×

15. Költségvetési Levelek / 2003. augusztus 5.
TARTALOM

logo
     
383. kérdés  
Hogyan történjen a kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez a készletbeszerzések bevételezése, ha van raktárunk (áfával növelten, külön nyilvántartó kartonon)?
Kapcsolódó címkék:  
384. kérdés  
Az önkormányzat a közvilágítási berendezések korszerűsítésével a DÉDÁSZ-t bízta meg. Az elkészült munkát a DÉDÁSZ egy összegben számlázta, melyre 5 évre részletfizetést engedélyezett, ezért a részletfizetéskor kamatot is kell fizetni. Ez évben fizeti az önkormányzat az első részletet és a kamatot. Az elkészült és üzembe helyezett berendezések tulajdonjogát térítés nélkül, véglegesen, könyv szerinti értéken az üzemeltetés idejére az önkormányzat a DÉDÁSZ részére átadta. Az átadás áfavonzatára vonatkozó választ a Költségvetési Levelek 4. számának 107. kérdésében megkaptam. Hogyan történik helyesen a számviteli elszámolása?
Kapcsolódó címkék:  
385. kérdés  
Pedagógus egyéni vállalkozóként számlát nyújt be az intézményhez. Elegendő-e, ha a számlán SZJ-megjelöléssel oktatási szolgáltatást alkalmaz, és nem részletezi az óradíjat, óraszámot? Szerződés készült az intézmény és a pedagógus között.
386. kérdés  
Intézményünk költségvetési támogatásban részesült. A támogatás összegét a 0365/650/651. számú havi bevallás 01/07. tárgyi adómentes értékesítés sorában rögzítjük (kiemelten a 19. sorban is). A kapott támogatás adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet egyaránt finanszíroz, így az áfa arányosításánál a számlálóban az adóköteles tevékenységet finanszírozó hányadával, míg a nevezőben a támogatás teljes összegével számolunk. Mely sorban kell szerepeltetnünk az áfabevallásunkban az adóköteles részt?
Kapcsolódó címkék:  
387. kérdés  
Költségvetési intézményként az önkormányzattól a működési kiadás fedezetére finanszírozási összeget kapunk. A könyvelésnél meg kell-e jelölni, hogy az áfa szempontjából mentes bevételről van szó?
Kapcsolódó címke:
388. kérdés  
A kollégium egyik pedagógusa pályázaton nyert a minisztériumtól támogatást. A támogatási összeget az intézmény kapta, melyből a pedagógusnak számítógépet vásároltak. Az intézmény a mérlegben hol szerepeltesse az átadott tárgyi eszközt? Vagy térítés nélkül adja át üzemeltetésre a pedagógusnak? Az értékcsökkenés elszámolása hogyan történjen?
Kapcsolódó címkék:    
389. kérdés  
2003-tól a múzeumi tevékenység is áfaköteles lett. Ezzel kapcsolatosan több kérdés vetődik fel. - Egyes napokon, illetve bizonyos kör számára ingyenesen látogatható a múzeum. Befolyásolja-e ez a levonási jogot? Mi a helyes eljárás, ha előre nem ismert, hogy hány fő lesz az adott kiállítás ingyenes látogatója? - Kell-e áfát fizetni a múzeum által elnyert pénzösszegre? - A kiállításokhoz kiállításvezetőt adunk azoknak, akik megvásárolják a belépőjegyet. Kell-e ez után áfát fizetni? - Ingyenesen adunk bizonyos kiadványokat. Áfás ez az átadás? - Tevékenységünk, a tulajdonunkban lévő anyag térítés nélkül kutatható. Keletkeztet-e ez az ingyenes tevékenység áfakötelezettséget, illetve módosítja-e a levonható adót? - 2002. évben ellenértéknek minősülő támogatást kaptunk, amiből 2002. év teljesítési időponttal beszerzéseket teljesítettünk, és a szolgáltatást is 2002-ben végeztük, azonban a számlák kifizetésére csak 2003-ban került sor. Milyen adómértéket kell alkalmazni?
390. kérdés  
2002-ben kapott intézményünk támogatást az OTKA-tól tudományos rendezvény lebonyolítására. A rendezvényre azonban csak 2003-ban került sor, és a hozzá kapcsolódó beszerzési számlák is az idén datálódtak. Levonható-e az azokban foglalt áfatartalom, tekintettel arra, hogy a tudományos rendezvény szervezése kikerült 2003-tól a tárgyi mentes körből?
Kapcsolódó címkék:    
391. kérdés  
Egy tanfolyamon hangzott el, hogy a kötelezettségvállalást a 0-s számlaosztályban kell könyvelni az analitikus feladás alapján. Kérem, hogy gyakorlati példán keresztül szíveskedjenek az 50 ezer forint feletti és az 50 ezer forint alatti kötelezettségvállalás nyilvántartását bemutatni. A 8. lapszámban olvastam, hogy a nyilvántartásra nincs központi szabály, de mégis jó lenne, ha mintát közölnének, valamint gyakorlati példa alapján levezetnék a kötelezettségvállalással kapcsolatos tennivalókat, könyvelési tételeket, mert ez sokunknak gondot okoz.
392. kérdés  
Zenetanárok heti 1-2 nap oktatnak. Az utazási költségeiket kimutatáson számolják el, amihez csatolják a buszjegyet, ennek alapján 100 százalékos térítést kapnak. Akik bérletet adnak le, azok is 100 százalékos térítésben részesülnek. Áfa nem kerül visszaigénylésre. Lehet-e így elszámolni útiköltséget?
Kapcsolódó címke:
393. kérdés  
A városi művelődési ház keretén belül működő nyugdíjasklub tagjai más városban vetélkedőn vesznek részt. Utazási és étkezési költségük is reprezentáció, vagy csak az étkezésük?
394. kérdés  
Önkormányzatunk képviselő-testülete korlátozottan forgalomképes ingatlan értékesítéséről döntött. Hogyan kell könyvelni az értékesítést, ha az piaci értéken történik? Hogyan kell a korlátozottan forgalomképes ingatlant a nyilvántartásból kivezetni?
Kapcsolódó címke:
395. kérdés  
A 2003. január 1-jétől hatályos Szja-tv. szerint a Ktv. előírása alapján adott ruházati költségtérítés adómentes. A ruházati költségtérítés felhasználásának eddigi gyakorlata az volt, hogy készpénzben megkaptuk a ruhapénzt, majd számlával kellett igazolni annak felhasználását. Egy tájékoztatón ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy a tv.-módosítás miatt nem kell a köztisztviselőnek a ruházati költségtérítés felhasználását számlával igazolni. Kell-e vagy nem a köztisztviselőknek ez évben számlával igazolni a készpénzben megkapott költségtérítés felhasználását? Amennyiben nem kell számlával igazolni a felhasználást, akkor a munkáltató saját szabályzatára hivatkozva előírhatja-e a számlával történő igazolást?
Kapcsolódó címke:
396. kérdés  
Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.8. pontja alapján adómentes természetbeni juttatásnak minősül-e a 3/2002. EszCsM rendelettel módosított 50/1999. EüM rendelet alapján természetben juttatott éles látást biztosító szemüveg? Megállapodás alapján egy kft. végezte el a vizsgálatot, és készítette el a szükséges szemüvegeket a dolgozóknak. A munka ellenértékét az intézményünk nevére és címére szóló számla alapján egyenlítettük ki.
397. kérdés  
Városok testvérkapcsolatának ápolása végett utaznak külföldre a városból erre kijelölt emberek. Az utazás költségét szállítási költségként vagy reprezentációként kell kezelni?
Kapcsolódó címke:
398. kérdés  
Az egyik dolgozónk az év elején írásban nyilatkozott arról, hogy ne vegyük figyelembe nála az adójóváírást, mivel nősülni készül, és eladja a lakását. Sajnos a lakásra eddig nincs vevő. Ha az év végéig nem tudja eladni, akkor megfelel a feltételeknek, és járna neki az adójóváírás. Van-e lehetőség arra, hogy az év vége előtt helyesbítsük a levonást?
Kapcsolódó címkék:  
399. kérdés  
Az iskolakezdési támogatás határideje érdekelne. Milyen időszak vehető figyelembe ahhoz, hogy a juttatás adómentes legyen?
400. kérdés  
Adómentesnek minősül-e az Szja-tv. 72. § (4) bekezdés a) pontja, valamint ugyanezen törvény 1. számú melléklet 2.7. d) pontja alapján a dolgozónknak pénzintézet útján adott (központi fűtés cseréje céljából juttatott, visszatérítendő, 10 éves futamidejű és 300 ezer forint összegű) kamatmentes kölcsön kamatkülönbözete?
401. kérdés  
Munkatársunk munkaköre és feladatai megkövetelik az állandó elérhetőséget és esetenként az ügyintézést. Lehetséges-e az intézmény által juttatott mobiltelefon-feltöltőkártya adómentessége, ha a dolgozó nyilatkozik arról, hogy csak a munkájához használja azt?
Kapcsolódó címke:
402. kérdés  
A 2002. évi pénzmaradvány jóváhagyására az önkormányzati rendeletben az alábbiak szerint került sor: Képződött Pénzmaradvány- Normatív Jóváhagyott pénz- elvonás visszafizetési pénz- maradvány kötelezettség maradvány Polgármesteri 10 183 23 192 -2 884 hivatal Intézmények 102 789 10 125 92 664 Hogyan kell nyilvántartásba venni, igénybe venni 2003-ban a pénzmaradványt az intézményeknél, illetve a polgármesteri hivatalnál? A polgármesteri hivatal és az intézmények mely tételeknek csinálhatnak előirányzatot?
Kapcsolódó címke:
403. kérdés  
Egyetemünk az elmúlt években több román állampolgárságú doktoranduszhallgatóval kötött megbízási szerződést az egyes tanszékeken végzendő munkákra. Helyesen jártunk-e el akkor, amikor a részükre kifizetett megbízási díjból nem vontunk adóelőleget? A hallgatók egy része időközben letelepedési engedélyt és magyar állampolgárságot kapott, de továbbra is megbízási szerződés alapján foglalkoztatjuk őket. A kifizetésekből most már adóelőleget vonunk a kifizetőre megállapított szabályok szerint. Helyes-e az eljárásunk?
404. kérdés  
Városunk polgármesteri hivatala testvérvárosi küldöttséget fogadott. A nyelvi nehézségek áthidalása érdekében egyetemi hallgatókat alkalmaztunk tolmácsként, megbízási szerződéssel. Kell-e adóelőleget vonnunk a megbízási díjból? Minősíthetjük-e a tevékenységet szellemi tevékenységnek?
405. kérdés  
Szakképző intézmény vagyunk. Szíveskedjenek tájékoztatni, hogy tanulóinknak van-e adózással kapcsolatos teendőjük a tanulószerződés alapján fizetett pénzbeli juttatás után?
Kapcsolódó címke:
406. kérdés  
Költségvetési szerv egyaránt használ vonalas telefonkészüléket, előfizetéses és kártyás mobiltelefonokat. A telefonköltséget milyen feltételek mellett számolhatja el a költségvetési szerv adómentesen? Hívószám-részletezés hiányában minden esetben (vonalas, mobil) meg kell-e fizetni az adót (szja stb.) a teljes telefonköltség után?
Kapcsolódó címke:
407. kérdés  
Dolgozónk évek óta súlyosan beteg, de eddig még nem érvényesített erre tekintettel adókedvezményt. Milyen feltételekkel érvényesítheti, és megteheti-e ezt visszamenőleg?
Kapcsolódó címke:
408. kérdés  
Önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény vagyunk. Az intézmény az alaptevékenységen túl vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény szakágazati besorolása: 9234 Közösségi-művelődési tevékenység, ehhez kapcsolódóan az alaptevékenység:- művelődési központok, házak tevékenysége,- színházi, zeneművészeti, táncművészeti és egyéb művészeti tevékenység,- egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység,- múzeumi tevékenység,- máshova nem sorolt kulturális tevékenység.Az alaptevékenységhez kapcsolódó egyéb tevékenység:- saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása,- máshova nem sorolt sporttevékenység,- máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás.Szakfeladatunk: 921815 művelődési központok, házak tevékenysége. Az áfakörbe bejelentkeztünk. 2003. július 1-jétől a néptánc- és fazekasszakkör bevétele tárgyi adómentes vagy adóköteles? Az intézményünk helyiségeinek bérbeadása az alapító okiratban szereplő tevékenységekre tárgyi adómentes vagy adóköteles?
Kapcsolódó címkék:  
409. kérdés  
Általános iskolánkban az oktatási tevékenységen túl a tanulók és az alkalmazottak étkezése is megoldott (külsőtől rendeljük az ebédet). Úgy tudjuk, az oktatási tevékenység adómentes, az étkeztetés viszont adóköteles. Az étkeztetésből származó éves bevétel 1 000 000 forint körül van, az alanyi adómentesség felső határát évek óta nem érjük el. Adószámunk utolsó számjegyei: -1-43. Úgy tudjuk, hogy az étkeztetésre áfát nem számíthatunk fel, így a befizetések nem tartalmaznak áfát. Helyesen járunk el? Kell-e számlát kiállítani a befizetők részére?