×

86. Költségvetési Levelek / 2007. október 16.
TARTALOM

logo
     
1825. kérdés  
Intézményünk központi költségvetési szerv, a Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) keretében kedvezményezettként támogatást nyert. A támogatás mértéke a projekt elszámolható költségének 100 százaléka. A számlák támogatási összegének kifizetése az irányító hatóság lebonyolítási számlájáról közvetlenül a szállítók részére történik. A kiadások és bevételek pénzforgalom nélküli tételként az alábbiak: A kiadások elszámolása - közgazdasági osztályozás szerinti kiadások elszámolása T 1-5. Ki ei. telj. számlái - K 499. Pénzforg. nél. B és Ki sajátos elsz. - funkcionális osztályozás szerinti kiadások elszámolása T 662. Struk A tám. Ki - K 1-5. Átvezetési számlák - ha eszközbeszerzés történt, állományba vétele T 1-2. Eszköz állományi számlája - K 4122. Tőkeváltozások (pénzf) kötelezettség kivezetése T 441. Szállítók - K 4122 Tőkeváltozások (pénzf) Az IH/KSZ-től kapott támogatás elszámolása (IHSZ-értesítés alapján) közgazdasági osztályozású bevételek elszámolása T 499. Pénzforg. nél. B és Ki sajátos elsz. - K 46422 Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból - K 46522. Felhalm. célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból funkcionális osztályozású bevételek elszámolása T 479. Tám. PÁ átvezetési számlája - K992. Alaptev. szakfeladatának bevételei Kérdésünk: A pénzforgalom nélküli bevétel és kiadás elszámolásához kapcsolódik-e előirányzat-módosítás? A könyvelési tételeknek meg kell-e jelenniük a pénzforgalmi jelentésben?
1826. kérdés  
Kérem, szíveskedjenek ismertetni a negatív pénzmaradvánnyal kapcsolatos könyvelési lépéseket!
1827. kérdés  
Művelődési központ és könyvtár vagyunk, az önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye. Adószámmal rendelkezünk, vállalkozási tevékenységet nem folytatunk. Az intézmény alaptevékenységei: színházi előadás tartása, tanfolyamok, terem bérbeadása, könyvtári szolgáltatás, melyek áfaköteles tevékenységek. Tehát az intézmény bevételei az önkormányzati támogatás, illetve pályázaton nyert pénz kivételével mind áfát tartalmaznak, melyet be is vallunk. Kiadásaink áfájának azon részét, melyek ezen bevételeinkkel szemben merülnek fel, visszaigényeljük. Vannak olyan rendezvényeink, melyek nem bevételesek, pl. május 1-jei programok, vagy egy kiállítás rendezése. Ezeknek az áfáját nem igényeljük vissza. Tehát jól gondoljuk-e, hogy amennyiben bevételeink mind áfakötelesek, így a kiadásainknak az áfáját, melyek ezekkel kapcsolatosak, visszaigényelhetjük, és így az arányosítást nem kell alkalmaznunk?
1828. kérdés  
Bérlőnk vagyonkezelésünkben lévő ingatlanon beruházást végzett, a beruházás ellenértékét a bérleti díj 50 százaléka terhére érvényesíti, amelyről számlát állít ki számunkra. Hogyan kell könyvelni, illetve mely kiadásnemen kell nyilvántartani? A bérlő hogyan könyvelje le az erről kiállított számlát?
1829. kérdés  
Szennyvízhez, szennyvíztisztításhoz használt viziközművet az önkormányzat többször, szakaszonként más időpontban felújította, majd bérbe adta egy kft.-nek. Visszaigényelhetjük-e a felújítás során kifizetett áfát? A kft. tovább bérbe adhatja-e a közművet?
1830. kérdés  
Önkormányzatként vissza szeretnénk igényelni a ránk áthárított áfát. Hogyan kell értelmezni az Áfa-tv. 48. § (7) bekezdésében megfogalmazott megfizetettség szabályt? Megfizetettnek minősül-e az ellenérték, ha azt váltóval fizetik meg?
1831. kérdés  
Beleszámít-e a különadó adóalapjába a magánszemély adóterhet nem viselő járandósága is?
1832. kérdés  
Intézményünk megváltozott munkaképességű (50 százalékos rendszeres szociális járadékban részesülő) munkavállalót kíván alkalmazni. Alkalmazható-e napi 8 órás munkaidőben? A munkáltatónak esetlegesen milyen bejelentési kötelezettsége, illetve felelőssége van?
Kapcsolódó címke:
1833. kérdés  
Közalkalmazott dolgozónk a GYES folyósítása mellett néhány hónappal ezelőtt visszajött dolgozni, megszüntetve a fizetés nélküli szabadságát. Tekintettel arra, hogy átszervezést kellett a szervezetnél végrehajtani, felmentéssel meg kívántuk szüntetni az érintett jogviszonyát, aki azonban arra hivatkozott, hogy a gyermeke még csak két és fél éves, és ő GYES-t kap, ezért az ő jogviszonyát nem szüntethetjük meg felmentéssel. Igaza van a dolgozónak?
Kapcsolódó címkék:    
1834. kérdés  
Hogyan alakul az ügyelet elrendelése 2008-tól, ha a munkáltató több mint 200 óra rendkívüli munkavégzést, illetve több mint 200 óra ügyeletet rendelhet el a közalkalmazott munkavállalóknak?
Kapcsolódó címkék:    
1835. kérdés  
A benyújtott bevallásunkat másodszor kell önellenőriznünk. Az első alkalommal az önellenőrzés a javunkra szólt, akkor nem kellett pótlékot felszámítani. Most milyen pótlékmértéket kell alkalmaznunk?
Kapcsolódó címkék:  
1836. kérdés  
A bíróság megállapította, hogy közalkalmazott dolgozónk közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szüntettük meg. A dolgozó jogviszonyát helyreállítottuk. Hogyan alakul ebben az esetben a nyugdíj megállapításához a szolgálati idő számítása?
Kapcsolódó címkék:  
1837. kérdés  
Mit tehet a munkáltató abban az esetben, ha a dolgozó nem hajlandó átvenni a felmentését? A szabadságát töltő dolgozóval hogyan kell közölni a felmentést?
Kapcsolódó címkék:    
1838. kérdés  
Foglalkoztathatja-e iskolánk pedagógus munkakörben azt a felsőfokú oktatási intézmény utolsó éves hallgatóját, aki pedagógus szakképzettséget fog szerezni?
Kapcsolódó címkék:  
1839. kérdés  
Állami gondozottakat ellátó gyermekotthonban gondozott gyermekek részére megvásárolhatja-e a fenntartó helyi önkormányzat az önkormányzat nevére szóló számla alapján a kedvezményes jegyet, bérletet?
Kapcsolódó címke:
1840. kérdés  
Kell-e pályázatot kiírni óvónői munkakör betöltésére?
Kapcsolódó címke:
1841. kérdés  
Munkáltatóm közalkalmazotti munkaviszonyomat 2006. 11. 04-vel kezdődő felmentési idővel 2007. 07. 03-án felmentéssel megszüntette. Munkáltatóm a felmentési béremből a nyugdíjjárulékot levonta 2006 novemberében. Ezzel a járulékösszeggel 2006-ban túlléptem a járulékfizetési kötelezettség felső határát, pontosan a 2007. 01. 01.-2007. 07. 03-ig elszámolt felmentési bérre jutó nyugdíjjárulékkal. Ezenkívül vonták a 2 százalék pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is ebből a felmentési bérből. Nyugdíjazásomat a felmentési idő lejártakor beadtam 2007 júliusában (törvény által engedélyezett 6 hónapra visszamenőleg). Tehát 2007. 01. 01-jétől vagyok nyugdíjas. Munkáltatóm 2006. 12. 31-ével megszűnt. Kérdésem, hogy a túlvont járulék visszaigénylésére milyen lehetőségem van?
1842. kérdés  
A befizetett vizitdíjakkal és kórházi napidíjakkal kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy azt melyik főkönyvi számlákon kell könyvelni bevételként? Van-e további teendő ezekkel a díjakkal kapcsolatban (pl. továbbutalás)?
Kapcsolódó címkék:    
1843. kérdés  
Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosító költségvetési intézmény vagyunk. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása érintette az intézményi térítési díjak megállapítását. A nappali ellátásban részesülők esetében már nem csak az fizet az ellátásért térítési díjat, aki az étkezést igénybe veszi, hanem az is, aki nem veszi azt igénybe. Ezt figyelembe véve két intézményi térítési díjat kell meghatározni. Egy alacsonyabbat a csak "tartózkodók" számára, és egy magasabbat a teljes ellátást igénybe vevők számára. Az önkormányzat helyi rendeletében ennek megfelelően szabályozta az intézményi térítési díjat. Helyesen alkalmazzuk-e az Áfa-tv. 30. § (1) bekezdésében hivatkozott 2. sz. melléklet szerinti adómentességet - mint szociális ellátás (SZJ 85.3) - a teljes ellátást igénybe vevők részére megállapított térítési díjnál is, csakúgy, mint a bentlakásos intézményi ellátás komplex gondozási díjánál? Korábban, amíg a nappali intézményben csak az étkezésért lehetett térítési díjat megállapítani, az étkezést áfaköteles szolgáltatásnak tekintettük.
Kapcsolódó címkék:  
1844. kérdés  
Polgármesteri hivatalunk közhatalmi tevékenységére tekintettel jelenleg nem adóalany. 2007. évben értékesíteni tervez egy gazdasági épületet 15 millió forintért. Úgy tudom, hogy ez az összeg beleszámít a 4 millió forintos értékhatárba, azonban még ezen értékesítés után nem keletkezik áfafizetési kötelezettség, csak az ezt követő értékesítésekre. Mit jelent ez áfa szempontjából 2007. évben, és mit 2008. évben? A 15 milliós ingatlanértékesítés után be kell-e jelentkezni az áfakörbe? Mi a helyzet a következő években, amikor várhatóan nem lesz ingatlanértékesítés, és nem végez más gazdasági tevékenységet a hivatal? Kérni kell-e az alanyi mentességet? És ezt mikor?