×

111. Költségvetési Levelek / 2009. április 7.
TARTALOM

logo
     
2321. kérdés  
A nevelőszülő/hivatásos nevelőszülő a gázártámogatás igénylésekor figyelembe veheti-e a létszám számításakor az általa nevelt gyermekeket?
Kapcsolódó címke:
2322. kérdés  
Családi pótlékra jogosult a Cst. 7. § (1) bekezdése alapján a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám, továbbá az a személy, akihez a Gyvt. 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték. Az Szja-tv. 40. § (6) bekezdése alapján családi kedvezmény érvényesítésére jogosult az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult, továbbá a várandós nő és vele közös háztartásban élő házastársa. Nem jogosult azonban a családi kedvezmény érvényesítésére az a magánszemély, aki a családi pótlékot mint vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg mint vagyonkezelő eseti gondnok a gyermekotthonban, a javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja, valamint a szociális intézmény vezetője, ha a családi pótlékot az intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja. Jogosult-e a családi adókedvezmény igénybevételére a nevelőszülő/hivatásos nevelőszülő?
Kapcsolódó címkék:  
2323. kérdés  
Köztisztviselőnk várhatóan 2009. április 3-án fog szülni. Dolgozónk 2009. március 13-ig szeretne dolgozni. Március 16-tól kezdi meg a szülési szabadságát. A szülési szabadság időtartama alatt milyen különjuttatások és milyen mértékben járnak neki (étkezési utalvány, ruházati költségtérítés, 13. havi illetmény)? GYES és GYED ideje alatt jár-e neki valamilyen különjuttatás?
Kapcsolódó címkék:      
2324. kérdés  
Közérdekű feladatot ellátó költségvetési szerv (adószám 2-es) leselejtezett eszközeit (szék, számítógép) dolgozóinak értékesítette. Az eszközök beszerzésekor az áfát nem helyeztük levonásba. Az új Áfa-tv. 87. §-a alapján a számlát adómentesen állítottuk ki a dolgozóknak. Kérdésünk, hogy helyesen állítottuk-e ki a számlát?
2325. kérdés  
Az intézményünkben dolgozó gazdasági vezető státusza a Kjt. módosítása következtében vezető munkakörré alakul át, kinevezett vezetőnek számít. Intézményünk önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik, fenntartó a kerületi önkormányzat. Az illetmény megállapítása szempontjából lényeges különbség áll fenn. Eddig a fizetési fokozat és a vezetői pótlék szerint állapítottuk meg, a módosítás értelmében a vezetői illetményalap és az 1,70 szorzó összességéből állna. Kérdés továbbá az, hogy ebben az esetben jár-e a vezetői pótlék?
Kapcsolódó címkék:  
2326. kérdés  
Egy önkormányzat laptopokat kíván beszerezni. A vásárlást követően át kívánja adni (használatra vagy üzemeltetésre) ingyen a képviselők részére mint munkaeszközöket. Megtakarítást jelentene az irodaszer-beszerzések vonatkozásában, mivel az előterjesztéseket CD-n bocsátanák a képviselők részére. Mivel az önkormányzattal a képviselők munkaviszonyban nem állnak, kapcsolódik-e az átadáshoz valamilyen adó- és járulékfizetési kötelezettség?
Kapcsolódó címkék:  
2327. kérdés  
Önkormányzatunk építési telkeket alakított ki. Ezeket szeretné értékesíteni. Az önkormányzat adóalany, de alanyi mentes. A telkek értékesítésénél milyen áfaszabály érvényesül, illetve a következő évben hogyan kell megállapítani az alanyi mentesség nagyságát? 2009. évben 4 db telek értékesítésére kerül sor, ennek árbevétele 8 millió forint.
Kapcsolódó címkék:  
2328. kérdés  
Takarítónői besorolásnál figyelembe kell-e venni az iskolai végzettséget, ugyanis érettségizett dolgozóról van szó? Vagy az "A" 1, 2, 3,...-ba kell besorolni? Figyelembe kell-e venni a legmagasabb iskolai végzettséget?
2329. kérdés  
Általános iskolánk önkormányzati fenntartású intézmény. Iskolánk igazgatójának bére a Kjt. szerinti "G 6"-os fizetési fokozatba van besorolva, ezenfelül 40 000 forint pótlék a járandósága. Ez évtől ugyanez a besorolás hatályos, vagy a 120 000 Ft szorozva a törvényi szorzószám szerinti bér (kötelező óraszáma heti 8 óra)?
2330. kérdés  
Egy önállóan gazdálkodó, állami általános iskola kinevezett gazdasági vezetője vagyok, felsőfokú mérlegképes könyvelői képesítéssel "E" fizetési osztályban. Magasabb vezetői munkakörnek számít-e esetemben a munkaköröm, vagy csak vezetői munkakörnek? A 2009-es Kjt.-módosítás szerint kinevezett vezetőként kevesebb lenne a bérem, mint 2008. 12. 31-én. Ebben az esetben marad a régi bérem. Mikor számíthatok fizetésnövekedésre, ha a fokozatokhoz tartozó soros lépések már nem vonatkoznak rám?
2331. kérdés  
Önkormányzatunk vállalkozóktól, magánszemélyektől a falunap magrendezéséhez támogatást kapott. Van-e valamilyen fizetési kötelezettsége az adományozónak vagy az adományozottnak (áfa, szja)?
2332. kérdés  
Gimnáziumban teljes állásban foglalkoztatunk könyvtáros tanárt, aki az ehhez szükséges főiskolai végzettséggel rendelkezik. A Közoktatási tv. szerint a 40 órás munkaidejéből 22 órában biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a munkaidő többi részében ellátja - a könyvtár zárva tartása mellett - a Közoktatási tv. harmadik rész B) II. 10. pontjában felsorolt feladatait. A szóban forgó pedagógus könyvtáros tanári végzettsége mellett középiskolai számítástechnika-tanári végzettséggel is rendelkezik, ezért részére számítástechnikai pótlékot állapítottunk meg - mivel a könyvtári nyilvántartási rendszerhez ezen ismereteit is hasznosítja. Természetesen az illetménytáblába sorolását is egyetemi végzettsége alapján végeztük el "H" fizetési osztályba. Könyvtáros tanárunkat az intézmény vezetője egyetemi végzettsége alapján megbízta informatikaórák tartásával és osztályfőnöki teendők ellátásával. Kérdésünk: - A könyvtáros pedagógus informatikatanítási és osztályfőnöki feladatait túlóra keretében láthatja el (kinevezésében: könyvtár, informatika szakos pedagógus megjelöléssel), vagy ezek a feladatok számára egy további jogviszonyban való foglalkoztatást jelentenek, arányosan meghatározva a bért a megtartott órák alapján? - A könyvtáros tanár számítástechnika-tanári végzettségét további szakképesítési illetménynövekedéssel [Kjt. 66. § (4) bekezdés], vagy számítástechnikai pótlékkal kell-e elismerni? Informatikatanárként hasznosítja a könyvtárosi végzettséget. Ha további jogviszonyban kell foglalkoztatni, jár-e neki a további szakképesítés utáni illetménynövekedés?
2333. kérdés  
A köztisztviselő a Ktv. 49/F. § alapján jogosult a munkáltató által természetben nyújtott kedvezményes étkezésre. Havi mértéke az Szja-tv. 1. sz. mellékletének 8.17. pontja szerinti adómentesen adható juttatás legnagyobb mértéke, jelenleg havi 12 000 Ft. A munkáltató kötelezheti-e a köztisztviselőt, hogy az az őáltala üzemeltetett konyhán vegye igénybe ezt a szolgáltatást? A köztisztviselő dönthet-e úgy, hogy 12 000 Ft értékű melegétel-utalványt kér?
2334. kérdés  
Körjegyzőségünk köztisztviselője 2009. március 1. napjától részt kíván venni a prémiumévek programban. A köztisztviselő idén májusban 39 év folyamatos közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik, 1954. február 27. napján született. Jogosult-e a programban való részvételre?
2335. kérdés  
Önkormányzatunk falugondnoki szolgálatot kíván létrehozni. A 257/2000. Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján a falugondnok "A"-"C" fizetési osztályba sorolható. A falugondnoknak 260 órás falugondnoki képzésen kell részt vennie. Falugondnokunk szakmunkásképzőben végzett állatgondozóként. Kérdésem, hogy melyik osztályba kell besorolnunk, illetve a tanfolyam elvégzése után át kell-e sorolni más osztályba?
2336. kérdés  
Az önkormányzat alanya az áfának, ilyen esetben kell-e lakóházeladás esetén áfát fizetnie?
Kapcsolódó címkék:    
2337. kérdés  
Eddigi végzettsége alapján "H" kategóriába besorolt pedagógus közalkalmazottat doktori cím megszerzése után kötelezően át kell-e sorolni "I" kategóriába?