×

43. Költségvetési Levelek / 2005. április 5.
TARTALOM

     
1024. kérdés  
Önkormányzatunk több településsel együtt gesztorként pályázaton szelektívhulladék-szállító járművet nyert. A gépjárművet az önkormányzatok üzemeltetésre átadták a szolgáltatónak. A gépjármű irataiban, a vásárlást igazoló dokumentumokban önkormányzatunk szerepel. A gépjármű aktiválása nálunk történt. Hogyan járjon el önkormányzatunk és a többi önkormányzat a tulajdonrészükkel, annak analitikus nyilvántartásával, értékcsökkenésével, a hasznosításból származó bevétellel kapcsolatban?
Kapcsolódó címkék:    
1025. kérdés  
Polgármesteri hivatal vagyunk. Szakfeladatunk között van áfaköteles és áfamentes tevékenység is. A hivatal szennyvíztelep-bővítést tervez 2005. évben. (A szennyvíztelep bérbe van adva.) A bővítéshez saját adóköteles bevételt és egyéb szakfeladattól átvett pénzeszközt használ fel, amennyiben hitelt kell felvenni a beruházáshoz, azt saját bevételéből fizeti. Analitikában az önkormányzat el tudja különíteni ezen beruházás bevételeit és kiadásait. A fentieket be kell-e vonni az arányosításba?
1026. kérdés  
Iskolánk részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény. Egyik dolgozónk az iskola részére szakmai anyagot vásárolt, a számla az iskola nevére, címére szólt. Előzetesen nem vett fel pénzt pénztárunkból, saját hitelkártyájával fizetett, így a számlán fizetési módként hitelkártya szerepelt. Az önálló intézmény visszautasította a számla lekönyvelését. Helyesen járt-e el? Ha igen – mivel a dolgozó felé a kifizetés megtörtént –, van-e megoldás a számla szabályszerű rendezésére, lekönyvelésére? Szakszolgálati dolgozóink ruházati költségtérítésben részesülnek, a ruházati költségtérítés összegét folyószámlájukra utaljuk. A felhasználásról az iskola nevére, címére szóló számlával számolnak el. Vásárlásaikat szívesen bonyolítják bankkártyával. Ebben az esetben jogszerű, szabályos fizetési mód-e a bankkártya?
1027. kérdés  
Az ELMŰ a rá vonatkozó rendeletek értelmében előleget kérhet a fogyasztótól. Előlegszámla helyett egy áramdíjelőlegről szóló tájékoztatót küld és nem előlegszámlát. Az előlegszámlát később, az elszámolással együtt küldi. Köteles vagyok-e átutalni az előleget ezen tájékoztató alapján?
Kapcsolódó címkék:  
1028. kérdés  
1988. december 1. óta mint gazdasági vezető dolgozom. Fúzió miatt 2004. augusztus 31-ével munkaköröm megszűnt, de mert 2004. július 28-a óta táppénzes állományban vagyok, ezért 2004. szeptember 1-jei hatállyal, áthelyezéssel az iskola állományba vett, és ezzel vezetői pótlékomat megszüntették. a) Jogos-e a pótlék elvonása táppénzes állomány esetén? b) Mikortól és mennyi időtartamra jár a felmentés és végkielégítés? c) A felmentési időből mennyit kötelező ledolgozni? d) A ki nem vett időarányos szabadságot melyik bérrel kell kifizetni? e) A táppénz időtartamára jár-e szabadság?
1029. kérdés  
Középfokú oktatási intézmény vagyunk, a diákok tankönyvforgalmazása az intézményen keresztül folyik. Megbízásos jogviszonyban 2 pedagógus látja el a tankönyvterjesztést a tankönyvforgalmazó és a diákok között. A megbízott tankönyvfelelősök befizetik az intézménynek a diákok által fizetett könyvek ellenértékét. Az intézmény, a nevére szóló számlák alapján, az összeget (áfás összeg) átutalja a tankönyforgalmazónak. Amikor befizetik az intézmény pénztárába, akkor az összeg áfatartalmát külön kell-e kezelni, befizetendő áfa keletkezik-e? Ha igen, akkor az intézménynek kétszeres áfafizetési kötelezettsége van, miután a tevékenysége nem jogosítja fel áfa-visszaigénylésre?
1030. kérdés  
Kiküldetés során felmerült költségek elszámolásához elegendő-e a helyi és helyközi utazási jegyek csatolása a belföldi kiküldetési utasításhoz, vagy ezekről is számlát kell kérni 2005. január 1-jétől? Rendvédelmi szervekre milyen jogszabályok vonatkoznak a kiküldetés elszámolására és milyen formanyomtatványt kell alkalmazni? 2005. január 1-jétől változnak a munkába járás költségelszámolási szabályai. Elegendő-e, hogy a munkavállaló továbbra is leadja a bérletjegyet, és ráírja az utazási igazolvány számát, valamint az utazási igazolvánnyal rendelkezők, ha napi utazási jegyet vásárolnak, és ráírják az igazolvány számát? Aki nem rendelkezik utazási igazolvánnyal, minden esetben számlát kell-e kérnie?
1031. kérdés  
A 2004. évi tőkeváltozásokat mikor kell átvezetni a 412-1. Előző évek tőkeváltozásai számlára?
Kapcsolódó címkék:  
1032. kérdés  
A 0-ra leírt tárgyi eszközök bruttó értékének kivezetését mikor kell időben végrehajtani?
1033. kérdés  
Milyen befizetési kötelezettség terheli 2005. január 1-jétől a központi költségvetési szervek helyiségeinek tartós és eseti bérbeadását?
Kapcsolódó címkék:  
1034. kérdés  
A dolgozóknak szja-mentesen adható háromszor 5000 forint ajándék értékét melyik főkönyvi számlára – személyi vagy dologi előirányzat terhére – kell könyvelnie a költségvetési szervnek?
1035. kérdés  
Az átfutó kiadásként, illetve átfutó bevételként elszámolt szállítónak adott előlegeket, illetve a vevőtől kapott előleget áfával növelten kell-e ezeken a számlákon elszámolni?
Kapcsolódó címkék:  
1036. kérdés  
Dolgozóink közül néhány személlyel tanulmányi szerződést kötött az intézmény. Ebben a munkáltató vállalta számla ellenében a tandíj, költségtérítés, tankönyv és utazási költség megtérítését, illetve a konzultációkon való részvétel idejére a fizetett távolléti idő biztosítását is. A számlával igazolt költségeket a dologi vagy a személyi juttatások között kell-e elszámolni?
Kapcsolódó címkék:  
1037. kérdés  
Az oktatási tevékenységet végző intézmény diákoknak országos versenyt szervez, és erre nevezési díjat szed. Milyen SZJ-számon és milyen adómértékkel kell a számlát kiállítani?
Kapcsolódó címkék:  
1038. kérdés  
Alapítvány, minisztérium céltámogatásra pályázatot ír ki az intézmény részére, erre nevezési díjat kér. Azt befizetjük csekken, vagy átutaljuk, mert a pályázat feltétele az igazolt, befizetett nevezési díj. Több esetben elutasítanak minket (minisztérium), hogy nem állítunk ki számlát. Kötelező-e számlát kiállítani?
1039. kérdés  
Kell-e minden esetben vámtarifaszámot írni a kiállított számlákra? Azt hallottuk, hogy 25%-os áfatartalom esetén nem kell azt feltüntetni. Tárgyi adómentes tevékenységnek minősül-e önkormányzati iskola esetén a tornaterem bérbeadása?
1040. kérdés  
Önkormányzatunk 2003. évben pályázaton elnyert támogatás igénybevételével konyhaépítés beruházást kezdett el. A támogatást nettó módon igényeltük. Az építési napló 2003-ban megnyitásra került, a kivitelező a számlát 2004-ben nyújtotta be. A jelenleg üzemelő (a beruházással kiváltandó) konyha bevételei: adóköteles térítési díj, valamint a saját bevételük kiegészítve a tevékenységgel összefüggő költségek mértékéig intézményfinanszírozásra nyújtott támogatásnak. (Az önkormányzat az óvodai iskolai intézményi étkeztetéshez normatív állami támogatásban részesül.) A kivitelező számlájában szereplő áfa milyen mértékben igényelhető vissza?
1041. kérdés  
A2004. évi Áfa-tv. 4. §-a értelmében az áfaalanyiságunkat – központi költségvetési szervként – nem veszítettük el a 4 millió forintos áfás bevételi értékhatár miatt, így továbbra is figyelnünk kell a tárgyi eszközök áfa visszaigénylésének arányszáma ą10%-os változását. 2002 és 2003 között nem éltünk a +12% adta lehetőséggel 2004. február 15-ig. Van-e mód ezt pótlólag igénybe venni, mert ez évben jelentős visszafizetési kötelezettség alakult ki? (Kompenzálás? Önellenőrzés?)
1042. kérdés  
Önkormányzatunk ingatlan-bérbeadás tekintetében az általános szabályok szerinti áfakötelezettséget választotta, 25% áfával növelten állítjuk ki a számlát. A 13. § (1) bekezdés 21. pontja szerinti lakóingatlan lakás céljára szolgáló bérbeadása ennek ellenére tárgyi adómentes és számlaadási kötelezettséggel járó tevékenység?
1043. kérdés  
Önkormányzatunk tulajdonában lévő személygépjárművet és mikrobuszt más települési önkormányzatok részére is bérbe adjuk szabad kapacitásunk terhére. A gépjármű-bérbeadás gépkocsivezetővel együtt történik, mely bérbeadást önköltségi áron számlázzuk ki részükre. Belföldi- és külföldi utakra egyaránt igénybe veszik a gépjárművet. Milyen adókulccsal történjen a bérbeadás?
1044. kérdés  
Önkormányzati fenntartású iskola vagyunk. Egyik dolgozónk a munkakönyve szerint az alábbi munkaviszonyokkal rendelkezik: Mezőgazd. Tsz.: 1975. 06. 23.-1982. 09. 30. áthelyezéssel Önkorm. fenntartású iskola: 1982. 10. 01.-1986. 09. 30. áthelyezéssel Mezőgazd. Tsz.: 1986. 10. 01.-1991. 04. 30. munkaviszony megszűnt Munkanélküli-járadék: 1991. 05. 18.-1991. 09. 30. Önkorm. fenntartású iskola: 1991. 10. 01. – jelenleg is. A jubileumi jutalom megállapításánál jogviszonynak számít-e az 1975. 06. 23.-1986. 09. 30-ig terjedő időszak?
1045. kérdés  
Az önkormányzat pályázati forrásból bérlakásokat épített, melynek önrésze jelentős összegű. A képviselő-testület – az önrész részbeni fedezetére – úgy döntött, hogy a bérlőkijelölési jogot 20 ezer forint/m2 egységáron adja át a lakások leendő bérlőinek. Kérem álláspontjukat arra vonatkozóan, hogy a lakások bérlőkijelölési jogának értékesítése áfaköteles tevékenység-e, vagy esetleg a lakóingatlan hasznosítására vonatkozóan áfamentes tevékenységként kell elbírálni?
Kapcsolódó címke:
1046. kérdés  
Milyen mértékig szólhat bele egy költségvetési intézmény pénzügyi, gazdasági ügyeibe a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet? Számon kérheti-e a munkáltatótól, hogy milyen jogcímen és milyen mértékig jutalmazza egyes dolgozóit? Azaz meddig terjed a hatás- és jogköre ezen ún. érdek-képviseleti szerveknek?
Kapcsolódó címkék:  
1047. kérdés  
Kollégánk vidékről saját gépkocsival jár be dolgozni. Elszámolható-e a távolsági buszjegy 80%-a, ha nem ad le buszjegyet? Ha igen, milyen feltétellel és hol található az erre vonatkozó szabályozás? Értekezletre vagy továbbképzésre saját gépkocsival történő utazás esetén elszámolható-e a vonatjegy ára a bizonylat csatolása nélkül, vagy csak az APEH által előírt anyagáron számolt üzemanyagköltség, plusz kilométerenként 3 forint?
1048. kérdés  
A köztisztviselő jubileumi jutalmának megállapításához szükséges időtartamok beszámításánál van-e jelentősége, hogy közszolgálati jogviszonya nagy részében részmunkaidőben foglalkoztattuk, egy hónapja teljes munkaidőben? Milyen időpontban és mennyi jubileumi jutalomra jogosult?
1049. kérdés  
2000-ben öregségi nyugdíjba ment egy 1942-ben született dolgozónk, 36 éves munkaviszony után. Továbbra is közalkalmazotti jogviszonyban maradt. 2004. évben érné el a 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságot. Jár-e neki a nyugdíj melletti munkaviszony alatt a jubileumi jutalom?