Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

230. Költségvetési Levelek / 2016. július 12.

TARTALOM

4238. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát
Hogyan változott a rehabilitációs ellátásban részesülőkre vonatkozó kereseti korlát, mennyit kereshet az érintett egy hónapban?
4239. kérdés Egyéni vállalkozó, illetve adószámos magánszemély költségeinek elszámolása a díjat fizető felé
Partnerünk szakfordítást végez nekünk. A számlában a fordítás díján felül postázási költséget is feltüntet fizetendő díjként. Szakmai utasításokban, rendeletekben iránymutatást nem találtunk arra vonatkozóan, hogy egyéb költségtérítési kötelezettségünk állna fenn. A partnerrel vállalkozási szerződésünk sincs, amiben külön szabályozva lenne a fordítási díjon felüli költségtérítés. Kérdésem, hogy jogosan állít-e be a számlán a saját költségeinek fedezetére vonatkozó tételt, ha igen, a számlához csatolni kell az összeget alátámasztó bizonylat hiteles másolatát?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4240. kérdés Nyugdíjas dajka visszafoglalkoztatása
Intézményünkben az alábbi probléma vetődött fel: a kétnyelvű nemzetiségi óvoda dajkája a nők 40 éves jogosultságával megy nyugdíjba. Amennyiben nem találunk helyette mást (dajka végzettség, nemzetiségi nyelvvizsgával), akkor visszajöhet-e dolgozni a nyugdíj folyósítása mellett? Óvodában foglalkoztathatjuk-e közalkalmazotti jogviszonyon kívül más jogviszonyban?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4241. kérdés Dolgozók részére természetben biztosított étkezés adózása és könyvelése
Saját konyhán a dolgozók részére cafeteriajuttatásként természetbeni étkezést biztosítunk, illetve az intézményeink vásárolt étkezésként a megvásárolt élelmiszert biztosítják ingyenesen a dolgozóik részére természetbeni étkezésként. Hogyan kell helyesen könyvelni ezeket a természetbeni étkezéseket, illetve fel kell adni a KIRA rendszerbe mint személyi juttatást?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4242. kérdés Civil szervezetek önkormányzati támogatása
A Mötv. 42. §-ának 4. pontjában foglaltak szerint a képviselő-testület nem ruházhatja át többek között az "alapítványi forrás átvétele és átadása" tárgyában hozandó döntési hatáskört. Önkormányzati forrás alapítvány részére történő átadása esetében a jelenleg hatályos szabályozás szerint ki a hatáskör gyakorlója, hol található meg ennek szabályozása? A helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az önkormányzat a Mötv. 13. §-ának (1) bekezdése szerinti helyi közügyek és a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok kapcsán jogosult - saját bevételei vagy az erre a célra biztosított külön források terhére - természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek (civil szervezetek) támogatására, feltéve hogy ez a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4243. kérdés Éttermi vendéglátás
Nem találok megfelelő cofog-szakfeladat párt az eddig használt 561000-es (éttermi vendéglátás) szakfeladathoz, ami 2014-ben a 900080-as (szabad kapacitás terhére végzett szolgáltatás) cofog volt. Önkormányzati intézményt könyvelek társuláson belül, melyben konyhát is működtetünk. Az óvodai, iskolai, munkahelyi, szociális étkeztetésen kívül egyéb étkezések is vannak, pl. vendégebéd, rendezvényekre való főzés, szünidei étkeztetés. Az 561000-es szakfeladatot használtam, de nincs cofog-párja. Lehet-e úgy könyvelnem, hogy marad ez a szakfeladat (561000), és hozzárendelem a munkahelyi étkezés 096025-ös számú cofogot, így valamelyest elkülöníthető lenne a tényleges munkahelyi étkezéstől, amit az 562917-es szakfeladatra könyvelek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4244. kérdés Önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége
Amennyiben - eddig csak alaptevékenységet végzett - áfaalany, önkormányzati költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet "kíván" folytatni, milyen teendői vannak? Például: önköltségszámítás, elkülönített könyvelés, vállalkozási eredmény megállapítása, vállalkozási maradvány adott százalékának (tao %) befizetése az irányító önkormányzat költségvetésébe. Ezeken felül van-e bármilyen fontos teendő a vállalkozási tevékenység megkezdése előtt, mint például NAV-nál bejelentési kötelezettség, egyéb adófizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4245. kérdés Iskolai tanulmányi verseny díjazása
Az iskola tanulmányi versenyt rendez, és az 1-3. helyezést elérő diákokat, illetve az őket felkészítő tanárokat ajándékutalvánnyal díjazza. Jó helyre könyveljük-e a tételeket, ha a tanulók díjazását a K355-re (adómentes juttatás), a tanárok részére adott juttatást pedig K1107 (saját dolgozó) vagy K123 (külső dolgozó) ERA kódokra terheljük, adóköteles juttatásként?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4246. kérdés Iskolaépület felújítása
Településünkön a nemzetiségi önkormányzat az általános iskola fenntartója. Az épület, amelyben az iskola működik, a helyi önkormányzat tulajdona, és megállapodás alapján ingyenes használatra biztosítja a feladat elvégzéséhez a nemzetiségi önkormányzat részére. A nemzetiségi önkormányzat pályázat útján 2,5 millió forintot nyert az iskolaépület padlózatának felújítására, mellyel el kell majd számolnunk. A pályázat szerint a számlák a nemzetiségi önkormányzat nevére szólnak. Mi a helyes könyvelése a felújításnak, ha az épület, amelyen végzik, nincs a nemzetiségi önkormányzat tulajdonában?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4247. kérdés Településmarketing-feladat
Önkormányzatunk településmarketing-feladat elvégzésével bízott meg egy kft.-t. A feladat elvégzése során készül egy településmarketingstratégia-tanulmány, egy arculati kézikönyv és javaslattétel. A kiadás összege jelentős. Hova, milyen rovatra kell ezt könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4248. kérdés Kerekítési különbözet
A bérkönyvelés és a NAV-nak átutalt összegek (szja, szocho stb.) közötti kerekítési különbözetet helyesen melyik rovatra kell átvezetni a 365151-ről?
Kapcsolódó tárgyszavak:
4249. kérdés Bekerülési érték meghatározása
Központi költségvetési szerv beruházást valósít meg. A bontási-szállítási munkák, illetve ún. "organizációs költségek" a bekerülési érték részét képezhetik-e? Az Szt. szerint igen, az Áhsz. nem rendelkezik ezekről a kiadásokról.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4250. kérdés Könyvtári könyv beszerzése
Helyesen járunk-e el, ha a 2014. január 1-jét követően a könyvtárba beszerzésre kerülő könyveket - feltételezve, hogy éven túli az elhasználódás és a bekerülési érték 200 ezer Ft alatt van - a kis értékű tárgyi eszközök között, a 13. számlacsoportban és a K6. Beruházások rovaton számoljuk el, majd ezzel egyidejűleg történik a 100%-os terv szerinti értékcsökkenési leírás? Amennyiben az elhasználódás éven belüli, akkor a dologi kiadások (K3. rovat) között történik az elszámolás? Az általunk leírtak helytállóak? Szeretnénk kérni a könyvtári könyvek beszerzésének mint gazdasági esemény számviteli elszámolásának levezetését.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4251. kérdés Kézbesítő utazási bérlete
Költségvetési szerv a kézbesítő beosztásban lévő dolgozójának éves budapesti bérletet vesz. A bérlet érvényessége 2016. februártól 2017. februárig tart. Milyen összeggel kell a KIRA rendszerben feladni, illetve év végén milyen főkönyvi számra kell átvezetni a 365151-ről? Elhatárolásként kell beállítani 2016 végén?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4252. kérdés Közterület-használati díj elengedése
Szerződés alapján önkormányzatunk a rendeletében meghatározott mértékű összegben számlázza ki a közterületet használó vállalkozásoknak a közterület-használati díjat. Egyes esetekben a vállalkozó kérelmezi, hogy a díjat visszamenőleg csökkentsék le számára. Az önkormányzati rendelet indokolt esetben lehetővé teszi a kérelem alapján történő díjcsökkentést. Amennyiben a kérelemnek eleget tesz az önkormányzat, csökkenthető-e a korábban kiszámlázott adóalap és adó összege az Áfa-tv. 77. §-ában megfogalmazottak szerint, vagy más egyéb megfontolás alapján? Ha teljes mértékben elengedésre kerül a díj (a rendelet lehetővé teszi), akkor érvényteleníthetők-e a korábban kiállított számlák, illetve módosíthatóak-e azok az Áfa-tv. 69. §-ában meghatározott adóalapra? E kérdések további specifikációja, hogy amennyiben nem külső okokra (például időjárás miatti korlátozott tényleges közterület-használat stb.) hivatkozik a vállalkozó, hanem az anyagi problémáira, akkor lehetséges-e az adóalap és az adó csökkentése? Amennyiben a közterület-használati szerződés olyan módon kerül módosításra, hogy nem a korábbi díjak kerülnek csökkentésre, hanem a módosítást követő (jövőbeni) időszakok díjait csökkentik, akkor a csökkentett összeg lesz az adóalap, vagy az eredeti díjat kell továbbra is számlázni a vállalkozó részére? E tekintetben kérjük, hogy az Áfa-tv. 71. §-ában foglaltakat értelmezzék számunkra. Milyen módon kell eljárnunk akkor, ha a jövőbeni időszakra teljes mértékben elengedésre kerül a díjfizetés a szerződés módosításának következtében?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4253. kérdés Iskolai tanulmányi jutalom, ajándék adómentessége
Helyi nemzetiségi önkormányzat határozatban döntött, hogy a helyi nemzetiségi gimnázium ballagási ünnepségén 10 kiemelkedően tanuló nemzetiségi diáknak egy konkrét bevásárlóközpontban vett vásárlási utalványt - melyet a bevásárlóközpont üzleteiben lehet felhasználni - és 1-1 fotóalbumot ajándékoztak. A tanulókat és a kifizetőt terheli-e adófizetési kötelezettség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4254. kérdés Önkormányzat dolgozójának méltányosságból történő, szociális alapú támogatása
Önkormányzatunk dolgozójának gyermeke hosszan tartó kórházi ellátásra szorul, szeretnénk támogatni az édesanyát abban, hogy a kórház által számlázott 3000 Ft/nap díjat (amelyet az anyuka benttartózkodására tekintettel számláz a kórház) megtérítjük számára. A számlát az önkormányzat vagy az édesanya nevére kell kiállítania az intézménynek? Az adott juttatás természetbeni juttatásnak minősül? Ha igen, akkor milyen mértékű közterhek terhelik? A kiadást melyik rovaton kell elszámolni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4255. kérdés Közalkalmazott által betölthető munkakör
Múzeum esetében, mely a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, mit jelent pontosan a "gazdasági szakalkalmazott" munkakör? Milyen feltételekkel, milyen feladatellátással sorolható be a gazdasági ügyintéző az "F" fizetési osztályba?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4256. kérdés Ki nem adott szabadság kezelése közszolgálati tisztviselő végleges áthelyezése esetén
Közigazgatási szervnél fennálló közszolgálati jogviszonya műszaki kollégánknak megszűnt, áthelyezéssel egy másik közigazgatási szervhez került. Időarányos szabadságából a megszűnés idejéig 4 nappal kevesebbet vett ki. A 4 nap szabadság, azt gondolom, az új munkahelyén megilleti, részére azonban ott nem akarják kiadni, és a volt dolgozónk kérése, hogy szabadságmegváltás címén fizessük ki neki.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
4257. kérdés Közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része
A 2016. évi költségvetésről szóló 2015. C. törvény 2. számú mellékletének V. beszámítás, kiegészítés fejezete 5. A III. jogcím szerinti támogatásokra vonatkozó speciális kiegészítő szabályok nb) pontjában szereplő "a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére" keretében milyen költségek számolhatók el? Csak kis értékű dologi, vagy beruházás, felújítás?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére