×

23. Költségvetési Levelek / 2004. február 3.
TARTALOM

     
582. kérdés  
Jár-e végkielégítés az előrehozott öregségi nyugdíj mellett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkáltató felmondása esetén, ha az előrehozott öregségi nyugdíj megállapításának időpontja 1999. március 19.?
583. kérdés  
Az önkormányzat kötelező feladatainak elvégzése során különböző adóköteles tevékenységeket végez, melynek díjait a lakosságtól szedi be. Ezek az önkormányzati bevételek azonban csak egy részét fedezik az önkormányzat kiadásainak, hiszen a szolgáltatásnyújtást vállalkozóval végezteti szerződés alapján. A vállalkozók számlái előzetesen felszámított áfát tartalmaznak, amit az önkormányzat levonásba helyez a számlák alapján. A lakosság által befizetett térítések áfáját befizetendő áfaként szerepelteti. A levonásba helyezett áfa összege sokkal nagyobb a befizetendőnél, hiszen az önkormányzat a kiadások többletét állami támogatásokból, egyéb más önkormányzati bevételekből fedezi, tovább nem hárítja a lakosság felé. Igaz-e, hogy a tovább nem hárított szolgáltatások után be kell fizetnie az önkormányzatnak az áfát, vagyis az állami támogatásból fedezett rész után az adót meg kell fizetnie?
584. kérdés  
Intézményünk szervezett intézményi étkeztetést biztosít tanulói részére. 2003. Ktgv-tv. alapján tanulóink létszámának megfelelően 20 000 forint/fő, valamint 30 000 forint/fő elszámolási kötelezettséggel pótelőirányzatot kaptunk felügyeleti szervünktől. Ez azt eredményezte, hogy akik normatív 50 százalékos kedvezményre jogosultak, nem fizetnek az étkezésért. Hogyan kell a pénzforgalom nélküli bevételt könyvelni? Kiadása 552323 szakfeladaton 55221. főkönyvi számlán történik az étkezést szállító cég számlája alapján.
Kapcsolódó címke:
585. kérdés  
Önkormányzat kötvényt bocsátott ki (fejlesztési célból), melyet pénzintézet megvásárolt. A pénzintézet forgalomba hozatali díjat számított fel. Minek minősül a forgalomba hozatali díj, hogyan kell elszámolni?
Kapcsolódó címke:
586. kérdés  
A Költségvetési Levelek 475. kérdésére a köztisztviselők étkezési hozzájárulására kaptunk választ. Mi a helyzet a közalkalmazottak esetében? Rájuk is vonatkozik, hogy nem lehet kevesebb az Szja-tv. szerint ilyen célra adható adómentes juttatás értékénél? A város által fenntartott költségvetési intézmények közalkalmazottai eddig havonta 1200 forintot kaptak. Ha 2000 forintnál kevesebb nem fizethető, akkor a 800 forintos különbözet utólag visszamenőleg kifizethető-e a dolgozóknak adómentesen?
Kapcsolódó címke:
587. kérdés  
Előrehozott nyugdíj esetén, ha a dolgozó munkaviszonya nem szűnik meg, továbbra is teljes munkaidőben, eredeti munkakörében foglalkoztatjuk, jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra, ha 38 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik?
588. kérdés  
Milyen áfamértéke van a főiskolai kollégiumi szállásdíjnak nappali tagozatos, költségtérítéses hallgató esetén, illetve a főiskola által szervezett konferencia résztvevője és a nyári sporttáborok résztvevői esetén?
Kapcsolódó címkék:  
589. kérdés  
Két vagy több önkormányzat által közösen beszerzett- befektetett eszköz (gép, berendezés),- mérlegben értékben nem szereplő eszközvagyonban történő nyilvántartását (értékcsökkenés, értékvesztés stb. elszámolását) az egyes önkormányzatoknál hogyan kell szabályosan végezni?
Kapcsolódó címkék:  
590. kérdés  
Települési önkormányzat alapítványt hozott létre a település fejlesztését szolgáló beruházások céljából. Az alapítvány bankszámlájára időközönként fejlesztési célú pénzeszközátadás címén különböző összegeket utal át. Az alapítvány önállóan szerződik a kivitelezőkkel. Visszaigényelhető-e a kivitelezők számlájának áfatartalma?
Kapcsolódó címkék:  
591. kérdés  
Hogyan történik a költségvetési intézetnél saját rezsis beruházás, felújítás áfaelszámolása, ha arányosításba tartozik?
592. kérdés  
Évadra szóló színházbérlet-eladás esetén – amennyiben a vevő nem kér számlát – elegendő-e a pénztárbizonylat nyugtapéldánya, amelyen szerepel a színház neve, címe, adószáma és az áfatartalom?
Kapcsolódó címke:
593. kérdés  
Önkormányzatnál elszámolható-e rendszeresen az alkalmazottak részére vásárolt mobiltelefon-feltöltő kártya?
594. kérdés  
A vidékről bejáró dolgozók utazási költségeinek jogszabály szerinti 86 és 80 százalékos térítése esetén is levonható-e a bérlet számlájának teljes adótartalma?
595. kérdés  
Ha a közalkalmazott (vagy a köztisztviselő) nyugdíjba vonul, és folyamatosan dolgozik tovább ugyanabban a munkakörben, akkor a tényleges munkaviszony megszűnésekor a jubileumi jutalom kifizetése mellett még jár-e a részére a felmentési időre járó átlagkereset?
596. kérdés  
A Ktv. 42. § (1) bekezdése alapján járó rekreációs szabadság kiadása és megváltása után érdeklődnék. Jól értelmezem, hogy ha 2001. VII. 1-jétől hatályos, akkor valamennyi köztisztviselő első ízben 2011. VII. 1. után lesz rá jogosult, amennyiben a tv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél töltötte el a 10 évet?
597. kérdés  
Mikor kell a munkavállalónak nyugellátása iránti kérelmét benyújtania ahhoz, hogy az őt megillető felmentési időt igénybe tudja venni? Konkrétan: 2004. július 24-én, 57 éves koromban előrehozott öregségi nyugdíjba szeretnék menni, 6 havi felmentésre számíthatok. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság előre hoz megállapító határozatot kérelmemre még ebben az évben, hogy januártól a felmentést igénybe tudjam venni? (A 38 év szolgálati időm 2004. január 26-án lesz meg.)
598. kérdés  
Igazgatóságunk ásványi anyagokkal dúsított ivóvizet adagoló automatát üzemeltet a dolgozók részére. Elszámolható-e a vízfogyasztás adómentes védőitalként, ha az irodák hőmérséklete a munkavédelmi jogszabályban leírt értéket meghaladja?
599. kérdés  
Azon adóköteles szolgáltatás, termék (pl. taxi, benzin) esetében, amelynek számlája áfát tartalmaz, de le nem vonható, a számviteli elszámolásban az áfa összege az 56121 Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított áfája főkönyvi számlára, vagy az adott kiadási jogcímre az áfaalappal együtt könyvelendő?
Kapcsolódó címkék:    
600. kérdés  
A kötelezettségvállalás nyilvántartása mit kell, hogy tartalmazzon? A rendszeresen előforduló – szerződésen alapuló – kifizetéseket és a kis összegű, 50 ezer forintot el nem érő kiadásokat is?
Kapcsolódó címke:
601. kérdés  
Polgármesteri hivatalon belül önálló költségvetési intézmény, alapító okiratában jóváhagyott tevékenységként, a hivatal működését biztosító feladatokat végez. Az intézmény saját pénztárából teljesíthet-e a hivatal költségvetését terhelő készpénz-kifizetéseket úgy, hogy azt a polgármesteri hivatal megtéríti az intézmény részére? A kifizetéshez szükséges utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés jogkör utalványlapon a polgármesteri hivatalnál szabályozottak szerint történik. Utalványlappal felszerelt, szabályosan aláírt számlák kerülnek pénzügyi teljesítésre az intézmény pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint.
Kapcsolódó címke:
602. kérdés  
Hogyan kell könyvelnie a költségvetési szervnek (önkormányzat), ha járművet vásárolt? Előlegként fizettünk 1197 ezer forint összeget, a tényleges költség 3990 ezer forint. A fennmaradó különbözetet (hitelt) 60 havi részlettel törlesztjük.
Kapcsolódó címke:
603. kérdés  
Középfokú oktatási intézmény a tanév elején a tanulóktól beiratkozási díj címén pénzt szed, melyről SZJ 80.2 számmal tárgyi mentes számlát állít ki. A díjból fedezik a tanulók papírszükségletét, hangversenybérletét, versenyekre utaztatást, jutalomkönyveket stb. Mi a véleménye erről?
604. kérdés  
Polgármesteri hivatal gépkocsivezetője üzemanyag-elszámolás címén átalányt választott. A teljesített futott km alapján a 61/1992. Korm. rendelet szerinti normával és az APEH által közzétett üzemanyagár figyelembevételével megállapított összeg és az átalány közötti különbözetet a hivatásos gépjárművezető nem önálló tevékenységéből származó bevételeként kell-e figyelembe venni?
Kapcsolódó címke:
605. kérdés  
Az önkormányzat mint tulajdonos térítés nélküli használatra átadta az épületeket intézményünk részére. Kinek kell nyilvántartania az ingatlanokat, kinek a mérlegében szerepel, és ki számol el értékcsökkenést ezen épületek után? Intézményünknek mit és hogyan kell nyilvántartania?
606. kérdés  
Részben külsős óraadó tanárok látnak el kollégiumunkban szakkörvezetői teendőket. (Heti 2 órában, október 1-jétől május 31-ig.) A munkaszerződés alapján a havi munkadíjról számlát állítanak ki. Személyi juttatásként, vagy dologi kiadásként kell a kiadást könyvelni, és melyik tételre?
Kapcsolódó címkék: