan áthárított forgalmi adóval növelt beszerzést valósít meg – élhet-e adólevonási jogával?
2852. kérdés  
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) üzleti partnere, a felek közötti megállapodás értelmében, követelése egy részét elengedi. Ebben az esetben az adó-visszaigénylési joggal összefüggő megfizetettségi feltétel hogyan értelmezhető, hogyan vehető számításba?
Kapcsolódó címkék:    
2853. kérdés  
2010. decemberi teljesítésű dátummal vásároltunk egy ingatlant, mely fordított áfásnak minősül. 2010. decemberben foglaló néven csak egy kis része lett kifizetve, a többi várhatóan márciusban. Mely időszakban kell bevallani az ügylet áfáját, 2010. decemberben, vagy 2011-ben a kiegyenlítéskor? Levonásba helyezhető-e az áfa, ha nincs kifizetve a teljes vételár?
Kapcsolódó címkék:      
2854. kérdés  
Önkormányzat társasházban lévő lakását bérbe adja. Az önkormányzat felé a társasházat terheli-e számlakibocsátási kötelezettség az általa beszedett közös költség vonatkozásában, illetve az önkormányzat bérleti tevékenységével összefüggésben közüzemi költségei továbbszámlázása során adójogi szempontból mikor jár el helyesen?
2855. kérdés  
A 98 százalékos különadó vonatkozik-e azokra a jövedelmekre, amelyek után "ekhózott" a munkavállaló?
Kapcsolódó címkék:  
2856. kérdés  
Lakásfenntartó szövetkezetnek a lakásszövetkezeti tag, illetve nem tag tulajdonos önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) által fizetett közös költség és felújítási hozzájárulás adójogi megítélése az Áfa-tv. vonatkozásában. A fenti fizetési kötelezettségekkel összefüggésben kapnia kell-e számlát a gazdasági társaságnak, vagy elégségesnek bizonyul a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az említett költségek pl. csekken történő megfizetése úgy, hogy a közösköltség- és felújításialap-fizetési kötelezettség összegéről 12 havi, előre kitöltött csekk gondoskodik?
Kapcsolódó címkék:  
2857. kérdés  
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény alapján a gyámhatóság a családi pótlék, illetve az iskoláztatási támogatás természetbeni nyújtását rendeli/rendelheti el. Ugyanezen törvény 37. § (5) bekezdése alapján a települési önkormányzat részére a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történik fenti jogcímeken az utalás. Továbbá az önkormányzatok e területet érintő feladatait – közöttük a pénzügyi lebonyolítást is – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 91/F-L. § pontja szabályozzák, mely szerint eseti gondnok rendelkezik a támogatás felett, melynek felhasználásáról a jegyzőnek számol el. Milyen főkönyvi számlaszámon kell kezelni a Kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlát? Hogyan kell e tételeket az önkormányzatnak könyvelnie, milyen főkönyvi számlákat kell alkalmaznia? [Milyen bevétel a családtámogatási számlára megérkező pénz? Az eseti gondnok által természetbeni ellátásra fordított kiadása(i) milyen kiadási jogcímen jelenik/jelennek meg az önkormányzat könyveiben?]
Kapcsolódó címkék:  
2858. kérdés  
Mikortól lesz jubileumi jutalomra jogosult az oktatási intézményünknél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársunk? Jogviszonyadatai a következők: - 1981. 10. 28.-1988. 09. 30. ÁFÉSZ, munkaviszonya megszűnt, - 1989. 09. 01.-1989. 11. 03. Mezőgazdasági Kombinát (állami cég). Intézményünknél az alábbiak szerint állt jogviszonyban: 1990. 02. 14.-1996. 07. 31., 1994. 02. 23.-1994. 03. 27., 1994. 08. 08. óta folyamatosan. A fel nem sorolt időszakokban háztartásbeli, illetve munkanélküli volt.
2859. kérdés  
Mit jelent a gyakorlatban, ha a kinevezés módosítása következtében a korábbi kinevezett vezető nem vezetői munkakört tölt be, illetményét fizetési osztályának és fokozatának alapján kell megállapítani? Ha a kinevezésmódosítást megelőző illetmény összege az e törvény szerinti garantált mértéket meghaladta, a kinevezés módosításakor – a 30/C. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az illetmény összegét a megelőző illetmény és a garantált illetmény közötti eltérés százalékban meghatározott arányának megfelelően kell megállapítani. Tehát ha az érintettnek kinevezett vezetőként bruttó 200 E Ft volt az illetménye, a kinevezésmódosítás után (nem vezetői munkakörbe) a garantált illetmény bruttó 120 E Ft lenne, hogyan alakul a bruttó illetmény ebben az esetben?
Kapcsolódó címkék:  
2860. kérdés  
Iskolánkban gyógypedagógiai asszisztenst foglalkoztatunk. 2010. júniusban elvégezte a tanítóképző főiskolát, azonban a nyelvvizsga hiánya miatt nem kapta meg a diplomát. 2010. szeptembertől az "F" fizetési osztályba soroltuk. Mennyi ideig lehet ebben a fizetési osztályban? Mennyi időn belül kell a nyelvvizsgát megszereznie a diploma kiadásához, és a végleges "F" besoroláshoz?
2861. kérdés  
Kérem, szíveskedjenek segítséget nyújtani egy idősek otthonában dolgozó közalkalmazott jubileumi jutalomra való jogosultságának kérdésében! Nevezett közalkalmazott 1970. 08. 03-án lépett munkába a Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál, munkaviszonya a közalkalmazott törvény hatálybalépéséig, 1992. 06. 30-ig állt fenn ezen munkáltatónál (21 év, 10 hónap, 28 nap). 1992. 07. 01-jétől 1995. 12. 21-ig (3 év, 5 hónap, 21 nap) állt fent Gyógyszergyártó és Gyógyszerkereskedelmi Zrt.-nél. Ezt követően 1995. 12. 22-től 2006. 02. 15-ig (10 év, 1 hónap, 25 nap) a városi gyógyszertárban dolgozott gyógyszertári asszisztensként. Ezen munkáltató magánvállalkozás. 2006. 03. 01-jétől ápoló-gondozóként dolgozik intézményünkben, az idősek otthonában. Kérem, szíveskedjenek állásfoglalást adni arról, hogy nevezett dolgozó (eddig számára nem állapított meg jubileumi jutalmat egyik munkáltató sem) jogosult-e jubileumi jutalomra, és ha igen, a 25, 30, 40 évesre?
2862. kérdés  
Napközi otthonos óvodánk főzőkonyhával rendelkezik, és igény esetén vendégétkezést is biztosít. Az elmúlt években az étkezési térítési díjak megfizetése utólag történt, hó végén. Ez azt eredményezte, hogy folyamatosan voltak hátralékos étkezők, akik nem fizették meg az étkezési térítési díjat. A mai napig is van néhány személy, akik viszonylag nagy összegű tartozást halmoztak fel. Az étkezési térítési díjak befizetése készpénzben történt az óvodában, melyről az élelmezésvezető készpénzes számlát állított ki. A nem fizető egyének esetében az elfogyasztott ételekről analitikus nyilvántartást vezetnek, ahonnan az elfogyasztott adag, valamint a fizetendő összeg kigyűjthető. Az óvoda önállóan működik, de nem önállóan gazdálkodik, az önkormányzat van megbízva a gazdálkodással. A követelések kimutatása a mérlegben (önkormányzat mérlegében) elismert vevői tartozás esetén lehetséges. Mi tehát a teendő, hogyan lehet "elismertetni" a tartozásokat a vevőkkel? Nyilatkoztatni kell az elfogyasztott étellel – dátum, összeg feltüntetésével – kapcsolatban? És ha nem ismeri el, illetve nem reagál a vevői elismerő nyilatkozatra, mi a teendő? Mi a teendő akkor, ha az illető külföldön dolgozik, tehát egyáltalán nem elérhető (itthoni tartózkodása bizonytalan)? Az elismerő nyilatkozatok megelőzik a felszólító levelet, vagy függetlenek egymástól?
Kapcsolódó címkék:  
2863. kérdés  
Amennyiben szervezetünk egy külföldi (osztrák) cégtől bérel autót magyarországi használatra, van-e valamilyen áfavonzata?
2864. kérdés  
Polgármesterünk 40 év utáni jogviszony után nyugdíjba vonult, az októberi választáson már nem indult. Részére 40 évi jogviszony után 5 havi jubileumi jutalom került kifizetésre. Havi alapbére 425 150 Ft volt. Jubileumi jutalom összege: 5 x 425 150 = 2 125 750 Ft. Jogszabályi előírás alapján részére 3 havi végkielégítést fizettünk ki, azaz 3 x 425 150 Ft = 1 275 450 Ft-ot. A megválasztott új testület a nyugdíjas polgármesternek további 1,5 havi végkielégítést szavazott meg. 1,5 hó x 425 150 = 637 725 Ft. Jubileumi jutalom kifizetett bruttó összege: 2 125 750 Ft. Végkielégítés kifizetett bruttó összege: 1 913 175 Ft. Mi a különadó alapja: a kifizetett bruttó juttatás, vagy a szuperbruttó szja-alap? A fenti adatok ismeretében keletkezik-e különadó-fizetési kötelezettség, ha igen, milyen mértékben?
Kapcsolódó címkék:    
2865. kérdés  
Jogosult-e a gyermektartást fizető elvált szülő a családi kedvezmény megosztott érvényesítésére a volt házastársánál elhelyezett gyermekekre tekintettel?
Kapcsolódó címkék:  
2866. kérdés  
Intézményünkben a feladatok átcsoportosítása miatt néhány kollégának megszűnik a jogviszonya. Ameddig nem találnak új munkahelyet, igényelni fogják a munkanélküli-ellátást. Kérdésünk, hogy ők milyen formában jutnak hozzá a családi kedvezményhez? A munkanélküli-ellátás időszakában esedékes kedvezményt majd csak a bevallásukban érvényesíthetik?
Kapcsolódó címke:
2867. kérdés  
Milyen módon téríthető meg az utazási költsége annak a munkavállalónak, aki a változó munkarendje miatt az adott hónapon belül egyes napokon a helyközi járatokkal, más napokon viszont csak személygépkocsival tudja megoldani a munkába járást, mert a műszak végén már nem közlekedik a két település (a munkahely és a munkavállaló lakóhelye) között autóbusz?
Kapcsolódó címkék:  
2868. kérdés  
Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság (továbbiakban: gazdasági társaság) az önkormányzat területén lévő számos vállalkozás telephelyén hőszolgáltatási szerződést kötött. A szolgáltatás lényege abban áll, hogy a vállalkozások telephelyén elhelyezett fűtőberendezéseket megújuló energiával (fa- és nádpellettel) üzemelteti, így az elfogyasztott hőmennyiség alapján a vállalkozások díjat fizetnek a gazdasági társaságnak. A hőszolgáltatási tevékenység milyen adókulcs alá tartozik, tehát a gazdasági társaság az általa kiállított számlában szerepeltethet-e kedvezményes adókulcsot?
Kapcsolódó címkék: