×

68. Költségvetési Levelek / 2006. szeptember 26.
TARTALOM

logo
     
1485. kérdés  
Kérem, tájékoztassanak a telefonok magáncélú használatával kapcsolatos adófizetési kötelezettségről. Mikortól kell telefonadót fizetnünk? Hogyan kell az adót megállapítanunk?
1486. kérdés  
Visszakaphatjuk-e az általános forgalmi adót, ha olyan vállalkozás állította ki a számlát, amelyiknek az adószámát az adóhatóság felfüggesztette?
1487. kérdés  
Néhány intézményünk az elmúlt évben nem kapta meg a részére megállapított költségvetési támogatás teljes összegét. A ki nem utalt támogatások (2005. évi beszámoló 29. űrlap 16. sora) az intézmények 2005. évi költségvetési pénzmaradványát befolyásolják. Az alulfinanszírozás összegét - melyet a pénzmaradvány részeként képviselő-testület is elfogadott - a főkönyvben a T 4214 - Előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolási számláján könyvelték a K 4211 - Költségvetési tartalék elszámolási számlával szemben. Ez az előző évi alulfinanszírozás részünkre az idén kiutalásra került, amit a T 341 - K 4622 és a kapcsolódó tételekkel együtt könyvelték. Ez az elszámolási mód mindaddig egyértelmű volt, amíg a féléves beszámoló során nem értelmeztük újra és újra a PM tervezési útmutatóját és a SALDO Önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája és számlarendje 2006. évi kiadványában leírtakat. A SALDO kiadványban egyértelmű az elszámolás; a klasszikus alulfinanszírozás és annak főkönyvi rendezése. Nem egyértelmű, sőt zavaró a PM útmutatójában a 09. űrlap 25. sorához fűzött következő magyarázata: ".... Az 1251 szektorban az önkormányzati költségvetési szerv felügyeleti szervével kapcsolatos elszámolások (előző évben megállapított támogatások részbeni folyósításából eredő pótlás) bevételének teljesítési adata szerepelhet..." Ezt a PM-es értelmezést "támogatja a MÁK területi igazgatósága is. Mi viszont nem tudjuk, melyik a helyes eljárás, az előző évi egyéb kiegészítés, vagy a pénzmaradvány-átvétel. Ez utóbbi szerintünk azért nem "helytálló", mert a fenntartó nem maradványt, nem a pénzmaradványát adja át. Legyenek szívesek véleményükről tájékoztatni.
Kapcsolódó címkék:  
1488. kérdés  
Az önkormányzat szennyvízberuházás keretében a lakosok részére LTP lakossági bankszámlát nyittatott. A számlanyitási díjat nem a lakosok fizetik meg, hanem az önkormányzat átvállalta ezt a költséget. A számlanyitási díj meghaladja az 1 millió forintot. Ez az összeg része lehet-e a bekerülési értéknek, vagy folyó kiadásként számolandó el?
1489. kérdés  
Táppénzes állományban lévő köztisztviselőnél az OSZI (Orvosszakértői intézet) I. fokú orvosi bizottsága 67 százalékos munkaképesség-csökkentést állapított meg. Ha a köztisztviselő a rokkantsági nyugdíjat igénybe kívánja venni, akkor mi a teendő? A munkaviszony megszűnése felmentéssel vagy közös megegyezéssel történik? Lehetséges-e ugyanazon a munkahelyen rokkantnyugdíjasként továbbfoglalkoztatni ezt a köztisztviselőt? Ha igen, akkor ebben az esetben a munkáltató részéről milyen lépéseket kell tenni? Munkaalkalmassági vizsgálat kell-e?
1490. kérdés  
A szolgálati nyugdíjasként alkalmazott dolgozónk katonai oktatási intézményben (nappalin) tanult. Az 1996. évi XLIII. tv. 328. § (1) bekezdésnek megfelelően ez szolgálati viszonyban töltött időnek minősül a szolgálati nyugdíjának megállapításánál. A hivatkozott tv. 327. §-a szerint az e törvény szerint számított hivatásos szolgálati időt közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén jogviszonyban töltött időnek kell elismerni. Helyes eljárás-e a besorolásnál és a jubileumi jutalom számításánál, ha a szolgálati nyugdíjas határozatban megállapított szolgálati időből kivonom a tanulmányok folytatásának idejét?
1491. kérdés  
Az adóalany személyszállítási szolgáltatást teljesít. Autóbusszal külföldi csoportot szállít, az utasok 8 napig tartózkodónak Magyarországon. 7 napon át csak belföldi utakra kerül sor, egy napon Budapest-Bécs és vissza utat teljesítenek. 1. Helyes-e az a vélemény, hogy az Áfa-tv. 12. § a) pontja hatálya alá csak a Budapest-Bécs és visszaút tartozik? 2. Az említett adóalany a km-díj mellett a gépkocsivezetői napidíjat külön tételben számlázza. Helyes-e az a vélemény, hogy áfa szempontjából a megtett utak arányában lesz ez az összeg adóköteles, illetve levonási joggal adómentes?
1492. kérdés  
Vízdíjat óraleolvasás alapján számlázó adóalany 2002. 01. 01-jétől 2006. 09. 10-éig terjedő időtartamra utólag számláz, mert az üdülő vízórájához nem lehetett bejutni. Jogszerű-e a teljes összeget 12%-os áfa felszámításával számlázni?
Kapcsolódó címkék:  
1493. kérdés  
Az Áfa-tv. 49. § (6) bekezdése szerint a 4 milliós értékhatárba a tárgyi eszköz értékesítését nem kell beszámítani. Ettől függetlenül az erről szóló számlát lehet-e az alanyi mentes előírásnak megfelelő módon - az Áfa-tv. 13. § 16. q) pontja előírása szerint - az alanyi adómentességre hivatkozva kiállítani?
1494. kérdés  
A marhalevél kiállításával kapcsolatos tevékenység a Költségvetési Levelek 41. számában az 1000. kérdésre adott válasz szerint közhatalmi tevékenységnek minősül, és mint ilyen, nem tartozik az Áfa-tv. hatálya alá. Munkám során azonban a marhalevél kiállítása kapcsán merült fel az a kérdés, hogy beletartozik-e a közhatalmi tevékenységbe az állatok veszettség elleni oltásának a díja, illetőleg maga az oltóanyag díja, azaz esetlegesen ez a tevékenység sem minősül áfakötelesnek?
1495. kérdés  
Oktatási intézményben takarító munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottat "A" vagy "B" fizetési osztályba kell besorolni? Végzettsége 8 általános és dajka szakképesítés. Dajka munkakört nem lát el.
1496. kérdés  
Óvoda konyháján foglalkoztatott dolgozó részére az intézményvezető 1996-ban 30 éves jubileumi jutalom kifizetésére jogosító jogviszonyt állapított meg, melynek alapján a jutalom kifizetésre került. Az idei évben 40 éves jubileumi jutalmat szeretne a dolgozó megállapíttatni, azonban kiderült, hogy a 30 éves jubileumi jutalom kifizetése nem volt jogos, mert a jogszabályban fel nem sorolt munkáltatóknál szerzett jogviszony is beszámításra került. A dolgozó szerint, ha korábban megállapították számára a 30 éves jutalomra való jogosultságot, akkor most ki kell fizetni a 40 éves jubileumi jutalmat, még ha arra nem jogosult. Kell-e most fizetnünk?
1497. kérdés  
Több évtizede közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott háziorvos, jogviszonyát közös megegyezéssel megszüntetve, a továbbiakban vállalkozóként kívánja folytatni tevékenységét. Milyen igényekkel állhat elő a dolgozó, kérheti-e például 5 évre visszamenőleg a ki nem vett szabadsága megváltását?
Kapcsolódó címkék:  
1498. kérdés  
Iskolánkban a személyzeti feladatokat önálló munkakörként főiskolai végzettségű ügyintéző látja el. Fizetését a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet mellékletében foglaltakkal összhangban "F" fizetési fokozat szerint kapja. Dolgozónk ebben az évben diplomázott a Pécsi Tudományegyetemen, humánszervezőként. Egyetemi végzettséggel, ügyintéző-szakértő, pedagógiai szakértő "H" kategóriájába sorolhatjuk-e, személyzeti feladatokat ellátva?
1499. kérdés  
1. Az amatőr sportversenyeken átadott érmék, plakettek, serlegek könyvelése milyen költségnemen történhet? 2. Szabályzatok hatályosítása szellemi termék-e? 3. Pályázatok kezelési költsége a beruházás részét képezheti-e, ha annak számlázása az aktiválás előtt történik meg? 4. Önkormányzatunk többfelé nyújt be pályázatot. Ezek egy része eredményes, mások sikertelenek. Helyesen járunk-e el, ha a pályázati díjat az 56-os költségnemek közé könyveljük?
1500. kérdés  
Költségvetési szerv az étkezési jegyek vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytatott le. A nyertes a 4500 Ft-os étkezési jegyet 4300 Ft-ért biztosítja. Milyen összeget kell a bérfeladásban feltüntetni, illetve a különbözet könyvelése hogyan történjen?
1501. kérdés  
Elkerülte a figyelmünket, hogy a 2006. június 9. előtt beadott önellenőrzéseket pótlékmentesen is be lehet nyújtani, és az általános szabályok szerint készítettük el az önellenőrzést. Visszakaphatjuk-e az önellenőrzési pótlékot? A kedvezmény a magánszemélyekre is vonatkozik?
Kapcsolódó címkék: