×

183. Költségvetési Levelek / 2013. július 30.
TARTALOM

logo
     
3475. kérdés  
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 73. §-ának (1) bekezdése szerint 2012. január 1-jét követően csak olyan civilszervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte beszámolóját. Önkormányzatunk támogatja a lakossági önszerveződő közösségeket, többek között alapítványokat, egyesületeket, társadalmi szervezeteket. Közülük egyes társadalmi szervezetek szerepelnek a bíróság civilszervezetek névjegyzékében, viszont élő adószámmal nem rendelkeznek, beszámolót nem készítenek, ezért azt nem helyezhetik letétbe. A NAV szóbeli tájékoztatása szerint létezhetnek adószám nélküli társadalmi szervezetek, amennyiben nem pályáznak állami támogatásra. A fenti szabályozás vonatkozik-e az önkormányzati támogatásra, hiszen ennek elnyeréséhez is pályázatot adnak be, vagyis az önkormányzat támogathatja-e azokat a társadalmi szervezeteket, amelyek nem helyezik letétbe a beszámolójukat?
Kapcsolódó címkék:  
3476. kérdés  
Önkormányzati hivatalnál két külön szervezeti egység látja el az Ávr. 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt gazdálkodási feladatokat. A gazdasági vezetőt az Áht. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint ki kell neveznie a polgármesternek, vagy az Ávr. 11. §-ának (2) bekezdése szerint elég, ha az SzMSz-ben megjelölik? A képviselő-testület dönthet-e úgy, hogy bár a hivatal gazdasági feladatokat ellátó szervezeti egységekre tagozódik, nincs gazdasági szervezete?
3477. kérdés  
Tekintettel a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 1. §-a (2) bekezdésének előírásaira, európai uniós támogatás esetében a helyi önkormányzat által (konzorciumi tagként) kötött támogatási szerződés aláírása Ávr. szerinti kötelezettségvállalásnak minősül-e? Kinek kell kötelezettségvállalóként és ellenjegyzőként aláírnia? Szükséges-e pénzügyi ellenjegyzés?
3478. kérdés  
Hogyan kell értelmezni a Mötv. 42. §-a 4. pontjának utolsó fordulatát, amely szerint: "A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át ... államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása"? Az eddigi gyakorlat szerint a polgármester - átruházott hatáskörben - az átengedett keretéből nyújtott támogatást civilszervezeteknek, egyesületeknek stb. A Mötv. fenti előírása alapján 2013. január 1-je óta valamennyi államháztartáson kívülre nyújtott támogatásról a képviselő-testületnek egyedi döntést kell hoznia?
Kapcsolódó címkék:  
3479. kérdés  
Van-e bármilyen adó- és/vagy járulékvonzata annak, ha a felsőoktatási intézmény volt dolgozójának ingyenes használatra laptopot biztosít arra az időre, amíg vele oktatási tevékenység ellátására megbízási jogviszonyt létesít? Ugyanez a kérdés, amennyiben a használatra való átengedés professor emeritus részére történik, akivel az intézmény semmilyen jogviszonyban nem áll, és a juttatást nem tartalmazza semmilyen szabályzat sem. Kell-e ez után adót fizetni az intézménynek vagy a dolgozónak, ha igen, hogyan kell az adó alapját meghatározni?
3480. kérdés  
Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 9.2. pontja határozza meg, hogy melyek azok a munkaruházati termékek, amelyeket adómentesen juttathat a munkáltató. Arról azonban nem rendelkezik a törvény, hogy a munkaruhát a munkáltatónak kell megvásárolnia. Elszámolható adómentesen a munkaruha akkor is, ha azt a munkavállalók vásárolják meg, és az intézmény utólag megtéríti nekik? Kérdésünk továbbá az is, hogy keletkezik-e adókötelezettség akkor, ha a munkaruha kihordási idejének letelte előtt kilépő munkavállaló nem adja le a munkaruhát?
Kapcsolódó címkék:  
3481. kérdés  
Temetési segélyt szeretnénk kifizetni 30 000 Ft értékben az intézet munkavállalója részére közeli hozzátartozó elhalálozása miatt. Milyen adó- és járulékvonzata van a kifizetésnek a munkavállaló, illetve a munkáltató részéről?
3482. kérdés  
Általános iskolában a tanulóknak év végén, a tanulmányi eredmény alapján, illetve év közbeni versenyek díjazásaként adott jutalomkönyv, egyéb eszköz elszámolásának mi a módja? Pontosan hogyan könyveljük? Kell-e erről a NAV-nak adatot szolgáltatni? Ha igen, milyen módon és adattartalommal? (A gyerekek többségének nincs adóazonosító jele.)
Kapcsolódó címkék:  
3483. kérdés  
Intézményünkben az őrzés-védelmet ellátó kft. cégnevet változtatott, erről 2013. május 7-ei keltezésű levelében tájékoztatott bennünket.
1. A cégbírósági végzésben szereplő két dátum közül (változás időpontja: 2013. 03. 11.; bejegyzés kelte: 2013. 04. 26.) melyik időponttól használhatja a cég az új nevét?
2. A cégnek helyiségbérleti díjat számláznánk ki. Ha a számlát május 8-ai dátummal állítjuk ki, és a számlázási időszakok 2013. március, április, május hónapok, akkor melyik időszakról, milyen cégnévre állítsuk ki a vevőszámlát?
Kapcsolódó címkék:  
3484. kérdés  
A felsőoktatási intézmény oktatási, oktatásszervezési és kutatási feladatokhoz önkénteseket foglalkoztat (hallgatók, vendégprofesszor, emeritus, vendégelőadó) közérdekű önkéntes szerződés megkötése mellett, ellenszolgáltatás nélkül. A 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről lehetővé teszi, hogy az önkéntes tevékenység ellátása érdekében költségeket térítsünk meg. A 2. § (3) bekezdésének b) pontja értelmében önkéntes részére kifizethető az utazás, szállás és étkezés költsége. Az Szja-tv. 7. §-ának y) pontja - adóalapba nem tartozó, illetve költségnek nem számító tételek - utal az önkéntes részére nyújtott juttatás ellenszolgáltatásnak nem minősülő megállapítására. A fentiek alapján amennyiben az önkéntes tevékenységgel kapcsolatban fizetjük ki ezeket a költségeket, akkor kapcsolódik-e hozzá adófizetési kötelezettség, illetve lényeges-e, hogy milyen forrásból történik (pályázati, működési vagy saját bevétel) ezeknek a számláknak a kifizetése? Ha a kifizetőnek nem kell megfizetnie az adóalap 1,19-szerese után a 16% szja-t és 27% ehót, akkor a bizonylatokat milyen analitikával kell felszerelni, hogy bármilyen ellenőrzés alkalmával elfogadható legyen?
Kapcsolódó címkék:  
3485. kérdés  
Felsőoktatási intézmény közérdekű önkéntes szerződéseket szeretne kötni külföldi állampolgárokkal. Kérdésünk, hogy elszámolhatunk-e hozzájuk kapcsolódó költségeket abban az esetben, ha adóazonosító jellel nem rendelkeznek?
Kapcsolódó címkék:  
3486. kérdés  
1983. július 1-jétől dolgoztam egy állami cégnél (erdőgazdaság), majd áthelyezéssel kerültem 1993. március 14-ével a helyi önkormányzathoz mint köztisztviselő. A jubileumi évek számításánál figyelembe vehető-e az 1993 előtti időszak az új törvényi változások miatt, jár-e a 30 éves jubileumi jutalom?
Kapcsolódó címkék:    
3487. kérdés  
Hogyan változnak 2013. augusztus 1-jétől az egy órára járó alapbér és a távolléti díj számításának szabályai? Amennyiben valaki részére rendkívüli munkavégzést rendel el a munkáltató, hogyan kell kiszámolni a rendkívüli munkavégzés ellenértékét? Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadásánál kétféleképpen is lehet majd számítani a szabadságot, a régi módszer szerint és órában is?
Kapcsolódó címkék:  
3488. kérdés  
Veszélyeztetett terhes kismamaként lassan egy hónapja vagyok itthon táppénzen. Úgy értesültem, hogy ebben az esetben az adott évre járó szabadságomat csökkenteni fogja a munkáltató az Mt. alapján. Valóban így van? Veszélyeztetett terhesként számomra nem jár betegszabadság?
Kapcsolódó címkék:  
3489. kérdés  
Mi minősül pénzügyi-számviteli képesítésnek a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személy esetében?
3490. kérdés  
Az önkormányzat alapítvány tulajdonában lévő területen 9 évvel ezelőtt szabadtéri színpadot építtetett. Most szeretnénk ezt a színpadot átadni az alapítványnak, cserébe ő karbantartaná, és 20 éven keresztül évi 4 alkalommal ingyenesen az önkormányzat rendelkezésére bocsátaná. Lehetséges-e ilyen szerződést kötni, ha igen, hogyan történik az átadás könyvelése?
Kapcsolódó címkék:  
3491. kérdés  
A közalkalmazott 36,5 év munkában töltött idő utáni elhalálozása esetén jár-e az örökösök részére a 40 éves jubileumi jutalom?
Kapcsolódó címkék:  
3492. kérdés  
Egy dolgozónk munkába járása megoldható lenne távolsági közlekedési járattal, de ő saját döntése szerint inkább gépkocsival jár, mivel közben egyéb ügyeit is intézi. Ezért nem kéri a munkába járás költségtérítését. Munkáltatóként elfogadhatom írásbeli lemondását erről a jogáról?
Kapcsolódó címkék:  
3493. kérdés  
Közel hét év folyamatos, évenként vagy kétévenként helyettesítésre, határozott időre kötött és mindig meghosszabbított pedagógusi (közalkalmazotti) jogviszony lejártát követően jár-e a két hónapi keresetnek megfelelő végkielégítés? Kérem, szíveskedjenek a pontos jogszabályhelyre hivatkozni!
3494. kérdés  
Felsőoktatási intézmény hallgatói részére pólókat ad ajándékba különböző egyetemi rendezvényekre: sportnap, kari rendezvények. Ezek a pólók az egyetem nevével vannak ellátva. Egyes meghatározott juttatásnak minősülnek-e, kell-e a kifizetőnek adót fizetnie?