Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4. Költségvetési Levelek / 2002. december 10.

TARTALOM

94. kérdés Pályázat útján elnyert támogatás adózása
Ebben az évben pályázatot nyújtottam be település-érdekvédelmi támogatásra a Budapesti Főpolgármesteri Hivatalhoz. A pályázatot kedvezően bírálták el, így 2002-ben vissza nem térítendő támogatást kaptam a helyi védettséget élvező házam kapujának rendbehozatalához. Felhívták a figyelmemet, hogy a támogatás után nem kell adót fizetnem. Valóban így van-e, mert 2000-ben ugyanezen ház homlokzatának felújításához kapott támogatás után adóznom kellett.
Kapcsolódó tárgyszavak:
95. kérdés Bérleti jogról való lemondás
Kerületi önkormányzatunknak egy magánszemély felajánlotta, hogy lemond az önkormányzat tulajdonában lévő lakásának bérleti jogáról, mivel megnősült, és feleségével közös, nagyobb ingatlant kívánnak vásárolni. A bérleti jogról való lemondásért fizetett összegből kell-e adót levonni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
96. kérdés Lízingbe vett eszköz elszámolása
Telefonközpontokat lízingelünk négy évig. Mi az eljárás az állományba vételnél? Beruházásként el kell-e számolni a havonta kifizetett lízingdíjat?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
97. kérdés Áfakötelezettség halasztásának szabályozása 2003. január 1-jétől
Igaz-e, hogy jövőre megszűnik az a lehetőségünk, hogy 60 napig várjunk az áfafizetéssel?
Kapcsolódó tárgyszavak:
98. kérdés Közhasznú társaság alapítása
Költségvetési intézményünk közhasznú társaságot alapít. Tárgyi eszközöket viszünk be a társaságba. A bevitt eszközök értékéért részesedést kapunk a társasági szerződés szerinti értékben. Érvényes-e erre az esetre az Áht. 109/F § (4) bekezdésében megfogalmazott áfamentesség?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
99. kérdés Szállítói kötelezettségek év végi elszámolása
A szállítói kötelezettségeket az év végén hogyan kell a mérlegkészítésnél figyelembe venni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
100. kérdés Saját rezsis beruházás áfája
Hogyan történik a fejezeti kezelésű előirányzat terhére saját vállalkozásban megvalósított beruházásunk áfájának elszámolása? A beruházást mi - a költségvetési szerv - helyezzük üzembe, és kizárólag nem áfaköteles állami alapfeladat ellátásához használjuk.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
101. kérdés Közüzemiköltség-megosztás módozatai
Ha egy épületen belül pl. óvoda és konyha működik, az áfaelszámolás szempontjából a felmerült általános költségeket (pl. villany, gáz, víz) mi alapján lehet megosztani, és milyen arányban lehet figyelembe venni a költséglevonásnál?
102. kérdés Munkaruha juttatása közalkalmazottaknak
Közalkalmazottaknak - óvónők, dadák, tanárok, védőnők - juttatható-e védő- vagy munkaruha szja-mentesen, vagy csak költségtérítés formájában?
103. kérdés Felmentési időre járó illetmény elszámolása
Hogyan kell elszámolni a felmentési idejét töltő munkavállaló részére a munka alóli tényleges felmentés napját követő felmentési időre kifizetett személyi juttatás összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
104. kérdés Evaalanytól történő vásárlás
Ha jövőre evát választó adóalanytól vásárol tangazdaságunk, magasabb összegű ellenértéket kell-e fizetnünk, mert áfát nem vonhatunk le?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
105. kérdés Készpénz-átutalási megbízással teljesített szolgáltatások áfabizonylatolása
A hatályos díjrendeletek szerint a Közlekedési Felügyelet (központi költségvetési szerv) által nyújtott hatósági szolgáltatások - amelyek tárgyi adómentesek és áfakötelesek lehetnek - díját az ügyfeleknek előre kell megfizetni. Ezt készpénz-átutalási megbízáson is teljesíthetik. A feladóvevény eredeti példányát az ügyfélnek a szolgáltatás igénybevételekor le kell adnia. A felügyelet a készpénz-átutalási megbízásokat szigorú számadású nyomtatványként kezeli, azon az Áfa-tv. 13. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti adatok szerepelnek. Az átutalási megbízások nincsenek nevesítve, az ügyfelek kitöltetlenül és átvételi elismervény nélkül kapják meg azokat. Van-e a felügyeletnek nyugtaadási kötelezettsége? Ha nincs, akkor milyen analitikus nyilvántartást kell vezetni a készpénz-átutalási megbízáson teljesített befizetésekről? Ha van nyugtaadási kötelezettségünk, akkor annak utólag hogyan kell/lehet törvényesen és célszerűen eleget tenni?
106. kérdés Késedelmi kamat elszámolása
Hogyan kell elszámolni a költségvetési szerv által kifizetett késedelmi kamat összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
107. kérdés Ingyenesen átadott közmű áfaelszámolása
Az önkormányzat a közvilágítási berendezések korszerűsítésével a DÉDÁSZ-t bízta meg. Az elkészített munkát a DÉDÁSZ egy összegben számlázta, melyre 5 évi részletfizetést engedélyezett. A részletfizetéskor kamatot is kell fizetni. 2002-ben fizeti az önkormányzat az első részletet és kamatot. Az elkészült és üzembe helyezett berendezések tulajdonjogát az önkormányzat térítés nélkül, véglegesen, könyv szerinti értéken az üzemeltetés idejére a DÉDÁSZ részére átadta. Van-e az átadásnak áfavonzata?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
108. kérdés A következő évet illető, de tárgyévben beérkezett bevétel elszámolása
Bankszámlánkra a tárgyévben beérkezett a következő évet illető alaptevékenységi bevétel. Lehet-e ezt a bevételt költségvetési függő bevételként elszámolni, mivel - bizonyítottan - ehhez kapcsolódóan csak a következő évben keletkeznek kiadások?
109. kérdés Kedvezményes mobiltelefon-szolgáltatás áfája
A költségvetési intézmények a központosított közbeszerzéshez csatlakoztak, és kedvezményesen vásárolhattak dolgozóiknak mobiltelefon-készülékeket. A dolgozók így kedvezményes mobilszolgáltatásban részesülnek. Jogszabálysértő-e az az eljárás, ha az intézmény a szolgáltató által kiállított számla összegét a dolgozóitól összeszedi, majd közvetlenül befizeti a szolgáltató által küldött csekken?
110. kérdés Szociális étkeztetés
A város polgármesteri hivatala mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv ellátja a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat mint részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdálkodási feladatait is. Az idősek nappali szociális otthonában (853257 Nappali szociális ellátás szakfeladat), a szociális törvény alapján csak az étkezésért kell fizetni. Az ellátottak felé kiszámlázott térítési díjakról a számlákat tárgyi adómentesen vagy 12 százalékos áfatartalommal kell kiállítani?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
111. kérdés Közlekedési költségtérítés bérlet leadása nélkül
Kinek és milyen esetben adható közlekedési költségtérítés bérlet leadása nélkül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
112. kérdés Munkaruha-juttatás adómentessége
A munka- és védőruha-szabályzatban előírt, számlával igazolt munkaruha-vásárlás hogyan adózik az Szja-tv. szerint?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
113. kérdés Szakmai gyakorlati korlát feloldása a mérlegképes könyvelők regisztrációjánál
Tájékoztatást kérünk, hogy a mérlegképes könyvelők regisztrációjával kapcsolatos 3 éves szakmai gyakorlat korlátjának feloldására van-e lehetőség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
114. kérdés Függő bevétel következő évi rendezése
Egy önkormányzati költségvetési szervnek tárgyévben ismeretlen eredetű bevétele keletkezett, melyet a beszámoló elkészítéséig nem tudott azonosítani, így költségvetési függő bevételként mutatta ki. A következő évben megállapították, hogy az összeg a költségvetési szerv alaptevékenységi bevételei közé tartozik. Hogyan kell a rendezést könyvelni, és szükséges-e a beszámolóban kimutatott pénzmaradvány helyesbítése?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
115. kérdés Késedelmi kamat követelésként történő előírása
A költségvetési szerv által előírt késedelmi kamat milyen időpontban írható elő a követelések között?
Kapcsolódó tárgyszavak:
116. kérdés Pénzmaradvány elszámolása évnyitás után
Az önkormányzat saját költségvetési szerve pénzmaradványának megállapításakor 5000 E Ft alulfinanszírozást és 3000 E Ft pénzmaradvány-elvonást állapított meg. A költségvetési szerv részére 2000 E Ft-ot utalt ki. Hogyan kell a főkönyvi könyvelésben ezeket a tételeket rögzíteni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
117. kérdés Forgótőke elszámolása és a beszámolóban történő kimutatása
Hogyan kell számolni a központosított illetményszámfejtésnél a forgótőke összegét?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
118. kérdés Kisteherautókra vonatkozó áfaszabályozás
Melegkonyhát üzemeltető költségvetési szerv vagyunk. Az elkészített ételt intézményekhez kisteherautókkal szállítjuk ki. Novemberben a már meglévő két furgon mellé vásároltunk egy harmadikat is. Levonható-e ennek a beszerzési áfája? 2003-tól lesz-e változás e járművek áfaelszámolásában, érinti-e a már tulajdonban lévő járműveket? Az ilyen célú járművekbe tankolt üzemanyag és az autó mosatási, javítási költségeinek áfatartalmát visszaigényelhetjük-e?
119. kérdés Adóköteles tevékenységhez felhasznált benzin áfája
Adóköteles tevékenységet végzünk. A fűnyírók, kisteherautók által felhasznált benzin áfáját jelenleg nem igényeljük vissza. Megtehetnénk-e?
Kapcsolódó tárgyszavak:
120. kérdés Étkeztetés ellenértékének meghatározása
"Menza" számítógépes programunk az étkezési adag nettó árára számolja az áfát, amit előtte felszoroz az étkezési nap számával. Pl. 215 Ft nettó ár x 20 étkezési nappal + 12 százalék áfa = 4816 Ft (20 napra). Az étkezés térítési díját bruttó áron hirdettük ki (napi 241 Ft-tal, 20 napra 4820 Ft). A számítógép számítása szerint 4816 Ft-ot kell befizetni (ennyit hoz ki a program), de a befizető 4820 Ft-ot fizet. Helyes-e ez így?
Kapcsolódó tárgyszavak:
121. kérdés Külföldi által nyújtott oktatási szolgáltatás
Milyen eljárást kell követni, ha külföldi állampolgár, aki magyar adószámmal már rendelkezik, oktatás szakmai szolgáltatást nyújtana számla ellenében?
122. kérdés A saját dolgozó nem munkakörébe tartozó munkavégzésének díjazása
Hogyan kell elszámolni a saját dolgozónak a nem munkaköréhez tartozó tevékenységéért fizetett díjazást (megbízási díjat)?
Kapcsolódó tárgyszavak:
123. kérdés Gazdasági vezetői munkakör betöltése
Központi költségvetési szervként működő, önállóan gazdálkodó kutatóintézet vagyunk. Az intézet főállású munkatársai közalkalmazottak. Betöltheti-e a gazdasági vezetői munkakört kirendelt köztisztviselő?
Kapcsolódó tárgyszavak:
124. kérdés Függetlenített belső ellenőr szakképzettsége
Pénzügyi és számviteli szakellenőr képzésben kívánok részt venni. Ezzel a végzettséggel megpályázhatom-e egy önkormányzati tulajdonban lévő kórház belső ellenőri állását?
125. kérdés Munkáltatói éves adóelszámolás költségtérítés fizetése esetén
Intézményünk elkészítheti-e az éves adóelszámolását annak a dolgozójának, akinek a saját gépkocsi hivatali célú használatáért az adóévben több alkalommal költségtérítést fizetett? A költségtérítés kifizetését a kiküldetési rendelvénnyel bizonylatoltuk, és élelmezési költségtérítést a dolgozó nem kapott.
126. kérdés Kedvezmény számítógép-vásárláshoz
2003. január 1-jétől milyen kedvezményt érvényesíthet az a pedagógus, aki számítógépet vásárol?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére