Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

156. Költségvetési Levelek / 2011. november 22.

TARTALOM

3035. kérdés Munkavállalónak adott ajándék
Mint munkáltató a nyugdíjba vonuló közalkalmazottnak szeretnénk ajándékot adni, aminek értéke meghaladja a 15 000 Ft-ot. Könyvvitelileg mik a teendőim az adóköteles résszel?
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3036. kérdés Normatívaigénylés jogosultsága
Kistérségi társulás közoktatási szakszolgálati feladatellátást végez gesztor intézménnyel kötött szerződés alapján egy közoktatási intézményben. Az intézmény szeptember 1-jétől önkormányzati fenntartásból egyházi fenntartásba került. Az eddig a költségvetési törvény 8. számú mellékletének 2.2.2. pontja alapján biztosított finanszírozásnormatíva igénybe vehető-e továbbra is az egyházi intézményben tanuló gyerekek után, ha az egyéb jogszabályi feltételek teljesültek? Amennyiben igen, ennek milyen egyéb feltételei vannak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3037. kérdés Közoktatási intézmény gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása
Közoktatási intézmény gazdasági vezetője fölött a kinevezési jogot, díjazásának, jutalmazásának megállapítási jogát ki gyakorolhatja jelenleg?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3038. kérdés Fordított adózás
Önkormányzatunk többször került olyan helyzetbe, hogy az általa befogadott számla a fordított adózás szabályai alapján lett kiállítva, azon belül is az Áfa-tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja alapján.
"142. § (1) Az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti, a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, feltéve hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása vagy egyéb megváltoztatása építési hatóságiengedély-köteles, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának."
Mikor minősül a munka építési-szerelési, egyéb szerelési munkának? Mikor kell fordítottan adózni ezen jogszabályhely alapján? Ha több alvállalkozó is van, az alvállalkozó és a fővállalkozó között fordítottan történik az adózás?
3039. kérdés Támogatási program szállítói finanszírozása
Kincstári körbe tartozó központi költségvetési szervként gazdálkodó intézményként TIOP-pályázaton fejlesztési célra támogatásban részesülünk. A pályázat előírásai szerint a támogatás összegét a közreműködő szervezet nem a mi számlánkra, hanem - az 5% önrész teljesítését igazoló terhelési értesítés, az eredeti számla és az állományba vételi bizonylat alapján - a 95%-át közvetlenül a szállítónak fizeti. Hogyan kell teljeskörűen könyvelni a gazdasági eseményeket? A szállítói állományban kell-e szerepeltetni a teljes számla összegét, vagy csak az önrészt?
3040. kérdés Jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehető idők közalkalmazott esetében
Azt szeretném megtudni, hogy közalkalmazottak esetében jubileumi jutalom számításakor, milyen munkaviszony vehető figyelembe? Jogviszonyaim az alábbiak:
1. 1975. 10. 01.-1987. 11. 30. ÁFÉSZ, megszűnés módja: felmondás a dolgozó részéről.
2. 1987. 12. 01.-1990. 11. 22. Községi Közös Tanács GAMESZ, megszűnés módja: munkaviszonya megszűnt.
3. 1991. 04. 15.-1991. 06. 30. mgtsz, megszűnés módja: munkaviszonya megszűnt.
4. 1991. 08. 27.-1992. 04. 11. ÁFÉSZ, megszűnés módja: munkaviszonya megszűnt.
5. 1993. 10. 11.-1997. 01. 27. önkormányzatnál mint közalkalmazott.
6. 1998. 07.15.-2006. 12. 31. önkormányzatnál mint közalkalmazott.
7. 2006. 12. 31-től jelenleg is itt dolgozom mint közalkalmazott.
3041. kérdés Szociális szakvizsgával rendelkező pedagógus besorolása
A Debreceni Egyetemen gyermekvédelmi szakellátás témacsoportban a DE-EK szakvizsgabizottság előtt tett szociális szakvizsgával és testnevelő tanár (egyetemi szintűnek elismert) végzettséggel rendelkező, általános iskolában pedagógusként foglalkoztatott dolgozót melyik fizetési osztályba kell besorolni? Fenti szakvizsga egyenértékű-e a pedagógus-szakvizsgával?
3042. kérdés Jubileumi jutalom számítása - fizetés nélküli szabadság figyelembevehetősége
Jubileumi jutalom szempontjából beszámít-e a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe az egyéves fizetés nélküli szabadság, melyet a közalkalmazott külföldön eltöltött tanuláshoz kapott?
3043. kérdés Korábbi állami vállalatnál eltöltött idő elbírálása a jubileumi jutalom szempontjából
A munkavállaló 1971-1982 között állami építőipari cégnél dolgozott, ahonnan áthelyezéssel került ipari szakmunkásképző intézetbe oktatónak. A szakmunkásképzőből történt távozás után - megszakításokkal - magáncégeknél dolgozott, majd 2001 májusától költségvetési szervnél lett újra közalkalmazott. Az 1971-től 2001-ig terjedő teljes időszak közalkalmazotti jogviszonynak számít-e a jubileumi jutalom kiszámításakor?
3044. kérdés Munkabérelőlegből származó kamatkedvezmény
A munkavállaló részére kifizetett munkabérelőleggel összefüggésben kell-e kamatkedvezmény utáni adót fizetni abban az esetben, ha a dolgozó egy éven belül másodszor vesz fel munkabérelőleget, de azt az Szja-tv.-ben meghatározott keretek között (6 hónapra és a minimálbér ötszöröse alatti összegben), illetve az előzően felvett munkabérelőleg lejáratát, visszafizetését követően teszi?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3045. kérdés Jubileumi jutalom prémiumévek után
Általános iskolai tanár vagyok. Prémium­éveim lejárnak októberben. Betöltöm 59. évemet, így előrehozott öregségi nyugdíjba megyek. Megvan a 40 év szolgálati időm (a főiskolát nappali tagozaton végeztem). A jegyző úr legutóbbi tájékoztatása szerint nem jár nekem a 40 éves jubileumi jutalom, mivel áprilisban életbe lépett egy olyan törvény (rendelet), amely ezt a jogosultságomat eltörli. Az a kérdésem, hogy valóban nem illet meg engem ez a jutalom?
3046. kérdés Gépjárműadó-hátralék értékelése
Kell-e értékvesztést elszámolni a gépjárműadó-hátralék után? Önkormányzatunk az értékelési szabályzatában a központi, a helyi adókkal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos követelések értékelésénél az egyszerűsített értékelés eljárást választotta. Pl.: az ONKA program által készített kimutatás alapján a gépjárműadósokkal kapcsolatos követelések állománya bruttó 100 E Ft. Az adósminősítési kategóriák szerint kimutatott értékvesztések összege 20 E Ft. Milyen értékben kell a gépjárműadóval kapcsolatos követeléseket a helyi önkormányzat mérlegében kimutatni ebben az esetben? 100 E Ft-tal vagy 80 E Ft-tal?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3047. kérdés Rulírozó hitel
Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben döntött arról, hogy a költségvetési kiadások és bevételek különbségeként adódó költségvetési hiányt áthidaló (rulírozó) hitel felvételével kívánja finanszírozni. A hitelkereten belül a hitelek felvétele lehívólevél alapján történik. A hitelek lejárata 364 nap. A hitelfelvételt a "pénzügyi vállalkozásoktól rövid lejáratú hitel felvétele?előirányzaton szerepeltetjük, mivel a rövid lejáratú likviditási hitelnek nincs előirányzata. Kérem, szíveskedjenek tájékoztatást adni arról, hogy a hitelfelvételt és annak év közben történő visszafizetését melyik főkönyvi szám alkalmazásával, és milyen módon kell könyvelni! Az év végén fennálló tartozásra, melyet 2012-ben kell visszafizetnem, kell-e 2012-ben kiadási előirányzatot képeznem?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3048. kérdés Eljárás körjegyzőség megszűnése esetén
1. Egy körjegyzőség mint költségvetési szerv megszűnése/megszüntetése jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnésnek minősül-e, esetleg az határozza ezt meg, hogy a gesztor csatlakozik-e valahova, vagy önálló marad? Van-e erre előírás? A megszűnés következményeit a körjegyzőségnek mint költségvetési szervnek és mint jogi személynek is viselnie kell? A körjegyzőséget (A) alkotó három önkormányzat közül kettő döntött a körjegyzőségből való kiválásról január 1-jétől, és csatlakozási szándékukról egy másik (B) körjegyzőséghez. A harmadik önkormányzat (mely a gesztor volt) - mivel önállóan nem tud fenntartani hivatalt - szintén január 1-jétől csatlakozik egy harmadik (C) körjegyzőséghez. A döntéseket határidőben meghozták.
2. Az 1. pontban írt (A) körjegyzőség december 31-vel történő megszűnése miatt az ott dolgozó köztisztviselők közül 2 fő áthelyezéssel átkerülne (B) körjegyzőséghez, 2 fő (C) körjegyzőséghez, 2 fő közszolgálati jogviszonya megszűnik. Amennyiben a körjegyzőség megszűnése a Ktv. 15. § (1) bekezdésének g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnésnek tekintendő, akkor nem felmentéssel kell megszüntetni a közszolgálati jogviszonyt, hanem az említett g) pont alapján. Ezért nem beszélhetünk felmentési időről sem, azonban a tovább nem foglalkoztatott köztisztviselők részére a Ktv. 15. § (5) bekezdés alapján járó összeget és a Ktv. 19. § (1)-(5) bekezdés szerint járó végkielégítést kell kifizetni december 31-én. December 31-én megszűnik a közszolgálati jogviszonyuk, a költségvetési szerv megszűnését követően nem merülhet fel "felmentési idő" sem. Ebben az esetben - mivel a munkáltató körjegyzőség megszűnik - január 1-jétől már nem terhelheti semmilyen kötelezettség sem az önkormányzatokat, sem (B) és (C) körjegyzőséget. Helyes-e ez az eljárás és következtetés?
3. A körjegyző közszolgálati jogviszonyának megszűnése szintén a Ktv. 15. § (1) bek. g) pontja szerinti jogutód nélküli megszűnéssel történhet-e?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
3049. kérdés Közalkalmazott besorolása, jubileumi jutalomra jogosító idejének megállapítása - munkaviszonyok figyelembevétele
Egy pedagógusunk 6 év munka törvénykönyves foglalkoztatással, munkaszerződéssel látott el pedagógus munkakört egy nonprofit kft.-nél, amely nem tartozik a Kjt. hatálya alá, így rá nem vonatkozott erre az időre a közalkalmazotti bértábla és a fokozat lépése sem. A kft.-hez F8 besorolási fokozattal került, de a velük kötött munkaszerződésbe ezt nem írták bele, és a 6 év alatt nem sorolták át, "nem lépett" 3 évente, nem számítottak jubileumot és végkielégítést sem. Mi az önkormányzat által működtetett Kjt. hatálya alá tartozó általános iskolába, pedagógus munkakörbe vettük fel, a fizetési fokozatába, jubileumába számítsuk-e bele ezt a 6 év munka törvénykönyves foglalkoztatást vagy sem? "Léphet-e" rögtön F10-be, vagy a hozott papírok alapján ott folytatódik az előrelépés, ahol megszakadt? Most a 25 éves vagy a 30 éves jubileumi jutalomra jogosult-e?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére