×

26. Költségvetési Levelek / 2004. április 6.
TARTALOM

     
660. kérdés  
Melyek azok a kötelező szabályzatok, amelyeket egy önkormányzatnak el kell készítenie, s melyek azok, amelyeket évente módosítania kell?
Kapcsolódó címke:
661. kérdés  
A Ktv. 48. § (6) bekezdése alapján jár-e a köztisztviselőnek a nyelvpótlék alanyi jogon angol, német, francia nyelvvizsga esetén, ha a munkájához nem használja a nyelvet?
Kapcsolódó címke:
662. kérdés  
Adóköteles és tárgyi mentes tevékenységet végzünk. Működést finanszírozó támogatásban részesülünk, melyet adóköteles és tárgyi mentes tevékenységhez is használunk. Tételesen el tudjuk különíteni az adóköteles tevékenységünkhöz kapcsolódó beszerzéseink egy részét. Hogyan alakul a levonási hányad? Értékesítési adatok Adóköteles tevékenység ellenértéke (adó nélküli): 600 Tárgyi mentes tevékenység ellenértéke: 200 Működést finanszírozó támogatás: 1000 Beszerzési adatok Kizárólag adóköteles tevékenységhez kapcsolódó beszerzési áfa: 30 Kizárólag tárgyi mentes tevékenységhez kapcsolódó beszerzési áfa: 40 Tárgyi adómentes és adóköteles tevékenységhez egyaránt kapcsolódó beszerzési áfa: 20
663. kérdés  
Logopédusunk által végzett munkát – általa kiállított – számla ellenében fizetjük ki. Utazási költségét – saját gépkocsit használ – belföldi kiküldetési rendelvényen térítjük. Mivel logopédusunk "7"-es adószámmal rendelkezik, kell-e adóelőleget és járulékokat vonnunk az általa kiállított számla összegéből? Az utazási költséget helyesen fizetjük-e ki?
664. kérdés  
2003-ban teljesítettünk szolgáltatást, de a számlát csak az idén fogjuk kiállítani. Milyen adómértéket kell feltüntetni?
Kapcsolódó címke:
665. kérdés  
Hogyan változott 2004-től a bérbeadás áfája?
Kapcsolódó címkék:  
666. kérdés  
Milyen áfakulcs terheli az iskolai büfé bérbeadását; a közterület-használati díjat; a lakás iroda célú bérbeadását; a garázs bérbeadását; a munkásszállón férőhely-biztosítást; a szolgálati lakás bérbeadását; az építési telek bérbeadását; a tornaterem bérbeadását szórakoztató rendezvény céljára; a lakás lakás célú bérbeadását; az üzlet bérbeadását; az építési telek eladását; a lakóingatlan eladását?
667. kérdés  
Építési telek értékesítésére vonatkozó adásvételi szerződést 2003-ban megkötöttük, be is nyújtottuk a földhivatalhoz, de még nem történt meg a tavalyi évben sem a birtokbaadás, sem a tulajdonbaadás. Milyen áfakulccsal kell adóznunk?
Kapcsolódó címke:
668. kérdés  
Az Szja-tv. 36/A §-a szerint az oktató is jogosult a Sulinet program keretében vásárolt számítógép után az adókedvezményre. Intézményünk egyik dolgozója – aki egyébként munkáltatói adómegállapítást kért – a főállása mellett egy autósiskolában oktató. Tudom, hogy a munkáltató nem köteles a kedvezmény érvényesítésénél a személyi jogosultságot vizsgálni. Nem szeretném azonban, ha a későbbiekben a dolgozónknak ebből problémája lenne, esetleg megbírságolnának azért, mert nem tudom a törvény alapján eldöntetni azt, hogy az autósiskola oktatójaként jogosult-e erre a kedvezményre.
Kapcsolódó címkék:  
669. kérdés  
2003-ban nyertünk el PHARE-támogatást, amely csak 2006-ban fog kifutni. Az ebből finanszírozott beszerzéseket 2004. január 1-jétől terheli-e áfa?
Kapcsolódó címke:
670. kérdés  
Gyermekvédelmi intézmény vagyunk. Munkaügyi problémát jelent nekünk a szakképesítések értelmezése a besorolás szempontjából, illetve az, hogy a Kjt. szerinti "D" vagy "E" fizetési osztályba soroljuk-e őket. Pl.: 54 1499 01 gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés; 52 1499 01 gyermek- és ifjúsági felügyelő. A Kjt. azt írja, hogy "E" kategóriába kell sorolni a gyermekvédelmi intézményeknél a gyermekfelügyelőt. Jól gondolkodunk-e, ha azt a közalkalmazottat, aki 52 1499 01 számú, gyermekfelügyelői szakképesítést megszerezte még 2000. évben, most átsoroljuk "E" kategóriába?
671. kérdés  
Ktv. hatálya alá tartozó dolgozó saját költségén továbbtanul felsőoktatási intézményben. A munkáltatóval tanulmányi szerződést nem kötött. A diploma bemutatása után át kell-e sorolni őt a felsőfokú végzettségűek közé, ha a munkáltató továbbra is csak olyan munkakörben tudja foglalkoztatni, amely középfokú végzettséget igényel? A fenti feltételek között, ha a dolgozó nem a betöltött munkakörének megfelelő szakterületen szerez diplomát, és a diplomának megfelelő munkakört nem tud biztosítani számára a munkáltató, át kell-e sorolni a felsőfokú besorolási táblázat szerint?
672. kérdés  
Közalkalmazotti jogviszonyban adminisztrátori besorolásban dolgozom. Jelenlegi besorolásom a közalkalmazotti bértábla szerint B 14-es. 2004. január 1-jétől sorosan "lépnék", de nincs hova, mivel a besorolási tábla 14 sorból áll. Nyugdíjba vonulásomig még 6 évem van, én már addig csak ezt a fizetést kaphatom?
673. kérdés  
A Pök-tv. 15. §-a lakosságszámhoz kötött szorzószámokkal rendelkezik az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról. Mi az a minimális összeg, amit a képviselő-testület megállapíthat? Vagyis minimális összegnek kell-e tekinteni a jelenlegi 33 000 forintos köztisztviselői illetményalapot, aminél kevesebbet nem állapíthat meg a képviselő-testület, ha a képviselő ezt nem kéri írásban?
674. kérdés  
Kutatóintézetünk tanulmányi szerződés alapján átvállalja az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban álló fiatal kutatók doktori képzésének költségeit. A tandíjról intézetünk nevére szóló számla alapján félévenként az egyetem részére a képzési költséget átutaljuk. Intézetünknek érdekében áll, hogy ösztönözze a fiatalokat a doktori cím megszerzésére, ezért munkaszerződésekben előírja intézetünk a fiatal kutatók részére ezt a képzést.A 2004. évi Szja-tv. alapján van-e és kinek adófizetési kötelezettsége az átvállalt térítéssel kapcsolatban?Adóköteles jövedelemnek minősül-e az átvállalt térítési költség?
Kapcsolódó címkék:  
675. kérdés  
Köztisztviselőnk 2 napos belföldi kiküldetésen vett részt, a helyi közlekedésre azonban hetijegyet vásárolt. A hetijegyet kiküldetési költségként el lehet-e számolni, vagy reprezentációs költségként kell figyelembe venni?
676. kérdés  
Közoktatási támogatás a pedagógusok szakképzésére fordítható normatíva. Ennek terhére azonban a tandíj (részvételi díj) 80 százaléka számolható csak el. Milyen kiadásként (személyi vagy dologi) könyvelhető a fennmaradó 20 százalék, amelyet az intézmény saját költségvetése terhére kíván fizetni, s nem térítteti meg a továbbtanuló pedagógussal?
Kapcsolódó címke:
677. kérdés  
Nyugdíjasként alkalmazott közalkalmazott részére jár-e felmentési idő és erre az időre illetmény, ha előtte hónapokon keresztül illetmény nélküli szabadságon volt, mert egészségi állapota nem engedte a munkavégzést?
678. kérdés  
Körjegyzőség rokkantnyugdíjas dolgozót alkalmaz, napi 4 órában. A 35 éves jubileumi jutalmat, mint köztisztviselő, megkapta. Jogosult-e a 40 éves jubileumi jutalomra, és mennyire, ha időközben munkaviszonya megszűnik, vagy csak akkor, ha a jogviszonyban töltött ideje eléri a 40 évet?
679. kérdés  
Intézményünk oktatási intézmény. Saját konyhával rendelkezünk, ez az alapító okirat szerint nem külön szervezeti egység. A konyha működtetésével kapcsolatos tevékenységet az élelmezésvezető végzi. Kell-e neki vezetői pótlékot megállapítani?
Kapcsolódó címkék:  
680. kérdés  
Oktató pedagógus heti kötelező munkaideje a Kjt. értelmében heti 40 óra. Kötelező óraszáma 19 óra. Amennyiben adott héten akár mindennap, vagy csak 2-3 nap szabadságot vesz ki, hogyan kell számára azt kivett szabadságként kiírni? Ha a kötelező óraszámot a hét 3 napján leadja, a szabadság a hét minden napja vagy csak az adott napok?
Kapcsolódó címkék:  
681. kérdés  
A pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozó tanulmányi kiránduláson vesz részt a gyerekekkel. Ez a kirándulás része a pedagógiai programnak. Tanulmányi kirándulás időtartama alatt mikor kell ügyeleti díjat, és mikor készenléti díjat fizetni?
Kapcsolódó címkék:  
682. kérdés  
Jár-e rekreációs szabadság annak, aki 39 év köztisztviselői munkaviszonnyal rendelkezik, és 2004-ben előrehozott (57 év) öregségi nyugdíjazását kéri?
683. kérdés  
2004-ben a természetbeni étkezés 6000 forintig adómentesen adható. Az étkezési térítési díj (nyersanyagnorma + rezsi + áfa) összege x 21 nappal meg kell-e, hogy haladja a 6000 forintot, ha igen, milyen arányban?