×

90. Költségvetési Levelek / 2008. január 15.
TARTALOM

     
1911. kérdés  
Az egész ország a fordított adózásról beszél. Kérem, tájékoztassanak arról, hogy ez mit jelent a költségvetési szervek vonatkozásában, illetve mikor mire kell figyelni az alkalmazása során?
1912. kérdés  
A Ktv. 17. § (2) bekezdés f) pontja alapján 2008. január 1-jétől a köztisztviselő – kérelmére, amennyiben rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság feltételeivel – közszolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. A szükséges szolgálati időt a nyugdíj-biztosítási szerv határozatával kell igazolnia. Köztisztviselőnk (nő) 2008 második felében tölti be az 57. életévét. Rendelkezik a szükséges 38 év szolgálati idővel és a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság határozatával. 1. A felmentéshez elegendő-e a nyugdíjbiztosító szerv határozata és a felmentési idő alatt betöltött 57. életév, vagy a felmentés időpontjában már be kell hogy töltse az 57. életévét? 2. A Ktv. 49/E. § (5) bekezdése alapján közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki kell fizetni a törvényben meghatározott feltételek szerint a jubileumi jutalmat?
1913. kérdés  
Önkormányzatunk lakóingatlant értékesített 2007-ben. Az értékesítés során a vevő a lakás utáni foglalót ügyvédi letéti számlára fizette. Hogyan kellett helyesen számláznunk a foglaló után?
Kapcsolódó címkék:      
1914. kérdés  
Költségvetési szerv vagyunk. Új irodákat építtetünk, amelyeket később tárgyi eszközként akarunk nyilvántartásba venni. Az építtetés fővállalkozó révén történik. Az irodák átvételére szakaszonként kerül sor. Az utolsó, hatodik szakaszt nem vettük át, mert nem volt megfelelő szakmailag a munka, ezért felmondtuk a szerződést. Hogyan kell számlát kapnunk ebben az esetben?
1915. kérdés  
Önkormányzatunk a tulajdonában lévő irodát bérbe adta. A bérbeadásra adókötelezettséget választottunk 2007-re. A szerződés szerint bizonyos összeget a bérbevevő óvadékként ad át részünkre. Nem világos számunkra, hogy ez esetben hogyan kell megállapítani az áfát. Az óvadék áfafizetési kötelezettséggel jár?
Kapcsolódó címkék:    
1916. kérdés  
A Kjt. hatálya alá tartozó megyei önkormányzat által fenntartott intézmény vagyunk. A Kjt. 65. § (1) bekezdése szerint a közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. Évekkel ezelőtt néhány dolgozónk munkakörére, illetve jó munkavégzésére tekintettel munkáltatói többlet címén kapott illetményemelést. Az idei évben a fenntartó levele alapján, amennyiben egy dolgozó rendelkezik ilyennel, a soros előrelépés összegét, illetve a minimálbérre történő kiegészítést (2008. január 1-jétől) csak a munkáltatói döntésen alapuló többlet beszámításával lehet figyelembe venni. Így tehát, akinek van többlete (eddig megérdemelte), az rosszul jár, mert nem növekszik az illetménye, akinek nincs (mert eddig is magasabb volt a fizetése, vagy munkája alapján nem érdemelte ki), az pedig jól jár, mert megkapja a magasabb fokozatért járó többletet. Önök szerint így jogszerűen jár el a munkáltató?
1917. kérdés  
2008-ban visszamenőleg kéri nyugdíj megállapítását az 57. életévét 2007-ben betöltő nő. Munkaviszonyát meg lehet-e szüntetni felmentéssel? A nyugdíj megállapítása a 2007. évben nyugdíjba vonulókra vonatkozó törvények alapján történik-e? A jelenleg hatályos törvények 2008. évre a nyugdíjba vonulás feltételeit másképp határozzák meg?
1918. kérdés  
Önkormányzatunk 2007-ben bérleti szerződést kötött egy magánszeméllyel föld bérbeadása tárgyában. A szerződésben rögzítve van, hogy nem kell a magánszemélynek a bérleti díjat és áfáját megfizetni, mert cserébe a területet folyamatosan kaszálja és rendben tartja. Kell-e a bérleti díjról számlát kibocsátania az önkormányzatnak abban az esetben, ha a magánszemély nem tud adni egy ugyanilyen összegű számlát a terület karbantartásáról?
1919. kérdés  
Vissza lehet-e vonni jogszerűen a közalkalmazott részére határozatlan időre megállapított, munkáltatói döntésen alapuló – garantált összegen felüli – illetményrészt?
1920. kérdés  
Iskolánk 19 osztállyal működik, ezenkívül van egy 4 osztályos tagiskolánk is. Mennyi a kötelező óraszáma a tagiskola vezetőhelyettesének?
Kapcsolódó címke:
1921. kérdés  
Településünk a magyar-osztrák határ mellett található. Egy ausztriai cég szeretne hirdetéseket elhelyeztetni az önkormányzatunk folyóiratában, hogy ezzel a szomszédos ausztriai településen található áruházát hirdesse. Hogyan kell e szolgáltatásnyújtás után általános forgalmi adót fizetni?
1922. kérdés  
Önkormányzatunk használt gépkocsiját szeretné térítésmentesen a helyi rendőrség vagy egy közalapítvány tulajdonába adni. E tevékenység áfaköteles termékértékesítésnek minősül-e, és áfaszempontból milyen kötelezettségekkel jár?
1923. kérdés  
Tiltja-e az államháztartás működésére vonatkozó jogszabály köztisztviselő hozzátartozója részére ajándékutalvány kifizetését?
Kapcsolódó címke:
1924. kérdés  
Intézményünkben a magáncélú telefonhasználatra vonatkozóan a szolgáltatás 20 százaléka után fizetjük meg a közterheket, és ezt nem téríttetjük meg a dolgozókkal. A telefonszámlákat az 55. (szolgáltatások) és 56. (áfa) főkönyvi számlákra könyveljük le a teljesítéskor. Kérdésünk, hogy az adókötelezettség alapjául szolgáló összeget (telefonszámlák 20 százalékát) át kell-e könyvelni a dologi kiadásokról a személyi juttatások közé (51-52.), mivel ez természetbeni juttatásnak minősül?
Kapcsolódó címkék:  
1925. kérdés  
Milyen feltételekkel lehet a korengedményes nyugdíjazást 2007-ben igénybe venni? Vannak-e korlátai a nyugdíj melletti munkavégzésnek?
Kapcsolódó címke:
1926. kérdés  
A hivatalunkban működő belső ellenőrzés megkifogásolta, hogy a pénztáros a napi kifizetéseihez szükséges készpénzt maga veszi fel az OTP-ből, és fizeti be tulajdonképpen saját magának a pénztárba. A létszámleépítések miatt lettünk rákényszerítve erre a megoldásra, ami az ellenőr szerint összeférhetetlen. Ha valóban az, milyen jogszabályban van ez rögzítve?
Kapcsolódó címke:
1927. kérdés  
A képviselő-testület dönthet-e úgy, hogy a polgármester részére költségátalánya mellett egyéb más költségei teljes megtérítésére további költségtérítést juttat?
Kapcsolódó címkék:  
1928. kérdés  
Intézményünknél gyakran előfordul, hogy a közalkalmazott dolgozók részére rendkívüli munkavégzés kerül elrendelésre. Hogyan történik ennek díjazása, különös tekintettel arra, amikor pihenőnapon, esetleg munkaszüneti napon kerül sor a rendkívüli munkavégzésre?
Kapcsolódó címke:
1929. kérdés  
A közfeladat ellátását a költségvetési intézménytől egy gazdasági társaság részére adják át. A társaság vállalta a közalkalmazottak további foglalkoztatását. Jól gondoljuk-e, hogy azon közalkalmazottakat, akik az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásukhoz nem járultak hozzá, csak végkielégítés illeti meg, és esetükben felmentési időről nem beszélhetünk?