Költségvetési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

17. Költségvetési Levelek / 2003. szeptember 16.

TARTALOM

431. kérdés Forgótőke nyilvántartása
Az éves pénzmaradvány megállapításánál a 29. számú űrlapon a helyesbített pénzmaradvány összegét növeli a FÁKISZ-nak adott "Forgótőke összege", amit a 392. számlán könyvelünk. A jóváhagyott pénzmaradványt a következő évben használjuk fel, amelynek része a FÁKISZ-tól vissza nem kapott forgótőke összege is. Intézményünknél ez a hiány komoly likviditási gondot okoz. Hogyan kell a pénzmaradvány jóváhagyása után a forgótőkét könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
432. kérdés Kötelezettségvállalás nyilvántartása
Hol található az a törvényi előírás, amely szerint a kötelezettségvállalást a 0. számlaosztályban kell nyilvántartani, és hogyan kell könyvelni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
433. kérdés Normatív kedvezményes étkezésben részesülő gyermekek kiegészítő hozzájárulásának elszámolása
Milyen bizonylattal kell alátámasztani a módosított Gyvt. 148. § (5) bekezdés a)-c) pontja alapján normatív kedvezményes étkezésben részesülő gyerekek kiegészítő hozzájárulásának elszámolását?
Kapcsolódó tárgyszavak:
434. kérdés Munkaviszony jogellenes megszüntetése miatt megítélt összeg adókötelezettsége
A bíróság kötelezett bennünket egy munkavállalónk munkaviszonyának jogellenes megszüntetése miatt hathavi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére, mivel volt alkalmazottunk nem kérte eredeti munkakörébe történő visszahelyezését. Vita van közöttünk, mert a volt dolgozó kártérítésként kéri kifizetni a megítélt összeget. Valóban adóköteles a kifizetés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
435. kérdés 2002. évi pénzmaradvány felhasználása
Intézményünk 2002. évi pénzmaradványában 1 956 000 forint személyi juttatás szerepel. Szeretnénk tudni, hogy ez az összeg 2003-ban jutalom címén kifizethető-e? Ha igen, beleszámít-e a 2003. évben előírt 8 százalékos felhasználásba?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
436. kérdés Ingyenes étkeztetés áfakötelezettsége
A jogszabályon alapuló ingyenes étkeztetés után kell-e áfát fizetni, illetve befolyásolja-e a levonási jogot?
437. kérdés Hitelből vásárolt eszköz áfájának levonása
A hitelből finanszírozott eszközbeszerzés után megnyílik-e az áfalevonási jog, illetve az áfa-visszaigénylés során mi a teendő?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
438. kérdés Engedményezés minősítése
Hogyan kell minősíteni az engedményezést az áfa-visszaigénylési szabályoknál?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
439. kérdés Követelések nyilvántartásból való kivezetése, törlése
Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézményként működünk. Saját bevételeinknél meglévő követeléseket milyen módon és milyen jogszabályok alapján lehet nyilvántartásunkból kivezetni? A követeléseink bérleti díjból, földbérletből, szakipari szolgáltatásból, közkutak vízdíjából, temetkezési szolgáltatásból állnak. Mi tekintendő elévült követelésnek, és változtat-e az elévülés tényén az, hogy az utóbbi években is felszólítottunk az érintettek közül néhányat tartozásának megfizetésére?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
440. kérdés Tárgyi eszköz jogcímen történő áfa-visszaigénylés
2003-tól hogyan változtak a tárgyi eszközhöz kapcsolódó áfa visszaigénylésére vonatkozó szabályok?
441. kérdés Szakképző iskoláknak nyújtott fejlesztési támogatás
A szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett vállalkozók fejlesztési támogatást nyújthatnak a szakképző iskoláknak. Ez a fejlesztési támogatás felhasználható-e a következőkre:- 50 ezer forint alatti kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,- épületfelújítás,- épületberuházás,- épület-karbantartás (pl. PVC-csere),- szellemi termékek vásárlása, - tárgyi eszközök beszerzésére vonatkozó pályázat önereje.
Kapcsolódó tárgyszavak:
442. kérdés Szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése oktatással
Befolyásolja-e az áfa levonhatóságát, ha a szakképzési hozzájárulási kötelezettséget oktatással teljesíti az adóalany?
Kapcsolódó tárgyszavak:
443. kérdés Ingyenesen kapott tankönyvek áfakötelezettsége
A tankönyvkiadótól tanári kézikönyveket, illetve tankönyveket rendelünk. Bizonyos mennyiség fölött ingyenes példányokat kapunk. Az eladó ezekre az ingyenes példányokra is megfizetteti velünk az áfát. Helyes-e ez az eljárás? A könyvek egy részét bizonyos alkalmakhoz kötődően ingyenesen adjuk át tanulóinknak, kell-e ez után áfát fizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
444. kérdés Magyarországon működő külföldi iskola oktatási tevékenységének áfakötelezettsége
A Magyarországon működő külföldi iskolákra vonatkozik-e 2003. július 1-jétől a tárgyi mentesség?
Kapcsolódó tárgyszavak:
445. kérdés Vetélkedő nyereménye
Iskolánk névadója születésének 100. évfordulóját ünnepeltük. A gyerekeknek fejtörő játékot szerveztünk. A helyes megoldásokat elkészítők között olyan könyveket sorsoltunk ki, amelyeket a névadónk írt, illetve amelyek róla szólnak. A nyeremény adókötelezettségével kapcsolatban kérnénk tájékoztatást.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
446. kérdés Kis létszámú intézmény gazdálkodási jogkörének meghatározása
Kis létszámú intézményben hogyan érvényesíthető az az előírás, hogy az érvényesítő-ellenjegyző nem igazolhatja a teljesítést?
Kapcsolódó tárgyszavak:
447. kérdés Kötelezettségvállalás könyvelési lépései
Kérem, szíveskedjenek közölni a kötelezettségvállalás könyvelési lépéseit! Mit kell könyvelni, melyik számla melyik oldalára?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
448. kérdés Költségvetési szerv pénzforgalmibankszámla-nyitási és -bejelentési kötelezettsége
Terheli-e önálló pénzforgalmibankszámla-nyitási és -bejelentési kötelezettség a költségvetési szervet, ha adókapcsolattal rendelkezik?
449. kérdés Véglegesen átadott támogatás elszámolása
Hogyan kell elszámolnia, könyvelnie a költségvetési szervnek (minisztérium), ha közhasznú társaság részére fejezeti kezelésű előirányzat terhére mind működési, mind felhalmozási célra véglegesen átadott támogatást nyújt? A támogatási szerződésben előírták az elszámolási kötelezettséget a támogató felé.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
450. kérdés Személygépjármű üzemanyag-fogyasztásának elszámolása
Iskolánknak van egy kilencszemélyes gépkocsija. Üzemanyag-elszámolásnál a norma szerinti vagy a számla szerinti üzemanyagot kell-e kifizetni?
Kapcsolódó tárgyszavak:
451. kérdés Ingatlanok analitikus nyilvántartásának rendje
Az önkormányzat vagyonát a Vagyon Rt.-vel felértékeltette (az intézmény kezelésében lévő vagyont is). Az intézmény kezelésében lévő ingatlanok analitikáját az egyes intézmények vezetik, ám nem tüntetik fel a piaci értéket, mivel azt az önkormányzat nem adja meg. Helyes-e, ha a kartonon nincs feljegyezve a piaci érték?A törvényben előírt nyilvántartási kötelezettségnek nem tud maradéktalanul eleget tenni az intézmény. Pl. 1970-ben épült iskola szétbontása: telek, iskola, kerítés, kerékpártároló, garázs, számítástechnikai hálózat, riasztórendszer. Ebben az esetben ki a felelős a hiányosságért? A fenntartó, a gazdasági és kisegítő feladatokat ellátó GAMESZ vezetője, vagy a részben önálló intézmény vezetője? Az utóbbi kettőnek nincs anyagi lehetősége olyan szakember megbízására, aki ezt az értékelési feladatot elvégezné.
Kapcsolódó tárgyszavak:
452. kérdés Gépkocsialapnorma-átalány alkalmazása
Hivatali személygépkocsi üzemanyag-fogyasztásának elszámolására alkalmazható-e a 60/1992. Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése?
Kapcsolódó tárgyszavak:
453. kérdés Munkába járás költségeinek elszámolása
Egyik - részben önállóan gazdálkodó - intézményünk dolgozója a napi munkába járáshoz (vidékről jár be) a VOLÁN-buszbérlet árát (a teljes vételár 80 százalékát) költségtérítésként kívánja igénybe venni a bérlet leadása nélkül, hivatkozva az 1998/111. APEH iránymutatásra. A költségtérítés milyen adó- és járulékterhet jelent a dolgozónak és a munkáltatónak?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
454. kérdés Alapítvány által készpénzben kifizetett helyezési díjak
Alapítványból (közhasznú) kifizethető-e készpénzben a versenyek helyezési díja? Van-e összeghatár alapítvány esetén, és milyen adófizetési (bevallási) kötelezettséggel jár a kifizetés?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
455. kérdés Mérlegképes könyvelő regisztrálási díjának átvállalása
Az egyik szaklapban olvastam, hogy a munkáltató a mérlegképes könyvelő regisztrálási költségét a dolgozótól átvállalhatja. Hogyan lehet átvállalni, ha a PM a dolgozó nevére állította ki a számlát? Milyen kiadásként számolható el, és mi a kifizetés bizonylata?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
456. kérdés Nyugdíjba vonuláskor adható adómentes ajándék
Intézményünk igazgatónője 3 éve saját jogú nyugdíját igényelte. A nyugdíja mellett tovább dolgozott. Most bejelentette, hogy lemond közalkalmazotti jogviszonyáról és nem kíván tovább dolgozni. Mivel a nyugdíjazáskor nem kapott egyszeri természetbeni adómentes ajándékot, most, mikor igazán "nyugdíjba vonul", megszünteti munkaviszonyát, adható-e részére adómentes ajándék?
457. kérdés Pedagógus részére biztosított adómentes juttatások
A pedagógus a munkahelyén igénybe veszi a 4000 forintos étkezési hozzájárulást. Az adott hónapon belül tanulmányi versenyre viszi a tanulókat. Velük együtt az étkezést is igénybe veszi, amit a munkáltató megtérít számára. Ezt a költséget a munkáltatónak le kell-e jelentenie akkor is, ha magában foglalja a térítési díj részét is?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
458. kérdés Megbízási szerződés alapján munkavégző adózása
Intézményünknél a 7-es adószámmal rendelkező dolgozónak 50 százalékos költségnyilatkozat mellett számfejtjük a megbízási díjat. A dolgozó számlát ad. Mi a jelentősége a számlaadásnak ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
459. kérdés Dolgozó részére iskolába járás címén kifizetett útiköltség elszámolása
A munkáltató tanulmányi szerződésben vállalta az iskolába járás útiköltségének megtérítését. Hol van szabályozva, hogyan kell elszámolni a tovább tanuló dolgozó iskolába járás címén kifizetett útiköltségét?
Kapcsolódó tárgyszavak:
460. kérdés Falunap szervezési költségeinek elszámolása
Reprezentációnak minősül-e az augusztus 19-i falunapi rendezvényeket záró tűzijátékért kifizetett összeg? Reprezentációs költség-e a fellépő művészeknek számla alapján kifizetett előadói díj?
Kapcsolódó tárgyszavak:
461. kérdés Földterület-bérbeadás SZJ szerinti besorolása
Milyen szempontok alapján lehet a földterület bérbeadását tárgyi mentesnek minősíteni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére