Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

30. Költségvetési Levelek / 2004. június 29.

TARTALOM

754. kérdés Áfa megosztása arányosítással
Óvodánk külső konyhától vásárolja az ebédet, melynek nettó értéke 420 000 forint. Ehhez kapcsolódó bevételek: gyermekek térítési díja, felnőtt dolgozók térítési díja, illetve a hozzáadott természetbeni juttatás, önkormányzati térítés, összesen nettó értékben 260 000 forint. A 160 000 forint különbözetet (ami a törvény által biztosított kedvezményes és ingyenes étkeztetésből adódik) az intézmény finanszírozza. Az ehhez kapcsolódó beszerzést terhelő áfa összege 63 000 forint. Kell-e arányosítanom, vagy a teljes összeg levonható? Mi a teendő tárgyi eszköz beszerzésekor?
755. kérdés Parkolójegyek elszámolhatósága
A parkolóautomaták által kibocsátott parkolójegyekről utólag kérjük meg a számlát. A postaköltség ugyanannyi, mint a parkolójegy ára, és jelentős adminisztrációval, nyilvántartással jár. Költségvetésünk évek óta szűkre szabott, 2004-től pedig újra megszorítások várhatók. Miért nem fogadhatjuk el a parkolójegyet a menetlevél csatolásával, bár tudjuk, hogy ez nem felel meg a Szt. előírásainak?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
756. kérdés Adóelőleg-levonás
A 2004. évi Szja-tv. 46. §-ában szerepel az adóelőleg-levonás. A 7-es számlaszámmal kezdődő (732, 735) adószámok szellemi tevékenységet jeleznek-e egyértelműen, mert az érdekeltek állítása szerint azt, ugyanakkor adóelőleget nem akarnak fizetni. Ilyen tevékenység pl. a könyvkötés, a fajátékok készítése, értékesítése. Mit tehetünk vita esetén, mivel a számla kiállítója felel annak valódiságáért, ugyanakkor a befogadó a kellő körültekintésért?
Kapcsolódó tárgyszavak:
757. kérdés Alanyi adómentes költségvetési szerv számlájában szereplő térítési díj és forgalmi adójának elszámolása
Intézményünk adóalanyisága a közhatalmi tevékenység, illetve a jelentéktelen bevétel miatt az Áfa-tv. 4/A. §-a alapján 2004. január 1-jétől megszűnt. A Főpolgármesteri Hivatal által kiadott tájékoztatóban foglalt térítési díjakat szedjük be az étkezést igénybe vevő növendékektől, illetve a dolgozóktól, ami a megjelölés szerint 15 százalék áfát is tartalmaz. Helyesen járunk-e el, ha a kibocsátott számlán bruttó összeget szerepeltetünk (nettó és áfamegbontás nélkül), "alanyi mentes" megjelöléssel?
758. kérdés Antennatornyok és más ingatlanok bérbeadása
A 2004. évi ingatlanokra vonatkozó bérleti szerződések díjának módosításához - az Áfa-tv. módosulásának megfelelően - kérjük állásfoglalásukat az alábbiakról: - az antennatornyok bérbeadásával kapcsolatban tisztázandó, hogy azok ingatlannak, szerkezetnek, felépítménynek vagy egyéb tárgyi eszköznek minősülnek-e; - az átalánydíjas rezsit tartalmazó bérleti szerződéseknél nincs nevesítve áfakulcs, ugyanakkor a bérbeadót terheli az áfakulcs változásával megnőtt közüzemi szolgáltatások összege. Hogyan lehet a bérleti díjban érvényesíteni az energia és egyéb szolgáltatások megemelt áfakulccsal növelt, előre nem látható összegét? - a 2003. december 31-én bérlők által megfizetett áfás bérleti díj, 2004. január 1-ével kiinduló alap lehet-e, vagy az áfa nélküli bérleti díjat kell az inflációs ráta mértékével megemelni? Az általunk bérbe vett ingatlanok, bérlemények bérleti díjának fizetésekor a problémák azonosak a fentiekkel.
759. kérdés Lakásépítési kölcsön visszatérülésének elszámolása
Dolgozóinknak adott lakásépítésre, -vásárlásra folyósított kölcsönök visszafizetését eddig (2003-ig) a 93325-ös számlán számoltuk el. Ez a számla a beszámoló és a költségvetés 80-as táblázatában a 117-es (Egyéb finanszírozás) bevételi sorban jelent meg. A 2004. évi Költségvetésben és beszámolóban a 109. (Osztalék, Koncessziós díjak) sorban szerepel. Ezért minden hónapban át kell-e vezetni a Háztartásoknak nyújtott egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 194543-as számlára?
760. kérdés Cégautóadó fizetése
Intézetünkben a személygépkocsi-használat adóját meg kell-e fizetni, ha azt magáncélra nem használjuk?
Kapcsolódó tárgyszavak:
761. kérdés EU-tisztviselő Közösségtől származó jövedelmének adózása
Intézményünk vezetője az elmúlt évben néhány hónapig Brüsszelben dolgozott EU-tisztviselőként. A 2003. évi adóbevallás benyújtása előtt érdeklődtünk az APEH-nál, hogy ezt a jövedelmet be kell-e vallani Magyarországon, tekintettel arra, hogy Brüsszelben a jövedelméből már levonták az adót. Azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az EU-tól kapott jövedelmet az adóbevallásban adóterhet nem viselő járandóságként kell bevallani. A 2004. évi XXVII. törvényben találtunk egy olyan rendelkezést, amely szerint 2003. január 1-jére visszamenőleg mentes az adó és minden egyéb közteher alól Magyarországon az Európai Közösségek tisztviselőjeként vagy alkalmazottjaként megszerzett, a közösségtől kapott bér, fizetés és minden egyéb térítés, juttatás. Most tanácstalanok vagyunk, mert az adóbevallást határidőre benyújtotta az érintett személy, és abban adóterhet nem viselő járandóságként fel is tüntette az EU-tól kapott jövedelmet. Így hátrány érte, hiszen a többi - Magyarországról származó - jövedelme után magasabb adókulccsal kellett adóznia. Nem értjük továbbá azt sem, hogy ez a visszamenőleges hatályú módosító rendelkezés miért csak az EU-csatlakozásunk napjáig volt érvényben.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
762. kérdés Térítésmentesen átvett, 0-ra leírt tárgyi eszköz állományba vételének elszámolása
Költségvetési intézmény vagyunk, egy rt. egy alapítványon keresztül használt számítógépeket adott térítés nélkül. Az átadási jegyzőkönyvben ugyanannyi a bruttó érték és az értékcsökkenés, a nettó érték nulla, de kimutatott áfaalapot és áfát. Mi a teendőnk, be kell-e venni az áfaelszámolásunkba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
763. kérdés Postaköltség bizonylatolása
Önkormányzatunknál többször előfordul, hogy a szállítócégek a számlájukban a postaköltséget nem tüntetik fel (pl. könyv, kis értékű tárgyi eszközök beszerzése esetén). Elfogadható-e bizonylatnak a postai utánvétes kísérőlevél, amin fel van tüntetve a postai díj, vagy minden esetben kérni kell a postaköltség számlázását? A posta nem ad számlát, hiszen nem ő az értékesítő.
Kapcsolódó tárgyszavak:
764. kérdés Beruházáshoz adott támogatás áfája
Intézményünk kizárólag adóköteles tevékenységet végez. A működéshez államháztartási támogatást nem kapunk, a 2004. évi beruházáshoz viszont igen. Az általános szabályok szerint adózunk, a támogatás vonatkozásában hogyan alkalmazzuk az arányosítás szabályait?
765. kérdés Adatszolgáltatás a helyi iparűzési adóval kapcsolatban
Önkormányzati adóhatóságként bevezettük a helyi iparűzési adót. Ellenőrizni szeretnénk, hogy valamennyi fizetésre kötelezett vállalkozó eleget tett-e ezzel kapcsolatos kötelezettségének. Ehhez milyen adatokat kérhetünk az állami adóhatóságtól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
766. kérdés Sportcsarnok bérbeadása
Az Áfa-tv. novemberi módosítása következtében hivatalunk a törvény 2. sz. mellékletének 10. pontjával kapcsolatos ingatlanhasznosításaira az áfakötelezettséget választotta. Nem egyértelmű azonban számunkra a sportcsarnok hasznosításának áfakötelezettsége, az alábbiak miatt: a sportcsarnokot többnyire szabadidősportra, edzésre és mérkőzések lebonyolítása céljából adjuk bérbe, amatőr sportszervezeteknek. Az SZJ szerint a 92.62.1 szám alatti egyéb sportszolgáltatás esetében a sportlétesítmények rendeltetésszerű használata 15 százalékos áfakulccsal adózik, a szabadidős és sportszolgáltatás pedig tárgyi adómentes szolgáltatásnak minősül. Kérjük, szíveskedjenek állást foglalni abban, hogy amatőr sportszervezetek részére edzésre és mérkőzésekre történt bérbeadást milyen áfakulccsal kell leszámlázni!
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
767. kérdés Idegen helyen tárolt, tárgyév végén kiegyenlített tárgyi eszköz elszámolása
A polgármesteri hivatal gyakorlatában előfordul, hogy a költségvetési év végén vásárolt tárgyi eszközök beérkezése előtt megérkezik a számla tárgyévi teljesítéssel, ugyanakkor az eszköz tárolási nyilatkozattal még a szállító telephelyén van, és csak a következő év elején érkezik meg ténylegesen a hivatalba és kerül sor az üzembe helyezésre. A tárgyi eszköz bevételezése során mi a helyes eljárás? Mi a teendőnk a számla és a tárolási nyilatkozat beérkezésekor és az üzembe helyezéskor?
Kapcsolódó tárgyszavak:
768. kérdés Vetélkedőn nyert nyeremény adózása
Az egyik kereskedelmi rádióban meghirdetett vetélkedőn értékes ajándékot, nevezetesen egy színes televíziót nyertem a közelmúltban. A díj átvételekor nem is gondoltam rá, de mostanában egyre többet foglalkoztat, hogy ez után a nyeremény után kell-e nekem adót fizetnem és ha igen, mennyit?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
769. kérdés Költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámla
Cigány kisebbségi önkormányzat pénzforgalmi könyveléséhez szeretnénk segítséget kérni. A polgármesteri hivatal költségvetési számláján egy alszámla van nyitva a kisebbségi önkormányzatnak, mely felett rendelkeznek. Hogyan könyveljük a bevételeiket/kiadásaikat? Korábban csak pénztáron keresztül vettek fel pénzt, ezért okoz gondot a könyvelésük.
Kapcsolódó tárgyszavak:
770. kérdés Szigorú számadású nyomtatványok
Szigorú számadású nyomtatványnak minősülnek-e a következő bizonylatok:- szabadságengedély,- belföldi kiküldetési rendelvény,- befizetési jegyzék,- tehergépkocsi-menetlevél?Szabályos-e a befizetési jegyzék használata, pl. étkezési térítési díj szedése során, vagy nyugta kiállítása a helyes?
771. kérdés Pénzügyi képviselő
A pénzügyi képviselőről több jogszabályban olvastam. Ki lehet pénzügyi képviselő?
Kapcsolódó tárgyszavak:
772. kérdés Üdülési csekkek adózási szabályai
Intézményünktől nyugdíjba vonult munkavállalónk és családja részére juttathatunk-e adómentes természetbeni juttatásként üdülési csekket?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
773. kérdés Felmentés esetén járó juttatások
2005. július 8-án leszek 57 éves. 2004 júliusában már 38 év munkaviszonnyal rendelkezem majd, ebből 34 éve köztisztviselőként dolgozom jelenlegi munkahelyem. Előrehozott öregségi nyugdíjazásomkor megkaphatom-e a 40 éves jubileumi jutalmat, a felmentési időt, illetve a rekreációs szabadságot? Milyen egyéb juttatásokat kaphatok még nyugdíjazásomkor?
774. kérdés Közalkalmazott besorolása
Kisegítő munkaköri csoportban, portás, takarító, ruhatáros, kézbesítő, konyhai dolgozó, rendész munkakörben érettségivel rendelkező dolgozó besorolható-e a "C" fizetési osztályba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
775. kérdés Végkielégítés
Iskolaigazgatóként két dolgozónak 2002. december 31-ei hatállyal megszüntettem a munkaviszonyát, akik 1943-as születésű nők voltak, és már 1998. július hónapban - közalkalmazotti jogviszonyuk megtartása mellett - igénybe vették az előrehozott öregségi nyugdíjat. 2003 nyarán azzal kerestek meg, hogy a Legfelsőbb Bíróság Mfv.II.10.897/ 2001/5. sz. állásfoglalása alapján jogosultak lettek volna felmentésük során végkielégítésre is. Jár-e nekik végkielégítés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
776. kérdés Munkaviszony időtartamának megállapítása
1988-89. évben fizetés nélküli szabadságot vettem ki, amikor gyermekem az első osztályt kezdte. Ez az időszak munkaviszonynak számít-e, és a jubileumi jutalomnál figyelembe vehető-e?
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére