×

79. Költségvetési Levelek / 2007. május 22.
TARTALOM

     
1693. kérdés  
Önkormányzatunk kulturális, emberi jogi és kisebbségi bizottsága művészeti ösztöndíjpályázatot hirdetett, kizárólag a kerületünkben élő, állandó lakcímmel rendelkező általános és középiskolás tanulók részére. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap. Évente legfeljebb 14 gyermek részesülhet ösztöndíjban, melynek összege 1-7. osztályos tanulók esetében havonta és tanulónként 10 000 forint, 8-12. osztályos tanulók esetén pedig havonta és fejenként 20 000 forint. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályázati felhívást a helyi újságunkban tettük közzé. Kérdésünk, hogy ezzel kapcsolatosan az önkormányzatnak keletkezik-e valamilyen adófizetési kötelezettsége?
Kapcsolódó címkék:  
1694. kérdés  
2003. november 28-án egy városi önkormányzatnál egy önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény jött létre (kiválással), amely azt megelőzően egy önállóan gazdálkodó intézményen belül részben önálló intézményként működött. Ez az intézmény 2003. évre nem készített beszámolót, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 2003. évi bevételeit-kiadásait az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény számolta el, ahonnan kivált. Ez az önálló költségvetési szerv: – folytatta a részben önálló intézményi feladatait, – feladatot kapott attól az önállóan gazdálkodó intézménytől, amelyből kivált, – feladatot kapott egy másik önállóan gazdálkodó intézménytől, amely ez után a megyei önkormányzat felügyelete alá került, – a felügyeleti szerve egyéb feladatokkal is megbízta. A fenti feladatok elvégzéséhez a felügyeleti szerv, az önkormányzat épületet, ügyviteli felszereléseket, berendezéseket, gépeket, valamint járművet kapott, közel 40 millió Ft értékben. Az önkormányzattól kapott indulóvagyont (ingatlan, berendezések, jármű) a számviteli nyilvántartásban és a mérlegben indulótőkeként kell-e nyilvántartani (szerepeltetni), vagy a tárgyévi tőkeváltozásként a 412 főkönyvön, és melyik év beszámolójában?
1695. kérdés  
Kiszervezett köztisztviselő esetében, besoroláshoz figyelembe kellett venni a nem köztisztviselői pályán töltött munkaviszonyokat is. A prémiumévek huszonöt év közszférában töltött idejébe beleszámolhatjuk-e a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó éveket és a közszférában eltöltött éveket egyaránt, vagy szigorúan csak a közszférában eltöltött éveket?
1696. kérdés  
Polgármesterünk 2007. október 1-jétől főállású, előtte társadalmi megbízatásban látja el feladatát. Neki milyen összegben jár a ruházati költségtérítés 2007-ben?
Kapcsolódó címke:
1697. kérdés  
Egy községi önkormányzatnál 3 "intézmény" működik: gondozási központ, községi könyvtár, általános iskola és napközi otthonos óvoda. Mindegyik intézménynek külön alapító okirata van, melyek szerint: – alapítójuk a községi önkormányzat, – fenntartójuk a községi önkormányzat, – jogállásukat tekintve 2 intézmény önálló jogi személy, míg egy szakmailag önálló jogi személy, mely részben önálló gazdálkodást folytat, – az egyik intézmény gazdálkodási formája részben önálló, bérgazdálkodási jogkörrel rendelkezik, – az intézmények vezetőit a képviselő-testület bízza meg, – az alapellátásukkal kapcsolatos kiadásaikat az önkormányzat finanszírozza, – alapításkor feladatuk ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon az alapító tulajdona stb. Ezen intézmények bevételeit, kiadásait az önkormányzat a polgármesteri hivatalon belül az adott szakfeladatokon könyveli. Az önkormányzat helyesen járt-e el, amikor nem önálló, illetve részben önálló intézményként, hanem szakfeladatokon tartja nyilván ezen "intézmények" bevételeit és kiadásait? Véleményük szerint mi a helyes megoldás?
1698. kérdés  
Intézményünk megállapodás alapján egy meghatározott rendezvény költségeire más szervezettől, képviselőktől támogatást kap. E támogatást a megállapodás alapján kizárólag vendéglátásra használhatjuk fel. Kérdezem, hogy az ilyen vendéglátás költsége beszámít-e az adómentesen nyújtható reprezentációs keretbe?
Kapcsolódó címkék:  
1699. kérdés  
Közhasznú besorolású alapítvány közhasznú tevékenysége beteg gyermekek gyógyulásának elősegítése. Az alapítvány az operált gyermekek részére karácsonyi, húsvéti gyermekelőadásokat szervez, ezen alkalmakkor ajándékot (édesség, könyv stb.) ad a gyermekeknek, és az ünnepségen vendégül látja őket. Kérdésem az, hogy e kiadásokat terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség?
1700. kérdés  
A polgármesteri hivatal a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó (pl. fizikai munkát végző alkalmazottak, kézbesítők stb.) dolgozói részére ruházati költségtérítést fizet úgy, hogy a ruházat megvásárlására az év elején előleget biztosít. Az előleg felhasználásáról a dolgozóknak 30 napon belül a polgármesteri hivatal nevére kiállított felsőruházatról szóló számlával kell elszámolniuk. Helyesen járunk-e el akkor, ha e juttatás után a természetbeni juttatásokra vonatkozó szabályok szerint fizetjük a közterheket? A 30 napon túli elszámolás esetén keletkezik-e kamatkedvezmény miatti adókötelezettség?
Kapcsolódó címkék:  
1701. kérdés  
2006. január 1-jétől előrehozott öregségi nyugdíjban részesülök. Közalkalmazottként dolgozom tovább. Szeretném megtudni, hogy a nyugdíjtörvény változása vonatkozik-e rám, hogy csak minimálbérrel dolgozhatok tovább a nyugdíjam folyósítása mellett? Ha igen, melyik évtől, mivel csak 2010. november 25-én töltöm be a 62. életévemet?
1702. kérdés  
A dolgozónk 2007 augusztusában tölti be 57. életévét. 2007. december 31-étől szeretné igénybe venni az előrehozott öregségi nyugdíjat, de a 38 év munkaviszonyához hiányzik 29 napja. Megválthatja-e pénzben a hiányzó napokat, és elmehet-e a számára most kedvezőbb feltétellel nyugdíjba?
Kapcsolódó címke:
1703. kérdés  
Határozatlan időre kinevezett közalkalmazott vagyok. Közalkalmazotti jogviszonyom átszervezés következtében felmentéssel szűnik meg. A felmentési idő kezdete 2007. június 30., vége 2007. november 30. (5 hónap jár). A végkielégítés mértéke 6 havi átlagkeresetnek megfelelő összeg. Szeretném a felmentési időmet 4 hónappal lerövidíteni úgy, hogy a közalkalmazotti jogviszonyom 2007. július 31-ével megszűnjön. Kérdésem, hogy ebben az esetben is jár-e a közalkalmazotti jogviszony utolsó napján kifizetendő végkielégítés?
1704. kérdés  
59 éves köztisztviselő vagyok. 36 éves munkaviszonyom 2007. 06. 15-én lesz. Előrehozott nyugdíjba megyek, ahol 3 gyerekre gyerekkedvezményt veszek igénybe. Kérdésem, ha visszamenőleg is állapítanak meg nyugdíjat, a felmentési idő mikortól jár, a 40 éves jubileumi jutalmat mikor kaphatom meg? Ha decemberben mennék el nyugdíjba, 2008-ra átvihető-e a felmentési idő nyugdíj mellett? Milyen feltételek mellett dolgozhatnék nyugdíj mellett?
1705. kérdés  
Köztisztviselő jubileumi jutalomra jogosító idejének számításánál a termelőszövetkezeti tagsági jogviszonyt figyelmen kívül kell-e hagyni? Hogyan kell számítani a jubileumi jutalomra jogosító időt abban az esetben, ha a szövetkezettel nem tagsági jogviszonyban, hanem munkaviszonyban állt volna a köztisztviselőnk? Jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál az ipari tanulói jogviszony beszámítható-e?
1706. kérdés  
Általános iskolai pedagógust a közalkalmazotti jogviszonya létesítésekor a megszerzett gépész-, műszaki tanári oklevél alapján "F" fizetési kategóriába soroltuk. Időközben a pedagógus szakvizsga előírt követelményeinek keretén belül az Esterházy Károly Főiskola GTK intézményben megszerezte a tanügy igazgatási szakértői szakképzettséget. Kérdésünk, hogy a képesítés megszerzése kötelezővé teszi-e a munkáltató részére a pedagógus "F" fizetési kategóriából "G" fizetési kategóriába történő átsorolását?
1707. kérdés  
Köztisztviselő kolléganőnk előreláthatólag 2007. július 1-jétől táppénzre megy, mert gyermeket vár és szülni fog (2007. július 27-re van kiírva, tehát akkortól megy majd GYED-re). A kérdésünk, hogy milyen összegben jár neki a ruházati költségtérítés, tekintettel arra, hogy a 6 hónapot nem fogja meghaladni a jogviszonyának szünetelése?
Kapcsolódó címkék:      
1708. kérdés  
Az intézetnél egy munkatársunk 1982. augusztus 16-ától folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, közalkalmazott. 1986. augusztus-1988. február időszakban sorkatonai szolgálatot teljesített. Jogosult-e a 25 éves jubileumi jutalomra 2007. augusztus hónapban?
1709. kérdés  
Az önkormányzat által kiírt közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójának ajánlati biztosítékot kell fizetnie. A munka hosszú évekig fog eltartani. A szerződés szerint az ajánlati biztosíték később jóteljesítési garanciává fog átalakulni, és ha minden rendben lesz, akkor 15 év múlva vissza kell fizetni az összeget a vállalkozó részére. Hová könyvelhetjük ezt az összeget (már befolyt a költségvetési elszámolási számlára)? Véleményünk szerint nem számolhatjuk el végleges bevételként (9-be), viszont kérdéses az is, hogy 15 évig függő bevételként mutassuk ki (48)?
1710. kérdés  
2006. évben kis értékű tárgyi eszközként lett könyvelve beszerzés, melynek felhalmozásként kellett volna szerepelni a könyvviteli mérlegben. 2007. évben milyen rendezési tétellel tudom átkönyvelni a nagy értékű tárgyi eszközök közé?
1711. kérdés  
A többcélú kistérségi társulásnak mozgókönyvtári feladatellátásra a 2007. évi költségvetési törvény alapján szolgáltatói szerződést kell kötni egy nyilvános vagy megyei könyvtárral. A megkötött szolgáltatói szerződés alapján végzett könyvtári szolgáltatást dologi kiadásként (áfát felszámító számla ellenében), vagy támogatásértékű pénzátadásként kell-e kezelni?
1712. kérdés  
Művelődési ház színházi előadást, művészeti tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást vásárol. A könyvelés melyik számlára történik, az 5642 Szellemi tevékenység vagy 5532 Vásárolt közszolgáltatás?
1713. kérdés  
A Költségvetési Levelekben 2007. május 2-án megjelent 1683-as kérdésre adott válasz foglalkozik a szociális alapon nyújtott étkeztetés áfájával. Kérem, hogy az ott leírtakat egészítsék ki azzal, hogyan kell a könyvelésben szerepeltetni a gazdasági eseményt!