×

71. Költségvetési Levelek / 2006. november 28.
TARTALOM

     
1535. kérdés  
Több képviseletünkön az ingatlan üzemeltetését gazdasági társaság végzi, így a közüzemi díjakat, illetve a közös területek bizonyos költségeit a hivatal által használt hasznos alapterület arányában számlázzák tovább hivatalunknak. A szerződésben megfogalmazott "közös tulajdonban lévő részeket érintő egyéb javítási, karbantartási, felújítási jellegű költségek"-en belül szereplő karbantartási költségek alatt a gazdasági társaság a karbantartó bérét érti. Ezért a cég kiszámlázza "karbantartási költség" címén a hivatalnak a tb-járulékkal, munkaadói járulékkal, étkezési utalvány értékével és az eho-val megnövelt bruttó bér arányos részét úgy, hogy az szerepel nettó értékként a számlán, és erre még rászámolják a 20 százalék áfát. Helyes-e, hogy a kiszámított bérköltségre áfát számítanak fel? Milyen jogszabályi alapja van a számlázásnak? Ilyen esetben mi szerepeljen számlamellékletként, lehet-e bérösszesítőt mellékelni? 1.
Kapcsolódó címkék:  
1536. kérdés  
Egy költségvetési szerv élt a Ket. 153. § (2) bekezdés 11. pontjában szereplő hatóság részéről felmerülő költség mint egyéb eljárási költség megtéríttetésével. A könyvelésben melyik főkönyvi számlára kell könyvelni?
1537. kérdés  
A költségvetési szervnél az "alaptevékenység szakfeladaton elszámolt pénzforgalmi bevétel"-ébe beleszámít-e az OEP-től az egészségügyi tevékenység ellátásáért kapott finanszírozás? Kórház vagyunk, és szeretnénk meghatározni az adómentes reprezentációs keretünket. Az OEP-finanszírozáson kívüli bevételünk a költségvetési támogatás, ezen túli bevételünk elenyésző, vállalkozási tevékenységünk nincsen.
1538. kérdés  
Intézményünk PHARE-programra pályázott sikeresen. A kapott támogatást még 2005-ben lekönyveltük, mint átvett pénzeszközt, és elkülönített bankszámlán kezeljük. Most lehetőség volt arra, hogy a program során felmerült rezsiköltségek egy részét elszámolhassuk a program terhére. Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az elkülönített bankszámláról az intézmény fő bankszámlájára átutaltuk az összeget. Miként könyveljük ezt az átutalást? Bevételként? Ha igen, akkor áfaköteles, vagy -mentes? Vagy egyszerű átvezetésként a két bankszámla között? Milyen könyvelési tételekkel könyveljük le a gazdasági eseményt?
Kapcsolódó címkék:  
1539. kérdés  
Települési önkormányzat újonnan megalakult képviselő-testülete munkája segítése érdekében laptop számítógépek beszerzését határozta el a következők szerint. Az önkormányzat (a polgármesteri hivatal) megvásárolja a gépeket, kvázi megelőlegezi az árát, és használatba adja a képviselőknek. Ők rendeletben rögzített módon lemondanak tiszteletdíjukról a vételár erejéig, arra az időtartamra. Ezután a laptop a képviselők saját tulajdonába kerül. Mi az eljárás hivatalos számviteli lebonyolításának rendje? (Nyilvántartásba vétel, écs-elszámolás, kivezetés, továbbszámlázás stb.)
Kapcsolódó címkék:  
1540. kérdés  
Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján az önkormányzatoknak milyen bejelentési kötelezettségük van a Pénzügyminisztériumon belül működő Támogatásokat Vizsgáló Iroda részére? Milyen konkrét dokumentumokat kell beküldeni?
1541. kérdés  
A BKV a nyugdíjas- és diákszelvényekről nem állít ki számlát a polgármesteri hivatalunk részére, csak a magánszemély nevére. A BKV által megadott jogszabályi hivatkozás ezen gyakorlata szerintünk nem megfelelő. Önök szerint mi az indoka a fenti gyakorlatnak? Az előbbi kérdéshez kapcsolódóan hogyan lehet ezt a belső szabályozásban jól átvezetni? Hivatalunk a fenti gyakorlat miatt teljes árú bérletet adott nyugdíjasainak, amit szeretnénk jól leszabályozni. További kérdésünk azzal kapcsolatos, hogy polgármesteri hivatalunk szociális helyzet alapján gyermekétkeztetés támogatására más kerületeknek utal át összeget. Milyen szakfeladaton helyes elszámolni ezen tételeket?
1542. kérdés  
Költségvetési szerv másolási és nyomtatási feladatait bérelt berendezésekkel látja el. A havonta fizetendő bérleti díj meghatározott mennyiségű példányszámot, a gépek karbantartását, festékkel való ellátását is magában foglalja. A többletpéldányokat a szerződésben megállapított áron "bérleti szervizalapdíj" megnevezéssel számlázza ki a szolgáltató. Ez tartalmában a papír kivételével a nyomtatási/másolási költséget jelenti. Melyik költségnem számlára/alszámlára kell könyvelni a bérleti szervizalapdíjat?
Kapcsolódó címkék:  
1543. kérdés  
Önkormányzati intézmény által – kht. – fenntartott iskolának nyújtott étkezési szolgáltatás tárgyában kérek állásfoglalást az alább közölt információk figyelembevételével. A korábban önkormányzati fenntartású településünkön működő általános iskola fenntartását a 2006. oktatási évtől kezdődően, közoktatási megállapodás keretében közhasznú társaság végzi. A továbbiakban az önkormányzat által fenntartott óvodai intézmény nyújtja az étkezési szolgáltatást a kht. által fenntartott iskola számára. Jelen körülmények között a következőkre várom válaszukat, illetve törvényi útmutatásukat: - az étkezési szolgáltatásunkat a továbbiakban milyen törvényi keretek között folytathatjuk (vállalkozási tevékenység keretében)? - a számlázott étkezési díjra létezik megszorítás (nyersanyagköltség, rezsidíj átháríthatósága)?
Kapcsolódó címkék:  
1544. kérdés  
Intézményünk 1 db személygépkocsit üzemeltet. A gépkocsivezető menetlevelet használ. A tankolásról az intézmény nevére kiállított számlával számol el. Az intézmény úgy határozott, hogy az üzemanyag-megtakarítás nem illeti meg, ill. a túlfogyasztást sem kell megtérítenie. Az analitikus könyvelésben a megtakarított, ill. túlfogyasztott üzemanyagot hogyan kell könyvelni?
1545. kérdés  
Önkormányzati finanszírozásból az általános és középiskolában tanulókat tanulmányi verseny díjaként könyvutalvány formájában, könyvjutalomban részesíti az iskola. A tanulmányi verseny keretében kapott könyvjutalom az Szja-tv. 1. sz. melléklet 8.22 b) pontja alapján adómentes. A megvásárolt könyvutalvány összegét melyik főkönyvi számlán kell a költségvetési szervnek elszámolnia?
Kapcsolódó címkék:    
1546. kérdés  
Intézeti munkatársunk titkárnői feladatokat lát el közgazdasági szakközép-iskolai végzettséggel. A besorolása a közalkalmazotti tábla "D" fizetési osztályában van. Munkaköri leírása a szükséges végzettségnek is az előbb említett képzettséget jelöli meg. Munkatársunk saját elhatározásából elvégzett egy tanfolyamot, amelyre az intézet nem kötelezte, nem is finanszírozta. A bizonyítvány alapján OKJ 54343901 azonosító számú "irodavezető" szakképzettséget szerzett. Az igazolás alapján kéri, hogy a "D" fizetési osztályból előresorolása megtörténjen az "E" fizetési osztályba. A munkaköri leírásához képest feladatai nem változtak. Véleményünk szerint az előresorolás nem indokolt, döntésünk helyes vagy sem?
1547. kérdés  
A munkáltatónak a dolgozó által vásárolt kedvezményes, 50 százalékos jegy 86 százalékát, vagy annak teljes összegét kell-e költségtérítésként megfizetnie?
Kapcsolódó címke:
1548. kérdés  
2007. évben 57 éves leszek, és 39 évnyi munkaviszonnyal rendelkezem. Köztisztviselőként az előrehozott öregségi nyugdíjat igénybe kívánom venni. A munkáltatóm felmentési időt nem akar adni a nyugellátás megállapítása után, mert a vezetés úgy határozott, hogy nyugdíjazás miatt adjam be én a felmondásomat, és így neki nem kell felmentési időre járó átlagkeresetet fizetnie. Szeretném tudni, hogy a munkáltatóm helyesen jár-e el, amikor nem akar felmentési időt és a felmentési időre járó átlagkeresetet adni.
1549. kérdés  
Köztisztviselőnk 2007. 08. 09-én lesz 57 éves, és akkor rendelkezik majd 38 éves munkaviszonnyal. Milyen feltételekkel mehet nyugdíjba? Mikortól kell letöltenie a felmondási időt, jár-e neki, és mennyi? Kifizethető-e a 40 éves jubileumi jutalom?
1550. kérdés  
Jogutód nélküli munkaviszony megszüntetését követően az addig határozott, illetve határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozót milyen juttatások illetik meg? A munkaviszony megszüntetésének időpontjáról mennyivel előbb kell tájékoztatni az intézmény dolgozóit?
Kapcsolódó címkék:  
1551. kérdés  
Pénzforgalmi ellenőrzés során derült fény arra, hogy a 2005. negyedik negyedévi bevallásunkat nem nyújtottuk be, csak a befizetést teljesítettük. Ebben az időszakban váltottunk könyvelőt, valószínűleg ez okozta a mulasztást. Mindenképpen helyre kívánjuk hozni a hibát az adóhivatal ellenőrzése előtt, de nem akarunk semmilyen pótlékot sem fizetni. Alkalmazható-e erre az esetre a 2006. december 31-éig hatályos pótlékmentes önellenőrzés?
1552. kérdés  
Az adófolyószámla kézhezvételekor meglepetéssel tapasztaltuk, hogy késedelmi pótlékot számítottak fel társaságunk részére. Valamennyi kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk, így érthetetlen volt a felszámítás. Az egyeztetéskor kiderült, hogy a határidőben megadott átutalási megbízásunkat a bank adminisztrációs hiba miatt csak késve teljesítette. Mi úgy jártunk el, ahogy az tőlünk elvárható volt, szerintünk nem jogos a pótlék felszámítása, de az adóhivatal nem fogadja el álláspontunkat.
Kapcsolódó címke:
1553. kérdés  
Óvodai konyhánk egyik beszállítója számláján a vállalkozás fantázianevét tünteti fel. Elfogadható-e a számla hiteles bizonylatként?
Kapcsolódó címke:
1554. kérdés  
Amennyiben az adóalany nyugtát bocsátott ki, mert a vevő nem kért számlát, de később a vevő mégis kér számlát, meddig lehet teljesíteni a vevő kérését?
Kapcsolódó címke:
1555. kérdés  
Egy önkormányzat 100 százalékos tulajdonát képezi a Rendezvénycsarnok Kft. Részére az önkormányzat támogatást nyújt működési célra. A támogatás bejelentési kötelezettség alá tartozik-e a PM Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére, a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján? Bejelentési kötelezettség fennáll-e, amennyiben az önkormányzat részben vagy egyáltalán nem tulajdonosa egy támogatott gazdasági társaságnak?