Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

37. Költségvetési Levelek / 2004. november 23.

TARTALOM

898. kérdés 50 ezer forint egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközök elszámolása
Intézményünk az év végén, raktáron lévő, használatba nem vett kis értékű eszközök állományát mindeddig az 1-es számlaosztályban, a 13179-es számlán vette év végén állományba. 2004. jan. 1-jétől az Szt-vhr. 9. sz. melléklete a következőkkel egészül ki: "A kis értékű, éven belül amortizálható raktári új tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi elszámolása során a készletekre vonatkozó könyvvezetési szabályok az irányadók." Jelenti-e azt, hogy év végén a használatba nem vett, kis értékű tárgyi eszközök raktáron lévő állományát a továbbiakban a 2. számlaosztályban kell állományba venni, vagy maradhat-e az eddigi gyakorlat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
899. kérdés Telefontársaság által jóváírt bónuszpontok beváltásának elszámolása
Amennyiben a bónuszpontokat a telefontársaság jóváírja, és egy nagy értékű mobiltelefon vételekor nem kell fizetni (a számla végösszege 0 Ft), értékkel kell-e állományba venni, tekintettel arra, hogy növekedett a vagyonunk, illetve ha a fenti okból a tényleges árnál kevesebbet kell a telefonért fizetni (vagy a csökkentett, kifizetett összegben kell bevételezni)? Belefér-e az eset az ajándék vagy a térítésmentes átvétel körébe? Az eszköz megszerzése érdekében felmerült kiadást a számla végösszegének megfelelően egy összegben (alap+áfa bontásba), vagy az eredeti vételárat kiadásként (alap+áfa bontásban), a kedvezményt bevételként kiadásként (alap+áfa bontásban) kell-e lekönyvelni?
900. kérdés Tárgyévi tőkeváltozásokhoz kapcsolódó gazdasági események
Szeretném pontosan tudni, hogy a 41231. Tranzakciós partnerhez kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások és a 41232. Tranzakciós partnerhez nem kapcsolódó pénzforgalom nélküli tőkeváltozások főkönyvi számlákon mely gazdasági eseményeket kell konkrétan elszámolni? Itt szeretném még azt is megkérdezni, hogy a 4122. Tárgyévi pénzforgalommal kapcsolatos tőkeváltozások főkönyvi számlán mely gazdasági eseményeket könyveljük?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
901. kérdés Parkolási kiadások adózása
Költségvetési szerv dolgozójának kiküldetési rendelvénnyel kifizetett gépkocsiköltség-térítés belföldi kiküldetés esetén tartalmazhatja-e számla nélkül a parkolási jegy árát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
902. kérdés Sportcsarnok bérbeadásának áfája
Felsőoktatási intézményünk közbeszerzési eljárás keretében sportcsarnokot bérel, melynek üzemeltetési jogait a tulajdonos ránk ruházta. A csarnokot főként kiállításokra és koncertekre, továbbá sportrendezvényekre és edzésekre (amatőr- és versenysport) adjuk bérbe, utóbbiakon a sporteszközöket is mi szolgáltatjuk. Ezekben az esetekben milyen SZJ-számmal és milyen áfakulccsal kell kiállítanunk a számlákat akkor, ha a bérbeadásra vonatkozóan bejelentkeztünk az áfakörbe, és miként kell eljárnunk akkor, ha nem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
903. kérdés Személygépkocsi-bérbeadás áfája
Költségvetési intézményünk alkalmanként kiadja a személyautóit magánszemélynek, saját dolgozónak, kft.-nek. Milyen áfakulcs terheli számlázáskor ezt a tevékenységet? Sofőrt nem adunk hozzá, részükre az üzemanyagköltséget APEH-árral és a 3 Ft-os karbantartási költséget számlázzuk ki. Mi a szolgáltatási jegyzék száma? Előfordul, hogy személyszállítást vállalunk sofőrrel együtt. Szintén a fentiek szerint számlázunk, ez esetben mi az áfakulcs, és az SZJ-számnak mit kell a számlán feltüntetni?
904. kérdés Oktatás, vizsgáztatás áfája
Intézményünk ECDL vizsgaközpont. A vizsgázók zöme saját intézményünk tanulója. Az itt vizsgázók által fizetett vizsgadíj, valamint a vizsgáztatók díja áfaköteles vagy áfamentes oktatási tevékenység-e? Az Áfa-tv.-ben leírtak alapján nem lehet egyértelműen eldönteni.
Kapcsolódó tárgyszavak:
905. kérdés Gyermekétkeztetés támogatásának áfavonzata
Polgármesteri hivatal adóköteles tevékenysége a gyermekétkeztetés, melyet vásárolt élelmezés útján lát el. Helyesen járunk-e el az arányosításnál, ha a számlálóban az étkeztetésre jutó nettó bevételt, a nevezőben pedig az étkeztetés nettó bevétele + kizárólag az étkeztetésre kapott állami támogatás összege szerepel (nem a teljes állami támogatás, mert az étkezésre juttatott normatíva elkülöníthető)?
906. kérdés Művelődési ház adómentes és adóköteles tevékenysége
Művelődési ház tárgyi adómentes és adóköteles tevékenységet is folytat. Részben önkormányzati támogatásból, részben saját bevételből gazdálkodik. Ha tételesen ki tudja mutatni, hogy egyes programjai bevételei fedezik azok kiadásait, az ezekre eső adót arányosítás nélkül teljes összegben levonhatja-e?
907. kérdés Önkormányzat által térítésmentesen, illetve beruházás ellenében átadott ingatlan áfarendszerbeli megítélése
Az önkormányzat egy önkormányzati tulajdonú ingatlant szeretne térítésmentes használatra átadni egy gazdálkodási tevékenységet folytató társaságnak. Az ingatlannal az ingatlant kapó társaság (pl. kft.) gazdálkodási tevékenységet folytat (pl. parkolót üzemeltet). A) lehetőség: - az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy nem fizet érte térítési díjat, de/és - későbbi adóhatósági vita elkerülése érdekében, egy piaci értékre megállapított használati díj áfáját az önkormányzat befizetendő adóként kezeli, be is fizeti (azaz számszakilag 0 forint bérleti díj + piaci áron megállapított áfa) és - a befizetett áfát kiszámlázza a kft. felé. Kérdés: - A kft. az áfát visszaigényelheti-e és milyen módon? - Hogyan történik a számlázás az önkormányzat részéről? B) lehetőség: - az ingatlant úgy kapja meg a társaság, hogy földhasználatot fizet érte, mondjuk 3 évre 6 millió forintot, - a használati jog kifizetése helyett, annak ellenértékeként a társaság vállalja, hogy saját erejéből 6 millió forint értékben létrehoz egy beruházást az ingatlanon, a beruházás az önkormányzat tulajdonába kerül. Kérdés: - A beruházás kinek a könyvében szerepel, ki számolja el utána az értékcsökkenést? - Igaz-e, hogy ebben az esetben két ügylet van? Egy szolgáltatásnyújtás és egy termékértékesítés egymással szemben leszámolva, azaz két számlázás történik egymással szemben, áfa- és nyugtaadási kötelezettséggel? Az A) és B) lehetőség közül melyik működik?
908. kérdés Étkeztetés
Az Áfa-tv. változása - könyvelési szempontból - hogyan szabályozza az élelmiszerek (anyagbeszerzések) utáni áfa visszaigénylését? A normatív támogatás (étkezések vonatkozásában) hogyan függ össze a térítési díjak áfabefizetési kötelezettségével?
Kapcsolódó tárgyszavak:
909. kérdés Üzemanyag-túlfogyasztás, illetve -megtakarítás
Önkormányzatunk falugondnoki tevékenységének ellátásához saját gépjárművet üzemeltet. Az üzemanyagköltség elszámolásánál keletkező túlfogyasztást kötelezően meg kell-e téríttetni a gépkocsivezetővel, ugyanakkor az üzemanyag-megtakarítást kötelezően ki kell-e részére fizetni? Ha igen, milyen jogszabályra történő hivatkozással tegyünk ezen kötelezettségünknek eleget?
910. kérdés Végkielégítés visszakövetelése
Dolgozónk közalkalmazotti jogviszonyát - óvodai csoport megszűnése miatt - felmondtuk. 62. életévét még nem töltötte be, de az előrehozott nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati idővel rendelkezett, és mivel nyugdíjazását külön nem kérvényezte, így a fenti okok miatt "felmentéssel" szüntettük meg munkaviszonyát. Részére végkielégítés, felmentési időre járó bér kifizetésére került sor. Munkaviszonyának tényleges megszűnésekor nyugdíjazási kérelmet nyújtott be, amit az ONYI visszamenőleges hatállyal meg is állapított. Visszakövetelhető-e a felvett végkielégítés?
911. kérdés Gyermekfelügyelő éjszakai pótléka és szabadsága
A közalkalmazott munkaköri feladata: a pedagógus munkáját segítő gyermekfelügyelő munkaideje állandóan este 10-től reggel 6-ig tart, iskolai végzettsége gimnáziumi érettségi. Jár-e neki éjszakai pótlék a besorolási bérén felül? A téli, tavaszi, nyári szünetekben ő hogyan dolgozik, hogyan jár részére a szabadság (mint a pedagógusnak, vagy mint egyéb, nem pedagógus munkakörbe besorolt technikai közalkalmazottnak)?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
912. kérdés Munkavállalónak juttatott feltöltőkártya adókötelezettsége
Kaphat-e telefonkártyát az intézmény saját dolgozója, ha a telefonkészülék a dolgozó saját tulajdonát képezi?
913. kérdés Közalkalmazott fizetési fokozata
A közalkalmazotti jogviszony beszámításánál a fizetési fokozat figyelembevételéhez számításba vehető-e: - a munkanélküli-ellátás, - az anyasági támogatás, ellátás, - a katonaságnál eltöltött idő (nem hivatásos katonaként)?
914. kérdés Közalkalmazott illetménynövekedése
Közalkalmazottként dolgozom, most végeztem el a mérlegképes könyvelői tanfolyamot. Regisztráltatni szeretném magam, a munkáltatóm a besoroláshoz megtette a lépéseket. Ha az igazolványt megkapom a regisztrálásról, jár-e nekem illetménynövekedés?
915. kérdés Önkormányzati képviselő tiszteletdíjának átcsoportosítása
Az önkormányzati képviselő írásban lemond kéthavi tiszteletdíjáról. A testületi ülésen javasolja a képviselő-testületnek a felszabaduló tiszteletdíj átcsoportosítását a polgárőrség támogatására. A képviselő-testület határozattal elfogadja a képviselő javaslatát, a polgármester a fentiek alapján javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására. Helyesen járunk-e el, ha az előbbiek alapján a polgárőrségnek nem a számfejtett nettó, hanem a bruttó összeget fizetjük ki?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére